Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

V Bruseli 15. septembra 2010

Mládež v pohybe – často kladené otázky

(Pozri tiež IP/10/1124)

  Čo je Mládež v pohybe?

V oznámení o iniciatíve Mládež v pohybe sa stanovuje rad opatrení, ktoré majú mladým ľuďom pomôcť získať kvalifikáciu a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby boli úspešní na trhoch práce. Opatrenia, ktoré navrhla Európska komisia sa zameriavajú na tri oblasti:

 • Modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby boli relevantnejšie vzhľadom na potreby mladých ľudí a zamestnávateľov. Opatrenia sa zamerajú na školy, učňov a širšie uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávania. Navyše sú tiež zamerané na to, aby sa zatraktívnilo vysokoškolské vzdelávanie, s cieľom zvýšiť podiel mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou.

 • Podporu vzdelávacej a pracovnej mobility. Opatrenia zahŕňajú nové informačné zdroje na úrovni EÚ - oznámenie Rady o odstraňovaní prekážok vzdelávacej mobility, novú generáciu programov financovania EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a zdokonalený európsky portál zamestnanosti (EURES).

 • Poskytovanie nového rámca zamestnanosti mladých, vrátane odporúčaní členských štátov týkajúcich sa reformy trhu práce a zvýšenia podpory verejných služieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť podporu pre mladých ľudí.

  Prečo EÚ začína s osobitnou iniciatívou pre mladých ľudí?

Budúca prosperita Európy závisí od jej mladých ľudí. Predstavujú pätinu populácie EÚ a ich zručnosti a schopnosti budú kľúčové pri dosahovaní cieľa stratégie Europe 2010, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy sa v rôznych krajinách líšia, všetky však čelia podobným problémom. V súčasnosti príliš veľa mladých ľudí neuspeje pri rozvinutí ich plného potenciálu vo vzdelávaní a odbornej príprave, čo následne znamená, že si ťažšie hľadajú prácu.

Kríza viedla k dramatickému zvýšeniu nezamestnanosti mladých ľudí. Prístup na trh práce je náročný, dokonca aj pre tých s vhodnou kvalifikáciou.

Tieto výzvy si vyžadujú koordinovaný prístup na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy, aby boli mladí ľudia lepšie pripravení na trh práce. Iniciatíva Mládež v pohybe podporuje krajiny v spolupráci, aby sa vzájomne naučili, ktoré politiky fungujú a ktoré sa neosvedčili.

Niektoré činnosti iniciatívy sa už čoskoro začnú. Ďalšie sa budú realizovať z dlhodobého hľadiska. V súčasnosti napríklad začínajú prípravy pre programy EÚ novej generácie na obdobie po roku 2013 na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti.

  Čím sa iniciatíva Mládež v pohybe líši od opatrení EÚ vykonaných doteraz?

Mládež v pohybe spája existujúce opatrenia na úrovni EÚ a v členských štátoch s cieľom vytvoriť účinnejší balík opatrení na podporu mladých ľudí. Hoci sa existujúce programy EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vo veľkej miere zameriavajú na mladých ľudí (95 % financovania v rámci programu celoživotného vzdelávania sa poskytuje mladým ľuďom, učiteľom a školiteľom), táto stratégia na úrovni EÚ je prvou jednotnou stratégiou, ktorá zahŕňa vzdelávanie a zamestnanosť.

  Čo môže urobiť EÚ, aby zabránila mladým ľuďom predčasne ukončiť školskú dochádzku?

Predčasné ukončenie školskej dochádzky je zložitá problematika: mladí ľudia majú veľmi odlišné dôvody ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy, takže neexistuje priamočiare riešenie. Vo všeobecnosti by sa stratégie preventívnosti mali zameriavať na tých, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny, vrátane imigrantov, ľudí zo znevýhodneným sociálnoekonomickým zázemím a ďalšie zraniteľné sociálne skupiny. Pravdepodobnosť predčasného ukončenia vzdelávania je vyššia u chlapcov ako u dievčat.

Malo by sa dávať viac „druhých šancí“, aby sa umožnil návrat do vzdelávacieho procesu tým, ktorí z neho predčasne odišli.

Hoci majú členské štáty primárnu zodpovednosť za výber politík a finančné rozhodnutia vo vzdelávaní a odbornej príprave, zohráva EÚ dôležitú podpornú úlohu. EÚ napríklad zvýšila informovanosť o dôsledkoch predčasného ukončenia školskej dochádzky na európske hospodárstvo a navrhla spoločné ciele pri riešení tohto problému. Členským štátom tým pomáha identifikovať vhodné reakcie, pričom vychádza zo skúseností svojich partnerov. V roku 2011 navrhne Európska komisia odporúčanie Rady o podrobnej celoeurópskej stratégii na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

  Ako môže iniciatíva Mládež v pohybe prispieť k splneniu cieľa EÚ, ktorý predstavuje dosiahnutie počtu 40 % mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským alebo ekvivalentným vzdelaním?

