Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 20 d.

Radijo spektras. Komisija siūlo užtikrinti radijo dažnių spektrą naujoms ir spartesnio belaidžio ryšio paslaugoms

Europos Komisija pasiūlė penkerių metų ES radijo spektro naudojimo planavimo ir derinimo politikos programą. Pasiūlyme (jis bus nusiųstas patvirtinti Europos Parlamentui ir ES Ministrų Tarybai) numatyti veiksmai, kuriais būtų skatinama veiksmingai valdyti spektro naudojimą ir visų pirma užtikrinti, kad pakankamai spektro būtų skirta belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Šitaip būtų iš esmės prisidėta prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų suteikimo žmonėms, gyvenantiems atokiose vietovėse, kuriose įrengti kabelių tinklus ekonomiškai nenaudinga, ir prie naujoviškų paslaugų įdiegimo visoje Europoje. Belaidis plačiajuostis ryšys labai svarbus siekiant iki 2013 m. užtikrinti, kad visi gyventojai galėtų naudotis plačiajuosčiu ryšiu – tai vienas svarbiausių Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Veiksmingiau ir konkurencingiau naudojant spektrą Europos Sąjungoje, būtų skatinama inovacinių technologijų ir paslaugų plėtra – taip vartotojai gautų daugiau naudos ir padidėtų visos Europos konkurencingumas. Pasiūlymas yra Komisijos šiandien pristatyto plačiajuosčio ryšio plėtros priemonių rinkinio dalis (žr. IP/10/1142).

Komisijos pasiūlyme išdėstyti veiksmai ir bendrieji principai, kuriais siekiama užtikrinti, kad baigtinis Europos radijo spektras būtų naudojamas veiksmingai ir kuo labiau atitiktų ES piliečių, pramonės ir politikos formuotojų poreikius. Pasiūlymas grindžiamas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytomis bendrosios rinkos taisyklėmis (114 straipsnis), atsižvelgiant į tai, kad spektro prieinamumas ir veiksmingas jo naudojimas svarbūs kuriamai bendrajai elektroninių ryšių paslaugų rinkai, taip pat kitoms ES politikos sritims.

Svarbiausia pakankamai spektro skirti belaidžio ryšio, įskaitant plačiajuostį, paslaugoms. Komisija siūlo ES šalims iki 2012 m. užbaigti ES lygmeniu techniškai jau suderintų naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui spektro juostų (900 ir 1 800 MHz juostos, 2,5 GHz juosta ir 3,4–3,8 GHz juosta) naudojimo licencijų išdavimą operatoriams. Be to, ES šalys raginamos iki 2013 m. sausio 1 d. užtikrinti galimybę 800 MHz juostą naudoti (žr. IP/10/540) belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms, tačiau numatoma, kad ypatingais atvejais iki 2015 m. gali būti taikomos išimtys.

Veiksmingas spektro naudojimo valdymas

Pasiūlytoje programoje taip pat numatyta, kad spektro naudojimas turėtų būti valdomas remiantis tam tikrais principais, įskaitant spektro naudojimo veiksmingumą ir lankstumą, technologijų ir paslaugų neutralumą ir konkurenciją. Be to, turėtų būti skatinamas kolektyvinis spektro naudojimas ir prekyba spektru, taip pat juostų, kurių naudojimo teisėmis prekiaujama, naudojimo leidimų suteikimo sąlygų ir tvarkos konvergencija visoje Europoje. Pagal planą būtų reikalaujama, kad valstybės narės išlaikytų ir skatintų veiksmingą ūkinės veiklos vykdytojų konkurenciją ir užtikrintų, kad nebūtų kaupiamos spektro atsargos. Komisija siūlo parengti dabartinio spektro naudojimo, esamų technologijų ir taikomųjų sistemų aprašą, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą, nustatyti neveiksmingo naudojimo atvejus ir atsižvelgti į būsimus reikalavimus.

