Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Bryssel 20. syyskuuta 2010

Komissio haluaa varata taajuuksia uusille nopeammille langattomille tekniikoille

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa viisivuotiseksi politiikkaohjelmaksi, jolla ohjattaisiin ja yhdenmukaistettaisiin radiotaajuuksien käyttöä EU:ssa. Ehdotuksella, joka menee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja EU:n ministerineuvoston käsiteltäväksi, pyritään tehostamaan taajuushallintoa ja erityisesti varmistamaan, että langattomia laajakaistayhteyksiä varten on käytettävissä riittävästi taajuuksia. Näin voitaisiin merkittävästi edesauttaa nopeiden laajakaistaliittymien saamista myös syrjäseuduille, joilla kiinteiden verkkojen rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, sekä vauhdittaa innovatiivisten palvelujen syntyä koko Euroopassa. Langaton tekniikka on keskeisellä sijalla pyrittäessä tuomaan laajakaistaa kaikkien kansalaisten ulottuville vuoteen 2013 mennessä. Tämä on yksi Euroopan digitaalistrategian päätavoitteista (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Taajuuksien tehokkaampi ja kilpaillumpi käyttö EU:ssa tukisi myös innovatiivisten tekniikoiden ja palvelujen kehitystä, mikä toisi hyötyjä kuluttajille ja Euroopan koko kilpailukyvylle. Ehdotus kuuluu komission tänään julkistamaan laajakaistatoimenpidepakettiin (ks. IP/10/1142).

Komission ehdotuksessa hahmotellaan toimenpiteet ja yhteiset periaatteet, joilla voidaan varmistaa, että EU:n rajalliset taajuusvarat käytetään tehokkaasti ja EU:n kansalaisten, teollisuuden ja päätöksentekijöiden tarpeiden mukaisesti. Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) yhtenäismarkkinasääntöihin (114 artikla), koska taajuuksien saatavuus ja tehokas käyttö on erittäin tärkeä tekijä sähköisen viestinnän yhtenäismarkkinoiden luomisen ja EU-politiikan muiden osa-alueiden kannalta.

Kiireellisimpänä tavoitteena on varata riittävästi taajuuksia langattomille sovelluksille, kuten langattomille laajakaistaliittymille. Komission ehdotuksen mukaan EU-maiden tulisi vuoteen 2012 mennessä myöntää operaattoreille toimiluvat käyttää taajuuskaistoja, jotka on jo EU-tasolla teknisesti yhdenmukaistettu langattoman laajakaistan käyttöön (900/1800 MHz taajuusalueet, 2,5 GHz taajuusalue ja 3,4–3,8 GHz taajuusalue). Lisäksi EU-maita kehotetaan avaamaan 800 MHz taajuusalue (ks. IP/10/540) langattoman laajakaistan käyttöön 1. tammikuuta 2013 mennessä. Tähän voidaan kuitenkin poikkeustapauksissa myöntää lisäaikaa vuoteen 2015 saakka.

Tehokas taajuushallinto

Ohjelmassa esitetään taajuushallinnon periaatteiksi muun muassa tehokkuutta ja joustavuutta, teknologia- ja palveluneutraaliutta sekä kilpailua. Lisäksi halutaan edistää taajuuksien yhteiskäyttöä ja taajuuskauppaa sekä yhdenmukaistaa lupaehtoja ja taajuuskaupan menettelyjä koko Euroopassa. Jäsenvaltioita kehotetaan ylläpitämään ja edistämään toimivaa kilpailua talouden toimijoiden välillä sekä estämään taajuuksien liiallinen kasautuminen yksittäisille toimijoille. Komissio ehdottaa myös taajuuksien nykyisten käyttötapojen, teknologioiden ja sovellusten kartoittamista, jotta voidaan varmistaa alan läpinäkyvyys, tunnistaa tehottomat käyttötavat ja vastata tulevaisuuden vaatimuksiin.

