Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

Bryssel den 15 september 2010

Frågor och svar om Unga på väg

(se även IP/10/1124)

Vad är Unga på väg?

Meddelandet om Unga på väg innehåller en rad insatser som ska hjälpa unga människor att få de kvalifikationer och färdigheter som de behöver på arbetsmarknaden. Europeiska kommissionen föreslår åtgärder på tre olika områden:

  • Modernisera allmän utbildning och yrkesutbildning så att de tar hänsyn till de ungas och till arbetsgivarnas behov. Åtgärderna är inriktade på skolor, lärlingskap och ett ökat erkännande av färdigheter som man fått på annat sätt än genom formell utbildning. De syftar också till att göra högre utbildning mer attraktiv, för att andelen unga med höga kvalifikationer ska öka.

  • Stödja rörlighet när det gäller lärande och jobb. I åtgärderna ingår nya informationskällor på EU-nivå, en rådsrekommendation om att undanröja hinder för rörlighet i utbildningssyfte, en ny omgång EU-program för att finansiera utbildning och en förbättrad europeisk jobbsökarportal (Eures).

  • Tillhandahålla en ny EU-ram för sysselsättning för ungdomar, med rekommendationer till medlemsstaterna om reformer på arbetsmarknaden och mer hjälp till offentliga arbetsförmedlingar för att öka stödet till unga människor.

Varför startar EU ett initiativ särskilt för unga?

Europas framtida välstånd är beroende av de unga. De utgör en femtedel av EU:s befolkning och deras kompetens och kunskaper kommer att vara avgörande för om det ska gå att uppnå Europa 2020-målet med smart och hållbar tillväxt för alla.

De europeiska utbildningssystemen skiljer sig åt från land till land, men de står alla inför liknande problem. För närvarande är det alltför många unga som inte når sin fulla potential i utbildning, vilket i sin tur gör det svårare för dem att få jobb.

Krisen har lett till en dramatisk ökning av ungdomsarbetslösheten. Det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till och med för dem med goda kvalifikationer.

Dessa utmaningar kräver samordnade åtgärder på EU-nivå, för att man ska kunna förbättra kvaliteten på utbildning och yrkesutbildning så att unga människor står bättre rustade på arbetsmarknaden. Unga på väg kommer att uppmuntra länderna att lära av varandra vilka strategier som fungerar och vilka som inte gör det.

Vissa av insatserna inom Unga på väg kommer att starta mycket snart. Andra är mer långsiktiga. T.ex. börjar vi redan nu att förbereda den nya generationen EU-program som ska stödja allmän utbildning, yrkesutbildning och sysselsättning efter 2013.

På vilket sätt skiljer sig Unga på väg från vad EU gjort hittills?

Inom Unga på väg samlar vi nya och befintliga åtgärder på EU-nivå och i medlemsstaterna för att skapa ett paket med effektivare stöd till unga människor. Även om befintliga EU-program inom utbildning allra främst riktar sig till unga människor (95 % av medlen inom programmet för livslångt lärande går till unga, lärare och utbildare) är detta den första strategin på EU-nivå som omfattar både utbildning och sysselsättning.

Vad kan EU göra för att förhindra att unga lämnar skolan i förtid?

Problemet med att ungdomar lämnar skolan i förtid är komplicerat. De unga har väldigt olika anledningar till att hoppa av från skola och yrkesutbildning, så det finns ingen enkel lösning. Rent allmänt bör förebyggande strategier rikta sig till dem som löper högst risk att hoppa av, bl.a. invandrare samt unga från mindre gynnade socio-ekonomiska förhållanden och andra socialt utsatta grupper. Pojkar hoppar oftare av utbildningar än vad flickor gör. Det borde också finnas fler möjligheter att komma tillbaka och fortsätta sin utbildning så att de som hoppar av kan få en andra chans.

