Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/408

Брюксел, 15 септември 2010 г.

„Младежта в движение“: често задавани въпроси

(вж. също IP/10/1124)

  Какво е „Младежта в движение“?

В съобщението „Младежта в движение“ са очертани поредица от действия, чиято цел е да помогнат на младите хора да придобият нужните им квалификация и умения, за да се реализират успешно на пазара на труда. Мерките, предлагани от Европейската комисия, са съсредоточени в три основни направления:

 • модернизиране на образованието и обучението, така че те да бъдат съобразени в по-голяма степен с потребностите на младите хора и на работодателите. Мерките ще бъдат насочени към училищата и чиракуващите и ще имат за цел постигането на по-добро признание на уменията, придобити извън официалната образователна система. Те целят също така да повишат привлекателността на висшето образование, с което да се увеличи делът на висококвалифицираните млади хора.

 • подкрепа за учебната и трудовата мобилност. Мерките включват нови информационни източници на равнището на ЕС, препоръка на Съвета за премахване на пречките пред мобилността с учебна цел, ново поколение програми на ЕС за финансиране в сферата на образованието и обучението, и подобряване на функционалността на европейския портал за заетост (EURES).

 • изработване на нова рамка на ЕС за младежка заетост, включваща препоръки към държавите-членки във връзка с конкретни реформи на пазара на труда и увеличена подкрепа за публичните служби по заетостта, което да им даде възможност да подобрят подкрепата, която те оказват на младите хора.

  Кои са причините ЕС да предприеме конкретна инициатива, чийто обект са младите хора?

Бъдещото благоденствие на Европа зависи от младите хора в нея. Те съставляват една-пета от населението на ЕС и техните умения и способности ще бъдат от решаващо значение за постигането на целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, залегнала в стратегията „Европа 2020“.

Макар европейските системи на образование и обучение да се различават в отделните страни, всички те се сблъскват със сходни проблеми. Твърде много млади хора днес не съумяват да разгърнат пълния си потенциал в рамките на цикъла на общото образование и професионалното обучение, което спъва усилията им за намиране на работа.

В резултат на кризата сме свидетели на драстичен ръст на младежката безработица. Достъпът до пазара на труда е силно затруднен, дори за онези сред тях, които притежават добра квалификация.

Тези предизвикателства извикват необходимостта от координирано действие на равнището на ЕС, с цел подобряване на качеството на образованието и обучението, за да се подобри способността на младите хора да откликнат на нуждите на пазара на труда. Инициативата „Младежта в движение“ ще поощри държавите да се учат едни от други за това, кои политики дават резултати, а кои — не.

Част от инициативите в рамките на „Младежта в движение“ ще стартират много скоро. Други са замислени в по-дългосрочна перспектива. Така например, сега започва подготовката за новото поколение програми на ЕС в подкрепа на образованието, обучението и заетостта, обхващащи периода след 2013 г.

  По какво „Младежта в движение“ се различава от направеното от ЕС досега?

„Младежта в движение“ обединява ведно нови и съществуващи мерки на равнището на ЕС и в държавите-членки за създаване на по-ефективен пакет от мерки в подкрепа на младите хора. Макар съществуващите програми на ЕС в сферата на образованието и обучението в преобладаващата си част да са насочени към младите хора (95 % от финансирането по програма „Учене през целия живот“ отива за младите хора, преподавателския и обучаващия персонал), това е първата единна стратегия на равнището на ЕС, обхващаща едновременно проблематиката на образованието и заетостта.

  Какво може да направи ЕС, за да се сложи край на ранното отпадане на млади хора от училище?

Ранното напускане на училищната система е комплексен въпрос: причините за отпадането на младите хора от системата на образованието и обучението са твърде разнородни, поради което не съществува радикално решение на проблема. По принцип стратегиите за превенция би трябвало да са насочени към онези от тях, които са най-силно застрашени от такова ранно отпадане, в т.ч. мигрантите, принадлежащите към групи с неравностойно социално-икономическо положение и други уязвими социални групи. Вероятността да напуснат преждевременно образователната система е по‑голяма при момчетата, отколкото при момичетата. Би трябвало също така да съществуват повече „втори шансове“, които да позволяват на вече отпадналите да се завърнат в образователната система.

