Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

Brüssel, 15 september 2010

„Noorte liikuvus” – korduma kippuvad küsimused

(vt ka IP/10/1124)

  Mis on „Noorte liikuvus”?

Euroopa Komisjoni teatises noorte liikuvuse kohta on sätestatud mitmesugused meetmed, mis aitavad noortel saada vajalikke kvalifikatsioone ja oskusi, et olla tööturul edukas. Komisjoni kavandatud meetmed keskenduvad kolmele valdkonnale:

 • Hariduse ja koolituse moderniseerimine, nii et see sobiks paremini noorte ja tööandjate vajadustega. Need meetmed on suunatud koolidele, praktikantidele ja väljaspool ametlikku haridust omandatud oskuste tunnustamisele. Samuti püütakse nende meetmete abil teha kõrgharidus ligitõmbavamaks, et suurendada kõrge kvalifikatsiooniga noorte osakaalu.

 • Õppega ja tööga seotud liikuvuse toetamine. Need meetmed hõlmavad uusi teabeallikaid ELi tasandil, Euroopa Nõukogu soovitust takistuste kõrvaldamise kohta õppega seotud liikuvuse teelt, uut põlvkonda ELi rahastamisprogramme hariduse ja koolituse jaoks ning täiustatud Euroopa tööportaali (EURES).

 • Uue ELi noorte tööhõive raamistiku loomine, sealhulgas liikmesriikidele soovituste andmine tööturu reformimise kohta ja riiklikele tööhõiveteenistustele noorte toetamise parandamiseks suurema abi andmine.

  Miks käivitab EL algatuse noorte jaoks?

Euroopa tulevane õitseng sõltub tema noortest. Noored moodustavad viiendiku ELi rahvastikust ning nende oskused ja võimed on määrava tähtsusega, et saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärk – arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv.

Euroopa haridus- ja koolitussüsteemid erinevad riigiti, kuid neil kõigil on sarnased probleemid. Praegu on liiga palju noori, kes ei saavuta hariduses ega koolituses oma täielikku potentsiaali ning seetõttu neil on raskem tööd leida.

Majanduskriisi tõttu on noorte töötus märkimisväärselt kasvanud. Tööturule on raske pääseda isegi kõrge kvalifikatsiooniga noortel.

Seetõttu tuleb ELi tasandil võtta koordineeritud meetmed, et parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti, nii et noored oleksid tööturu vajaduste jaoks paremini valmis. Noorte liikuvuse algatusega julgustatakse liikmesriike üksteiselt õppima, millised strateegiad toimivad ja millised mitte.

Mõned noorte liikuvuse meetmed algavad üsna pea. Teiste meemete jaoks on rohkem aega vaja. Näiteks hakatakse praegu tegema ettevalmistusi pärast 2013. aastat kehtima hakkavate ELi uue põlvkonna programmide jaoks, mis toetavad haridust, koolitust ja tööhõivet.

  Kuidas erineb noorte liikuvuse algatus sellest, mida ELis senini on tehtud?

Noorte liikuvuse algatus toob ELi tasandil ja liikmesriikides kokku uued ja olemasolevad meetmed, millega luuakse noorte toetuseks tõhusam toetuspakett. Kuigi ELi olemasolevad haridus- ja koolitusprogrammid on ülekaalukalt noortele suunatud (95 % elukestva õppe programmi rahadest läheb noortele, õpetajatele ja koolitajatele), on käesolev algatus esimene ELi strateegia, mis hõlmab nii haridust kui ka tööhõivet.

  Mida võib EL ära teha, et peatada noorte varane koolist väljalangemine?

Varane koolist väljalangemine on keerukas probleem. Noorte haridus ja koolitus võib katkeda väga erinevatel põhjustel, seega ei ole sellel probleemil otsest lahendust. Üldjoontes peaks ennetustöö olema suunatud neile, kes on rohkem ohustatud: migrandid, ebasoodsa sotsiaalmajandusliku taustaga noored ja muud sotsiaalselt haavatavad grupid. Poisid jätavad kooli sagedamini pooleli kui tüdrukud. Rohkem peaks olema „teisi võimalusi”, et koolist väljalangenud saaksid haridusteed uuesti jätkata.

