Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Bruxelles, den 20. september 2010

Frekvenspolitik: Kommissionen fremsætter forslag, som skal sikre frekvenser til nye og hurtigere trådløse tjenester

Europa-Kommissionen har fremsat forslag om et femårigt politikprogram, som tager sigte på at planlægge og harmonisere anvendelsen af frekvensressourcerne i EU. Forslaget, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Ministerrådet, omfatter tiltag, som skal fremme en effektiv frekvensforvaltning, som navnlig skal sikre, at der er tilstrækkelige frekvenser til rådighed til trådløst bredbånd. Det vil bidrage væsentligt til, at der kommer hurtige bredbåndsforbindelser i yderområder, hvor der ikke er et økonomisk grundlag for at etablere kabelnet, og til at der udbydes innovative tjenester, som dækker hele EU. Trådløst bredbånd er en væsentlig forudsætning for at nå målet om bredbånd for alle senest 2013, der er et af de vigtige mål på den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). En mere effektiv og konkurrencepræget anvendelse af frekvenser i EU vil desuden fremme udviklingen af innovative teknologier og tjenester, som gavner både forbrugerne og EU's konkurrenceevne generelt. Forslaget indgår i en pakke af bredbåndsforanstaltninger, som Kommissionen fremsætter forslag om i dag (se IP/10/1142).

Kommissionens forslag beskriver foranstaltninger og fælles principper, som skal sikre, at EU's begrænsede frekvensressourcer anvendes på den bedst mulige måde til at imødekomme borgernes, erhvervslivets og de politiske beslutningstageres behov. Forslaget tager udgangspunkt i reglerne for det indre marked i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF – artikel 114) på baggrund af vigtigheden af, at der er frekvenser til rådighed, og at de udnyttes effektivt i forbindelse med oprettelsen af et indre marked for elektronisk kommunikation og andre EU-politikområder.

Topprioriteten er at få øremærket tilstrækkeligt med frekvenser til trådløse tjenester, herunder til bredbånd. Kommissionen foreslår, at EU-medlemsstaterne senest i 2012 afslutter processen for udstedelse af operatørtilladelser til frekvensbånd, der allerede er teknisk harmoniseret på EU-plan, så de kan anvendes til trådløst bredbånd (900/1800 MHz-båndene, 2,5 GHz-båndet og 3,4–3,8 GHz-båndet). Herudover opfordres medlemsstaterne til at åbne 800 MHz-båndet (se IP/10/540) for trådløse tjenester pr. 1. januar 2013, idet der dog i ekstraordinære tilfælde vil kunne undtages herfra frem til 2015.

Effektiv frekvensforvaltning

Ifølge forslaget skal frekvenser forvaltes på grundlag af principper for bl.a. effektiv frekvensudnyttelse og -fleksibilitet, teknologi- og tjenesteneutralitet og konkurrence. Herudover fremmes den kollektive anvendelse af frekvenser og handelen med frekvenser, og samtidig opmuntres der til en indbyrdes tilnærmelse af vilkår og procedurer for handel med frekvensbånd, som kan omsættes i hele EU. Programmet opfordrer medlemsstaterne til at bibeholde og fremme en effektiv konkurrence mellem de økonomiske aktører og undgå hamstring af frekvenser. Kommissionen foreslår også at udarbejde en oversigt over nuværende frekvensanvendelser, ‑teknologier og –applikationer for at sikre gennemsigtighed på området, afdække mangler og tage højde for kommende frekvensbehov.

Trådløse tjenester og brug af udstyr på tværs af grænserne

Kommissionen har foreslået en tættere EU-dækkende samordning af visse frekvenspolitiske aspekter, som er af afgørende betydning for funktionen af EU's indre marked. Med sigte på at anvende frekvenser på en mere fleksibel og effektiv måde fremmer Kommissionen og medlemsstaterne også en god samordning mellem frekvensharmonisering og -standardisering (f.eks. mellem standardiseringsorganerne CEPT (Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer) og Kommissionens Fælles Forskningscenter), så det sikres, at tjenester og trådløst udstyr kan bruges på tværs af grænserne uden problemer. Derved vil produkter, som er afhængige af frekvenser (f.eks. medicinske applikationer og hjælpeudstyr til handicappede personer, trådløs produktidentifikation (tags) til brug i forretninger og transportsektoren og underholdningsapplikationer som mobil-tv eller trådløse elektroniske bøger), blive baseret på de samme tekniske standarder og bruge det samme frekvensbånd i hele EU. Det vil mindske producenternes omkostninger og skabe nye forretningsmuligheder for dem på hele EU's indre marked, og forbrugerne vil få adgang til et større produkt- og tjenesteudbud.

Reservering af frekvenser til forskning og energibesparelser

Eftersom frekvenser er en knap ressource, har programmet også til formål at sikre, at der er frekvenser til rådighed til politiske prioriteter som bl.a. forskning, jordobservation, Galileo-systemet, miljøbeskyttelse, bekæmpelse af klimaforandringer, civilbeskyttelse og katastrofehjælp og transport. Medlemsstaterne vil f.eks. skulle beskytte de frekvenser, der er brug for til overvågning af jordens atmosfære og overflade, og stille frekvenser til rådighed for trådløse teknologier, som kan give øgede energibesparelser, herunder "intelligente" energinet og forbrugsmålere.

Internationale aspekter

Forslaget opstiller principper, som skal give EU en mere fremtrædende profil i multilaterale forhandlinger, f.eks. i Den Internationale Telekommunikationsunion og ved de verdensomspændende radiokonferencer. Kommissionen tilbyder også at bistå EU-medlemsstaterne i deres bilaterale forhandlinger med EU-nabolande om frekvenspolitiske spørgsmål for at løse samordningsproblemer og problemer, der skyldes skadelig interferens.

Processen

I programforslaget er der fuldt ud taget højde for udtalelsen fra Frekvenspolitikgruppen af 9. juni 2010 og til de tilbagemeldinger, der er modtaget i forbindelse med både de offentlige høringer tilrettelagt af Kommissionen og Frekvenspolitikgruppen og frekvenstopmødet, som blev afholdt af Kommissionen og Europa-Parlamentet. Programmet bygger videre på de første positive resultater af harmoniseringen af de tekniske regler for frekvenser i forbindelse med overgangen fra analog til digital tv-transmission ("det digitale overskud") (se IP/10/540).

Baggrund

Tjenester, som er afhængige af EU's frekvensressourcer, står i henhold til en EU-undersøgelse for 2-2,5 % af EU's årlige BNP, dvs. mere end 250 mia. EUR. Det omfatter bl.a. også EU's mobiltelefonindustri, som giver beskæftigelse til 3,5 mio. arbejdstagere, genererer ca. 130 mia. EUR i skatteindtægter årligt og bidrager 140 mia. EUR direkte til EU's BNP.

Yderligere oplysninger og relevante dokumenter findes på adressen:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Se også MEMO/10/426.


Side Bar