Независимо от това, че на държавите-членки на ЕС се пада главната отговорност за избора на политики и за финансирането на решенията в сферата на образованието и обучението, ЕС играе важна подпомагаща роля. Така например, ЕС повиши обществената осведоменост за въздействието на ранното отпадане от училище върху европейската икономика и предложи общи цели за справяне с този проблем. Той подпомага държавите-членки при набелязването на подходящи ответни мерки, основавайки се на опита на техните партньори. През 2011 г. Европейската комисия ще предложи препоръка на Съвета за подробна общоевропейска стратегия за справяне с проблема с ранното отпадане от училище.

  По какъв начин „Младежта в движение“ може да допринесе за постигане на целта на ЕС 40 % от младите хора да завършат висше или равностойно на него образование?

Увеличаването на броя на младите хора във висшето или равностойно на него образование и осигуряването на по-голям брой дипломирали се студенти изискват действия на различни равнища. Проблемът може да бъде решен отчасти чрез подобряване на качеството на основното и средното образование, така че то да дава адекватен отговор на съвременните образователни нужди, и чрез осигуряване на подходящо ориентиране на учениците по отношение на пълната гама от възможности, които предлага системата на висшето образование.

Висшите учебни заведения се нуждаят от модернизиране, с което да се гарантира, че техните учебни програми в по-голяма степен отговарят на нуждите на младите хора и на пазара на труда. Необходимо е да се увеличи привлекателността на висшето образование за онези групи, които понастоящем са по-слабо представени. Това означава не само повече ученици да бъдат насърчавани да започнат висше образование, но и да се създават по-гъвкави форми на обучение, които ще го направят в по-голяма степен достъпно за онези, които вече работят.

„Младежта в движение“ ще стимулира висшите учебни заведения да повишат качеството на своята дейност чрез по-голяма откритост и сътрудничество с колегите им навсякъде по света. Тя ще осигури също така по-голяма прозрачност на информацията за постигнатите резултати от отделните учебни заведения посредством нова международна система за класиране на университетите, служеща си с разностранен набор от показатели. Новата Програма за модернизиране на висшето образование, която е част от „Младежта в движение“ и ще бъде представена от Комисията през следващата година, ще изведе на преден план пълна гама от мерки по всички тези въпроси.

  Какво е това — професионално образование и обучение (ПОО), и защо е важно то?

Професионалното образование и обучение позволява на хората да придобият онези практически познания и умения, които са им необходими, за да успеят да си намерят работа. В различните страни то приема различни форми и се предлага на различни нива на образование, като се започне със средното и се стигне до висшето образование и обучение.

Професионалното образование и обучение избират средно около 50 % от всички ученици от горния курс на средното образование. Секторът се нуждае от модернизиране, за да се повиши неговата привлекателност и качество. Според сегашните прогнози, през 2020 г. около 50 % от работните места в ЕС ще изискват квалификация от средно ниво от вида, предоставян от професионалното образование и обучение.

  Какво съдържание влага ЕС в понятието „мобилност“?

В този контекст „мобилност“ означава да отидете в друга страна с цел образование, обучение или работа. „Младежта в движение“ прави разлика между:

 • учебна мобилност — учене или обучение в чужбина с цел придобиване на нови умения и опит;

 • трудова мобилност — отиване в чужбина с цел упражняване на трудова дейност за кратък или по-дълъг период от време.

Европейската комисия има дълъг опит в предоставянето на финансова подкрепа за учебната мобилност чрез програми, като „Еразмус“, „Еразмус Мундус“ и „Мари Кюри“ във висшето образование, „Леонардо да Винчи“ в професионалното образование и „Коменски“ в училищното образование. „Младежта в движение“ има за цел да се повиши още повече осведомеността за стипендиите, които могат да бъдат получавани по тези програми.

Свободата да работят в друга държава-членка е право, което е гарантирано на всички граждани на ЕС. „Младежта в движение“ ще въведе нови мерки в подкрепа на трудовата мобилност в ЕС. С помощта на портала „Вашето първо работно място с EURES“ Комисията ще оказва конкретна помощ, а именно финансова подкрепа, на младите хора за намиране на възможности за работа в чужбина. В днешно време в някои страни или сектори все още не достига работна ръка, докато в други региони нивото на безработица е твърде високо. Комисията ще насърчава МСП, които са най-крупната група работодатели в Европейския съюз, да предлагат работа на младите хора.