Kuigi hariduse ja koolitusega seotud strateegiavalikutes ja rahastamises on peamine vastutus liikmesriikidel, on ELil siin oluline toetav roll. EL on näiteks tõstnud teadlikkust varase kooli poolelijätmise mõjust Euroopa majandusele ning pakkunud välja ühised sihid selle probleemi lahendamiseks. EL aitab liikmesriikidel nende partnerite kogemustele toetudes kindlaks teha sobivad lahendused. 2011. aastal teeb Euroopa Komisjon ettepaneku nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb üksikasjalikult üle-euroopalist strateegiat kooli varase poolelijätmise probleemi lahendamiseks.

  Kuidas aitab noorte liikuvuse algatus kaasa ELi eesmärgi saavutamisele, et 40%-l noortest oleks lõpetatud kõrgem või samaväärne haridus?

Selleks, et suurendada kõrgemat või samaväärset haridust omandavate noorte arvu ning tagada, et rohkem üliõpilasi jõuaks kõrgkooli lõpetamiseni, on vaja võtta meetmeid eri tasanditel. Ühest küljest on vaja parandada põhi- ja keskhariduse kvaliteeti ja selle asjakohasust ning anda õpilastele üksikasjalikku teavet kõrghariduse võimaluste kohta.

Kõrgharidusasutustel tuleb ennast ajakohastada, et nende õppeprogrammid vastaksid paremini noorte ja tööturu nõudmistele. Kõrgharidus tuleb teha atraktiivsemaks ka nende rühmade jaoks, kes praegu on kõrghariduses alaesindatud. Selleks tuleb õpilasi julgustada kõrgharidust omandama ning luua paindlikumaid õppevorme, mis teeks kõrghariduse juurdepääsetavamaks ka juba töötavatele noortele.

Noorte liikuvuse algatusega julgustatakse kõrgharidusasutusi parandama kvaliteeti suurema avatuse kaudu ja koostöös kolleegidega kogu maailmast. Algatusega võimaldatakse ka saada läbipaistvam teave üksikute institutsioonide tulemuslikkuse kohta. Selleks luuakse uus mitmemõõtmeline rahvusvaheline ülikoolide pingereastamise süsteem. Uues kõrghariduse ajakohastamise kavas, mis on osa noorte liikuvuse algatusest ja mille komisjon järgmisel aastal esitab, tõstetakse esile üksikasjalikke meetmeid kõigis nimetatud punktides.

  Mis on kutseharidus ja -koolitus ja miks see on oluline?

Kutseharidus ja -koolitus võimaldab inimestel omandada praktilisi teadmisi ja oskusi, mis on töö saamiseks olulised. Eri riikides on kutseharidusel väga mitmesuguseid vorme ja seda saab omandada eri haridusastmetel, alates keskharidusest kuni kõrghariduseni ja koolituseni.

Kutsehariduse ja -koolituse tee valib keskmiselt 50% kõigist keskkooliõpilastest. Seda sektorit on vaja ajakohastada, et suurendada selle atraktiivsust ja kvaliteeti. Praegused prognoosid näevad ette, et aastaks 2020 sõltub umbes 50% töökohtadest ELis keskmise tasemega kvalifikatsioonist, mida omandatakse kutsehariduses ja -koolituses.

  Mida EL peab silmas „liikuvuse” all?

Selles kontekstis tähendab „liikuvus” teises riigis õppimist, koolitust või töötamist. Noorte liikuvuse algatuses eristatakse:

 • õppega seotud liikuvust – õppimine või koolitus välismaal, et saada uusi oskusi ja kogemusi;

 • tööhõivega seotud liikuvus – lühema- või pikemaajaliselt välismaal töötamine.

Euroopa Komisjon on pikka aega eraldanud rahalist abi õppega seotud liikuvusele selliste programmide kaudu nagu Erasmus, Erasmus Mundus ja Marie Curie kõrghariduses, Leonardo da Vinci kutsehariduses ning Comenius keskhariduses. Noorte liikuvuse algatusega püütakse tõsta avalikkuse teadlikkust nende programmide kaudu antavate stipendiumite kohta.

Vabadus töötada teises liikmesriigis on kõigile ELi kodanikele garanteeritud õigus. Noorte liikuvuse algatusega võetakse uusi meetmeid, mis toetavad noorte tööalast liikuvust ELis. Algatusega „Sinu esimene EURESi töökoht” aitab komisjon noortel välismaal töövõimalusi leida ning annab rahalist toetust. Praegu on mõnes riigis või sektoris ikka veel tööjõupuudus, samas kui teistes piirkondades on kõrge töötuse tase. Komisjon innustab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes kujutavad endast ELi suurimat tööandjate rühma, noortele tööd pakkuma.

