Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/425

Брюксел, 20 септември 2010 г.

Радиочестотен спектър: Европейската комисия предлага да бъде осигурена разполагаемост на допълнителни честоти, необходими за нови и по-високоскоростни безжични услуги

Европейската комисия предложи петгодишна програма за политика в областта на планирането и хармонизацията на използването на радиочестотния спектър в ЕС. Предложението, което ще бъде представено за одобрение от Европейския парламент и от Съвета на министрите на ЕС, включва мерки за по-ефективно управление на радиочестотния спектър и, по-специално, за осигуряване на достатъчно честоти за безжични широколентови връзки. Това ще представлява значителен принос за създаването на високоскоростни широколентови връзки за хората в отдалечени райони, където не е икономически изгодно да се инсталират кабелни мрежи. По този начин ще бъде възможно в цяла Европа да се осигури достъп до нови услуги от такъв характер. Безжичните широколентови връзки са от съществено значение за постигане на целта да бъде осигурен до 2013 г. широколентов достъп за всички — една от ключовите цели на Програмата за цифрови технологии в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). По-ефективното и конкурентно използване на радиочестотния спектър в ЕС ще осигури благоприятни възможности и за разработването на новаторски технологии и услуги, което ще е от полза за потребителите и за цялостната конкурентноспособност на Европа. Предложението е част от пакет от мерки във връзка със широколентовите връзки, представени днес от Европейската комисия (вж. IP/10/1142).

В предложението са посочени дейности и общи принципи за осигуряване на ефективно използване на ограничените по обем възможности на радиочестотния спектър в Европа, така че да бъдат задоволени по най-добър начин потребностите и исканията на европейските граждани, европейската промишленост и политическите ръководители. Предложението се основава на правилата за единния пазар, формулирани в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС — член 114), което е обосновано от важното значение на разполагаемостта и ефективното използване на радиочестотния спектър за създаването на единен пазар на електронни комуникации и за други области в политиките на ЕС.

Основният приоритет е да бъдат заделени достатъчно радиочестоти за безжичните услуги, включително за широколентови връзки. Европейската комисия предлага страните от ЕС да приключат до 2012 г. процеса на лицензиране на оператори за ползване на такива радиочестотни ленти, които са вече технически хармонизирани на европейско ниво за приложения в областта на безжичните широколентови връзки (т.е. радиочестотните ленти 900/1800 MHz, лентата 2,5 GHz и лентата 3,4—3,8 GHz). Също така, страните от ЕС се приканват до 1 януари 2013 г. да предоставят за ползване за безжични широколентови връзки честотната лента 800 MHz (вж. IP/10/540), като в изключителни случаи се предвиждат възможни дерогации до 2015 г.

Ефективно управление на радиочестотния спектър

В предложената програма е предвидено също така, че радиочестотният спектър следва да бъде управляван въз основа на принципи, включващи: ефективност и гъвкавост на ползването на спектъра, неутралност по отношение на прилаганите технологии и видове услуги, както и конкурентна среда. Освен това, ще се насърчава колективното използване на радиочестотния спектър и търгуването със спектрален ресурс, както и сближаването на условията и процедурите за издаване на разрешения за ползване на честотни ленти, които да са търгуеми в рамките на цяла Европа. Планът ще изисква от страните членки да поддържат и насърчават реална конкуренция между стопанските оператори и да избягват условията, водещи до презапасяване с права за ползване на радиочестоти. Европейската комисия предлага да бъде създаден инвентарен опис на съществуващите ползвания на радиочестоти и съответните технологии и приложения, за да се осигури прозрачност, да се откриват елементите на неефективност и да могат да се посрещнат бъдещите нужди.

Безжични услуги и трансгранично използване на устройства

Европейската комисия предлага въвеждането на по-голяма координация в рамките на ЕС по отношение на някои аспекти на политиката в областта на радиочестотния спектър, в случаите когато това е от съществено значение за функционирането на европейския единен пазар. С цел да се подобрят гъвкавостта и ефективността на ползването на радиочестотния спектър, Европейската комисия и страните членки следва също да съдействат за добра координация между процесите на хармонизация и стандартизация на спектъра (т.е. между стандартизационните органи, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения — CEPT, и Съвместния научноизследователски център на Европейската комисия), с оглед да се осигури безпроблемно трансгранично използване на безжичните устройства и на съответните услуги. Продуктите, функциониращи чрез използване на радиочестотния спектър (като например някои медицински уреди и устройства в помощ на инвалиди, използваните в магазините и транспорта етикети за безконтактна идентификация на продукти, както и някои устройства от сферата на развлеченията, като например мобилните телевизионни приемници или безжично зареждащите се електронни книги) би следвало в целия ЕС да се базират на едни и същи стандарти и да използват едни и същи радиочестотни ленти. Това би намалило разходите на производителите и би им предоставило нови стопански възможности в рамките на единния пазар на ЕС, а от друга страна потребителите биха получили достъп до по-широка гама продукти и услуги.

Запазване на радиочестоти за научноизследователски цели и за енергоспестяване

Тъй като радиочестотният спектър представлява един ограничен по обем и дефицитен ресурс, програмата предвижда осигуряване на разполагаемост на радиочестоти за нуждите по някои политически приоритети, включително научните изследвания, наблюдението на Земята, проекта „Галилео“, защитата на околната среда, борбата срещу глобалното затопляне, гражданската защита и оказването на помощ при бедствия, както и в транспорта. Например, страните членки ще трябва да защитят радиочестотите, необходими за мониторинг на атмосферата и повърхността на Земята, и да осигурят разполагаемост на радиочестоти за някои безжични технологии, които могат да допринесат за енергоспестяване, включително за интелигентните енергоразпределителни мрежи и интелигентните измервателни системи.

Международни аспекти

Предложението включва принципни положения, насочени към засилване на ролята на ЕС в международните преговори, например в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и световните конференции по радиосъобщения (WRC). Също така, Европейската комисия предлага подкрепа на страните от ЕС при техните двустранни преговори с нечленуващи в ЕС съседни страни по въпроси от областта на радиочестотния спектър — с оглед разрешаване на проблеми във връзка с координацията и вредните радиосмущения.

Процедурни въпроси

В предложената програма изцяло е взето под внимание становището от 9 юни 2010 г. на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), а също и мненията, получени както по време на организираните от Европейската комисия и RSPG обществени обсъждания, така и от Срещата на високо равнище за радиочестотния спектър (Spectrum Summit), организирана от Европейската комисия и Европейския парламент. Програмата е насочена към възможностите за по-нататъшно доразвиване на вече постигнатите първи постижения в областта на хармонизирането на техническите правила за радиочестотния спектър, реализирани във връзка с преминаването от аналогови към цифрови телевизионни предавания (включително и т.н. „дивидент от цифровизацията“ — вж. IP/10/540).

Обща информация

Съгласно проучване в рамките на ЕС, услугите, които са свързани с използване на радиочестотния спектър, представляват между 2 и 2,5 % от годишния брутен вътрешен продукт на ЕС и възлизат на стойност от над 250 милиарда евро. Тук е включен секторът на мобилната телефония, който осигурява над 3,5 милиона работни места, генерира данъчни приходи от около 130 милиарда евро годишно и има пряк принос за европейския БВП в размер на 140 милиарда евро.

За допълнителна информация, вижте следния текст:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/eu_policy/rspp/index_en.htm

Също така, информация по въпроса има и в MEMO/10/426.


Side Bar