Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/424

V Bruselu dne 20. září 2010

Širokopásmové připojení: Komise stanoví společný evropský přístup k superrychlým širokopásmovým sítím

Evropská komise přijala doporučení, které vnitrostátním telekomunikačním regulačním orgánům ukazuje, jak regulovat konkurenční přístup třetích stran k superrychlým optickým sítím (rovněž známým jako „přístupové sítě nové generace“), aby se vysokorychlostní širokopásmové připojení dostalo do domácností a na pracoviště. Jakmile budou nové pokyny zveřejněny v Úředním věstníku EU, měly by je regulační orgány používat v každodenním procesu rozhodování. Podle rámcové směrnice o elektronických komunikacích (2002/21/ES) jsou povinny „v nejvyšší míře k doporučení Komise přihlížet a zdůvodňovat všechny případné odchylky od jeho požadavků“. Doporučení poskytuje telekomunikačním operátorům regulační jistotu a zajišťuje vhodnou rovnováhu mezi potřebou povzbudit investice a potřebou zachovat hospodářskou soutěž. Pomůže stimulovat investice do konkurenceschopných vysokorychlostních širokopásmových sítí, což je hlavním cílem iniciativy Komise Digitální agenda pro Evropu (IP/10/581) a strategie Evropa 2020. Doporučení je součástí balíčku opatření v oblasti širokopásmové infrastruktury, který dnes Komise předložila (viz IP/10/1142).

Doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace stanoví pro celou EU jednotný postup při regulaci optických sítí. Optické sítě doplňují nebo nahrazují tradiční metalické sítě pro pevné připojení, které nabízejí jen omezenou šířku pásma. Zavádění optických sítí vyžaduje značné investice. Optické sítě však představují další stupeň přirozeného technického vývoje odvětví pevného telekomunikačního připojení a pro splnění ambiciózních cílů v oblasti širokopásmové infrastruktury, jak byly stanoveny v Digitální agendě, jsou nepostradatelné (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Předpisy EU v oblasti elektronických komunikací vyžadují, aby telekomunikační regulační orgány povzbuzovaly účinné investice a podporovaly hospodářskou soutěž. Není-li hospodářská soutěž účinná, mohou regulační orgány řešit selhání trhu tím, že dominantním společnostem uloží regulační opatření ex ante, a následně provedou důkladný průzkum trhu, jak je stanoveno v rámcové směrnici EU o elektronických komunikacích (2002/21/ES). Nové doporučení Komise poskytuje regulačním orgánům pokyny, jak řešit takovou situaci na trzích s optickými „sítěmi nové generace“.

Přístup nové generace

Jak zavedení dominantní telekomunikační operátoři, tak i operátoři novější nahrazují v současné době stávající metalické sítě optickými a investují do sítí FTTN (fibre-to-the-node, optické připojení je zakončeno v uzlu) a FTTH (fibre-to-the-home, optické připojení vede k uživateli). V EU čelí velcí telekomunikační operátoři (kteří možná dříve měli monopol) konkurenci dalších operátorů, kteří nabízejí služby například prostřednictvím kabelových sítí, zpřístupněním účastnického vedení na „poslední míli“ sítí dominantních operátorů a přístupu k bitovému toku („bit-stream“).

Potřeba zásahu Komise

Zavádění optických přístupových sítí nové generace je v EU stále ještě v poměrně rané fázi. Stále více vnitrostátních regulačních orgánů však začalo regulovaný přístup k přístupovým sítím nové generace považovat za součást svého pravidelného přezkumu trhu. V rámci konzultačního postupu podle článku 7 byla Komise upozorněna na rostoucí počet regulačních opatření (viz MEMO/09/539). Na základě podrobného posouzení těchto opatření dospěla Komise k názoru, že nebudou-li mít telekomunikační regulační orgány k dispozici pokyny, hrozí, že se budou telekomunikační trhy jednotlivých členských států značně odlišovat. Taková situace by mohla vyústit v narušení trhu způsobené nejednotnou regulací a vedla by k nejistotě mezi společnostmi investujícími do přístupových sítí nové generace.

Doporučení Komise vnáší do rozhodnutí telekomunikačních regulačních orgánů jednotnost a srozumitelnost s cílem povzbudit včasné a účinné investice do přístupových sítí nové generace na celém společném trhu EU a současně posílit hospodářskou soutěž na trhu širokopásmových služeb.

