Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

Brussel, 15 september 2010

Jeugd in beweging – Veelgestelde vragen

(zie ook IP/10/1124)

  Wat is Jeugd in beweging?

De mededeling over Jeugd in beweging omvat een reeks acties om jongeren te helpen de benodigde kwalificaties en vaardigheden voor de arbeidsmarkt te verwerven. De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen zijn gericht op drie gebieden:

 • Modernisering van onderwijs en opleiding voor een betere aansluiting op de behoeften van jongeren en werkgevers. De acties zijn gericht op scholen en leerlingen en op een betere erkenning van vaardigheden die buiten de officiële opleiding zijn verworven. De acties zijn ook bedoeld om hoger onderwijs aantrekkelijker te maken en zo het percentage hoogopgeleide jongeren te doen toenemen.

 • Bevordering van de leer- en arbeidsmobiliteit. De maatregelen omvatten onder meer nieuwe informatiebronnen op EU-niveau, een aanbeveling van de Raad over het verwijderen van belemmeringen voor leermobiliteit, een nieuwe serie financieringsprogramma's van de EU voor onderwijs en opleiding, en een verbeterd Europees vacatureportaal (EURES).

 • Daarmee wordt voorzien in een nieuw EU-kader voor jeugdwerkgelegenheid, met aanbevelingen aan de lidstaten voor hervorming van de arbeidsmarkt en meer hulp voor diensten voor arbeidsbemiddeling om de ondersteuning aan jongeren te verbeteren.

  Waarom neemt de EU een initiatief speciaal voor jongeren?

Jongeren zijn belangrijk voor de toekomstige welvaart van Europa. Zij maken 20% van de EU-bevolking uit en hun vaardigheden en talenten zijn van doorslaggevend belang om de doelstelling van Europa‑2020, namelijk slimme, duurzame en inclusieve groei, te verwezenlijken.

De Europese onderwijs- en opleidingsstelsels zijn per land verschillend, maar ze hebben met dezelfde problemen te maken. Momenteel kunnen te veel jongeren hun potentieel op het gebied van onderwijs en opleiding niet ten volle ontplooien, waardoor ze later moeilijker een baan vinden.

Door de crisis is de jeugdwerkloosheid spectaculair gestegen. De toegang tot de arbeidsmarkt verloopt moeizaam, zelfs voor hooggekwalificeerde jongeren.

Voor deze uitdagingen is gecoördineerde actie van de EU nodig om de kwaliteit van onderwijs en opleiding zodanig te verbeteren dat jongeren beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt. Jeugd in beweging moedigt landen aan doeltreffende beleidsmaatregelen onderling uit te wisselen.

Enkele Jeugd in beweging-acties gaan binnenkort al van start. Andere zijn voor de langere termijn bedoeld. Zo starten nu al de voorbereidingen voor de nieuwe generatie EU-programma's ten behoeve van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, die na 2013 van start gaan.

  Waarin verschilt Jeugd in beweging met wat de EU tot nu toe heeft gedaan?

Met Jeugd in beweging worden nieuwe en bestaande maatregelen van de EU en de lidstaten gebundeld om jongeren beter te kunnen helpen. Bestaande EU-programma's voor onderwijs en opleiding zijn voor het overgrote deel gericht op jongeren (95% van de financiering op grond van het programma Een leven lang leren gaat naar jongeren, onderwijzers en opleiders), maar dit is de eerste samenhangende strategie van de EU die zowel onderwijs als werkgelegenheid bestrijkt.

  Wat kan de EU doen om te voorkomen dat jongeren de school vroegtijdig verlaten?

Schooluitval is een ingewikkeld onderwerp: jongeren hebben zeer uiteenlopende redenen om onderwijs of opleiding niet af te maken, dus er is geen simpele oplossing. In het algemeen moeten preventieve strategieën gericht zijn op de mensen die het meeste risico lopen, waaronder migranten, op mensen uit sociaaleconomisch achtergestelde milieus en op andere kwetsbare sociale groepen. Jongens lopen meer kans de school vroegtijdig te verlaten dan meisjes. Ook zouden meer "tweede kansen" moeten worden geboden aan vroegtijdige schoolverlaters om weer onderwijs te volgen.