  Miks arvab EL, et välismaal õppimine, koolitumine või töökogemuse saamine on noortele kasulik?

Euroopa ühtsel turul on aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu jaoks vajalik, et oleks kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, kellel on teises liikmesriigis elamise kogemus. Teises riigis elamise kogemus võimaldab inimestel parandada oma keelelisi oskusi ja arendab ka muid võimeid, nagu suhtlemine teiste kultuuridega. Sellised kogemused on hinnalise tähtsusega inimese isiklikuks arenguks ja tööalases konkurentsivõimes.

Töö teises Euroopa riigis aitab noortel kergemini tööturul kanda kinnitada ning samas täiustuvad nende oskused ja paraneb tööalane konkurentsivõime ja tööhõive väljavaated tulevikus. Üldisemalt rääkides aitab tööalane liikuvus muuta Euroopa tööturud kohanemisvõimelisemaks, luues rohkem töövõimalusi ja sobitades paremini inimesi tööga.

  Kas noorte liikuvus tõstab sinu väljavaateid tööd leida?

Jah, sõltumatute uuringute järgi see on nii. Üle 40% tööandjatest tähtsustab välismaal õppimisest ja töötamisest saadud kogemust ning arvab, et rahvusvahelise kogemusega kõrgkoolilõpetajad asuvad tõenäoliselt kõrge professionaalse vastutusega töökohtadele. See on peamine järeldus, milleni jõuti 2006. aasta uuringus Erasmuse programmi professionaalse väärtuse kohta, mille teostasid rahvusvaheline kõrgharidusuuringute keskus (International Centre for Higher Education Research) ja Kasseli ülikool Saksamaal. 2007. aasta uuringus Leonardo da Vinci programmi mõju kohta kutseharidusele, mille viis läbi sotsiaal- ja majandusuuringud (Wirtschafts- und Sozialforschung) (Kerpen, Saksamaa), leiti et 58% töötutest leidis töö pärast koolitust välismaal ning 34% sai kõrgema vastutusega töökoha.

  Kas noorte liikuvuse algatus on vastuolus ELi elukestva õppe kavaga?

2009. aastal võtsid liikmesriigid vastu haridus- ja koolitusalase koostöö 10-aastase strateegilise raamistiku (ET 2020), mis pöörab rõhku elukestva õppe tähtsusele. Noorte liikuvuse algatus on osa ELi laiemast elukestva õppe strateegiast. Mõned noorte liikuvuse raames võetavad meetmed, nagu väljaspool ametlikku haridust omandatud oskuste parem tunnustamine, toovad kasu igas vanuses inimestele.

  Miks keskendub komisjon noorte töötusele, kui töötus on suurenenud kõigi tööealiste hulgas?

Alla 25aastased noored on üks tööealiste rühm, keda kriis on kõige rohkem mõjutanud. Praegu on 5,2 miljonit noort ELi 27 liikmesriigis töötud – see on üks igast viiest tööturul olevast noorest. Töötus on noorte seas tõusnud 14,7 protsendilt 2008. aasta märtsis 20,2 protsendini 2010. aasta juulis. Arvestades töökohtade vähenemisega mitmes liikmesriigis ning igal aastal uute noorte tulekuga tööturule, tuleb kiiresti noorte heaks midagi ära teha.

  Kuidas lahendab EL noorte tööhõiveprobleemi praktiliselt?

Kõige esmane ja tähtsam riiklik ülesanne noorte tööhõiveprobleemi lahendamiseks on võtta vastu tegevuspõhimõtted ja meetmed, kuid seejuures on kõigil liikmesriikidel ühised väljakutsed. Noorte olukorra parandamiseks on vaja selliseid tegevuspõhimõtteid, mis hõlmaksid kõiki etappe, mida noored peavad läbima üleminekul hariduspõllult tööturule. Samuti peaksid need tegevuspõhimõtted toetama neid noori, kellel on raskusi nende etappide läbimisel. Noorte liikuvuse algatusega koondatakse tegevuspõhimõtted strateegiliselt, nii et need aitaksid noortel saada esimene töökoht ja seejärel oma karjääriga edasi minna. Komisjon teeb liikmesriikidega tihedat koostööd, et kindlaks teha need tegevused ja meetmed, mis aitaksid kujundada tegevuspõhimõtteid. Kahe noortele otse juurdepääsetava meetme jaoks on olemas ka uus rahastus.

