Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Briselē, 2010. gada 20. septembrī

Radiofrekvenču spektrs. Komisija ierosina nodrošināt radiofrekvenču pieejamību jauniem un ātrdarbīgiem bezvadu pakalpojumiem

Eiropas Komisija ir ierosinājusi piecu gadu politikas programmu, lai plānotu un saskaņotu ES radiofrekvenču spektra izmantošanu. Eiropas Parlamentam un ES Ministru padomei pieņemšanai nosūtāmajā priekšlikumā ir iekļauti pasākumi, lai veicinātu efektīvu radiofrekvenču spektra pārvaldību un jo īpaši, lai nodrošinātu, ka bezvadu platjoslas pakalpojumiem ir pieejams pietiekams radiofrekvenču spektrs. Tas būs ļoti nozīmīgs devums, lai iedzīvotājiem attālos apgabalos, kuros nav ekonomiski ierīkot kabeļtīklus, būtu pieejams ātrdarbīgs platjoslas pieslēgums un lai visā Eiropā tiktu piedāvāti novatoriski pakalpojumi. Bezvadu platjoslas pakalpojumiem ir svarīga nozīme, lai līdz 2013. gadam īstenotu vienu no Digitālās programmas Eiropai pamatmērķiem – platjoslas pamatpakalpojumu pieejamību visiem (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Radiofrekvenču spektra efektīvāks un konkurētspējīgāks izmantojums ES veicinātu arī novatorisku tehnoloģiju un pakalpojumu attīstību, kas būtu ieguvums gan patērētājiem, gan Eiropas vispārējai konkurētspējai. Minētais priekšlikums ir daļa no platjoslas sistēmas nodrošināšanas pasākumu kopuma, ar ko šodien iepazīstināja Komisija (skatīt IP/10/1142).

Komisijas priekšlikumā izklāstīti pasākumi un kopējie principi, kā nodrošināt, ka Eiropas ierobežotais radiofrekvenču spektrs tiek efektīvi izmantots, lai vislabāk apmierinātu ES iedzīvotāju, nozares un politikas veidotāju intereses. Priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. panta noteikumi par vienoto tirgu, ņemot vērā radiofrekvenču spektra pieejamības un efektīvas izmantošanas nozīmi, lai izveidotu elektronisko sakaru vienoto tirgu, un tā nozīmi citās ES politikas jomās.

Svarīgākā prioritāte ir piešķirt pietiekamu radiofrekvenču spektru bezvadu pakalpojumiem, ieskaitot platjoslas pakalpojumus. Komisija ierosina ES valstīm līdz 2012. gadam pabeigt licenču izsniegšanu operatoriem, lai izmantotu radiofrekvenču spektra joslas, kas ES līmenī jau ir tehniski saskaņotas bezvadu platjoslas pakalpojumu izmantošanai (900/1800 MHz joslas, 2,5 GHz josla un 3,4 – 3,8 GHz josla). Turklāt ES valstis tiek aicinātas līdz 2013. gada 1. janvārim atvērt 800 MHz joslu (skatīt IP/10/540) bezvadu platjoslas pakalpojumiem, vienlaikus īpašos gadījumos paredzot iespējamas atkāpes līdz 2015. gadam.

Efektīva radiofrekvenču spektra pārvaldība

Ierosinātajā programmā paredzēts arī tas, ka radiofrekvenču spektrs jāpārvalda, pamatojoties uz tādiem principiem kā spektra efektivitāte un elastība, tehnoloģijas un pakalpojumu neitralitāte un konkurence. Turklāt tiktu veicināta spektra un spektra tirdzniecības kolektīva izmantošana, arī sekmējot atļauju izdošanas nosacījumu un procedūru konverģenci Eiropā tirgojamām radiofrekvenču joslām. Tāpēc dalībvalstīm jāuztur un jāveicina efektīva konkurence starp uzņēmējiem un jāizvairās no spektra uzkrāšanas. Komisija ierosina izveidot pašreizējā radiofrekvenču spektra izmantojuma, tehnoloģiju un lietojumprogrammu uzskaiti, lai nodrošinātu pārredzamību, konstatētu trūkumus un apmierinātu nākotnes prasības.

