Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Brüssel, 20. september 2010

Spekter: komisjon teeb ettepaneku anda raadiosagedusi uute ja kiiremate traadita andmesideteenuste käsutusse

Euroopa Komisjon on esitanud ELi raadiospektri kasutuse planeerimise ja ühtlustamise poliitika viieaastase programmi ettepaneku. Ettepanek saadetakse Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule vastuvõtmiseks. Ettepanek sisaldab meetmeid spektri tõhusa haldamise edendamiseks ja eelkõige selleks, et traadita lairibaühenduse käsutusse antaks piisavalt raadiospektrit. Ääremaadel ei ole ju kaabelvõrgud majanduslikult tasuvad. Programmi meetmetest oleks palju abi, et kiire lairibaühendus ka ääremaade inimesteni jõuaks, ja siis saaks innovatiivseid teenuseid kasutada igal pool Euroopas. Traadita lairibaside on möödapääsmatult vajalik, et saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhieesmärke – aastaks 2013 kõigile lairibaühendus (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Spektri tõhusam ja konkurentsipõhine kasutamine Euroopa Liidus soodustab ka innovatiivsete tehnoloogiate ja teenuste arengut, mis toob kasu tarbijatele ja Euroopa üldisele konkurentsivõimele. Programmi ettepanek on osa lairibaühenduse meetmete paketist, mille komisjon täna esitas (vt IP/10/1142).

Komisjoni ettepanekus tuuakse välja meetmed ja üldpõhimõtted, millega tagatakse Euroopa piiratud raadiospektri tõhus kasutamine ELi elanike, ettevõtjate ja poliitikakujundajate vajadustele vastavalt. Ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu ühtse turu eeskirjadel (artikkel 114), kuna spektri kättesaadavus ja tõhus kasutamine on väga olulised elektroonilise side siseturu rajamise ja muude ELi poliitikavaldkondade jaoks.

Kõige tähtsam on saada piisavalt spektrit traadita side teenuste, sealhulgas lairibaühenduse jaoks. Komisjon teeb ettepaneku, et 2012. aastaks peaksid ELi riigid lõpule viima operaatoritele litsentside jagamise ELi tasandil juba tehniliselt ühtlustatud sagedusribade kasutamiseks traadita lairibaühenduse jaoks (900/1800 MHz sagedusriba, 2,5 GHz sagedusriba ja 3,4–3.8 GHz sagedusriba). Lisaks sellele on ELi riikidelt taotletud 800 MHz sagedusala avamist (vt IP/10/540) traadita lairibaühendusele 1. jaanuariks 2013 (kuni aastani 2015 võidakse erijuhtudel teha teatavaid erandeid).

Tõhus spektrihaldus

Programmi ettepanekus nähakse ka ette, et spektri haldamisel tuleks rakendada järgmiseid põhimõtteid: tõhusus ja paindlik spektrikasutus, neutraalsus tehnoloogia ja teenuste suhtes, konkurents. Lisaks sellele soositakse kollektiivset spektrikasutust ja spektrikasutusõigustega kauplemist ning soovitatakse üle Euroopa ühtlustada kaubeldavate õigustega sagedusribade litsentsitingimused ja -menetlused. Kavakohaselt peaksid liikmesriigid hoidma ja edendama tugevat konkurentsi ettevõtjate vahel ning vältima liigse spektrivaru soetamist. Komisjon teeb ettepaneku seada sisse inventuur, et hinnata olemasolevat spektrikasutust, tehnoloogiaid ja rakendusi. Inventuur annaks läbipaistvust, aitaks tuvastada ebatõhusust ning ette aimata tulevasi võimalikke vajadusi.

Traadita side teenused ja seadmete piiriülene kasutamine

Komisjon on teinud ettepaneku spektripoliitika teatavate aspektide suuremaks üleeuroopaliseks koordineerimiseks, mis on vajalik ELi ühtse turu nõuetekohaseks toimimiseks. Spektrikasutuse paindlikkuse ja tõhususe suurendamiseks peaksid komisjon ja liikmesriigid edendama ka spektri ühtlustamise ja standardimisega tegelevate organisatsioonide vahelist head koordineerimistööd (nt standardiasutused, Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverents (CEPT), Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus). Sellega võimaldatakse teenuste ja traadita seadmete sujuvat kasutamist siin- ja sealpool riigipiire. Spektrikasutusega seotud tooted, näiteks meditsiinilised abivahendid ja seadmed puuetega inimeste jaoks, poodides ja transportimisel kasutatavad traadita turvamärgised ning meelelahutusrakendused, nagu mobiilne TV või traadita e-raamatu lugerid, vastaksid kogu ELis samadele tehnilistele standarditele ning kasutaksid sama sagedusriba. See aitaks tootjatel kulusid kokku hoida ja annaks neile ELi ühtse turu näol uusi ettevõtlusvõimalusi, tarbijatele aga avaneksid suuremad võimalused erinevate toodete ja teenuste seast valimisel.

Spektrit hoitakse teadusuuringuteks ja energiasäästuks

Kuna spekter on piiratud ja napp ressurss, püütakse programmiga tagada, et spektrit jätkuks ka sellistele olulistele poliitikavaldkondadele nagu teadusuuringud, maapinna kaugseire, programm Galileo, keskkonnakaitse, võitlus ülemaailmse soojenemisega, kodanikukaitse ja katastroofiabi ning transport. Näiteks tuleks liikmesriikidel hoida raadiosagedusi, mis on vajalikud Maa atmosfääri ja pinna seireks ning võimaldada spektrit traadita tehnoloogiatele, millega saab säästa energiat, kaasa arvatud arukad energiavõrgud ja arukad mõõtmissüsteemid.

Rahvusvahelised aspektid

Ettepanekus on ka põhimõtted, mille järgi tuleks suurendada ELi rolli mitmepoolsetel läbirääkimistel näiteks Rahvusvahelises Telekommunikatsiooni Liidus (ITU) ja ülemaailmsetel raadioside konverentsidel. Samuti pakub komisjon ELi riikidele tuge spektriteemalistel kahepoolsetel läbirääkimistel väljaspool ELi paiknevate naaberriikidega, et lahendada koordineerimise ja kahjulike häiretega seotud probleemid.

Menetlemine

Programmi ettepanekus on täielikult arvesse võetud raadiospektripoliitika töörühma 9. juuni 2010. aasta arvamust ning vastuseid, mis saadi komisjoni ja töörühma korraldatud avalikust arutelust. Samuti võeti arvesse tagasisidet, mis komisjonile ja Euroopa Parlamendile laekus spektrile pühendatud tippkohtumise ajal. Programm on saanud tiivustust esimestest saavutustest, mis tulid seoses üleminekuga analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile, kui ühtlustati spektrit käsitlevad tehnilised eeskirjad (nn digitaalne dividend) (vt IP/10/540).

Taust

ELi raadiospektril rajanevad teenused moodustavad 2–2,5% Euroopa aastasest SKPst, st rohkem kui 250 miljardit eurot, nagu näitab sellealane ELi uurimus. Selline teenus on näiteks Euroopa mobiilsidetööstus, millel on 3,5 miljonit töökohta, mis annab aastas 130 miljardit eurot maksutulu ja mille otsene panus Euroopa SKPsse on 140 miljardit eurot.

Rohkem teavet ja seotud dokumente vt:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Vt ka MEMO/10/426.


Side Bar