Langattomien palvelujen ja laitteiden käyttö rajojen yli

Komissio on ehdottanut parempaa EU:n laajuista koordinointia tietyissä taajuuspoliittisissa kysymyksissä silloin kun se on tarpeen EU:n yhtenäismarkkinoiden toiminnan kannalta. Taajuuksien käytön joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on määrä edistää myös koordinointia standardoinnin ja taajuuksien käytön yhdenmukaistamisen välillä (esim. standardointilaitosten, Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin CEPT:n ja komission Yhteisen tutkimuskeskuksen välillä). Tämä on tärkeää, jotta palvelut ja langattomat laitteet toimisivat sujuvasti maiden rajojen yli. Taajuuksia käyttävät tuotteet (esim. lääketieteelliset laitteet, vammaisten apuvälineet, kaupoissa ja liikenteessä käytettävät radiotaajuustunnisteet sekä viihdesovellukset, kuten mobiili-TV ja sähkökirjat) perustuisivat samoihin teknisiin standardeihin ja käyttäisivät samoja taajuuskaistoja koko EU:ssa. Tämä alentaisi laitevalmistajien kustannuksia ja loisi niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko EU:n yhtenäismarkkinoilla, ja kuluttajilla olisi helpommin saatavillaan entistä laajempi valikoima tuotteita ja palveluja.

Taajuuksia tutkimuksen ja energiansäästön tarpeisiin

Koska taajuudet ovat rajallinen ja niukka luonnonvara, ohjelmalla varmistettaisiin myös, että taajuuksia on saatavilla poliittisesti tärkeisiin käyttötarkoituksiin, kuten tutkimukseen, kaukokartoitukseen, Galileo-sovelluksiin, ympäristönsuojeluun, maapallon lämpenemisen torjuntaan, väestönsuojeluun, pelastuspalveluihin ja liikennesovelluksiin. Jäsenvaltioiden olisi esimerkiksi suojattava radiotaajuudet, joita tarvitaan maapallon ilmakehän ja pinnan seurantaan, ja varattava taajuuksia langattomille energiansäästötekniikoille, kuten älykkäille sähköverkoille ja energiankulutuksen mittausjärjestelmille.

Kansainväliset näkökohdat

Ohjelmassa esitetään toimintaperiaatteita, joilla vahvistettaisiin EU:n roolia monenvälisissä neuvotteluissa, kuten Kansainvälisessä teleliitossa ITUssa ja Maailman radioviestintäkonferensseissa. Komissio myös tarjoutuu tukemaan EU-maita neuvotteluissa EU:n ulkopuolisten naapurimaiden kanssa taajuuskysymyksissä, jotta voitaisiin ratkaista koordinointiin ja haitallisiin häiriöihin liittyvät ongelmat.

Ohjelman laadintaprosessi

Ohjelmaehdotuksessa otetaan kaikilta osin huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän (RSPG) 9. kesäkuuta 2010 antama lausunto sekä näkemykset, joita esitettiin komission ja RSPG:n järjestämissä julkisissa kuulemisissa ja komission ja Euroopan parlamentin järjestämässä radiotaajuusasioiden huippukokouksessa. Ohjelmassa käytetään pohjana myös ensimmäisiä tuloksia, joita on saatu analogisista digitaalisiin televisiolähetyksiin siirryttäessä vapautuneiden taajuuksien (ns. taajuusylijäämän) käytön teknisestä yhdenmukaistamisesta (ks. IP/10/540).

Taustaa

EU:n teettämän tutkimuksen mukaan EU:ssa radiotaajuuksia käyttävät palvelut tuottavat 2–2,5 prosenttia Euroopan vuotuisesta bruttokansantuotteesta, eli yli 250 miljardia euroa. Tämä sisältää Euroopan matkapuhelinteollisuuden, joka ylläpitää 3,5 miljoonaa työpaikkaa, tuottaa vuosittain noin 130 miljardia euroa verotuloja ja osallistuu Euroopan bruttokansantuotteeseen suoraan 140 miljardilla eurolla.

Lisätietoa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm.

Ks. myös MEMO/10/426.


Side Bar