Rovnováha mezi potřebami zavedených a nových účastníků trhu

Doporučení o přístupových sítích nové generace poskytuje vnitrostátním regulačním orgánům nástroje jak na podporu nových účastníků trhu se sítěmi nové generace, tak i na podporu investic zavedených účastníků trhu do infrastruktury. Například při stanovování přístupových nákladově orientovaných cen pro společnosti s dominantním postavením na vnitrostátních širokopásmových trzích bude rovněž nezbytné pečlivě zohlednit veškerá investiční rizika, například pomocí rizikové prémie. Dalším cílem doporučení je usnadnit alternativním operátorům vstup na trh a hospodářskou soutěž, a umožnit jim tak šplhat po „investičním žebříku“ a postupně zavádět vlastní síťovou infrastrukturu.

Konkrétně zdůrazňuje doporučení o přístupových sítích nové generace řadu zásad, které mají regulační orgány v EU dodržovat:

  • Zaprvé, protože pro dominantní firmy nebudou existovat „regulační prázdniny“, bude regulace cen za přístup k optickým sítím plně odrážet investiční riziko a umožní, aby investující společnosti dosáhly zajímavého zisku. Vzhledem k možnému objemu očekávaných investic a současným nízkým výnosům v mnoha třídách finančních aktiv jsou to pro společnosti, které chtějí investovat, příznivé rámcové podmínky.

  • Zadruhé musí mít vnitrostátní regulační orgány k dispozici celou škálu nápravných opatření, z nichž budou podle okolností na vnitrostátním trhu vybírat vhodnou kombinaci, aby usnadnily vstup nových aktérů na trh a podpořily hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury.

  • Zatřetí by měla regulace ex ante v prostředí optické infrastruktury odrážet rozdílné podmínky hospodářské soutěže v jednotlivých segmentech či v jednotlivých oblastech (venkovských a městských) daného trhu, výsledkem čehož by měla být pouze mírná regulace tam, kde jsou tlaky hospodářské soutěže silné (kabeloví operátoři a budoucí mobilní internet).

  • Doporučení rovněž silně podporuje ujednání o společných investicích do přístupových sítí nové generace a umožňuje stanovit nižší ceny za zpřístupnění optického účastnického vedení oplátkou za uzavření dlouhodobých smluv nebo smluv na velké přenosové objemy.

Vnitrostátní regulační orgány musí doporučení v nejvyšší míře zohlednit

Z právního hlediska musí členské státy podle článku 19 rámcové směrnice (směrnice 2002/21/ES) zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány při plnění svých úkolů v nejvyšší míře doporučení Komise zohlednily. Tento předpis rovněž stanoví, že pokud se vnitrostátní regulační orgán rozhodne neřídit se doporučením, informuje o tom Komisi s odůvodněním svého postoje. V současné době lze říci, že telekomunikační regulační orgány do značné míry dodržují dřívější doporučení Komise v telekomunikační oblasti. Doporučení o přístupových sítích nové generace vstoupí v platnost zveřejněním v Úředním věstníku EU. Od toho okamžiku by měly telekomunikační regulační orgány uplatňovat nové pokyny při každodenním rozhodování a spolupracovat prostřednictvím Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC).

Časté otázky

Co je právním základem doporučení o přístupových sítích nové generace?

Doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace je založeno na článku 19 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice o elektronických komunikacích).

Nemají společnosti, které do přístupových sítí nové generace investují obrovské částky, v počáteční fázi právo na ochranu?

Pro přístupové sítě nové generace neexistují regulační prázdniny. Ve skutečnosti zkušenosti ukazují, že regulace ex ante může vyřešit strukturální problémy a otevírání trhů hospodářské soutěži stanovením podmínek pro vstup na trh, zajištěním regulační jistoty případným novým účastníkům trhu a podporou investic. Regulované podniky budou těžit zejména z toho, že vnitrostátní regulační orgány musí plně zohledňovat investiční rizika.

Telekomunikační odvětví je dobrým příkladem spolupráce mezi regulací a hospodářskou soutěží, přičemž regulace by se mohla s rozvíjející se hospodářskou soutěží na trhu postupně uvolňovat.

Proč platí pro nové optické sítě stejné zásady, jaké platily dříve pro metalickou infrastrukturu?

Přístup Komise se spíše řídí zásadami předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, které jsou založeny na ekonomické analýze služeb a trhů, než konkrétní infrastrukturou, která je zajišťuje. Je důležité vytvořit spravedlivý trh pro všechny jeho účastníky bez ohledu na výchozí infrastrukturu nebo technologii. Doporučení však není pouhým rozšířením pravidel vytvořených pro metalické sítě na sítě optické – obsahuje řadu nových ustanovení, která přizpůsobují stávající pravidla novému kontextu optických sítí (viz výše).