  Защо ЕС счита, че посвещаването на време на учене, обучение или придобиване на трудов опит в чужбина е полезно за младите хора?

В условията на единен европейски пазар наличието на висококвалифицирани работници, живели в различни държави-членки, е от жизненоважно значение за осигуряване на интелигентен и устойчив растеж. Опитът, придобит в друга страна, позволява на хората да подобрят езиковите си умения и да развият други способности, като тази да общуват в мултикултурна среда. Тези способности са особено ценни за тяхното личностно развитие и за техните шансове за намиране на работа в бъдеще.

Работата в друга европейска страна може да помогне на младите работници да се интегрират на пазара на труда, като ги улеснява при намирането на работа, усъвършенства техните умения, увеличава шансовете им за намиране на работа и разширява полето за тяхната бъдеща трудова реализация. В по-общ план, трудовата мобилност допринася и за увеличаване на приспособимостта на пазарите на труда в Европа, за създаване на повече възможности за работа и за осигуряване на по-голяма адекватност между хората и заеманите от тях работни места.

  Мобилността на младите хора подобрява ли перспективите им за заетост?

Да, според независими проучвания. Над 40 % от работодателите отдават значение на придобития опит от учение или работа в чужбина и считат, че дипломираните специалисти с международен опит ще могат да заемат длъжности, предполагащи високи отговорности. Това е основната констатация от изследване, посветено на професионалната стойност на програмата „Еразмус“, осъществено през 2006 г. от Международния център за изследвания в областта на висшето образование (International Centre for Higher Education Research) и Университета в Kassel (Германия). Едно изследване, посветено на ефекта от програмата „Леонардо да Винчи“ за професионалното образование, проведено през 2007 г. от Wirtschafts- und Sozialforschung в Kerpen (Германия), показва, че 58 % от безработните са получили работа след преминато обучение в чужбина, а 34 % са се сдобили с работа с по-големи отговорности.

  „Младежта в движение“ противоречи ли на ангажимента на ЕС в подкрепа на ученето през целия живот?

През 2009 г. държавите-членки постигнаха съгласие по 10-годишна стратегическа рамка за сътрудничество в сферата на образованието и обучението („ЕТ 2020“), в която се набляга на значението на ученето през целия живот. „Младежта в движение“ се вписва в по-широкообхватната стратегия на ЕС за учене през целия живот. Някои от действията, предвидени в „Младежта в движение“, като по-голямото признание за уменията, придобити извън официалното образование, ще бъдат от полза за хората от всички възрасти.

  Защо Комисията съсредоточава вниманието си върху младежката безработица, след като безработицата отбеляза увеличение сред всички категории на населението в активна възраст?

Младите хора под 25 години са една от най-силно засегнатите от кризата групи от населението в активна възраст. Понастоящем 5,2 милиона младежи в ЕС-27, или една-пета от всички млади хора в активна възраст, са без работа. Нивото на безработица сред младите хора нарасна от 14,7 % през март 2008 г. на 20,2 % през юли 2010 г. Предвид намалелия брой на обявените свободни работни места в множество държави-членки и ежегодното навлизане на пазара на труда на нови, млади участници, нужно е в спешен порядък да бъдат предприети мерки в подкрепа на младите хора.

  Какво конкретно ще предприеме ЕС в подкрепа на младежката заетост?

Макар провеждането на политики и мерки за борба с младежката безработица преди всичко да е от компетентността на държавите-членки, всички държави‑членки са изправени пред общи предизвикателства. За да се подобри положението на младите хора, ние се нуждаем от политики, които да обхващат различните етапи, през които младите хора трябва да преминат при прехода от света на образованието към този на труда, и които да позволяват да се предостави подкрепа за онези от тях, които срещат трудности при преодоляването на тези етапи. „Младежта в движение“ ще позволи политиките да бъдат стратегически съсредоточени върху действия, подпомагащи намирането на първа работа от младите хора и по‑нататъшното им напредване в професионалното развитие. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за набелязване на ефикасни политически действия и мерки, които да вдъхновят формирането на политиките. Предвижда се да бъдат заделени нови финансови средства за две действия, до които младите хора ще имат пряк достъп:

