Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ραδιοφάσμα: Η Επιτροπή προτείνει να εξασφαλιστεί η διάθεση ραδιοσυχνοτήτων για νέες και ταχύτερες ασύρματες υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πενταετές πρόγραμμα πολιτικής για τον προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην ΕΕ. Η πρόταση, που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, περιλαμβάνει μέτρα για την τόνωση της αποδοτικής διαχείρισης του ραδιοφάσματος και, ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκούς εύρους ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες. Τούτο θα συμβάλει σημαντικά ώστε οι ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις να φτάσουν σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, όπου η εγκατάσταση καλωδιακών δικτύων δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι απαραίτητες ώστε, έως το 2013, να έχουν καταστεί εφικτές οι ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους, που αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Η αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη χρήση ραδιοφάσματος στην EΕ θα συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογιών και υπηρεσιών, προς όφελος των καταναλωτών και της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η πρόταση εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για τις ευρυζωνικές επικοινωνίες που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή (βλ. IP/10/1142).

Η πρόταση της Επιτροπής περιγράφει δράσεις και κοινές αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι το πεπερασμένο ραδιοφάσμα στην Ευρώπη χρησιμοποιείται αποδοτικά για να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών, του κλάδου και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Η πρόταση βασίζεται στους κανόνες για την εσωτερική αγορά της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ - άρθρο 114), δεδομένης της σημασίας της διάθεσης και αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για την καθιέρωση ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και για άλλα πεδία ενωσιακής πολιτικής.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η πρόβλεψη επαρκούς εύρους ραδιοφάσματος για ασύρματες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών. Η Επιτροπή προτείνει οι χώρες της ΕΕ να έχουν ολοκληρώσει έως το 2012 τη διαδικασία αδειοδότησης φορέων εκμετάλλευσης για χρησιμοποίηση ζωνών ραδιοφάσματος που έχουν ήδη εναρμονιστεί τεχνικά σε ενωσιακή κλίμακα, ώστε να τις αξιοποιούν για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις (οι ζώνες των 900/1800 MHz, η ζώνη των 2,5 GHz και η ζώνη των 3,4 - 3,8 GHz). Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ καλούνται έως την 1η Ιανουαρίου 2013 να έχουν ανοίξει τη ζώνη των 800 MHz (βλ. IP/10/540) για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, προβλέποντας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδεχόμενες παρεκκλίσεις έως το 2015.

Αποδοτική διαχείριση ραδιοφάσματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει επίσης ότι η διαχείριση του ραδιοφάσματος πρέπει να γίνεται με βάση αρχές στις οποίες συγκαταλέγονται η απόδοση και η ευελιξία του ραδιοφάσματος, η ουδετερότητα τεχνολογίας και υπηρεσιών, καθώς και ο ανταγωνισμός. Εξάλλου, θα προωθηθούν η συλλογική χρήση και η εμπορία του ραδιοφάσματος και θα ενθαρρυνθεί επίσης η σύγκλιση όρων και διαδικασιών αδειοδότησης για ζώνες εμπορεύσιμες σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το πρόγραμμα θα απαιτεί από τα κράτη μέλη τη διατήρηση και προαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων και την αποφυγή αποθεματοποίησης (δέσμευσης) του ραδιοφάσματος. Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί μητρώο υφιστάμενων χρήσεων, τεχνολογιών και εφαρμογών του ραδιοφάσματος, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, να εντοπίζονται ανεπάρκειες και να αντιμετωπίζονται μελλοντικές ανάγκες.

Ασύρματες υπηρεσίες και χρήση συσκευών διασυνοριακά

Η Επιτροπή έχει προτείνει ευρύτερο συντονισμό, σε ενωσιακή κλίμακα, ορισμένων πτυχών της πολιτικής του ραδιοφάσματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ευέλικτη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα προωθήσουν επίσης τον καλό συντονισμό μεταξύ εναρμόνισης του ραδιοφάσματος και τυποποίησης (π.χ. μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης, της CEPT - Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών - και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής), ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες και ασύρματες συσκευές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα ανεξαρτήτως συνόρων. Προϊόντα που βασίζονται σε ραδιοφάσμα (όπως οι ιατρικές συσκευές και διατάξεις αρωγής ατόμων με αναπηρία, ασύρματες ετικέτες αναγνώρισης προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα και στις μεταφορές, καθώς και εφαρμογές ψυχαγωγίας, όπως η κινητή τηλεόραση ή τα ασύρματα ηλεκτρονικά βιβλία), θα βασίζονται στα ίδια τεχνικά πρότυπα και θα χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ. Τούτο θα μειώσει το κόστος για τους κατασκευαστές και θα τους προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Δέσμευση ραδιοφάσματος για έρευνα και εξοικονόμηση ενέργειας

Δεδομένου ότι το φάσμα είναι πεπερασμένος και σπάνιος πόρος, το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει επίσης ότι το ραδιοφάσμα θα είναι διαθέσιμο για προτεραιότητες πολιτικής, όπως η έρευνα, η γεωσκόπηση, το πρόγραμμα Galileo, η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πολιτική προστασία και η αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και οι μεταφορές. Τα κράτη μέλη πρέπει, λόγου χάρη, να προστατεύουν τις ραδιοσυχνότητες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της Γης και να διαθέτουν ραδιοφάσμα για ασύρματες τεχνολογίες με δυναμικό βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων ενεργειακών δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

Διεθνείς πτυχές

Η πρόταση περιλαμβάνει αρχές για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, για παράδειγμα στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και στις Παγκόσμιες Διασκέψεις Ραδιοεπικοινωνιών. Η Επιτροπή παρέχει επίσης στήριξη σε κράτη μέλη της ΕΕ κατά τις διμερείς διαπραγματεύσεις τους με γειτονικά κράτη μη μέλη των σε θέματα ραδιοφάσματος για την επίλυση προβλημάτων συντονισμού και βλαβερών παρεμβολών.

Διαδικασία

Το προτεινόμενο πρόγραμμα λαμβάνει πλήρως υπόψη την από 9ης Ιουνίου 2010 γνώμη της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG), καθώς και αντιδράσεις και σχολιασμό που παρελήφθησαν τόσο κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή και την RSPG, όσο και κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για το ραδιοφάσμα που διοργανώθηκε από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόγραμμα βασίζεται στα πρώτα επιτεύγματα σχετικά με την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων για τη χρήση ραδιοφάσματος, υπό το πρίσμα της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση (το «ψηφιακό μέρισμα») (βλ. IP/10/540).

Ιστορικό

Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε ενωσιακό ραδιοφάσμα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% έως 2.5 % του ετήσιου ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλ. ποσό μεγαλύτερο από 250 δισ ευρώ σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ. Στο ποσόν αυτό περιλαμβάνεται ο κλάδος της ευρωπαϊκής κινητής τηλεφωνίας, που στηρίζει 3,5 εκατ. θέσεις εργασίας, αποδίδει περίπου130 δις. ευρώ φορολογικά έσοδα ετησίως και συμβάλει άμεσα στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ με 140 δις ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα βλ.:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Βλ. επίσης MEMO/10/426.


Side Bar