Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/427

Brusel, 20. septembra 2010

Digitálna agenda: Komisia predstavuje plán na podporu investícií do širokopásmových služieb

Európska komisia dnes predostrela svoj návrh, ako čo najlepšie podporovať súkromné a verejné investície do rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí. Tie sú nevyhnutným predpokladom splnenia záväzku Digitálnej agendy pre Európu, ktorým je poskytnúť všetkým Európanom do roku 2015 základné širokopásmové pripojenie a do roku 2020 ultrarýchle širokopásmové pripojenie (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Komisia vo svojom oznámení vyzýva členské štáty, aby vypracovali operačné plány širokopásmového pripojenia prostredníctvom rýchlych a ultrarýchlych sietí a predložili konkrétne vykonávacie opatrenia. Oznámenie obsahuje aj návody na zníženie investičných nákladov a naznačuje, ako môžu orgány verejnej správy podporiť investície do širokopásmových sietí (o. i. lepším využívaním prostriedkov EÚ). Okrem toho sa v ňom oznamuje plán Európskej komisie a Európskej investičnej banky pripraviť nástroje na financovanie širokopásmových sietí. Oznámenie je súčasťou balíka opatrení na podporu širokopásmových služieb, ktorý dnes Komisia predstavila (pozri IP/10/1142).

Na rozšírenie vysokorýchlostného pripojenia do všetkých častí Európy sú potrebné značné investície a posilnenie konkurencieschopnosti v oblasti infraštruktúry. V oznámení, ktoré dnes Komisia prijala, sa predstavuje stratégia a praktické kroky, ktorými Komisia a členské štáty môžu povzbudiť investície vo výške 180 až 270 miliárd EUR potrebné na to, aby do roku 2020 mali všetky domácnosti k dispozícii rýchle širokopásmové pripojenie.

Čo robí Komisia v záujme dosiahnutia týchto cieľov:

  • Žiada všetky členské štáty, aby prijali operačný plán širokopásmových služieb s konkrétnymi vykonávacími opatreniami vrátane opatrení na získanie potrebných finančných prostriedkov. Mnohé členské štáty EÚ už síce majú svoju vlastnú národnú stratégiu v oblasti širokého pásma, no Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili prípravu úplných operačných plánov pre ultrarýchle siete s konkrétnymi vykonávacími opatreniami na splnenie svojich cieľov.

  • Povzbudzuje regionálne a miestne samosprávy, aby podporovali investície prostredníctvom zníženia nákladov. Odhaduje sa, že približne 80 % nákladov na nové infraštruktúry predstavujú stavebné náklady, ktoré možno výrazne znížiť urbanistickým plánovaním, koordináciou a vhodným regulačným prostredím.

  • Oznamuje plány Európskej komisie a Európskej investičnej banky predložiť návrh nástrojov financovania širokopásmových služieb. Konkrétne návrhy nových nástrojov sa predstavia na jar 2011. Európska investičná banka (EIB) už každoročne požičiava v priemere 2 miliardy EUR na hospodársky životaschopné projekty v oblasti širokého pásma. V poslednom čase dostali takéto pôžičky napríklad francúzsky širokopásmový operátor Illiad, fínsky operátor DNA a portugalský operátor Zon.

  • EIB prehodnocuje stratégiu pôžičiek na základe priorít stratégie Európa 2020 a plánuje zvýšiť svoju účasť na financovaní širokopásmových služieb.

  • Účasť EIB podnieti ďalšie banky, aby na širokopásmové služby uvoľnili viac prostriedkov, čo by mohlo priniesť brutto investície, ktoré 15-násobne prevýšia pôvodný príspevok EIB.

  • Podporuje priame verejné investície do infraštruktúry v súlade s pravidlami štátnej pomoci (pozri IP/09/1332).

  • Podporuje zavádzanie širokopásmových služieb prostredníctvom lepšieho využívania európskych štrukturálnych fondov a fondov rozvoja vidieka.

  • Kladie si za cieľ urýchlené zavedenie bezdrôtových technológií, ktoré umožňujú širokopásmové pripojenie rýchlejšie ako 30 Mbps (cieľ digitálnej agendy) a sú lacnejšie ako pripojenie cez pevnú linku. V záujme urýchlenia tohto procesu prijala Komisia okrem oznámenia o širokopásmových službách aj program využívania rádiového frekvenčného spektra (pozri MEMO/10/425).

Kontext

V stratégii Európa 2020 sa zdôraznil význam zavádzania širokopásmového pripojenia pri podpore sociálneho začleňovania a konkurencieschopnosti v EÚ (pozri IP/10/225). Potvrdil sa v nej aj cieľ sprístupniť široké pásmo do roku 2013 všetkým Európanom, čo je prejavom úsilia zabezpečiť, aby do roku 2020 všetci Európania mali prístup k internetu oveľa rýchlejšiemu ako 30 Mbps a aby 50 % alebo viac európskych domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbps.

Podľa Digitálnej agenda pre Európu je na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov potrebné vypracovať komplexnú politiku založenú na rozmanitých technológiách zameranú na dva paralelné ciele: na jednej strane zaručiť univerzálne širokopásmové pokrytie (kombináciou pevného a bezdrôtového pripojenia) s rýchlosťou internetu postupne presahujúcou 30 Mbps a vyššou a časom podporovať zavádzanie a používanie novej generácie prístupových sietí (NGA) na veľkej časti územia EÚ, čím sa umožní ultrarýchle internetové pripojenie s rýchlosťou vyše 100 Mbps.

Pozri aj MEMO/10/426

Viac informácií možno nájsť tu:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070


Side Bar