Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Bruksela, dnia 20 września 2010 r.

Widmo radiowe: Komisja proponuje zagwarantowanie częstotliwości dla nowych i szybszych usług bezprzewodowych

Komisja Europejska przedstawiła pięcioletni program polityki w zakresie planowania i harmonizacji wykorzystania widma radiowego w UE. Przedłożony wniosek, który zostanie przesłany do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Ministrów UE, zawiera opis działań, których celem jest skuteczne zarządzanie widmem radiowym, a zwłaszcza zapewnienie wystarczających zasobów widma na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Działania te w znaczący sposób przyczynią się do udostępnienia szybkich łączy szerokopasmowych mieszkańcom obszarów oddalonych, w których instalacja sieci kablowych nie jest opłacalna, oraz do upowszechnienia w całej Europie szeregu innowacyjnych usług. Bezprzewodowe łącza szerokopasmowe są konieczne do osiągnięcia jednego z kluczowych celów określonych w europejskiej agendzie cyfrowej, jakim jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla wszystkich do 2013 r. (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200). Efektywniejsze i bardziej konkurencyjne wykorzystanie widma w UE miałoby również pozytywny wpływ na rozwój innowacyjnych technologii i usług, z korzyścią dla konsumentów i dla ogólnej konkurencyjności Europy. Wniosek stanowi część przedstawionego w dniu dzisiejszym przez Komisję pakietu środków dotyczących łączności szerokopasmowej (zob. IP/10/1142).

W przedłożonym wniosku Komisja przedstawia działania i wspólne zasady, które zapewnią efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów widma w Europie, tak aby jak najlepiej spełnić oczekiwania obywateli, przedstawicieli przemysłu i decydentów w UE. Ze względu na znaczenie dostępności i efektywnego wykorzystania widma dla utworzenia jednolitego rynku łączności elektronicznej oraz dla innych dziedzin polityki UE, podstawę wniosku stanowią przepisy dotyczące jednolitego rynku przewidziane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 114 TFUE ).

Głównym priorytetem jest zabezpieczenie wystarczających zasobów widma na potrzeby usług bezprzewodowych, w tym usług dostępu szerokopasmowego. Zgodnie z wnioskiem Komisji do 2012 r. państwa członkowskie UE powinny zakończyć procedurę wydawania operatorom zezwoleń na korzystanie z pasm, które poddano już harmonizacji technicznej na poziomie UE na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej (pasma 900/1800 MHz, pasmo 2,5 GHz oraz pasmo 3,4 – 3,8 GHz). Ponadto państwa UE zostały poproszone o udostępnienie pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej w terminie do 1 stycznia 2013 r. (zob. IP/10/540), przy czym w wyjątkowych sytuacjach przewidziano możliwość przedłużenia tego terminu do 2015 r.

Efektywne zarządzanie widmem

Przedstawiony program przewiduje również, że widmem należy zarządzać w oparciu o zasady obejmujące efektywne i elastyczne wykorzystanie widma, neutralność technologii i usług oraz konkurencję. Ponadto wspierane będzie wspólne korzystanie z widma oraz handel częstotliwościami, przy jednoczesnym ujednolicaniu warunków i procedur wydawania zezwoleń dotyczących pasm, których handel ten będzie dotyczyć w Europie. Zgodnie z przedstawionym planem państwa członkowskie będą zobowiązane do utrzymania i promowania konkurencji między podmiotami gospodarczymi oraz do zapobiegania przetrzymywaniu widma. Komisja proponuje sporządzenie wykazu obecnych zastosowań widma oraz związanych z nim technologii i aplikacji w celu zapewnienia przejrzystości, monitorowania przypadków nieefektywnego wykorzystania widma oraz diagnozowania przyszłych potrzeb w tej dziedzinie.

Usługi bezprzewodowe i korzystanie z urządzeń w kontekście transgranicznym

Komisja zaproponowała ściślejszą koordynację niektórych aspektów polityki w zakresie widma na poziomie UE w przypadkach, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku UE. W celu zwiększenia elastyczności i efektywności w zakresie wykorzystania widma, Komisja i państwa członkowskie będą również wspierać koordynację harmonizacji i normalizacji (np. koordynację między organami normalizacyjnymi, Europejską Konferencją Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych oraz Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej), aby możliwe było bezproblemowe korzystanie z urządzeń i usług ponad granicami krajów. W całej UE produkty korzystające z widma (sprzęt medyczny i urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne, bezprzewodowe karty identyfikacyjne produktów wykorzystywane w sklepach i w środkach transportu, a także zastosowania w dziedzinie rozrywki, takie jak przenośna telewizja i bezprzewodowe książki elektroniczne) będą oparte na takich samych normach technicznych i będą wykorzystywać te same częstotliwości widma. Producenci będą mogli dzięki temu obniżyć koszty i uzyskają dostęp do nowych możliwości biznesowych na jednolitym rynku UE, a konsumenci będą mieć dostęp do szerszej gamy produktów i usług.

Zarezerwowanie widma do celów badań i oszczędności energii

Ponieważ widmo jest ograniczonym zasobem, w programie zapewniono jego dostępność do celów realizacji takich priorytetów polityki jak badania, obserwacja Ziemi, Galileo, ochrona środowiska, walka z globalnym ocieplaniem, ochrona porządku publicznego, pomoc w przypadku katastrof i transport. Przykładowo, państwa członkowskie będą zobowiązane do ochrony częstotliwości radiowych koniecznych do monitorowania atmosfery i powierzchni Ziemi oraz do udostępnienia widma na potrzeby technologii bezprzewodowych, które umożliwią zwiększenie oszczędności energii, w tym inteligentnych sieci energetycznych oraz inteligentnych systemów pomiarowych.

Aspekty międzynarodowe

Wniosek zawiera przepisy, które wzmocnią rolę UE w negocjacjach wielostronnych, np. w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i Światowych Konferencji Administracji Radiowej. Komisja będzie również wspierać państwa UE podczas negocjacji dwustronnych z państwami spoza UE poświęconych kwestiom koordynacji korzystania z widma i problemom szkodliwych zakłóceń.

Procedura

W przedstawionym programie w pełni uwzględniono opinię Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz opinie otrzymane w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Komisję i RSPG podczas szczytu na temat widma zorganizowanego wspólnie przez Komisję i Parlament Europejski. W programie wykorzystano pierwsze wyniki harmonizacji przepisów technicznych wprowadzonej w kontekście przejścia z analogowego nadawania telewizji na nadawanie cyfrowe („dywidenda cyfrowa”) (zob. IP/10/540).

Kontekst

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez UE usługi uzależnione od dostępności widma radiowego w UE stanowią od 2 do 2,5 proc. rocznego produktu krajowego brutto w Europie, czyli są warte ponad 250 mld euro. Usługi te obejmują m.in. europejską branżę telefonii komórkowej, która zapewnia 3,5 mln miejsc pracy, przynosi rocznie około 130 mld euro dochodów z podatków oraz wnosi 140 mld euro do europejskiego PKB.

Więcej informacji oraz dokumentów można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Zob. również dok. MEMO/10/426.


Side Bar