Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Brussel, 20 september 2010

Spectrum: de Commissie stelt maatregelen voor om te maken dat radiofrequenties voor nieuwe en snellere draadloze diensten beschikbaar blijven

De Europese Commissie heeft een vijfjaren-beleidsprogramma voorgesteld om het gebruik van het radiospectrum van de EU te plannen en te harmoniseren. Het voorstel, dat ter goedkeuring naar het Europees Parlement en de EU-Raad van Ministers zal worden gezonden, omvat stappen om efficiënt spectrumbeheer te bevorderen en in het bijzonder ervoor te zorgen dat er voldoende spectrum voor draadloze breedband beschikbaar blijft. Dit zal er aanzienlijk toe bijdragen dat snelle breedbandverbindingen worden aangeboden in afgelegen gebieden, waar het economisch niet haalbaar is om kabelnetwerken aan te leggen, en innovatieve diensten in heel Europa beschikbaar te stellen. Draadloze breedband is essentieel om tegen 2013 breedband voor iedereen mogelijk te maken, één van de belangrijkste doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Een meer efficiënt en concurrerend gebruik van spectrum in de EU zal ook de ontwikkeling van innovatieve technologieën en diensten bevorderen, ten behoeve van de consumenten en het algemene concurrentievermogen van Europa. Het voorstel maakt deel uit van een pakket breedbandmaatregelen die door de Commissie vandaag worden voorgesteld (zie IP/10/1142).

In het voorstel van de Commissie worden acties en gemeenschappelijke principes uiteengezet om ervoor te zorgen dat het eindige radiospectrum van Europa efficiënt wordt gebruikt zodat optimaal kan worden voldaan aan de behoeften van EU-burgers, bedrijven en beleidsmakers. Het voorstel is gebaseerd op de regels van de interne markt zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU - artikel 114), gelet op het belang van de beschikbaarheid en het efficiënte gebruik van spectrum voor de totstandbrenging van een interne markt voor elektronische communicatie en voor andere beleidsgebieden van de EU.

De hoogste prioriteit wordt gegeven aan het voorbehouden van voldoende spectrum voor draadloze diensten, waaronder breedband. De Commissie stelt voor dat de landen van de EU tegen 2012 klaar moeten zijn met het verlenen van vergunningen aan exploitanten om spectrumbanden te gebruiken die op EU-niveau technisch al geharmoniseerd zijn voor het gebruik van draadloze breedband (de 900/1800 MHz-banden, de 2,5 GHz-band en de 3,4-3,8 GHz-band). Voorts wordt de EU-landen gevraagd om tegen 1 januari 2013 de 800 MHz-band open te stellen voor draadloze breedband (zie IP/10/540), in uitzonderlijke gevallen met eventuele afwijkingen tot 2015.

Efficiënt spectrumbeheer

Het voorgestelde programma bepaalt ook dat het spectrum moeten worden beheerd op grond van bepaalde principes, waaronder spectrumefficiency en -flexibiliteit, technologie, dienstneutraliteit en concurrentie. Bovendien moeten ook het collectieve gebruik en de verhandeling van spectrum worden bevorderd, waarbij de convergentie van vergunningsvoorwaarden en ‑procedures voor verhandelbare banden in heel Europa wordt gestimuleerd. Volgens het plan worden de lidstaten verzocht effectieve concurrentie tussen economische operatoren te handhaven en te bevorderen en het hamsteren van spectrum te verhinderen. De Commissie stelt voor een inventaris van bestaand spectrumgebruik, ‑technologieën en ‑toepassingen aan te leggen om te zorgen voor transparantie, gevallen van inefficiëntie op te sporen en toekomstige vereisten het hoofd te bieden.

Draadloze diensten en het gebruik van apparaten over de grenzen heen

De Commissie heeft een betere coördinatie op EU-schaal voorgesteld voor bepaalde aspecten van het spectrumbeleid, waar dit essentieel is voor de goede werking van de interne markt van de EU. Om de flexibiliteit en de efficiency van het spectrumgebruik te verbeteren, moeten de Commissie en de lidstaten ook een goede coördinatie tussen spectrumharmonisatie en ‑normalisatie bevorderen (b.v. tussen normalisatie-instellingen, CEPT – de Europese Conferentie van PTT-administraties – en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie) om ervoor te zorgen dat diensten en draadloze apparaten probleemloos over de grenzen heen kunnen worden gebruikt. Producten die afhankelijk zijn van spectrum (zoals medische apparaten en toestellen ten behoeve van gehandicapten, draadloze tags voor productidentificatie voor gebruik in winkels en bij vervoer, en amusementstoepassingen zoals mobiele TV of draadloze elektronische boeken) moeten op dezelfde technische normen worden gebaseerd en gebruik maken van dezelfde spectrumband in de gehele EU. Dit zou de kosten voor de fabrikanten drukken en hun nieuwe bedrijfskansen opleveren in de gehele interne markt van de EU, en consumenten betere toegang geven tot een bredere waaier van producten en diensten.

Spectrum opzij zetten voor onderzoek en energiebesparing

Omdat spectrum een eindige en schaarse hulpbron is, wil het programma er ook voor zorgen dat er spectrum beschikbaar is voor beleidsprioriteiten zoals onderzoek, aardobservatie, Galileo, milieubescherming, de strijd tegen de opwarming van de aarde, openbare veiligheid, noodhulp bij rampen en vervoer. Zo moeten de lidstaten bijvoorbeeld de radiofrequenties beschermen die noodzakelijk zijn voor de bewaking van de aardatmosfeer en het aardoppervlak en spectrum beschikbaar stellen voor draadloze technologieën met een potentieel voor het verbeteren van energiebesparing, onder meer slimme energienetten en slimme meetsystemen.

Internationale aspecten

Het voorstel bevat principes om de rol van de EU bij multilaterale onderhandelingen te vergroten, bijvoorbeeld in de Internationale Telecommunicatie-Unie en op de Wereldradiocommunicatieconferenties. De Commissie biedt ook aan de EU-landen te ondersteunen bij hun bilaterale onderhandelingen met niet-buurlanden van de EU over spectrumkwesties om problemen op het gebied van coördinatie en schadelijke interferentie op te lossen.

Procedure

Het voorgestelde programma houdt ten volle rekening met het advies van de Beleidsgroep Radiospectrum (Radio Spectrum Policy Group - RSPG) van 9 juni 2010 en de commentaren die zijn gegeven zowel bij de door de Commissie en de RSPG georganiseerde openbare raadpleging als op de door de Commissie en het Europees Parlement georganiseerde Spectrumtop. Het programma bouwt voort op de eerste resultaten met betrekking tot de harmonisatie van technische regels voor spectrum in het licht van de overschakeling van analoge naar digitale televisie-uitzendingen (het "digitale dividend") (zie IP/10/540).

Achtergrond

Op het radiospectrum van de EU gebaseerde diensten vertegenwoordigen 2% tot 2,5% van het jaarlijks Europees bruto binnenlands product, d.w.z. meer dan 250 miljard euro volgens een studie van de EU. Het gaat daarbij onder meer om de Europese mobiele-telefoonindustrie die jaarlijks 3,5 miljoen banen oplevert, ongeveer 130 miljard euro aan belastingontvangsten genereert en rechtstreeks 140 miljard euro bijdraagt tot het Europese BBP.

Voor meer informatie en documenten over dit onderwerp, zie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Zie ook MEMO/10/426.


Side Bar