Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

V Bruselu dne 20. září 2010

Spektrum: Komise navrhuje zajištění dostupnosti rádiových frekvencí pro nové a rychlejší bezdrátové služby

Evropská komise předložila návrh pětiletého politického programu plánovaného a harmonizovaného využívání rádiového spektra v EU. Návrh, který bude zaslán ke schválení Evropskému parlamentu a Radě ministrů EU, obsahuje kroky ke zlepšení účinné správy spektra, a zejména k zajištění dostatku spektra pro bezdrátové širokopásmové služby. Výrazně přispěje k zavedení širokopásmového připojení lidem v odlehlých oblastech, kde není instalace kabelových sítí ekonomicky únosná, a zpřístupní tak inovativní služby po celé Evropě. Bezdrátová širokopásmová infrastruktura je nezbytná pro zajištění širokopásmového připojení pro všechny do roku 2013, což je jeden z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200). Účinnější a konkurenceschopnější využívání spektra v EU by rovněž podpořilo rozvoj inovativních technologií a služeb ku prospěchu spotřebitelů a celkové konkurenceschopnosti Evropy. Návrh tvoří součást balíčku opatření v oblasti širokopásmové infrastruktury, který dnes Komise předložila (viz IP/10/1142).

Návrh Komise předkládá činnosti a společné zásady, jejichž cílem je zajistit, aby bylo omezené evropské rádiové spektrum využíváno účinně a aby co nejlépe naplňovalo potřeby občanů, průmyslu a tvůrců politik EU. Program politiky rádiového spektra vychází z pravidel jednotného trhu stanovených Smlouvou o fungování Evropské unie (článek 114) vzhledem k významu dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra pro vytvoření jednotného trhu elektronických komunikací a pro další politické oblasti EU.

Hlavní prioritou je vyhradit dostatek spektra pro bezdrátové služby včetně služeb širokopásmových. Komise navrhuje, aby do roku 2012 dokončily státy EU proces udělování licencí operátorům k využívání pásem spektra, které již byly harmonizovány na úrovni EU pro bezdrátové širokopásmové využití (pásma 900/1 800 MHz, 2,5 GHz a 3,4–3,8 GHz). Země EU se navíc vyzývají, aby do 1. ledna 2013 otevřely pásmo 800 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby (viz IP/10/540) s tím, že ve výjimečných případech umožní povolení odchylek do roku 2015.

Účinná správa spektra

Podle navrhovaného programu by mělo být spektrum spravováno na základě zásad, k nimž patří účinnost a flexibilita spektra, neutralita technologií a služeb a hospodářská soutěž. Kromě toho by se podpořilo kolektivní využívání spektra a obchodování se spektrem a harmonizace podmínek a postupů pro udělování oprávnění pro pásma obchodovatelná v rámci Evropy. Plán by vyžadoval, aby členské státy zachovaly a podporovaly účinnou hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty a bránily hromadění spektra. Komise navrhuje vytvoření seznamu stávajících využití spektra, technologií a aplikací, který by zajistil transparentnost, pomohl odhalovat neúčinné využívání spektra a vyrovnávat se s budoucími požadavky.

Bezdrátové služby a přeshraniční používání zařízení

Komise navrhuje, aby byla na úrovni EU zavedena lepší koordinace určitých aspektů politiky spektra, kde je to nezbytné pro řádné fungování jednotného trhu EU. Pro zlepšení flexibility a účinnosti využívání spektra by Komise a členské státy rovněž podporovaly funkční koordinaci mezi harmonizací a normalizací spektra (např. mezi normalizačními orgány, CEPT – Evropskou konferencí správ pošt a telekomunikací – a Společným výzkumným střediskem Komise) s cílem zajistit, aby se služby a bezdrátová zařízení mohla hladce používat i přes hranice. Produkty, které jsou založeny na spektru (jako zdravotnické přístroje a zařízení na pomoc osobám se zdravotním postižením, bezdrátové identifikační štítky určené do obchodů a pro dopravu, zábavní aplikace, jako je mobilní televize, nebo bezdrátové elektronické knihy), by v celé EU vycházely ze stejných technických norem a využívaly by totéž pásmo spektra. Snížily by se tak náklady výrobců, novým podnikům by to poskytlo příležitosti na jednotném trhu EU a spotřebitelé by měli snadnější přístup k široké škále produktů a služeb.

Vyhrazení spektra pro výzkum a úspory energie

Vzhledem k tomu, že rádiové spektrum představuje omezený a vzácný zdroj, program by rovněž zajistil, aby bylo spektrum k dispozici pro politické priority, jako je výzkum, pozorování Země, program Galileo, ochrana životního prostředí, boj proti globálnímu oteplování, ochrana veřejnosti, zmírňování následků katastrof a doprava. Členské státy by například musely chránit rádiové frekvence potřebné pro monitorování atmosféry a povrchu Země a zpřístupnit spektrum pro bezdrátové technologie, které mohou zvýšit úspory energie, jako jsou inteligentní energetické sítě a inteligentní měřící systémy.

Mezinárodní aspekty

Návrh obsahuje zásady k posílení pozice EU při vícestranných jednáních, například v rámci Mezinárodní telekomunikační unie a Světové radiokomunikační konference. Komise také nabízí státům EU podporu při dvoustranných jednáních se sousedními zeměmi, které nejsou členy EU, v záležitostech týkajících se spektra, jeho koordinace a problémů škodlivého rušení.

Postup

Navrhovaný program bere v plné míře v úvahu stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG), jakož i názory shromážděné během konzultace, kterou pořádala Komise a RSPG, a během summitu o spektru, který pořádala Komise a Evropský parlament. Základem programu jsou první úspěchy v oblasti harmonizace technických pravidel pro využívání spektra, konkrétně při přechodu z analogového na digitální televizní vysílání (tzv. „digitální dividenda“) (viz IP/10/540).

Souvislosti

Podle studie EU představují služby založené na rádiovém spektru v EU 2-2,5 % ročního evropského hrubého domácího produktu, tj. více než 250 miliard EUR. Patří k nim evropské odvětví mobilní telefonie, které podporuje 3,5 milionu pracovních míst, vytváří ročně příjmy z daní ve výši zhruba 130 miliard EUR a k evropskému HDP přímo přispívá částkou 140 miliard EUR.

Další informace a související dokumenty jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Viz také MEMO/10/426.


Side Bar