Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

Bryssel 15. syyskuuta 2010

Nuoret liikkeellä – usein esitettyjä kysymyksiä

(ks. myös IP/10/1124)

  Mikä on ”Nuoret liikkeellä”?

Nuoret liikkeellä on EU:n aloite, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria hankkimaan sellaista pätevyyttä ja osaamista, jota he tarvitsevat menestyäkseen työmarkkinoilla. Euroopan komissio on laatinut aiheesta tiedonannon, jossa ehdotetut toimenpiteet keskittyvät kolmelle alalle:

 • koulutuksen uudistaminen niin, että se vastaa paremmin nuorten ja työnantajien tarpeita. Toimien kohteena ovat koulut, harjoittelijat ja virallisen koulutuksen ulkopuolella hankittujen taitojen nykyistä parempi tunnustaminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä korkeakoulutuksen houkuttelevuutta, jotta yhä useammat nuoret suorittaisivat korkeakoulututkinnon;

 • oppimiseen ja työntekoon liittyvän liikkuvuuden tukeminen. Toimenpiteisiin kuuluvat uudet EU-tason tietolähteet, neuvoston suositus oppimiseen liittyvän liikkuvuuden esteiden poistamisesta, EU:n rahoittamat uuden sukupolven koulutusohjelmat ja Euroopan työnvälitysverkosto (Eures);

 • EU:n uuden nuorten työllistymiskehyksen käyttöönotto nuorille suunnatun tuen parantamiseksi, mukaan lukien työmarkkinauudistuksia koskevat suositukset jäsenvaltioille ja lisätuki julkisille työvoimapalveluille.

  Miksi EU tarvitsee nuorisoaloitteen?

Euroopan menestys jatkossa on sen nuorten käsissä. Viidennes EU:n väestöstä on nuoria, ja heidän taitonsa ja kykynsä ovat avainasemassa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian (Eurooppa 2020) onnistumisessa.

Euroopan koulutusjärjestelmät vaihtelevat maasta toiseen, mutta niillä kaikilla on samoja ongelmia. Nykyisin liian monet nuoret eivät hyödynnä koko potentiaaliaan koulutuksen avulla, mikä vaikeuttaa heidän työnsaantiaan.

Talouskriisi on nostanut nuorisotyöttömyyden dramaattisiin lukemiin. Työmarkkinoille on vaikea päästä, pätevyyskään ei aina auta.

Nämä haasteet edellyttävät toiminnan koordinointia EU:n tasolla. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua niin, että nuoret saavat paremmat valmiudet työelämään. Nuoret liikkeellä ‑aloitteella maita kannustetaan ottamaan toisistaan oppia sen suhteen, millainen politiikka toimii ja millainen ei.

Osa Nuoret liikkeellä ‑toimista on tarkoitus aloittaa hyvin pian, osa toteutetaan pidemmällä aikavälillä. Nyt ollaan esimerkiksi aloittamassa uuden sukupolven eli vuoden 2013 jälkeisten koulutus- ja työllisyysohjelmien valmistelua.

  Miten ”Nuoret liikkeellä” eroaa EU:n aiemmista toimista?

Aloitteeseen on koottu uusia ja jo käytössä olevia EU:n ja jäsenvaltioiden toimenpiteitä yhdeksi nuorille tarkoitetuksi tukipaketiksi. Vaikka EU:n nykyisten koulutusohjelmien kohderyhmänä ovatkin pääsääntöisesti nuoret (elinikäisen oppimisen ohjelman varoista yli 95 kohdennetaan nuorille, opettajille ja harjoittelijoille), EU:lla on ensimmäistä kertaa sekä koulutuksen että työllisyyden kattava nuorisostrategia.

  Mitä EU voi tehdä, jotta nuoret eivät lopettaisi koulunkäyntiä liian aikaisin?

Koulunkäynnin keskeyttäminen on monitahoinen kysymys: nuorilla on siihen mitä erilaisimpia syitä, joten vastauskaan ei ole yksiselitteinen. Ehkäisystrategiat pitäisi kohdistaa ryhmiin, joissa lopettamisriski on suurin, kuten maahanmuuttajiin ja muihin epäedullisessa asemassa oleviin väestöryhmiin. Pojilla todennäköisyys lopettaa koulunkäynti varhain on suurempi kuin tytöillä. Lisäksi koulunkäynnin keskeyttäneille pitäisi olla tarjolla mahdollisuus palata koulunpenkille.