De lidstaten van de EU zijn primair verantwoordelijk voor beleidskeuzes en financieringsbeslissingen op het gebied van onderwijs en opleiding, maar de EU heeft een belangrijke ondersteunende rol. Zo heeft de EU het effect van schooluitval op de Europese economie aangekaart en gezamenlijke doelstellingen voor de aanpak van het probleem voorgesteld. Dit helpt de lidstaten passende antwoorden te vinden met behulp van de ervaringen in andere landen. De Europese Commissie zal in 2011 een voorstel doen voor een aanbeveling van de Raad voor een gedetailleerde pan-Europese strategie voor de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten.

  Hoe kan Jeugd in beweging bijdragen aan het realiseren van de EU-doelstelling dat 40% van de jongeren het hoger onderwijs of een gelijkwaardige opleiding afmaakt?

Om het aantal jongeren dat deelneemt aan het hoger onderwijs of een daaraan gelijkwaardige opleiding te vergroten en te zorgen dat meer studenten afstuderen, is actie op verschillende niveaus nodig. Een deel van het antwoord ligt in het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie van het basis- en voortgezet onderwijs en in de juiste begeleiding van leerlingen bij de keuze voor hoger onderwijs.

De instellingen voor hoger onderwijs moeten moderniseren om ervoor te zorgen dat hun studieprogramma's beter aansluiten op de behoeften van de jongeren en de arbeidsmarkt. Hoger onderwijs moet aantrekkelijker worden gemaakt voor groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn. Dit betekent niet alleen meer leerlingen aanmoedigen om hoger onderwijs te gaan volgen, maar ook flexibeler studiemogelijkheden creëren, waardoor het hoger onderwijs toegankelijker wordt gemaakt voor mensen die al werken.

Jeugd in beweging moedigt instellingen voor hoger onderwijs aan tot kwaliteitsverbetering door meer openheid en door samenwerking met hun tegenhangers elders ter wereld. De informatie over de prestaties van de afzonderlijke instellingen zal meer transparant worden dankzij een nieuwe multidimensionale internationale ranglijst van universiteiten. De nieuwe moderniseringsagenda voor het hoger onderwijs, die deel uitmaakt van Jeugd in beweging en volgend jaar door de Commissie wordt gepresenteerd, zal voor deze punten uitgewerkte acties bevatten.

  Wat is beroepsonderwijs en –opleiding en waarom is dat belangrijk?

Door beroepsonderwijs en –opleiding kunnen mensen de nodige praktische kennis en vaardigheden verwerven om een baan te veroveren. Dit onderwijs kent verschillende vormen per land en wordt op verschillende onderwijsniveaus aangeboden, van het voortgezet onderwijs tot het hoger onderwijs en hogere opleidingen.

Rond de 50% van de leerlingen in het hoger voortgezet onderwijs heeft voor beroepsonderwijs en –opleiding gekozen. Deze sector moet worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht en de kwaliteit te verbeteren. Volgens de huidige verwachtingen zal in 2020 voor ongeveer 50% van de banen in de EU een kwalificatie van middelbaar niveau van beroepsonderwijs- en opleiding nodig zijn.

  Wat bedoelt de EU met "mobiliteit"?

In dit verband betekent "mobiliteit": zich verplaatsen naar een ander land om te studeren, een opleiding te volgen of te werken. Jeugd in beweging maakt onderscheid tussen:

 • Leermobiliteit: in het buitenland studeren of een opleiding volgen om nieuwe vaardigheden en ervaringen op te doen;

 • Arbeidsmobiliteit: voor het werk naar het buitenland verhuizen, voor kortere of langere tijd.

De Europese Commissie steunt leermobiliteit al lang met programma's zoals Erasmus, Erasmus Mundus en Marie Curie voor het hoger onderwijs, Leonardo da Vinci voor het beroepsonderwijs en Comenius voor het schoolonderwijs. Jeugd in beweging wil meer bekendheid geven aan de beurzen die via deze programma's beschikbaar zijn.

De vrijheid om in een andere lidstaat te werken is een voor alle EU-burgers gewaarborgd recht. Jeugd in beweging introduceert nieuwe maatregelen ter ondersteuning van de arbeidsmobiliteit in de EU. De Commissie biedt door middel van "Je eerste EURES-baan" ondersteuning in het veld (financiële ondersteuning) om jongeren aan banen in het buitenland te helpen. Er bestaat nog steeds een tekort in sommige landen of sectoren terwijl in andere regio's de werkloosheid zeer hoog is. De Commissie stimuleert het midden- en kleinbedrijf - de grootste groep werkgevers in de EU - jongeren werk aan te bieden.

