Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

V Bruseli, 20. septembra 2010

Spektrum: Komisia navrhuje zabezpečiť dostupnosť rádiových frekvencií pre nové a rýchlejšie bezdrôtové služby

Európska komisia navrhla päťročný program politiky plánovania a harmonizovania využívania rádiového frekvenčného spektra v EÚ. Návrh, ktorý predloží na prijatie Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ, zahŕňa kroky zamerané na podporu efektívneho riadenia spektra, a predovšetkým na to, aby sa zabezpečilo dostatočné spektrum pre bezdrôtové široké pásmo. Prispeje sa tak výraznou mierou k zaisteniu rýchleho širokopásmového pripojenia pre obyvateľov odľahlých oblastí, kde z ekonomického hľadiska nie je inštalácia káblových sietí reálna, a dostupnosti inovatívnych služieb na celom území Európy. Bezdrôtové široké pásmo je kľúčovou podmienkou pri dosahovaní cieľa zabezpečiť do roku 2013 široké pásmo pre všetkých, ktorý je jedným z hlavných cieľov Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Účinnejším a konkurencieschopnejším využívaním spektra v EÚ by sa takisto podporil rozvoj inovačných technológií a služieb v prospech spotrebiteľov, ako aj celkovej konkurencieschopnosti EÚ. Návrh je súčasťou balíka opatrení v oblasti širokého pásma, ktorý Komisia dnes predstavila (pozri IP/10/1142).

Komisia vo svojom návrhu načrtla opatrenia a spoločné zásady, vďaka ktorým sa zabezpečí také využívanie obmedzeného rádiového spektra v Európe, aby sa čo najlepšie napĺňali potreby občanov, priemyslu a tvorcov politiky v EÚ. Vzhľadom na význam dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného spektra z hľadiska budovania jednotného trhu elektronických komunikácií a ostatných oblastí politiky EÚ vychádza návrh z pravidiel jednotného trhu v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ – článok 114).

Najvyššou prioritou je vyčleniť dostatočné spektrum pre bezdrôtové služby vrátane širokého pásma. Komisia navrhuje, aby členské štáty EÚ do roku 2012 zavŕšili proces udeľovania licencií operátorom na využívanie tých pásem spektra, ktoré sa na úrovni EÚ už technicky harmonizovali na používanie širokého pásma (pásma 900/1800 MHz, pásmo 2,5 GHz a pásmo 3,4 – 3,8 GHz). Okrem toho žiada členské štáty, aby do 1. januára 2013 sprístupnili pásmo 800 MHz (pozri IP/10/540) pre bezdrôtové široké pásmo, pričom vo výnimočných prípadoch môžu povoliť výnimky do roku 2015.

Efektívne riadenie frekvenčného spektra

Podľa navrhovaného programu by sa spektrum malo riadiť na základe zásad, ako je efektívnosť a flexibilita spektra, neutrálnosť technológií a služieb a hospodárska súťaž. Okrem toho by sa podporilo kolektívne využívanie spektra a obchodovanie so spektrom, čím by sa podnietilo aj zbližovanie podmienok schvaľovania a postupov pri frekvenčných pásmach, s ktorými sa dá obchodovať, na celom území Európy. Plán by si vyžadoval, aby členské štáty udržiavali a podporovali účinnú hospodársku súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a zamedzili hromadeniu frekvenčného spektra. Komisia navrhuje zostaviť zoznam súčasných spôsobov využívania spektra, technológií a aplikácií, aby sa zabezpečila transparentnosť, zistili nedostatky a mohli riešiť budúce požiadavky.

Bezdrôtové služby a cezhraničné využívanie zariadení

Komisia navrhla rozsiahlejšiu celoeurópsku koordináciu určitých aspektov politiky spektra, všade tam, kde je to nevyhnutné na správne fungovanie jednotného trhu EÚ. V záujme zlepšenia flexibility a efektívnosti pri využívaní spektra by spolu s členskými štátmi by chcela podporovať aj dobrú koordináciu medzi harmonizáciou spektra a normalizáciou (napr. medzi normalizačnými orgánmi, Európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív a Spoločným výskumným centrom Komisie), s cieľom zabezpečiť bezproblémové cezhraničné využívanie služieb a bezdrôtových zariadení. Produkty, ktoré na svoje fungovanie potrebujú frekvenčné spektrum (napríklad zdravotnícke prístroje a zariadenia na pomoc osobám s postihnutím, bezdrôtové štítky na identifikáciu výrobkov v obchodoch a v doprave a aplikácie v oblasti zábavy, ako je mobilná televízia alebo bezdrôtovo prenášané elektronické knihy), by boli v celej EÚ založené na rovnakých technických normách a využívali by to isté frekvenčné pásmo. Vďaka tomu by sa znížili náklady výrobcov a vytvorili by sa pre nich nové obchodné možnosti na celom jednotnom trhu EÚ a spotrebitelia by mali lepší prístup k širšej škále produktov a služieb.

Vyhradenie spektra pre výskum a úsporu energie

Keďže spektrum je obmedzeným a vzácnym zdrojom, programom by sa zabezpečilo aj to, aby bolo spektrum dostupné pre politické priority vrátane výskumu, pozorovania Zeme, projektu Galileo, ochrany životného prostredia, boja proti globálnemu otepľovaniu, ochrany verejnosti, pomoci pri katastrofách a dopravy. Napríklad by členské štáty boli povinné chrániť rádiové frekvencie potrebné na monitorovanie atmosféry a povrchu Zeme a sprístupniť spektrum pre bezdrôtové technológie s potenciálom zlepšiť úsporu energie vrátane inteligentných energetických sietí a inteligentných meracích systémov.

Medzinárodné aspekty

Návrh zahŕňa zásady zamerané na posilnenie úlohy EÚ pri multilaterálnych rokovaniach, napríklad v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie a svetových rádiokomunikačných konferencií. Komisia takisto ponúka podporu krajinám EÚ pri ich bilaterálnych rokovaniach so susednými krajinami mimo EÚ o otázkach spektra, aby sa vyriešili problémy súvisiace s koordináciou a rušením.

Postup

V navrhovanom programe sa v plnej miere zohľadňuje stanovisko Skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) z 9. júna 2010, ako aj reakcie, ktoré získala Komisia a RSPG pri svojich verejných konzultáciách počas samitu o frekvenčnom spektre, ktorý spoločne zorganizovala Komisia a Európsky parlament. Program vychádza z prvých úspechov pri harmonizovaní technických pravidiel spektra v súvislosti s prechodom z analógového na digitálne televízne vysielanie (tzv. digitálna dividenda) (pozri IP/10/540).

Kontext

Služby, ktoré sú závislé od rádiového frekvenčného spektra EÚ, predstavujú podľa jednej štúdie EÚ 2 až 2,5 % ročného európskeho hrubého domáceho produktu, t. j. viac ako 250 miliárd EUR. Súčasťou toho je aj európske odvetvie mobilných telekomunikácií, ktoré zabezpečuje 3,5 milióna pracovných miest, okolo 130 miliárd EUR ročne na daňových príjmoch a jeho priamy príspevok pre európsky HDP predstavuje 140 miliárd EUR.

Ďalšie informácie a súvisiace dokumenty sú dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Pozri aj MEMO/10/426.


Side Bar