Zvýšenie počtu mladých ľudí s vysokoškolským alebo ekvivalentným vzdelaním, ako aj zabezpečenie vyššieho počtu absolventov škôl si vyžaduje opatrenia na rôznych úrovniach. Súčasťou reakcie je zlepšiť kvalitu a relevantnosť primárneho a sekundárneho vzdelávania a zabezpečiť, aby žiaci dostali správne poradenstvo v súvislosti s možnosťami vysokoškolského vzdelávania.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania je potrebné zmodernizovať s cieľom zabezpečiť, aby ich študijné programy užšie zodpovedali potrebám mladých ľudí a trhu práce. Je potrebné zatraktívniť vysokoškolské vzdelanie pre skupiny, ktoré v nich majú v súčasnosti malé zastúpenie. Je dôležité podporiť viac žiakov, aby sa prihlásili na vysokoškolské štúdium, a zároveň vytvoriť flexibilnejšie spôsoby štúdia, ktoré sa tak stane prístupnejším pre tých, ktorí už pracujú.

Iniciatíva Mládež v pohybe podporí inštitúcie vysokoškolského vzdelania, aby zlepšili svoju kvalitu prostredníctvom väčšej otvorenosti a spolupráce s ich partnermi vo svete. Navyše poskytne transparentnejšie informácie o výkonnosti individuálnych inštitúcií prostredníctvom nového viacrozmerného celosvetového klasifikačného systému univerzít. V novom programe modernizácie vysokoškolského vzdelávania, ktorý je súčasťou iniciatívy Mládež v pohybe a ktorý Komisia predstaví na budúci rok, sa predložia podrobné opatrenia pre všetky uvedené témy.

  Čo je odborné vzdelávanie a príprava a prečo sú dôležité?

Odborné vzdelávanie a príprava (Vocational education and training – VET) umožňuje osobám získať praktické znalosti a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby si úspešne našli prácu. V jednotlivých krajinách má rozličnú podobu a ponúka sa na rôznych úrovniach vzdelávania, od sekundárneho až po vysokoškolské vzdelanie a odbornú prípravu.

Pre odborné vzdelávanie a prípravu sa rozhodne v priemere približne 50 % všetkých študentov vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. Toto odvetvie je potrebné modernizovať s cieľom zvýšiť jeho atraktívnosť a kvalitu. Podľa súčasných odhadov sa predpokladá, že približne 50 % pracovných miest v EÚ v roku 2020 bude závisieť od strednej kvalifikácie poskytovanej v rámci odborného vzdelávania a prípravy.

  Čo pre EÚ znamená „mobilita“?

V tejto súvislosti „mobilita“ znamená presun do inej krajiny s cieľom študovať, vzdelávať sa alebo pracovať. Iniciatíva Mládež v pohybe rozlišuje medzi:

 • vzdelávacou mobilitou – štúdium alebo odborná príprava v zahraničí s cieľom získať nové zručnosti a skúsenosti,

 • pracovnou mobilitou – presun do zahraničia s cieľom pracovať, či už krátkodobo alebo dlhodobo.

Európska komisia už tradične poskytuje finančnú podporu pre vzdelávaciu mobilitu prostredníctvom programov Erasmus, Erasmus Mundus a Marie Curie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, Leonardo da Vinci v oblasti odborného vzdelávania a Comenius v oblasti školského vzdelávania. Cieľom iniciatívy Mládež v pohybe je zvýšiť širšiu informovanosť o grantoch dostupných v rámci týchto programov.

Sloboda pracovať v inom členskom štáte je právo, ktoré je garantované pre všetkých občanov EÚ. Iniciatívou Mládež v pohybe sa zavedú nové opatrenia na podporu pracovnej mobility v EÚ. Komisia prostredníctvom programu „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ poskytne pomoc v tejto oblasti, vrátane finančnej pomoci, aby mladým ľuďom pomohla nájsť pracovné príležitosti v zahraničí. V súčasnosti stále existujú nedostatky v niektorých krajinách alebo odvetviach a v niektorých regiónoch je miera nezamestnanosti veľmi vysoká. Komisia bude podporovať MSP, ktoré predstavujú najväčšiu skupinu zamestnávateľov v EÚ, aby ponúkli prácu mladým ľuďom.