  Waarom vindt EU het nuttig voor jongeren om tijd in het buitenland door te brengen voor studie, opleiding of werkervaring?

In een Europese eengemaakte markt is het voor slimme en duurzame groei van vitaal belang om te beschikken over hooggekwalificeerde personen die ervaring in verschillende lidstaten hebben opgedaan. Door in een ander land te verblijven kunnen mensen hun taalvaardigheden verbeteren en andere vermogens ontwikkelen, zoals het omgaan met andere culturen. Dit zijn kwaliteiten die waardevol zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.

Jongeren kunnen door een baan in een ander Europees land eerder voet aan de grond krijgen op de arbeidsmarkt, doordat ze gemakkelijker een baan vinden en ook nog eens hun vaardigheden, hun inzetbaarheid en hun toekomstige werkgelegenheidsperspectieven verbeteren. Meer in het algemeen draagt arbeidsmobiliteit ertoe bij de arbeidsmarkten in Europa flexibeler te maken, meer banenmogelijkheden te scheppen en de juiste mensen voor de juiste baan te vinden.

  Vergroot mobiliteit mijn kansen als jongere op een baan?

Jazeker, dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Meer dan 40% van de werkgevers hecht belang aan door studie of werk in het buitenland opgedane ervaring en vindt dat afgestudeerden met internationale ervaring eerder een baan met veel verantwoordelijkheid aan kunnen. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek uit 2006 over de beroepswaarde van het Erasmus-plan door het International Centre for Higher Education Research en de universiteit van Kassel, Duitsland. Uit een onderzoek van 2007 door Wirtschafts- und Sozialforschung (Kerpen, Duitsland) over de effecten van het Leonardo da Vinci-programma voor beroepsonderwijs is gebleken dat 58% van de werklozen na een opleiding in het buitenland een baan heeft veroverd en dat 34% een baan met meer verantwoordelijkheid heeft gekregen.

  Is Jeugd in beweging niet in tegenspraak met de inzet van de EU voor een leven lang leren?

De lidstaten hebben in 2009 overeenstemming bereikt over een strategisch kader voor tien jaar voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ("ET 2020"), waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van een leven lang leren. Jeugd in beweging maakt deel uit van de bredere strategie van de EU voor een leven lang leren. Van sommige acties van Jeugd in beweging, zoals een betere erkenning van buiten het officiële onderwijs opgedane vaardigheden, kunnen mensen van alle leeftijden profijt trekken.

  Waarom richt de Commissie zich op de jeugdwerkloosheid nu de werkloosheid voor de hele beroepsbevolking is gestegen?

Jongeren onder de 25 jaar zijn een groep werknemers die zwaar getroffen is door de crisis. Momenteel zijn 5,2 miljoen jongeren in de EU-27 werkloos – dat is één op de vijf jongeren op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren is gestegen van 14,7% in maart 2008 tot 20,2% in juli 2010. Er moet dringend actie worden ondernomen voor de jongeren, gezien het verminderd aantal nieuwe banen in veel lidstaten en de jaarlijkse instroom van nieuwe jonge starters op de arbeidsmarkt.

  Hoe pakt de EU de jeugdwerkloosheid in de praktijk aan?

Het is eerst en vooral de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, maar alle lidstaten staan voor dezelfde uitdagingen. Om de situatie van jongeren te verbeteren, moeten maatregelen worden genomen om de overgang van onderwijs naar werk te vergemakkelijken en degenen die problemen ondervinden bij die overgang te helpen. Jeugd in beweging zal de beleidsmaatregelen coördineren om jongeren te helpen een eerste baan te vinden en vervolgens voortgang te boeken in hun loopbaan. De Commissie werkt nauw samen met de lidstaten om zinvolle beleidsmaatregelen te ontwikkelen. Er is ook extra geld voor twee acties die rechtstreeks aan jongeren ten goede komen:

 • Volgend jaar beginnen we met een proefproject "Je eerste EURES-baan" om jongeren te helpen hun kansen te grijpen op de EU-arbeidsmarkt en om bedrijven te helpen gekwalificeerd personeel te vinden. Het Europees Parlement ondersteunt dit initiatief ten volle en heeft voor 2011 extra middelen beschikbaar gesteld om deze actie te starten.

