Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Brüsszel, 2010. szeptember 20.

Spektrumpolitika: a Bizottság rádiófrekvenciák felszabadítását javasolja új, gyorsabb vezeték nélküli szolgáltatások nyújtásához

Az Európai Bizottság ötéves szakpolitikai programra tett javaslatot az uniós rádióspektrum használatának tervezésére és harmonizációjára vonatkozóan. Az Európai Parlamentnek és az EU Miniszterek Tanácsának benyújtandó javaslat lépéseket tartalmaz a hatékony spektrumgazdálkodás előmozdítására és különösen annak biztosítására, hogy megfelelő rádióspektrumot tegyenek elérhetővé a vezeték nélküli szélessávú alkalmazások számára. Ez lényegesen hozzá fog járulni a gyors szélessávú hozzáférések olyan távoli vidékeken élőkhöz történő eljuttatásához, ahol a vezetékes hálózatok kiépítése gazdaságilag nem lenne kifizetődő, valamint az innovatív szolgáltatások Európa egész területén való hozzáférhetőségéhez. A vezeték nélküli szélessáv alapvető fontosságú az európai digitális menetrendben szereplő, mindenki számára elérhető szélessávú összeköttetés célkitűzésének 2013-ig történő eléréséhez (lásd IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200). Az EU-n belüli hatékonyabb és versenyképesebb spektrumfelhasználás az innovatív technológiák és szolgáltatások fejlődését is előmozdítaná, ami a fogyasztóknak és Európa átfogó versenyképességének is előnyére válna. A javaslat a Bizottság által a mai napon benyújtott, a szélessávú hozzáférésekre vonatkozó csomag részét képezi (lásd IP/10/1142).

A Bizottság javaslata intézkedéseket és közös alapelveket határoz meg annak érdekében, hogy az Európa rendelkezésére álló véges rádióspektrumot hatékonyan, az uniós polgárok, az ipar és a politikai döntéshozók szükségleteinek legmegfelelőbben használják fel. A javasolt program jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkének az egységes belső piacra vonatkozó szabályai, mivel az elektronikus hírközlés egységes piacának megteremtése és más uniós szakpolitikai területek szempontjából a rádióspektrum rendelkezésre állása és hatékony felhasználása kiemelten fontos területnek számít.

A fő prioritás az, hogy megfelelő spektrumot tegyenek elérhetővé a vezeték nélküli alkalmazások számára, a szélessávú hozzáféréseket is beleértve. A Bizottság javaslata alapján az uniós országoknak 2012-ig kell engedélyezniük a szolgáltatók számára azon frekvenciasávok felhasználását, amelyeket uniós szinten műszakilag már harmonizáltak a vezeték nélküli szélessáv céljára történő felhasználás érdekében (a 900/1800 MHz-es sávok, a 2,5 GHz-es sáv, valamint a 3,4–3,8 GHz közötti sáv). Ezenkívül felkérik az uniós tagállamokat a 800 MHz-es sáv (lásd IP/10/540) vezeték nélküli szélessávú felhasználás előtti megnyitására 2013. január 1-ig, kivételes esetekben 2015-ig megadva az eltérés lehetőségét.

Hatékony spektrumgazdálkodás

A javasolt program szerint a spektrumgazdálkodást többek között a spektrumhatékonyság és rugalmasság, a technológiák és szolgáltatások semlegessége, valamint a verseny alapelveire építve kell megvalósítani. Ezen túlmenően ösztönzi a kollektív spektrumhasználatot és a frekvenciasávok kereskedelmét, valamint a kereskedelemképes frekvenciasávokra vonatkozó engedélyezési feltételek és eljárások közelítését Európában. A terv hatékony verseny fenntartására és ösztönzésére kéri fel a tagállamokat a gazdasági szereplők között az indokolatlan spektrumfelhalmozás elkerülése érdekében. A Bizottság a meglévő spektrumfelhasználás, valamint a vonatkozó technológiák és alkalmazások leltárba vételét javasolja az átláthatóság biztosítása, az alacsony hatékonyságú felhasználási módok felismerése és a jövőbeni követelmények teljesítése érdekében.