Vaikka ensisijainen vastuu koulutukseen liittyvistä poliittisista valinnoista ja rahoituspäätöksistä onkin jäsenvaltioilla, EU:lla on tärkeä tukirooli. EU on esimerkiksi lisännyt tietoisuutta vaikutuksista, joita koulunkäynnin keskeyttämisellä on Euroopan talouteen, ja ehdottanut yhteisiä tavoitteita ongelman ratkaisemiseksi. EU auttaa jäsenvaltioita löytämään sopivat ratkaisut muiden kokemusten pohjalta. Euroopan komissio aikoo tehdä vuonna 2011 ehdotuksen neuvoston suositukseksi yleiseurooppalaisesta strategiasta, jolla puututaan koulunkäynnin keskeyttämiseen.

  Miten ”Nuoret liikkeellä” voi auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen, jonka mukaan 40 prosenttia nuorista hankkisi korkeakoulututkinnon?

Toimia on toteutettava eri tasoilla, jotta yhä useammat nuoret hakeutuisivat korkeakoulutukseen ja suorittaisivat tutkinnon. Myös perus- ja keskiasteen koulutuksen laatua ja relevanssia on parannettava sekä huolehdittava siitä, että oppilaat saavat kunnon ohjausta korkea-asteen koulutusmahdollisuuksista.

Korkea-asteen oppilaitoksia on modernisoitava, jotta niiden opinto-ohjelmat vastaisivat paremmin nuorten ja työmarkkinoiden tarpeita. Korkeakoulutuksesta on tehtävä houkuttelevampaa ryhmille, jotka ovat tällä hetkellä aliedustettuina. Korkeakoulutukseen on saatava enemmän oppilaita, minkä lisäksi opiskelu on tehtävä joustavammaksi, jotta jo työelämässä olevat voivat osallistua siihen.

”Nuoret liikkeellä” kannustaa korkea-asteen oppilaitoksia lisäämään avoimuutta ja maailmanlaajuista yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa ja siten parantamaan koulutuksen laatua. Aloitteeseen sisältyvän uuden moniulotteisen ja maailmanlaajuisen korkeakoululuokitusjärjestelmän avulla saadaan myös läpinäkyvämpää tietoa yksittäisten oppilaitosten tasosta. Komissio esittelee ensi vuonna korkeakoulutuksen uudistusohjelman, joka sekin on osa Nuoret liikkeellä ‑aloitetta. Ohjelmassa paneudutaan yksityiskohtaisemmin tässä lueteltuihin seikkoihin.

  Mitä on ammatillinen koulutus ja miksi se on tärkeää?

Ammatillisessa koulutuksessa hankitaan käytännön tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työpaikan saamiseen. Se on järjestetty eri tavoin eri maissa, ja sitä on tarjolla eritasoisena keskiasteesta korkea-asteeseen.

Noin puolet kaikista keskiasteen opiskelijoista on valinnut ammatillisen koulutuksen. Koulutusta on modernisoitava sen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi. Nykyennusteiden mukaan EU:ssa tarjolla olevista työpaikoista noin puolet vaatii vuonna 2020 ammattikoulutuksessa hankittua pätevyyttä.

  Mitä EU tarkoittaa liikkuvuudella?

Tässä yhteydessä liikkuvuudella tarkoitetaan siirtymistä toiseen maahan opiskelua, harjoittelua tai työntekoa varten. Nuoret liikkeellä ‑aloitteessa tarkoitetaan

 • oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella ulkomailla opiskelua tai harjoittelua uusien taitojen ja kokemusten hankkimiseksi ja

 • työntekoon liittyvällä liikkuvuudella työn takia ulkomaille siirtymistä lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa.

Euroopan komissio on jo pitkään tukenut oppimiseen liittyvää liikkuvuutta taloudellisesti eri ohjelmin: Erasmus, Erasmus Mundus ja Marie Curie korkeakoulutuksen alalla, Leonardo da Vinci ammattikoulutuksen alalla ja Comenius kouluopetuksen alalla. Nuoret liikkeellä -aloitteella pyritään lisäämään tietoisuutta näissä ohjelmissa tarjolla olevista apurahoista.

Vapaus tehdä työtä toisessa jäsenvaltiossa on kaikkien EU:n kansalaisten oikeus. Nuoret liikkeellä ‑aloite sisältää uusia toimenpiteitä, joilla tuetaan työntekoon liittyvää liikkuvuutta EU:ssa. ”Eka Eures-työpaikka” ‑nimisellä ohjelmalla komissio antaa käytännön apua ja rahoitusta nuorille, jotta nämä löytäisivät työpaikan ulkomailta. Joissakin maissa ja joillakin aloilla on edelleen pulaa työvoimasta, toisilla alueilla kärsitään puolestaan erittäin korkeasta työttömyydestä. Pk-yritykset ovat EU:n suurin työnantajaryhmä, ja komissio kannustaakin niitä tarjoamaan työtä nuorille.