Belaidžio ryšio paslaugos ir prietaisų naudojimas ne vienoje valstybėje

Komisija pasiūlė sustiprinti tam tikrų spektro politikos aspektų koordinavimą ES mastu, kai toks koordinavimas svarbus tinkamam ES bendrosios rinkos veikimui. Kad spektras būtų naudojamas lanksčiau ir veiksmingiau, Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų skatinti gerą spektro derinimo ir standartizavimo koordinavimą (pvz., tarp standartizavimo įstaigų, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir Komisijos Jungtinio tyrimų centro) ir taip užtikrinti, kad paslaugomis ir belaidžio ryšio prietaisais būtų galima sklandžiai naudotis keliaujant iš vienos valstybės į kitą. Spektrą naudojantys gaminiai (pavyzdžiui, medicininiai įrenginiai ir prietaisai, skirti pagalbai neįgaliesiems teikti, produktų atpažinimo belaidžiu ryšiu etiketės, skirtos naudoti parduotuvėse ir transporto sistemose, taip pat pramoginės paskirties prietaisai, pavyzdžiui, mobiliosios televizijos priemonės ar belaidžiu ryšiu teikiamos elektroninės knygos) visoje Europos Sąjungoje būtų grindžiami tais pačiais techniniais standartais ir jiems būtų naudojama ta pati spektro juosta. Taip sumažėtų gamintojų sąnaudos, jie įgytų naujų verslo galimybių visoje ES bendrojoje rinkoje, o vartotojai galėtų lengviau rinktis įvairesnius gaminius ir paslaugas.

Spektro rezervavimas moksliniams tyrimams ir energijos taupymui

Radijo spektras yra baigtinis ir negausus išteklius, todėl programa būtų taip pat užtikrinama, kad spektro būtų skirta prioritetinėms politikos sritims, įskaitant mokslinius tyrimus, Žemės stebėjimą, programą „Galileo“, aplinkos apsaugą, kovą su visuotiniu klimato atšilimu, visuomenės apsaugą ir pagalbą nelaimės atveju, taip pat transportą. Pavyzdžiui, valstybės narės turėtų rezervuoti Žemės atmosferai ir paviršiui stebėti reikalingus radijo dažnius ir suteikti dalį spektro belaidžio ryšio technologijoms, kurias naudojant būtų galima sutaupyti daugiau energijos, įskaitant išmaniuosius energetikos tinklus ir išmaniąsias apskaitos sistemas.

Tarptautiniai aspektai

Į pasiūlymą įtraukti ES vaidmens daugiašalėse derybose, pavyzdžiui, Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje ir Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje, didinimo principai. Komisija taip pat siūlo teikti paramą ES šalims dvišalėse derybose dėl radijo spektro su ES nepriklausančiomis kaimyninėmis šalimis ir taip spręsti spektro koordinavimo ir žalingųjų trikdžių problemas.

Procesas

Siūlomoje programoje visiškai atsižvelgta į 2010 m. birželio 9 d. Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonę ir atsiliepimus, gautus ir per Komisijos ir RSPG surengtas viešas konsultacijas, ir per Komisijos ir Europos Parlamento organizuotą aukščiausiojo lygio susitikimą spektro klausimais. Programoje pasinaudota pirmaisiais pasiekimais, susijusiais su techninių spektro naudojimo taisyklių suderinimu atsižvelgiant į perėjimą nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos transliacijos (skaitmeninis dividendas) (žr. IP/10/540).

Pagrindiniai faktai

ES atlikto tyrimo duomenimis, paslaugos, kurias teikiant naudojamas ES radijo spektras, sudaro 2–2,5 % Europos metinio bendrojo vidaus produkto, t. y. daugiau kaip 250 mlrd. EUR. Šios paslaugos apima ir Europos mobiliųjų telefonų pramonę, kuri užtikrina 3,5 mln. darbo vietų, apie 130 mlrd. EUR mokesčių įplaukų per metus ir prie Europos BVP tiesiogiai prisideda 140 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos ir susijusius dokumentus žr.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/10/426.


Side Bar