Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

V Bruselu dne 15. září 2010

Mládež v pohybu – často kladené otázky

(viz také IP/10/1124)

  Co je „Mládež v pohybu“?

Sdělení o mládeži v pohybu vymezuje řadu opatření, která mají mladým lidem pomoci získat kvalifikace a dovednosti potřebné k úspěchu na trhu práce. Opatření, která Evropská komise navrhuje, se zaměřují na tři oblasti:

 • Modernizace vzdělávání a odborné přípravy v zájmu lepšího zohlednění potřeb mladých lidí a zaměstnavatelů. Opatření se zaměří na školy, učňovské vzdělávání a lepší uznávání dovedností získaných mimo rámec formálního vzdělávání. Rovněž si kladou za cíl zatraktivnit vysokoškolské vzdělávání, aby se zvýšil podíl mladých lidí s vyšším stupněm kvalifikace.

 • Podpora učení a pracovní mobility. Opatření zahrnují nové informační zdroje na úrovni EU, doporučení Rady o odstraňování překážek mobility ve vzdělávání, novou generaci programů EU pro financování vzdělávání a odborné přípravy a vylepšenou verzi evropského portálu pracovních míst (EURES).

 • Vytvoření nového rámce EU pro zaměstnanost mladých, včetně doporučení členským státům ohledně reforem trhu práce a zesílené pomoci veřejným službám zaměstnanosti při zlepšování podpory pro mladé lidi.

  Proč EU zahajuje zvláštní iniciativu pro mladé lidi?

Na mladých lidech závisí budoucí rozkvět Evropy. Představují pětinu obyvatelstva EU a jejich dovednosti a schopnosti budou hrát rozhodující roli při dosahování cíle strategie Evropa 2020 usilujícího o inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy se země od země liší, ale všechny stojí před podobnými problémy. Příliš mnoho mladých lidí dnes v rámci vzdělávání a odborné přípravy nenaplní svůj potenciál – a o to je pak pro ně těžší najít zaměstnání.

Krize vedla k dramatickému zvýšení nezaměstnanosti mladých. Přístup na trh práce je obtížný i pro osoby s dobrou kvalifikací.

Tyto úkoly si žádají koordinovanou činnost na úrovni EU, aby se zlepšila kvalita vzdělávání a odborné přípravy a mladí lidé byli lépe vybavení pro potřeby trhu práce. Iniciativa Mládež v pohybu podpoří země v tom, aby se od sebe vzájemně učily a sdělovaly si, které politiky jsou úspěšné, a které ne.

Některé činnosti v rámci iniciativy Mládež v pohybu začnou již velmi brzy. Jiné budou rozvíjeny v dlouhodobější perspektivě. Nyní například začíná příprava nové generace programů EU po roce 2013 na podporu vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti.

  Jak se iniciativa Mládež v pohybu liší od toho, co EU dosud vykonala?

Iniciativa Mládež v pohybu spojuje nová a stávající opatření na úrovni EU a v členských státech s cílem vytvořit efektivnější ucelenou podporu pro mladé lidi. Stávající programy EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sice z velké části na mladé lidi zaměřují (95 % finanční podpory prostřednictvím programu celoživotního učení připadne mladým lidem, učitelům a školitelům), v tomto případě jde ale o první jednotnou strategii na úrovni EU, která spojuje vzdělávání i zaměstnanost.

  Co může EU učinit pro to, aby mladí lidé předčasně neukončovali školní docházku?

Předčasné ukončování školní docházky představuje složitý problém: mladí lidé mají pro předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy velmi různé důvody, takže neexistuje žádné jednoznačné řešení. Obecně by se strategie pro předcházení tomuto jevu měly zaměřit na osoby, které jsou nejvíce ohrožené, včetně migrantů, osob ze znevýhodněných socioekonomických poměrů a dalších zranitelných sociálních skupin. Školní docházku také předčasně ukončí častěji chlapci než dívky. Měla by existovat „druhá šance“, která těm, kteří školu předčasně opustili, umožní se do procesu vzdělávání znovu vrátit.

Primární odpovědnost za rozhodnutí týkající se politických opatření a financování v oblasti vzdělávání a odborné přípravy sice nesou členské státy EU, avšak EU hraje významnou podpůrnou roli. EU kupříkladu zvýšila povědomí o dopadech předčasného ukončování školní docházky na evropské hospodářství a navrhla společné cíle k řešení tohoto problému. Pomáhá členským státům k tomu, aby našly vhodná opatření s využitím zkušenosti svých partnerů. V roce 2011 navrhne Evropská komise doporučení Rady týkající se podrobné celoevropské strategie pro řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky.