  Miksi EU pitää nuorten ulkomailla opiskelua, harjoittelua tai työskentelyä hyödyllisenä?

Älykkään ja kestävän kasvun kannalta on elintärkeää, että Euroopan sisämarkkinoilla on käytettävissä korkeasti koulutettuja henkilöitä, joilla on kokemusta eri jäsenvaltioissa asumisesta. Toisessa maassa oleskelu parantaa kielitaitoa ja kehittää muita valmiuksia, kuten kulttuurientuntemusta. Ne ovat tärkeitä nuorten henkilökohtaisen kehityksen ja työllistyvyyden kannalta.

Työpaikka toisessa Euroopan maassa voi auttaa nuoria työntekijöitä saamaan helpommin seuraavan työpaikan samalla, kun heidän osaamisensa ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuutensa paranevat. Lisäksi työntekoon liittyvä liikkuvuus edistää Euroopan työmarkkinoiden joustavuutta, uusien työpaikkojen syntymistä sekä työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista.

  Parantaako liikkuvuus työllistymismahdollisuuksia?

Riippumattomien tutkimusten mukaan liikkuvuus parantaa työllistyvyyttä. Yli 40 prosenttia työnantajista pitää ulkomailta hankittua opiskelu- tai työkokemusta tärkeänä ja uskoo, että kansainvälistä kokemusta omaavat korkeakoulusta valmistuneet hakeutuvat erittäin vastuullisiin työtehtäviin. Tällaiseen tulokseen päädyttiin selvityksessä, jonka saksalainen Kasselin yliopiston alainen International Centre for Higher Education Research teki vuonna 2006 Erasmus-ohjelman ammatillisesta lisäarvosta. Leonardo da Vinci ‑ammattikoulutusohjelman vaikutuksia vuonna 2007 selvittäneessä Wirtschafts- und Sozialforschungin (Kerpen, Saksa) tutkimuksessa todettiin, että työttömistä 58 prosenttia sai työpaikan ulkomaanharjoittelun jälkeen ja 34 prosenttia sai työpaikan, jossa vastuu oli suuri.

  Onko ”Nuoret liikkeellä” ristiriidassa EU:n elinikäisen oppimisen tavoitteen kanssa?

Jäsenvaltiot sopivat vuonna 2009 eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020 ) 10 vuodeksi. Painopiste on elinikäisessä oppimisessa. ”Nuoret liikkeellä” on osa laajempaa EU:n elinikäisen oppimisen strategiaa. Eräistä Nuoret liikkeellä ‑toimista, esimerkiksi virallisen koulutuksen ulkopuolella hankittujen taitojen paremmasta tunnustamisesta, hyötyvät kaikenikäiset.

  Miksi komissio keskittyy nuorisotyöttömyyteen, vaikka työttömyys on lisääntynyt kautta linjan?

Alle 25-vuotiaat ovat yksi niistä työvoimaryhmistä, joihin talouskriisi on vaikuttanut eniten. EU:n 27 jäsenvaltiossa on tällä hetkellä työttömänä 5,2 miljoonaa nuorta eli joka viides kaikista työmarkkinoilla olevista nuorista. Nuorten työttömyysaste on noussut 14,7 prosentista (maaliskuu 2008) 20,2 prosenttiin (heinäkuu 2010). Monissa jäsenvaltioissa työpaikkoja tulee hakuun varsin rajoitetusti. Koska työmarkkinoille tulee kuitenkin vuosittain runsaasti uusia nuoria työnhakijoita, heidän tukemiseksi on ryhdyttävä kiireesti toimiin.

  Miten EU aikoo käytännössä puuttua nuorisotyöttömyyteen?

Nuorisotyöttömyyttä torjuvien politiikkojen ja toimenpiteiden toteuttaminen on ennen kaikkea kunkin jäsenvaltion tehtävä, mutta monet haasteista ovat yhteisiä. Nuorten tilannetta on pyrittävä parantamaan kaikissa niissä vaiheissa, jotka heidän on käytävä läpi koulutuksesta työelämään siirtyessään. On tuettava myös niitä, joilla on ongelmia edetä vaiheesta toiseen. Nuoret liikkeellä ‑aloitteella politiikoista tehdään strategisempia niin, että nuoria autetaan ensimmäisen työpaikan saamisessa ja sen jälkeen uralla etenemisessä. Komissio aikoo tehdä jäsenvaltioiden kanssa tiivistä yhteistyötä tukemalla politiikan suunnittelua. Rahaa on luvassa myös kahteen nuoria suoraan hyödyttävään toimeen:

 • Komissio käynnistää ensi vuonna ”Eka Eures-työpaikka” ‑nimisen pilottitoimen, jolla nuoria autetaan hyödyntämään EU:n työmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja yrityksiä autetaan löytämään päteviä työntekijöitä. Euroopan parlamentti on ilmaissut vahvan tukensa aloitteelle myöntämällä sen käynnistämiseen vuonna 2011 erillisen määrärahan.