Även om det är medlemsstaterna som har huvudansvaret för att välja strategi och besluta om finansiering när det gäller utbildning och yrkesutbildning har EU en viktig uppgift i att stödja dem i detta arbete. EU har t.ex. bidragit till att öka medvetenheten om konsekvenserna av skolavhopp för EU:s ekonomi och föreslagit gemensamma mål för att åtgärda problemet. EU hjälper också medlemsstaterna att hitta lämpliga lösningar på problem genom att dra nytta av andras erfarenheter. År 2011 kommer Europeiska kommissionen att föreslå en rådsrekommendation om en detaljerad alleuropeisk strategi för att ta itu med de tidiga skolavhoppen.

Hur kan Unga på väg bidra till att uppfylla EU:s mål att 40 % ska genomgå högre utbildning eller motsvarande?

För att öka antalet unga människor i högre utbildning och motsvarande och för att få fler studenter att ta ut sin examen krävs åtgärder på flera nivåer. En del av lösningen är att höja kvaliteten på grund- och gymnasieskolan, göra skolutbildningen mer relevant och att se till att eleverna får god studievägledning inför valet av högre utbildning.

Högskolorna behöver moderniseras, så att studieprogrammen stämmer bättre överens med de ungas och arbetsmarknadens behov. Den högre utbildningen behöver också blir mer attraktiv för de grupper som nu är underrepresenterade. Det innebär inte bara att man uppmuntrar fler elever att fortsätta läsa, utan också att man skapar mer flexibla studiegångar, för att göra det lättare för dem som redan arbetar.

Unga på väg kommer att uppmana högskolorna till förbättringar genom större öppenhet och ökat samarbete med andra högskolor världen runt. Initiativet kommer också att ge mer lätttillgänglig information om olika utbildningsanstalters kvalitet genom ett nytt internationellt flerdimensionellt rangordningssystem för universitet. Den nya agenda för att reformera och modernisera den högre utbildningen, som ingår i Unga på väg och som läggs fram av kommissionen nästa år, kommer att innehålla detaljerade åtgärder på dessa områden.

Vad är yrkesinriktad utbildning och varför är det så viktigt?

En yrkesinriktad utbildning gör det möjligt att skaffa sig de praktiska kunskaper och färdigheter som behövs för att få ett jobb. Den ser ut på olika sätt i olika länder och anordnas på olika utbildningsnivåer; på gymnasienivå eller på högskolenivå.

I genomsnitt väljer ungefär 50 % av alla elever på gymnasienivå att gå vidare till en yrkesinriktad utbildning, men sektorn behöver moderniseras för att bli mer attraktiv och för att man ska kunna höja kvaliteten. Enligt aktuella prognoser kommer ungefär hälften av alla jobb i EU år 2020 att kräva kvalifikationer på medelhög nivå av den typ som tillhandahålls inom yrkesinriktade utbildningar.

Vad menar EU med rörlighet?

I detta sammanhang betyder rörlighet att man flyttar till ett annat land för att läsa eller jobba. Inom Unga på väg skiljer man mellan följande:

  • Rörlighet i utbildningssyfte – att utbilda sig för att få nya färdigheter och erfarenheter.

  • Rörlighet i arbetssyfte – att flytta utomlands för att arbeta för en längre eller kortare period.

Europeiska kommissionen har länge erbjudit ekonomiskt stöd för rörlighet i utbildningssyfte genom olika program, t.ex. Erasmus, Erasmus Mundus och Marie Curie inom högre utbildning, Leonardo da Vinci inom yrkesinriktad utbildning och Comenius på grund- och gymnasieskolenivå. Genom Unga på väg vill vi öka medvetenheten om de bidrag man kan få genom dessa program.

Alla EU-medborgare har rätt att arbeta i en annan medlemsstat. Genom Unga på väg vill vi införa nya åtgärder för att stödja rörligheten i arbetssyfte inom EU. Kommissionen vill genom initiativet Ditt första Eures-jobb ge stöd ute på fältet, inklusive ekonomiskt stöd, för att hjälpa unga att hitta jobb utomlands. Det finns fortfarande brist på arbetskraft i vissa länder och inom vissa sektorer, samtidigt som arbetslösheten är väldigt hög i andra områden. Kommissionen vill uppmuntra de små och medelstora företagen, som är den största kategorin arbetsgivare inom EU, att anställa unga människor.