Co znamená „významná tržní síla“ v kontextu regulace telekomunikací v EU?

Obecně lze ekonomická regulační opatření ex ante ukládat pouze v případě, že na analyzovaném trhu nefunguje hospodářská soutěž. Jedná se o případ, kdy regulační orgán zjistí, že jeden operátor má významnou tržní sílu, a rozhodne se uložit vhodná nápravná opatření. Pojem „významná tržní síla“ odpovídá podle definice uvedené v judikatuře Soudního dvora a Tribunálu EU pojmu dominance v předpisech pro oblast hospodářské soutěže.

Podle postupů stanovených článkem 7 rámcové směrnice o elektronických komunikacích (2002/21/ES) musí vnitrostátní regulační orgány formou konzultace s odvětvím analyzovat relevantní vnitrostátní trhy elektronických komunikací a v případě selhání trhu navrhovat vhodná regulační opatření. Svá zjištění a navrhovaná opatření pak oznámí Komisi a dalším vnitrostátním orgánům.

Konkrétně to znamená, že regulační orgán musí definovat hranice relevantního trhu, posoudit, zda některý z účastníků tohoto trhu má významnou tržní sílu, a pokud považuje některého operátora za dominantního, musí navrhnout vhodná regulační opatření, která zajistí účinnou hospodářskou soutěž.

Nebude stanovena horní hranice pro návratnost investic společnosti do přístupových sítí nové generace, jestliže regulační orgán určí, že má tato společnost významnou tržní sílu?

Pokud regulační orgán shledá, že některá firma je na daném trhu dominantní, musí podle článku 8 směrnice o přístupu k sítím elektronických komunikací (2002/19/ES) uložit regulační povinnosti. Takové uložení nebude svévolné, nýbrž přiměřené povaze problému a struktuře příslušného trhu. Doporučuje se, aby vnitrostátní regulační orgány ukládaly v reakci na dominanci na trhu vhodný (spíše než vyčerpávající) soubor nápravných opatření.

Za určitých okolností může regulační orgán například rozhodnout, že neuloží zpřístupnění účastnického vedení pro optické sítě, například v oblastech, kde stávající infrastruktura, jako jsou optické sítě vedené k uživateli nebo kabelové sítě, společně s atraktivními spotřebitelskými cenami vede k účinné hospodářské soutěži. Navíc pokud jsou uloženy povinnosti v oblasti zpřístupnění, mohou okolnosti vnitrostátním regulačním orgánům umožnit, aby dominantní společnosti povolily cenovou flexibilitu (tj. uvolnění přísných povinností v cenové oblasti, jako je nákladová orientace ex ante). Doporučení rovněž uvádí, že u produktů přístupu k bitovému toku lze použít stanovení cen za přístup vycházející z metodologie snížené maloobchodní ceny.

Současný průměrný příjem z maloobchodní činnosti na uživatele dosahuje v EU u současné generace širokopásmových produktů přibližně 37 EUR za měsíc. Toto číslo by se u budoucích vysokorychlostních širokopásmových produktů mělo zvýšit o 10–15 %. Přístup doporučení je dostatečně flexibilní a odstupňovaný, aby nepůsobil jako implicitní hranice pro příjmy investorů.

Proč není pro celou EU doporučením stanovena výše rizikové prémie, kterou by vnitrostátní regulační orgány uplatňovaly?

Regulované ceny za přístup musí odrážet konkrétní hospodářskou situaci příslušné přístupové sítě nové generace včetně odhadovaného investičního rizika. Tyto podmínky se mohou v závislosti na tržních podmínkách a druhu investice výrazně lišit, nebylo by proto přiměřené ani odůvodnitelné stanovit jednotnou rizikovou prémii nebo cenu za přístup pro celou EU. Stanovení regulovaných cen (ještě více než tvorbu nápravných opatření) je třeba ponechat v pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů na základě důkladné ekonomické analýzy každého jednotlivého případu a v souladu se zásadami stanovenými v doporučení Komise.

Jak Komise toto doporučení připravovala?

Komise při přípravě svého stanoviska úzce spolupracovala s vnitrostátními telekomunikačními regulačními orgány všech 27 členských států EU a se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Doporučení dále prošlo dvěma koly veřejných konzultací v roce 2008 a 2009, v jejichž rámci se sešlo celkem 170 stanovisek.

Stanoviska shromážděná v rámci dvou veřejných konzultací jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm.

Členské státy EU doporučení rovněž silně podporují a schválily je na zasedání Komunikačního výboru v červnu 2010.

Další informace:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Viz také MEMO/10/426.


Side Bar