 • Järgmisel aastal alustatakse pilootmeetmega „Sinu esimene EURESi töökoht”, mis aitab leida noortel võimalusi laiemal ELi tööturul ning ettevõtetel kvalifitseeritud töötajaid. See algatus on saanud tugeva toetuse Euroopa Parlamendilt, ning parlament on selle käivitamiseks 2011. aastal teinud kättesaadavaks spetsiaalse eelarve.

 • Uus programmi PROGRESS Euroopa mikrokrediidirahastu teeb noortel ettevõtjatel laenu saamise kergemaks. See on väga oluline, kuna laenu saamine on muutunud majanduskriisi tagajärjel palju raskemaks, eriti noorema põlvkonna jaoks.

Mida saab EURES täna noorte heaks teha?

EURESi ehk Euroopa tööhõiveteenistuse peamine ülesanne on inimesed ja töökohad kokku viia. EURES ühendab kogu ELi tööhõiveteenistusi. EURES annab teavet, nõu ja abi töö leidmisel 27 ELi liikmesriigis, lisaks veel Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis. EURESil on võrgustik, mis koosneb üle 850 spetsialiseeritud nõuandjast, kes pakuvad individuaalset abi ja nõu riikide vahel liikumise praktilistes, juriidilistes ja halduslikes küsimustes.

EURESi portaalis (www.eures.europa.eu) on otse juurdepääsetav andmebaas umbes poole miljoni töökohaga ning seal on võimalus oma CV Internetis registreerida.

EURESi edu tõendab statistika: üha rohkem tööandjaid ja töövõtjaid kasutavad seda teenust. Viimase kolme aasta jooksul on vabade töökohtade arv EURESi portaalis kasvanud 18%, töövõtjate CV-de arv on kasvanud 12%, ning, mis kõige peamine, tööandjate arv on kasvanud 129%. Igal kuul külastab EURESi portaali 700 000 inimest, tehes sellest ühe tihedamini külastatava Internetisaidi ELis.

Mida teeb noorte liikuvuse algatus selleks, et võidelda noorte ebakindla tööhõivega?

Noortel on tihti probleeme töökohtade ebakindlusega ja nad võivad sattuda järjestikuste ajutiste töölepingute lõksu. Praegu on 40%-l alla 25aastastest ELi töötajatest ajutised töölepingud. Sellised lepingud ei ole iseenesest halvad: need võimaldavad ettevõtetel töötajat kontrollida, enne kui pakuvad tähtajatut lepingut, ning samuti võimaldavad need noortel proovida oma esimestel tööelu aastatel ühte või mitut ametit. Siiski jääb liiga palju noori pidama ajutistele töökohtadele, eriti riikides, kus alalisi töökohti tööhõivealaste õigusaktidega tugevalt kaitstakse. Selle tagajärjeks on kahetasandiline tööturg, kus noortel on vähe võimalusi püsivamate, tähtajatute töölepingute saamiseks. Seetõttu soovitab komisjon selliste tööhõive-eeskirjadega liikmesriikidel sisse viia tähtajatu ühtne tööleping, mis järk-järgult suurendab töötajate õigusi kaitsele, et ettevõtjatel oleks rohkem motivatsiooni noori tööle võtta.

  Miks tahab komisjon määratleda ametipraktika kvaliteedi?

Ametipraktika on väga kasulik noortele, et hõlpsamalt esimest korda tööturule siseneda, ning ettevõtjad hindavad kandidaate, kes on ametipraktika käigus töökogemuse saanud. Kuid mõned ettevõtjad võivad praktikat kasutada tavapäraste töökohtade või katseaja asendamiseks. Juriidiliselt mittesiduv kvaliteedijuhend Euroopa tasandil aitaks noortel, tööandjatel ja koolitusasutustel määratleda kõrgetasemelise praktika omadused.

Paljud noored käivad praktikal ka teistes liikmesriikides. Kuna praktikaga seonduvad riiklikud õigusaktid ja tavad on 27 liikmesriigis erinevad, teeb komisjon teabe erinevate eeskirjade kohta kättesaadavaks, et noortel, kes välismaale praktikale tahavad minna, oleks selgem ülevaade.

  Lisateave:

Algatuse „Noorte liikuvus” veebisait: http://europa.eu/youthonthemove

Komisjoni teatis algatuse „Noorte liikuvus” kohta (KOM(2010)477, lõplik), 15. september 2010, milles sätestatakse üldine algatuse „Noorte liikuvus” strateegia:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

„Noorte liikuvus”: lühikokkuvõte: http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf


Side Bar