Varför tycker EU att det är så viktigt att unga läser eller jobbar utomlands?

På den europeiska inre marknaden måste det finnas tillgång till högutbildade människor med erfarenhet av att bo i en annan medlemsstat för att man ska kunna skapa en smart och hållbar tillväxt. Genom att skaffa sig erfarenheter från ett annat land förbättrar man också sina språkkunskaper och skaffar sig annan kompetens, t.ex. kulturell kompetens. Sådana kunskaper är värdefulla både för den personliga utvecklingen och för att öka anställbarheten.

Ett jobb i ett annat europeiskt land kan hjälpa unga arbetstagare att få in en fot på arbetsmarknaden så att de lättare kan få jobb och samtidigt förbättrar sina färdigheter, sin anställbarhet och sina utsikter på arbetsmarknaden. Mer allmänt bidrar rörlighet i arbetssyfte till mer anpassningsbara arbetsmarknader i Europa, fler arbetstillfällen och en bättre matchning mellan arbetssökande och arbetstillfällen.

Gör ungdomsrörlighet det lättare att få jobb?

Ja, enligt oberoende studier är det så. Mer än 40 % av arbetsgivarna tycker att det är viktigt med erfarenhet av studier och arbete utomlands och anser att utexaminerade med internationell erfarenhet har större chans att få mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Detta är det viktigaste resultatet av en studie från 2006 av hur Erasmusprogrammet påverkar yrkeslivet, genomförd av det internationella centrumet för forskning om högre utbildning vid universitetet i Kassel i Tyskland. En studie från 2007 om resultatet av Leonardo da Vinci-programmet för yrkesinriktad utbildning, genomförd av institutet för ekonomisk och social forskning i Kerpen i Tyskland, visar att 58 % av de arbetslösa fick ett jobb efter utbildning utomlands och att 34 % fick mer ansvarsfulla jobb.

Står Unga på väg i motsats till EU:s engagemang för livslångt lärande?

År 2009 kom medlemsstaterna överens om en tioårig strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) med tyngdpunkten på livslångt lärande. Unga på väg ingår i EU:s bredare strategi för livslångt lärande. Vissa av de åtgärder som planeras inom Unga på väg, t.ex. ett ökat erkännande av färdigheter som förvärvats utanför formell utbildning, kommer att gagna människor i alla åldrar.

Varför riktar kommissionen in sig på arbetslöshet bland unga, när arbetslösheten ökat i hela arbetskraften?

Unga människor under 25 är en av de grupper i arbetskraften som drabbats hårdast av krisen. För närvarande är 5,2 miljoner unga arbetslösa i EU:s 27 medlemsstater – det är en femtedel av alla unga människor på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland de unga har ökat från 14,7 % i mars 2008 till 20,2 % i juli 2010. Eftersom antalet lediga arbeten är lågt i många medlemsstater och det varje år kommer in nya årskullar på arbetsmarknaden är det bråttom att göra något för att hjälpa de unga.

Hur ska EU kunna ordna sysselsättning för unga rent konkret?

Att upprätta strategier och vidta åtgärder för att ta itu med ungdomsarbetslösheten är först och främst medlemsstaternas ansvar, men de står alla inför gemensamma utmaningar. För att förbättra situationen för unga människor behöver vi strategier som omfattar alla steg på vägen från utbildning till arbete, och som ger stöd till att dem som möter svårigheter i den övergången. Unga på väg kommer att ha en strategisk inriktning för att hjälpa unga människor att få ett första jobb och att sedan komma vidare i karriären. Kommissionen kommer att arbeta i nära samarbete med medlemsstaterna för att fastställa vilka åtgärder som kan bidra till att inspirera politiken på området. Nya pengar går också till två åtgärder som kommer att vara direkt tillgängliga för de unga:

  • Nästa år startar vi pilotåtgärden Ditt första Eures-jobb för att hjälpa unga människor att dra nytta av arbetsmarknaden inom hela EU, och för att hjälpa företagen att hitta kvalificerade arbetstagare. Detta initiativ har ett starkt stöd i Europaparlamentet som har anslagit extra budgetmedel för 2011 för att dra igång åtgärden.