  Jak může iniciativa Mládež v pohybu přispět ke splnění cíle EU usilujícího o to, aby 40 % mladých lidí dokončilo vysokoškolské nebo ekvivalentní vzdělání?

Zvýšení počtu mladých lidí ve vysokoškolském nebo ekvivalentním vzdělávání a zvýšení počtu studentů, kteří toto vzdělání úspěšně dokončí, vyžaduje činnost na různých úrovních. Jednou částí řešení je zlepšení kvality a efektivnosti základního a středoškolského vzdělávání a zajištění toho, aby se žákům dostávalo kvalitního poradenství ohledně možností vysokoškolského vzdělávání.

Instituce vysokoškolského vzdělávání je třeba modernizovat, aby se zajistilo, že jejich studijní programy budou více odpovídat potřebám mladých lidí a trhu práce. Je zapotřebí vysokoškolské vzdělávání zatraktivnit pro skupiny, které jsou v něm v současnosti zastoupeny nedostatečně. Nejde jen o to podporovat více mladých lidí ve vysokoškolském vzdělávání, ale také o to zajistit pružnější způsoby studia, které zpřístupní vzdělávání i těm, kteří jsou již v zaměstnání.

Iniciativa Mládež v pohybu povede instituce vysokoškolského vzdělávání ke zlepšování kvality prostřednictvím větší otevřenosti a spolupráce s příbuznými institucemi jinde ve světě. To také poskytne transparentnější informace o výsledcích jednotlivých institucí prostřednictvím nového multidimenzionálního mezinárodního systému univerzitního hodnoceni. Nový program modernizace vysokoškolských institucí, který tvoří součást iniciativy Mládež v pohybu a který Komise představí příští rok, zdůrazní podrobné kroky ve všech těchto bodech.

  Co je odborné vzdělávání a příprava a v čem tkví jejich důležitost?

Odborné vzdělávání a příprava umožňuje lidem získat praktické znalosti a schopnosti, které potřebují k tomu, aby získali práci. Má mnoho různých forem v různých zemích a nabízí se na různých úrovních vzdělávání, od středoškolského vzdělávání k vysokoškolskému vzdělávání a odborné přípravě.

Pro odborné vzdělávání a přípravu se průměrně rozhodne okolo 50 % všech studentů v rámci vyššího sekundární vzdělávání. Toto odvětví je třeba zmodernizovat, aby se zvýšila jeho přitažlivost i kvalita. Současné prognózy naznačují, že okolo 50 % pracovních míst v EU bude v roce 2020 podmíněno střední kvalifikací takového druhu, jaký poskytuje odborné vzdělávání a příprava.

  Co má EU na mysli pojmem „mobilita“?

V tomto kontextu znamená „mobilita“ cesta do jiné země za studiem, odbornou přípravou či prací. Iniciativa Mládež v pohybu rozlišuje:

 • Mobilitu v rámci učení – studium a odborná příprava v zahraničí za účelem získání nových schopností a zkušeností;

 • Mobilitu v rámci zaměstnání – cesta do zahraničí za krátkodobou či dlouhodobější prací.

Evropská komise již dlouho poskytuje finanční podporu pro mobilitu v učení, a to prostřednictvím programů, jako je Erasmus, Erasmus Mundus a Marie Curie v rámci vysokoškolského vzdělávání, Leonardo da Vinci v rámci odborné přípravy a Comenius v rámci školního vzdělávání. Iniciativa Mládež v pohybu má za cíl zvýšit povědomí o grantech, které jsou dostupné prostřednictvím těchto programů.

Svoboda pracovat v jiném členském státě je právem zaručeným pro všechny občany EU. Iniciativa Mládež v pohybu na podporu pracovní mobility EU zavede nová opatření. Komise rovněž prostřednictvím programu „první zaměstnání v rámci sítě EURES“ poskytne mladým lidem konkrétní pomoc, včetně finanční podpory, při hledání pracovních příležitostí v zahraničí. I dnes existuje v některých zemích či odvětvích nedostatek pracovních sil, zatímco v jiných oblastech vládne velmi vysoká nezaměstnanost. Komise podpoří malé a střední podniky, které představují největší skupinu zaměstnavatelů EU, v tom, aby nabízely práci mladým lidem.