Bezvadu pakalpojumi un ierīču pārrobežu izmantojums

Komisija ir ierosinājusi lielāku ES mēroga koordināciju konkrētos radiofrekvenču spektra politikas aspektos, kuri ir nozīmīgi ES vienotā tirgus pienācīgā darbībā. Lai veicinātu elastīgumu un efektivitāti, izmantojot radiofrekvenču spektru, Komisija un dalībvalstis atbalsta labu koordināciju starp radiofrekvenču spektra saskaņošanu un standartizāciju (piemēram, starp standartizācijas iestādēm CEPT (Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference) un Komisijas Kopīgo pētniecības centru), lai nodrošinātu pakalpojumu un bezvadu ierīču vienlaidu izmantošanu pāri robežām. Ražojumiem, kas balstās uz radiofrekvenču spektru (piemēram, medicīnas iekārtas un ierīces, lai palīdzētu personām ar īpašām vajadzībām, bezvadu produktu identifikācijas marķējumi, ko izmanto veikalos un transportlīdzekļos, un izklaides lietojumi, piemēram, mobilie TV vai bezvadu elektroniskās grāmatas), tiks piemēroti vieni un tie paši standarti, un tie izmantos vienu radiofrekvenču spektra joslu visā ES. Tas samazinās ražotāju izmaksas un pavērs jaunas uzņēmējdarbības iespējas visā ES vienotajā tirgū, bet patērētājiem būs labāka piekļuve plašākam ražojumu un pakalpojumu klāstam.

Radiofrekvenču spektra rezervēšana pētniecībai un energotaupībai

Tā kā radiofrekvenču spektrs ir ierobežots, programmā minēts arī tas, ka šim resursam jābūt pieejamam tādām politikas prioritātēm kā pētniecība, Zemes novērošana, Galileo, vides aizsardzība, cīņa pret globālo sasilšanu, sabiedrības aizsardzība, katastrofu seku likvidēšana un transports. Piemēram, dalībvalstīm jāaizsargā tās radiofrekvences, kas vajadzīgas Zemes atmosfēras un virsmas monitoringam, un jānodrošina, ka radiofrekvenču spektrs ir pieejams bezvadu tehnoloģijām, kurām ir potenciāls uzlabot energotaupību, ieskaitot viedos energotīklus un viedmērierīču sistēmas.

Starptautiskie aspekti

Priekšlikumā ir iekļauti principi palielināt ES lomu daudzpusējās sarunās, piemēram, Starptautiskajā telesakaru savienībā un Pasaules radiosakaru konferencēs. Komisija arī piedāvā atbalstīt ES valstis divpusējās sarunās ar kaimiņvalstīm, kuras nav ES, jautājumos par radiofrekvenču spektru, lai pārvarētu grūtības saistībā ar koordināciju un nevēlamiem traucējumiem.

Process

Programmā ir pilnībā iekļauts Radiofrekvenču spektra politikas grupas 2010. gada 9. jūnija atzinums un apsvērumi gan no sabiedriskās apspriešanas, ko organizēja Komisija un Radiofrekvenču spektra politikas grupa, gan no Radiofrekvenču sammita, ko organizēja Komisija un Eiropas Parlaments. Programmas pamatā ir pirmie sasniegumi tehnisko noteikumu saskaņošanā attiecībā uz radiofrekvencēm, ņemot vērā pāreju no analogās uz digitālo televīzijas apraidi ("digitālā dividende") (skatīt IP/10/540).

Vispārīga informācija

Saskaņā ar ES pētījumu pakalpojumi, kuri balstās uz ES radiofrekvenču spektru, gadā veido 2 % līdz 2,5 % no Eiropas IKP, t. i., vairāk nekā 250 miljardus eiro. Minētajos pakalpojumos ietilpst Eiropas mobilo sakaru nozare, kas atbalsta 3,5 miljonu darbavietu, gadā nodokļu ieņēmumos dod aptuveni 130 miljardus eiro un iemaksā 140 miljardus eiro tieši Eiropas IKP.

Sīkāka informācija un saistītie dokumenti:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Skatīt arī MEMO/10/426.


Side Bar