 • De nieuwe "Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit" maakt het voor jonge ondernemers gemakkelijker toegang tot kredieten te krijgen. Dit is belangrijk, omdat het na de financiële crisis moeilijker is geworden een lening te krijgen, vooral voor de jongere generatie.

  Wat kan EURES voor jongeren betekenen?

In EURES is een belangrijke rol weggelegd voor het koppelen van mensen aan banen. EURES is de Europese arbeidsbemiddeling, die arbeidsdiensten uit heel Europa bijeenbrengt. Er wordt informatie, advies en hulp bij het vinden van een baan geboden in de 27 EU-landen, plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. EURES heeft ook een netwerk van meer dan 850 gespecialiseerde adviseurs die pasklare hulp en adviezen kunnen geven over de praktische, wettelijke en administratieve aspecten van verhuizen naar een ander land.

De EURES-portal (www.eures.europa.eu) heeft een database met directe toegang tot ongeveer een half miljoen vacatures online; je kunt er ook een online-cv aanmelden.

Dat EURES succesvol is, blijkt uit de statistieken: steeds meer werkgevers en werknemers maken gebruik van deze dienst. Het aantal vacatures op de EURES-portal is de afgelopen drie jaar toegenomen met 18%, het aantal cv's van werknemers met 12% en – heel belangrijk – het aantal werkgevers met 129%. Elke maand bezoeken 700 000 mensen de EURES-portal, waarmee die een van de drukstbezochte internetsites is.

  Wat doet Jeugd in beweging aan de onzekere banen van jongeren?

Jongeren hebben vaak een onzekere arbeidspositie en kunnen vast blijven zitten in opeenvolgende tijdelijke contracten. Momenteel heeft 40% van de werknemers onder de 25 jaar in de EU een tijdelijk contract. Dergelijke contracten hoeven op zich niet slecht te zijn: bedrijven zijn daardoor in staat werknemers te toetsen voordat er een contract voor onbepaalde duur wordt aangeboden; en jongeren kunnen een of meerdere banen proberen tijdens hun eerste jaren op de arbeidsmarkt. Toch raken te veel jongeren vast in een reeks tijdelijke banen, vooral in landen waar de arbeidswetgeving veel bescherming biedt voor vaste banen. Dit leidt tot een tweedeling op de arbeidsmarkt, waarbij jonge werknemers weinig kansen hebben om door te stromen naar de stabielere banen voor onbepaalde duur. Daarom beveelt de Commissie aan dat de lidstaten die een dergelijke arbeidswetgeving hebben, de mogelijkheid tot een "beperkte" overeenkomst voor onbepaalde duur invoeren, met een geleidelijke toename van de rechten ter bescherming van werknemers, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt jonge mensen aan te nemen.

  Waarom wil de Commissie de kwaliteit van stages vastleggen?

Voor jonge mensen zijn stages erg nuttig om een eerste voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt en werkgevers hechten waarde aan kandidaten die tijdens een stage werkervaring hebben opgedaan. Sommige werkgevers zouden stages echter kunnen gebruiken ter vervanging van reguliere banen of van de proeftijd. Met Europese niet-bindende kwaliteitsrichtslijnen kunnen jongeren, werkgevers en opleidingsinstellingen worden geholpen afspraken te maken over kwalitatief hoogwaardige stages.

Veel jongeren volgen ook een stage in een andere lidstaat. De nationale wetgeving en de stagepraktijken verschillen per lidstaat, dus de Commissie zal informatie beschikbaar stellen over de verschillende regelingen, om zo meer duidelijkheid te bieden aan jongeren die een stage in het buitenland overwegen.

  Meer informatie:

De website van Jeugd in beweging: http://europa.eu/youthonthemove

De mededeling inzake Jeugd in beweging (COM(2010)477 definitief), 15 september 2010, waarin de algehele strategie voor Jeugd in beweging wordt uiteengezet:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Jeugd in beweging: Publiekssamenvatting:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_nl.pdf


Side Bar