  Proč si EU myslí, že je pro mladé lidi přínosné trávit čas studiem, odbornou přípravou nebo získáváním pracovní zkušenosti v zahraničí?

V rámci evropského jednotného trhu je dostupnost vysoce kvalifikovaných jedinců, kteří mají zkušenost z pobytu v jiných členských státech, klíčová pro dosažení inteligentního a udržitelného růstu. Zkušenost získaná v jiné zemi umožňuje lidem zlepšit si jazykové dovednosti a osvojit si další schopnosti, jako je například interakce a soužití s jinými kulturami. Tyto schopnosti jsou cenné pro jejich osobní rozvoj i pro jejich budoucí zaměstnatelnost.

Zaměstnání v jiné evropské zemi může mladým pracovníkům pomoci získat pozici na pracovním trhu, kde najdou snáze zaměstnání, a současně si zdokonalí své dovednosti a zlepší zaměstnatelnost a vyhlídky na budoucí zaměstnání. Na obecnější úrovni přispívá pracovní mobilita k větší adaptabilitě evropských trhů práce, vzniká více pracovních příležitostí a lépe se přizpůsobuje nabídka pracovních sil nabídce pracovních míst.

  Posiluje mobilita mladých pracovní vyhlídky?

Nezávislé studie potvrzují, že ano. Více než 40 % zaměstnavatelů přikládá význam zkušenostem získaným při studiu nebo práci v zahraničí a považují za pravděpodobné, že absolventi s mezinárodní zkušeností lépe obsadí místa vyžadující vysokou profesní odpovědnost. To je klíčové zjištění studie z roku 2006 o profesní hodnotě programu Erasmus, provedené Mezinárodním střediskem pro výzkum vysokoškolského vzdělávání při univerzitě v Kasselu (Německo). Studie z roku 2007 o dopadu programu Leonardo da Vinci na odbornou přípravu, provedená institutem Wirtschafts- und Sozialforschung (Kerpen, Německo) zjistila, že 58 % nezaměstnaných získalo práci po absolvování odborné přípravy v zahraničí a 34 % získalo pracovní místo vyžadující vyšší profesní odpovědnost.

  Není iniciativa Mládež v pohybu v rozporu se závazkem EU prosazovat celoživotní učení?

Členské státy se v roce 2009 shodly na desetiletém strategickém rámci pro spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“) s důrazem na důležitost celoživotního učení. Iniciativa Mládež v pohybu je součástí širší strategie EU pro celoživotní učení. Z některých opatření, která se plánují v rámci iniciativy Mládež v pohybu, jako např. lepší uznávání dovedností nabytých mimo rámec formálního vzdělávání, budou mít užitek lidé každého věku.

  Proč se Komise zaměřuje na nezaměstnanost mladých, když nárůst nezaměstnanosti zaznamenaly všechny věkové kategorie pracovní síly?

Mladí lidé do 25 let patří ke skupinám pracovní síly, které krize postihla nejvíce. V současnosti je mezi nezaměstnanými v rámci EU-27 5,2 milionu mladých lidí – to znamená každý pátý mladý člověk na trhu práce. Míra nezaměstnanosti mladých lidí vzrostla z 14,7 % v březnu 2008 na 20,2 % v červenci 2010. Vzhledem omezenému počtu nových pracovních míst v řadě členských států a každoročnímu přílivu nových mladých uchazečů o zaměstnání na trh práce je naléhavě nutné přijmout opatření na podporu mladých lidí.

  Jak bude EU nezaměstnanost mladých v praxi řešit?

Přijímání politik a opatření k řešení nezaměstnanosti mladých, to je především úkolem jednotlivých států, ale všechny členské státy stojí před stejnými úkoly. Má-li se zlepšit situace mladých lidí, je zapotřebí politik, které se budou týkat jednotlivých fází přechodu od vzdělávání k práci, jež mladí lidé podstupují, a které poskytnou podporu těm, kdo se během tohoto přechodu ocitnou v nesnázích. Iniciativa Mládež v pohybu se strategicky zaměří na politická opatření, která mají mladým lidem pomoci získat první zaměstnání a následně se kariérně rozvíjet. Komise bude těsně spolupracovat s členskými státy, aby se stanovily politické kroky a opatření, které budou vzorem komplexnějších politických řešení. Budou také k dispozici nové finanční prostředky na dva programy, jež budou přímo přístupné mladým lidem:

 • Příští rok zahájíme pilotní akci „první zaměstnání v rámci sítě EURES“, která má mladým lidem pomoci využít příležitostí širšího trhu práce EU a společnostem najít kvalifikované pracovníky. Tato iniciativa má silnou podporu Evropského parlamentu, který v její prospěch pro rok 2011 uvolnil zvláštní rozpočet.