 • Uusi eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely helpottaa nuorten yrittäjien luotonsaantia. Asialla on merkitystä, koska finanssikriisin johdosta varsinkin nuoremman sukupolven lainansaanti on vaikeutunut.

  Miten Eures voi palvella nuoria?

EU:n työvoimapalvelut kokoavan Euroopan työnvälitysverkosto Euresin yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista. Euresin kautta saa tietoa, neuvoja ja apua työpaikan löytämisessä EU:n 27 jäsenvaltiosta sekä Norjasta, Islannista, Liechtensteinista ja Sveitsistä. Euresiin kuuluu myös yli 850 neuvonantajan verkosto. Heiltä voi saada räätälöityä apua ja ohjausta maasta toiseen siirtymisen käytännöllisistä, oikeudellisista ja hallinnollisista näkökohdista.

Eures-portaali (www.eures.europa.eu) sisältää tietokannan, josta on suora yhteys noin puoleen miljoonaan työpaikkailmoitukseen. Portaaliin voi myös rekisteröidä oman online-ansioluettelonsa.

Tilastot kertovat selvää kieltä Euresin menestyksestä: yhä useammat työnantajat ja ‑tekijät käyttävät palvelua. Viimeksi kuluneina kolmena vuotena Euresissa tarjolla olevien työpaikkojen määrä on noussut 18 prosenttia, työntekijöiden ansioluetteloiden määrä 12 prosenttia ja, mikä tärkeintä, palvelua käyttävien työnantajien määrä 129 prosenttia. Eures-portaalilla on kuukausittain 700 000 kävijää, mikä tekee siitä yhden EU:n suosituimmista sivustoista.

  Miten Nuoret liikkeellä ‑aloitteella voidaan torjua nuorten epävarmoja työsuhteita?

Nuorten ongelmana on usein työpaikkojen epävarmuus, ja he voivat jäädä pätkätöiden kierteeseen. Tänä päivänä 40 prosenttia alle 25-vuotiaista työntekijöistä EU:ssa on määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaiset työsopimukset eivät ole sinänsä huonoja, koska ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden testata työntekijän ennen vakinaisen sopimuksen tarjoamista ja nuorille mahdollisuuden kokeilla yhtä tai useampaa työpaikkaa ensimmäisten työvuosiensa aikana. Liian monet nuoret jäävät kuitenkin pätkätöiden loukkuun varsinkin niissä maissa, joissa vakinaisilla työpaikoilla on vahva lakisääteinen turva. Tuloksena ovat kahden kerroksen työmarkkinat, joilla nuorilla on heikot mahdollisuudet edetä vakinaisiin työsuhteisiin. Tästä syystä komissio suosittelee, että jäsenvaltioissa, joissa on tällaiset työllisyyssäännöt, otetaan käyttöön sopimustyyppi, jolla työntekijää suojelevia oikeuksia lisätään asteittain. Tämä lisäisi työnantajien kiinnostusta palkata nuoria ihmisiä.

  Miksi komissio haluaa harjoittelulle laatunormit?

Harjoittelu on nuorille erittäin hyödyllinen tapa saada jalansijaa työmarkkinoilla, ja työnantajat arvostavat hakijoita, joilla on harjoittelussa hankittua työkokemusta. Osa työnantajista voi kuitenkin käyttää harjoittelua sen sijaan, että tarjoaisivat työntekijälle työpaikan tai koeajan. Oikeudellisesti sitomaton eurooppalainen laatunormisto tukisi nuoria, työnantajia ja oppilaitoksia harjoittelun laadun turvaamisessa.

Monet nuoret suorittavat harjoittelun toisessa jäsenvaltiossa. Koska harjoittelua koskevat lait ja käytännöt vaihtelevat jäsenvaltioittain, komissio aikoo harjoittelua ulkomailla harkitsevien nuorten tukemiseksi huolehtia siitä, että niistä on saatavilla tietoa.

  Lisätietoja:

Nuoret liikkeellä ‑sivusto: http://europa.eu/youthonthemove

Nuoret liikkeellä ‑tiedonanto, jossa esitetään aloitteen yleisstrategia (KOM(2010) 477 lopullinen, 15.9.2010:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Nuoret liikkeellä – yleistajuinen tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf


Side Bar