Vezeték nélküli szolgáltatások és eszközök határokon átnyúló használata

A Bizottság a teljes Unióra vonatkozó, kiterjedtebb koordinációt javasol a spektrumpolitika bizonyos területeire vonatkozóan, ahol ez alapvető fontosságú az EU egységes belső piacának megfelelő működéséhez. A spektrumhasználat rugalmasságának és hatékonyságának javítása céljából a Bizottság és a tagállamok a spektrumharmonizáció és szabványosítás (pl. a szabványügyi testületek, a CEPT – Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete és a Bizottság Közös Kutatóközpontja) közötti megfelelő koordinációt is ösztönzik annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat és vezeték nélküli eszközöket zökkenőmentesen lehessen határokon átnyúló módon használni. A rádióspektrumot használó termékek (mint például a fogyatékkal élőket segítő orvosi berendezések és eszközök, az üzletekben és a szállítmányozásban használatos vezeték nélküli termékazonosító címkék, valamint szórakoztatóipari alkalmazások, mint a mobiltelevízió és a vezeték nélküli elektronikus könyvek) ugyanazokat a műszaki szabványokat és ugyanazt a frekvenciasávot használnák az EU egész területén. Ez csökkentené a gyártók költségeit és új üzleti lehetőségeket nyitna meg előttük az EU egységes belső piacán, a fogyasztók pedig termékek és szolgáltatások nagyobb választékához férnének hozzá.

Spektrum fenntartása kutatási és energiatakarékossági célokra

Mivel a rádióspektrum véges és szűkös erőforrás, a program arról is gondoskodna, hogy a szakpolitikai prioritások számára – úgymint kutatás, Föld-megfigyelés, Galileo, környezetvédelem, a globális felmelegedés elleni küzdelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és közlekedés – megfelelő spektrumot biztosítsanak. A tagállamoknak például védelemben kellene részesíteniük a Föld légkörének és felületének megfigyeléséhez szükséges rádiófrekvenciákat és spektrumot kellene elérhetővé tenniük az energiatakarékosság javítása szempontjából ígéretes vezeték nélküli technológiák, mint például az intelligens energiahálózatok és intelligens mérőrendszerek számára.

Nemzetközi vonatkozások

A javaslat alapelveket fogalmaz meg az Uniónak a többoldalú, például a Nemzetközi Távközlési Egyesülettel és a rádió-hírközlési világkonferenciákon folytatott tárgyalások során játszott szerepének hangsúlyosabbá tételére vonatkozóan. A Bizottság ezen túlmenően támogatásáról biztosítja a tagállamokat a szomszédos nem uniós országokkal spektrumpolitikai kérdésekben folytatott kétoldalú tárgyalásaik során a koordinációs és a káros zavarással kapcsolatos problémák megoldásában.

Eljárás

A javasolt program teljes mértékben figyelembe veszi a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (RSPG) 2010. június 9-i véleményét, valamint a Bizottság és az RSPG által szervezett nyilvános konzultációkon és a Bizottság és az Európai Parlament által szervezett spektrum-csúcstalálkozón kapott visszajelzéseket. A program az analógról a digitális televíziózásra való átállásból adódó, a spektrumfelhasználásra vonatkozó technikai szabályok harmonizációjával kapcsolatos első eredményekre (ún. „digitális hozadék”) is épít (lásd IP/10/540).

Előzmények

Egy uniós tanulmány szerint az EU-n belül a rádióspektrumot használó szolgáltatások a bruttó éves európai nemzeti terméknek mintegy 2–2,5%-át, azaz több mint 250 milliárd €-t jelentenek. Ez magában foglalja a 3,5 millió embert foglalkoztató európai mobiltelefon-ágazatot is, amely évente mintegy 130 milliárd € adóbevételt termel és közvetlenül 140 milliárd €-val járul hozzá az európai GDP-hez.

További tájékoztatást és kapcsolódó dokumentumokat a következő címen talál:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Lásd még a MEMO/10/426 dokumentumot.


Side Bar