  Prečo si EÚ myslí, že štúdium, odborná príprava alebo získavanie praxe v zahraničí je pre mladých ľudí užitočné?

Pre inteligentný a udržateľný rast je na európskom jednotnom trhu rozhodujúca prítomnosť vysokokvalifikovaných osôb, ktoré majú skúsenosti z iného členského štátu. Skúsenosti získané v inej krajine umožňujú ľuďom zdokonaliť sa v ich jazykových zručnostiach a rozvinúť iné schopnosti, ako napríklad zvládnuť život v odlišnej kultúre. Tieto spôsobilosti sú cenné pre ich osobný rozvoj a budúcu zamestnateľnosť.

Práca v inej európskej krajine môže mladým ľuďom pomôcť získať pevný základ na trhu práce tým, že si ľahšie nájdu zamestnanie, pričom si zlepšia svoje zručnosti, zamestnateľnosť a budúce pracovné horizonty. Zo všeobecnejšieho hľadiska sa navyše prostredníctvom pracovnej mobility stávajú trhy práce v Európe adaptabilnejšie, vytvárajú viac pracovných príležitostí a lepšie zosúladia ľudí s pracovnými miestami.

  Zvyšuje mobilita mladých vašu pracovnú perspektívu?

Podľa nezávislých štúdií určite áno. Viac ako 40 % zamestnávateľov považuje skúsenosti získané počas štúdia a práce v zahraničí za dôležité a myslí si, že absolventi s medzinárodnými skúsenosťami majú vyššie šance nastúpiť do zamestnania s vysokou profesionálnou zodpovednosťou. Tieto kľúčové zistenia pochádzajú zo štúdie z roku 2006 o profesionálnej hodnote programu Erasmus, ktorú vypracovalo Medzinárodné centrum pre výskum vysokoškolského vzdelávania a univerzita v Kasseli v Nemecku. Podľa štúdie z roku 2007 o dosahu programu Leonardo da Vinci na odborné vzdelávanie, ktorú vypracoval Wirtschafts- und Sozialforschung (Kerpen, Nemecko), sa zistilo, že 58 % nezamestnaných ľudí si našlo zamestnanie po absolvovaní odborného vzdelávania v zahraničí a 34 % získalo prácu s vyššou zodpovednosťou.

  Je iniciatíva Mládež v pohybe v rozpore so záväzkom EÚ týkajúcom sa celoživotného vzdelávania?

V roku 2009 sa členské štáty dohodli na desaťročnom strategickom rámci pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy („ET 2020“), ktorý kladie dôraz na dôležitosť celoživotného vzdelávania. Iniciatíva Mládež v pohybe je súčasťou širšej stratégie EÚ pre celoživotné vzdelávanie. Z niektorých opatrení plánovaných v rámci iniciatívy Mládež v pohybe, ako napríklad zlepšené uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávania, budú mať prospech ľudia každého veku.

  Prečo sa Komisia zameriava práve na nezamestnanosť mladých, hoci sa nezamestnanosť zvýšila v rámci celej pracovnej sily?

Mladí ľudia do 25 rokov sú jednou zo skupín pracovnej sily, ktorá bola krízou najviac ovplyvnená. V súčasnosti je 5,2 milióna mladých ľudí v EÚ-27 nezamestnaných, t. j. jeden z piatich mladých ľudí na trhu práce. Miera nezamestnanosti mladých ľudí sa zvýšila zo 14,7 % v marci 2008 na 20,2 % v júli 2010. Vzhľadom na nízky počet voľných pracovných miest v mnohých členských štátoch a ročný tok nových osôb vstupujúcich na trh práce je naliehavé uskutočniť opatrenia pre mladých ľudí.

  Ako bude EÚ riešiť nezamestnanosť mladých v praxi?

Realizácia politík a opatrení na riešenie nezamestnanosti mladých je predovšetkým národnou zodpovednosťou, avšak všetky členské štáty čelia spoločným výzvam. Na zlepšenie situácie mladých ľudí potrebujeme politiky, ktoré pokrývajú jednotlivé etapy, ktorými musia mladí ľudia prejsť pri prechode zo vzdelávacieho do pracovného procesu a ktoré poskytujú podporu tým, ktorí majú ťažkosti pri uskutočňovaní týchto etáp. Iniciatíva Mládež v pohybe sa strategickým spôsobom zameria na politiky, ktoré pomôžu mladým ľuďom získať ich prvé zamestnanie a postupovať v kariére. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na určovaní činností a opatrení politiky, ktoré podporujú vytváranie politík. Nové zdroje financovania budú dostupné na dve činnosti priamo prístupné mladým ľuďom:

 • Na budúci rok začneme pilotnú akciu „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ s cieľom pomôcť mladým ľuďom využiť možnosti na širšom trhu práce EÚ a pomôcť spoločnostiam nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Táto iniciatíva má silnú podporu v Európskom parlamente a získala dodatočný rozpočet dostupný na rok 2011 na začatie tejto akcie.