  • Den nya europeiska instrumentet för mikrokrediter inom Progress kommer att göra det lättare för unga företagare att få tillgång till kredit. Detta är viktigt eftersom det efter finanskrisen har blivit svårare att få lån, särskilt för den yngre generationen.

Vad kan Eures göra för unga människor idag?

Att hjälpa till i matchningen mellan arbetssökande och jobb är en viktig uppgift för Eures, den europeiska arbetsförmedlingen, som samordnar arbetsförmedlings­tjänster inom hela EU. Den kan ge information, råd och hjälp för att hitta ett jobb i de 27 EU-länderna och i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Eures har också ett nätverk med mer än 850 specialiserade rådgivare som kan erbjuda skräddarsydd hjälp och rådgivning när det gäller praktiska, rättsliga och administrativa aspekter på att flytta mellan olika länder.

I Euresportalen (www.eures.europa.eu) hittar man en databas med direkt åtkomst till cirka en halv miljon lediga arbeten och man kan också ladda upp sin meritförteckning.

Statistiken visar att Eures är framgångsrikt: allt fler arbetsgivare och arbetstagare använder sig av tjänsten. Under senaste tre åren har antalet lediga arbeten i Eures ökat med 18 %, antalet meritförteckningar med 12 % och, viktigast av allt, antalet arbetsgivare med 129 %. Euresportalen har 700 000 besökare varje månad, vilket gör den till en av de mest besökta EU-webbplatserna.

Vad gör Unga på väg för att förbättra de otrygga anställnings­förhållandena för unga människor?

Unga människor har ofta otrygga anställningsförhållanden och kan fastna i en rad tidsbegränsade anställningar. För närvarande har 40 % av alla anställda inom EU under 25 år tidsbegränsade anställningskontrakt. Det är inget fel på sådana kontrakt i sig: de gör det möjligt för företagen att testa arbetstagarna innan de erbjuder dem tillsvidarekontrakt, och de gör det också möjligt för unga människor att prova ett eller fler olika jobb under sina första år på arbetsmarknaden. Problemet är att alltför många unga fastnar i den här typen av jobb, särskilt i de länder där det finns ett starkt skydd för tillsvidareanställda i arbetslagstiftningen. Det skapar en tudelad arbetsmarknad, där yngre arbetstagare har mycket svårt att få mer stabila tillsvidareanställningar. Kommissionen rekommenderar därför medlemsstater med denna typ av bestämmelser att införa en enda typ av tillsvidareanställning där den anställdes rättigheter ökar undan för undan, för att göra det mer attraktivt för arbetsgivarna att anställa unga.

Varför vill kommissionen definiera kvaliteten på praktikplatser?

Praktik är ett bra sätt för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden, och arbetsgivarna uppskattar sökande med sådana erfarenheter. Men vissa arbetsgivare kan använda praktikplatser i stället för fast anställning eller provanställning. En icke rättsligt bindande kvalitetsmärkning på europeisk nivå skulle hjälpa de unga, arbetsgivarna och utbildningsanstalterna att fastställa vad som är en praktikplats av hög kvalitet.

Många unga skaffar sig också praktik i ett annat EU-land. Eftersom lagstiftning och praxis varierar mellan EU:s 27 medlemsstater kommer kommissionen också att tillhandhålla information om olika lagar och bestämmelser för att göra det lättare för de unga som funderar på att göra praktik utomlands.

Mer information

Webbplatsen Unga på väg (http://europa.eu/youthonthemove)

Kommissionens meddelande om Unga på väg (KOM(2010 477 slutlig) av den 15 september 2010, med en övergripande strategi för Unga på väg

(http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf)

Unga på väg, sammanfattning för allmänheten

(http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf)


Side Bar