 • Nový „evropský nástroj mikrofinancování Progress“ usnadní mladým podnikatelům přístup k úvěrům. To je důležité, neboť po finanční krizi je zejména pro mladší generaci obtížnější získat půjčku.

  Jak může dnes mladým lidem pomoci síť EURES?

Síť EURES – evropská služba zaměstnanosti, která propojuje služby zaměstnanosti po celé EU, plní svou úlohu zejména tím, že pomáhá sladit nabídku pracovních sil s nabídkou pracovních míst. Poskytuje informace, poradenství a pomoc při hledání práce ve 27 zemích EU a také v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku. EURES nabízí rovněž síť více než 850 specializovaných poradců, kteří mohou poskytnout zájemcům konkrétní pomoc a rady týkající se praktických, právních a správních aspektů pohybu mezi zeměmi.

Portál EURES (www.eures.europa.eu) nabízí databázi s přímým přístupem k přibližně půl milionu volných pracovních míst a umožňuje zájemcům zaregistrovat online svůj životopis.

O úspěchu sítě EURES hovoří jasně statistiky: této služby využívá stále více zaměstnavatelů i zaměstnanců. V uplynulých třech letech vzrostl počet volných pracovních míst na portálu EURES o 18 %, počet zaměstnaneckých životopisů o 12 %, a – což je nejdůležitější – počet zaměstnavatelů o 129 %. Každý měsíc portál EURES navštíví 700 000 lidí, což z něj činí jednu z nejnavštěvovanějších internetových stránek EU.

  Co činí iniciativa Mládež v pohybu proti nejistému zaměstnávání mladých lidí?

Mladí lidé bývají často vystaveni nejistotě pracovních míst a mohou uvíznout v sérii dočasných pracovních smluv. V současnosti má v EU dočasnou pracovní smlouvu 40 % zaměstnanců mladších 25 let. Takové smlouvy nejsou samy o sobě špatné: umožňují firmám pracovníka otestovat před nabídkou smlouvy na dobu neurčitou a také umožňují mladým lidem vyzkoušet během prvních let na trhu práce jedno či více pracovních míst. Stává se ale, že příliš mnoho mladých lidí skončí v sérii dočasných zaměstnání, a to zejména v zemích, kde jsou trvalá pracovní místa výrazně chráněna pracovněprávními předpisy. Výsledkem je dvoustupňový trh práce, na kterém nemají mladí pracovníci takřka šanci získat stabilnější smlouvu na dobu neurčitou. Komise proto doporučuje, aby členské státy s takovými pravidly v oblasti zaměstnanosti zavedly „jednorázovou“ smlouvu na dobu neurčitou s postupným nárůstem ochranných práv zaměstnanců, aby bylo pro zaměstnavatele atraktivnější najímat mladé lidi.

  Proč chce Komise určovat kvalitu stáží?

Praxe je pro mladé lidi velmi užitečná, neboť jim dává první opěrný bod na trhu práce a zaměstnavatelé si cení uchazečů o práci, kteří získali pracovní zkušenost v rámci stáže. Někteří zaměstnavatelé mohou takových stáží využívat k obsazení stálých pracovních míst nebo úvazků v rámci zkušebního období. Právně nezávazné pokyny na evropské úrovni ohledně kvality by mladým lidem, zaměstnavatelům i institucím odborné přípravy pomohly určit parametry vysoce kvalitní stáže.

Řada mladých lidí také absolvuje stáž v jiném členském státě. Vnitrostátní právní předpisy a postupy týkající se stáží se v 27 členských státech různí, a Komise proto zpřístupní informace o různých předpisech, aby zvýšila jejich transparentnost pro mladé lidi, kteří uvažují o tom absolvovat stáž v zahraničí.

  Další informace:

Internetová stránka Mládeže v pohybu: http://europa.eu/youthonthemove

Sdělení o Mládeži v pohybu (COM(2010)477 v konečném znění), 15. září 2010, kterým se stanovuje celková strategie Mládež v pohybu:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Mládež v pohybu: Shrnutí pro veřejnost:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf


Side Bar