 • Nový „európsky nástroj na mikrofinancovanie v rámci programu Progress“ uľahčí mladým podnikateľom prístup k úverom. Je to dôležité, keďže získať pôžičku je po vypuknutí finančnej krízy náročné, najmä pre mladšiu generáciu.

  Čo môže EURES v súčasnosti pre mladých ľudí urobiť?

Pomoc pri zosúladení ľudí s pracovnými miestami je základnou súčasťou činností Európskej služby zamestnanosti (EURES), ktorá spája služby zamestnanosti v celej EÚ. Poskytuje informácie, poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce v 27 krajinách EÚ, a zároveň aj v Nórsku, na Islande, v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku. EURES má k dispozícii sieť špecializovaných poradcov, ktorých je viac ako 850, ktorí môžu poskytnúť osobnú pomoc a poradenstvo o praktických, právnych a administratívnych aspektoch presunu medzi krajinami.

Portál EURES (www.eures.europa.eu) ponúka databázu s priamym prístupom k približne pol miliónu voľných pracovných miest a umožňuje vám zaregistrovať váš životopis online.

Dôkazom úspechu EURES sú štatistiky: čím ďalej, tým viac zamestnávateľov a zamestnancov využíva túto službu. Za posledné tri roky vzrástol počet voľných miest na portáli EURES o 18 %, počet životopisov zamestnancov o 12 % a najmä počet zamestnávateľov o 129 %. Mesačne navštívi portál EURES 700 000 ľudí, čo znamená, že je jednou z najnavštevovanejších webových stránok v EÚ.

  Čo podniká iniciatíva Mládež v pohybe v oblasti neistého zamestnania mladých ľudí?

Mladí ľudia často čelia neistote v zamestnaní a môžu sa ocitnúť v situácii, keď opakovane pracujú na dočasné zmluvy. V súčasnosti 40 % zamestnancov v EÚ mladších ako 25 rokov pracuje na dočasné zmluvy. Takéto zmluvy nie sú samy osebe negatívne: umožňujú podnikom otestovať pracovníkov predtým, ako im ponúknu zmluvu na dobu neurčitú a mladým ľuďom umožňujú vyskúšať jedno alebo viacero zamestnaní počas ich prvých rokov na trhu práce. Príliš mnoho mladých ľudí však uviazne v slede dočasných zamestnaní, najmä v krajinách, kde sú trvalé pracovné miesta značne chránené právnymi predpismi v oblasti zamestnanosti. Výsledkom je dvojaký trh práce, na ktorom majú mladí pracovníci malé šance získať stabilné zmluvy na dobu neurčitú. Komisia preto navrhuje, aby členské štáty s takýmito predpismi v oblasti zamestnanosti zaviedli „jednotnú“ zmluvu na dobu určitú s postupným zvyšovaním ochrany práv zamestnancov s cieľom podporiť zamestnávateľov, aby najímali mladých ľudí.

  Prečo chce Komisia definovať kvalitu stáží?

Stáže sú pre mladých ľudí veľmi užitočné, aby získali pevný základ na trhu práce a zamestnávatelia si cenia uchádzačov, ktorí získali pracovné skúsenosti v rámci stáže. Niektorí zamestnávatelia však môžu využívať stáže ako náhradu za pracovné miesto alebo skúšobnú lehotu. Právne nezáväzné usmernenia o kvalite na európskej úrovni by mohli pomôcť mladým ľuďom, zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám definovať vysoko kvalitné stáže.

Mnoho mladých ľudí vykonáva stáž v inom členskom štáte. Keďže sa vnútroštátne právne predpisy a prax v oblasti stáži v 27 členských štátoch EÚ líšia, Komisia sprístupní informácie o rôznych predpisoch, aby tak zvýšila transparentnosť pre mladých ľudí, ktorí zvažujú stáž v zahraničí.

  Ďalšie informácie:

Webová stránka Mládež v pohybe: http://europa.eu/youthonthemove

Oznámenie o iniciatíve Mládež v pohybe [KOM(2010)477 v konečnom znení], 15. septembra 2010, ktorým sa stanovuje celková stratégia Mládež v pohybe:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Mládež v pohybe : Zhrnutie určené občanom:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf


Side Bar