 • следващата година ще започне изпълнението на пилотна инициатива: „Вашето първо работно място с EURES“ — портал, предназначен да помогне на младите хора да се възползват от възможностите, които предлага по‑обширният пазар на труда в ЕС, и да помогне на компаниите да намерят квалифицирани работници. Тази инициатива се ползва със силната подкрепа на Европейския парламент, който задели допълнителни бюджетни средства през 2011 г. за стартирането ѝ;

 • новият европейски инструмент за микрофинансиране Progress, който ще улесни достъпа на младите предприемачи до кредитиране. Подобна инициатива придобива особено важно значение по време, когато, с възникването на финансовата криза, стана по-трудно — най-вече за по‑младото поколение — да тегли заеми.

Какво може да направи EURES за младите хора още днес?

Да помогне за това работниците да отговарят на изискванията за съответните работни места е съществена част от ролята, която играе EURES — европейската служба по заетостта, — която обединява службите по заетостта на цялата територия на ЕС. Тя предоставя информация, съвети и помощ за търсене на работа в двадесет и седемте страни от ЕС, а също и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. EURES разполага и с мрежа от над 850 специализирани съветници, които могат да предложат индивидуална помощ и съвети по практически, правни и административни аспекти на движението от една страна в друга.

Порталът EURES (www.eures.europa.eu) поставя на ваше разположение база данни с пряк достъп до близо половин милион свободни работни места и ви дава възможност да регистрирате вашата автобиография онлайн.

Доказателството за успеха на EURES се крие в статистиката: все повече и повече работодатели и работници прибягват до тази услуга. През последните три години броят на обявените свободни работни места в портала EURES нарасна с 18 %, броят на автобиографиите — с 12 % и — което е още по-важно — броят на работодателите — със 129 %. Ежемесечно 700 000 души посещават портала EURES, което го прави един от най-активно посещаваните уебсайтове на ЕС.

Какво прави „Младежта в движение“ за преодоляване на проблема с несигурната заетост сред младите хора?

Често младите хора се сблъскват с несигурност на работното място и рискуват да се хванат в капана на поредица от срочни договори. Днес 40 % от работниците на възраст под 25 г. в ЕС работят на временен договор. Тези договори не са нещо лошо сами по себе си: те дават възможност на фирмите да назначават работниците на изпитателен срок преди да им предложат безсрочен договор, и в същото време позволяват на младите хора да изпробват едно или повече работни места през първите си години на пазара на труда. Но твърде много млади хора се чувстват хванати в капана на поредицата от временни работни места, най-вече в страните, където постоянните работни места са силно защитени от законодателството в социалната област. От това следва пазар на труда на две скорости, на който младите хора нямат почти никакъв шанс да преминат на по-стабилен, безсрочен договор. Ето защо Комисията препоръчва на държавите-членки, притежаващи трудово законодателство от този вид, да въведат един единствен вид безсрочен договор, осигуряващ постепенно увеличение на закрилата на правата на работника, което да направи по-привлекателно за работодателите наемането на млади хора на работа.

  Защо Комисията възнамерява да дефинира качеството на стажовете?

Стажовете са много полезни за младите хора: те им помагат да стъпят за първи път на пазара на труда, а работодателите ценят кандидатите, които са придобили професионален опит по време на стаж. Случва се обаче някои работодатели да прибягват по-скоро до стажове, вместо до редовни работни места или изпитателни периоди. Публикуването в европейски мащаб на незадължителни насоки в областта на качеството би помогнало на младите хора, работодателите и обучаващите институции да дефинират стажове с високо качество.

Много млади хора карат стажове и в друга държава-членка. Тъй като националното законодателство и практика в областта на стажовете се различават в двадесет и седемте държави-членки на ЕС, Комисията ще предостави също така информация за различните вътрешни уредби, така че да се улеснят постъпките на младите хора, които възнамеряват да заминат на стаж в чужбина.

  За повече информация, виж:

уебсайта „Младежта в движение“: http://europa.eu/youthonthemove

Съобщението „Младежта в движение“ (COM(2010)477 окончателен), 15 септември 2010 г., съдържащо подробно описание на цялостната стратегия на инициативата:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

„Младежта в движение“: резюме за гражданите:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf


Side Bar