Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Bruselj, 20. septembra 2010

Spekter: Komisija predlaga zagotovitev razpoložljivosti radijskih frekvenc za nove in hitrejše brezžične storitve

Evropska komisija je predlagala petletni program politike za načrtovanje in uskladitev uporabe radijskega spektra EU. Predlog, ki ga bo poslala Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov EU, vključuje pristop k spodbujanju učinkovitega upravljanja spektra in zlasti zagotovitev, da se zadosten del spektra nameni za brezžične širokopasovne povezave. To bo pomembno prispevalo k zagotavljanju hitrih širokopasovnih povezav za ljudi, ki živijo na obrobnih območjih, kjer nameščanje kabelskih omrežij ne bi bilo rentabilno, ter k razširjenosti inovativnih storitev po vsej Evropi. Brezžične širokopasovne povezave so temeljnega pomena za izpolnitev cilja zagotovitve širokopasovnih povezav za vse prebivalce do leta 2013, kar je eden ključnih ciljev digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Bolj učinkovita in konkurenčna uporaba spektra v EU bi pripomogla tudi k razvoju inovativnih tehnologij in storitev v korist potrošnikov ter splošne konkurenčnosti Evrope. Predlog je del paketa ukrepov na področju širokopasovnih povezav, ki ga danes predstavlja Komisija (glej IP/10/1142).

Predlog Komisije orisuje ukrepe in skupna načela za zagotovitev, da se omejen radijski spekter uporablja učinkovito in se kar najbolje zadovoljijo potrebe prebivalcev, industrije in oblikovalcev politik v EU. Predlog temelji na pravilih skupnega trga iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU člen 114), saj sta dostopnost in učinkovita uporaba spektra pomembna za vzpostavitev skupnega trga za elektronske komunikacije in za druge politike EU.

Najpomembnejša prednostna naloga je rezervirati zadosten del spektra za brezžične storitve, vključno s širokopasovnimi povezavami. Komisija predlaga, da države EU do leta 2012 dokončajo postopek izdajanja dovoljenj operaterjem za uporabo spektrskih pasov, ki so na ravni EU že bili tehnično usklajeni za uporabo brezžičnih širokopasovnih povezav (pasova 900/1800 MHz, pas 2,5 GHz in pas 3,4 – 3,8 GHz). Poleg tega so države EU pozvane, da do 1. januarja 2013 pas 800 MHz odprejo za brezžične širokopasovne povezave (glej IP/10/540), čeprav so predvidena odstopanja v izjemnih primerih do leta 2015.

Učinkovito upravljanje spektra

Predlagani program predvideva tudi upravljanje spektra na podlagi načel, ki vključujejo učinkovitost in prilagodljivost spektra, tehnološko in storitveno nevtralnost ter konkurenco. Poleg tega se bo spodbujala tudi skupinska uporaba spektra in trgovanje s spektrom, kar pomeni tudi usklajevanje pogojev in postopkov za izdajo dovoljenj za pasove, s katerimi se lahko trguje po vsej Evropi. Načrt države članice poziva k ohranjanju in spodbujanju učinkovite konkurence med gospodarskimi subjekti ter k preprečevanju kopičenja spektra. Komisija predlaga vzpostavitev inventarja obstoječih uporab, tehnologij in aplikacij za zagotavljanje preglednosti, ugotavljanje pomanjkljivosti in zadovoljevanje prihodnjih zahtev.

Brezžične storitve in čezmejna uporaba naprav

Komisija je predlagala tesnejše sodelovanje v vsej EU glede nekaterih vidikov politike na področju spektra, v okviru katere je to ključno za dejansko delovanje enotnega trga EU. Za povečanje prilagodljivosti in učinkovitosti uporabe spektra bodo Komisija in države članice spodbujale tudi dobro povezovanje usklajevanja in standardizacije spektra (npr. usklajevanje med organi za standardizacijo, Evropsko konferenco poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT) ter Skupnim raziskovalnim centrom Komisije), da se zagotovi nemotena čezmejna uporaba storitev in brezžičnih naprav. Proizvodi, ki so odvisni od spektra (kot so zdravstveni pripomočki in naprave za pomoč invalidnim osebam, brezžične etikete za označevanje proizvodov, ki se uporabljajo v trgovinah in prevoznih sredstvih, ter aplikacije za prosti čas, na primer mobilna TV ali brezžične elektronske knjige), bodo temeljili na enakih tehničnih standardih in uporabljali isti spektrski pas po vsej EU. S tem se bodo za proizvajalce zmanjšali stroški, zanje bodo nastale nove poslovne priložnosti na celotnem enotnem trgu EU, potrošniki pa bodo imeli boljši dostop do vrste proizvodov in storitev.

Rezervacija spektra za raziskave in varčevanje z energijo

Spekter je omejen in redek vir, zato bo program tudi zagotavljal, da bo spekter na voljo političnim prednostnim nalogam, vključno z raziskavami, opazovanjem Zemlje, programom Galileo, varstvom okolja, bojem proti globalnemu segrevanju, javno varnostjo in pomočjo ob nesrečah ter prevozom. Države članice bodo morale na primer zaščititi radijske frekvence, potrebne za opazovanje zemeljske atmosfere in površja, ter spekter sprostiti za brezžične tehnologije, s katerimi je mogoče izboljšati varčevanje z energijo, vključno s pametnimi energijskim omrežji in pametnimi merilnimi sistemi.

Mednarodni vidiki

Predlog vključuje načela, ki spodbujajo vlogo EU v večstranskih pogajanjih, na primer v okviru Mednarodne zveze za telekomunikacije in svetovnih upravnih konferenc za radijske zveze. Komisija ponuja državam EU tudi svojo podporo pri reševanju težav pri usklajevanju in s škodljivimi motnjami v dvostranskih pogajanjih o zadevah v zvezi s spektrom s sosedami, ki niso članice EU.

Postopek

Predlagani program v celoti upošteva mnenje Skupine za politiko radijskega spektra (RSPG) z dne 9. junija 2010 in povratne informacije, pridobljene z javnim posvetovanjem, ki sta ga organizirala Komisija in RSPG, ter na vrhu za radiofrekvenčni spekter, ki sta ga organizirala Komisija in Evropski parlament. Program temelji na prvih dosežkih na področju uskladitve tehničnih predpisov za spekter v okviru prehoda z analogne na digitalno televizijsko radiodifuzijo (digitalna dividenda) (glej IP/10/540).

Ozadje

Storitve, ki uporabljajo radijski spekter EU, ustvarijo 2 % do 2,5 % letnega evropskega bruto domačega proizvoda, kar po ugotovitvah ene od študij EU znaša več kot 250 milijard EUR. To vključuje evropsko mobilno telefonijo, ki zaposluje 3,5 milijona ljudi, ustvari približno 130 milijard EUR davčnih prihodkov letno in k evropskemu BDP neposredno prispeva 140 milijard EUR.

Več informacij in dokumenti v zvezi s to temo so na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Glej tudi MEMO/10/426.


Side Bar