Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

Brusel, 3. septembra 2010

Letter by President Barroso to the Members of the European Parliament

"Vážený pán predseda Buzek,

pred rokom som Európskemu parlamentu predložil politické usmernenia na obdobie nasledujúcich piatich rokov a navrhol nadviazanie osobitného vzťahu medzi Parlamentom a Komisiou. Som rád, že len niekoľko mesiacov po tom, ako kolégium komisárov prevzalo funkciu, sme boli schopní tomuto prístupu dodať politický a praktický význam. Predovšetkým bolo dôležité čo najskôr uzatvoriť novú rámcovú dohodu, aby sme pre naše vzťahy mali dohodnutý jasný rámec.

Ako viete, rámcovou dohodou sa významne mení spôsob, ktorým Komisia prijíma svoj pracovný program. V rámcovej dohode sa predpokladá, že prijatiu pracovného programu budú predchádzať diskusie medzi oboma inštitúciami o politických prioritách Únie. Dohoda zároveň zahŕňa ustanovenie, podľa ktorého predseda Komisie prednesie správu o stave Európskej únie na plenárnom zasadnutí Parlamentu. Súčasne s prednesením tejto správy by som Vám chcel predstaviť hlavné prvky, ktoré sú základom pre prípravu pracovného programu Komisie. Týmto by sa mala podporiť výmena stanovísk medzi Komisiou a Parlamentom, ktorá pomôže Komisii pri dokončení pracovného programu na rok 2011 do konca októbra, ako sa predpokladá v rámcovej dohode.

Ako už naznačuje tento list, počas roka 2010, ako aj v nasledujúcom pracovnom programe Komisie budeme klásť mimoriadny dôraz na hospodárske záležitosti. Tento krok odzrkadľuje našu prioritu bojovať aj naďalej proti hospodárskej kríze. Budeme predkladať návrhy a presadzovať politiky, ktorých cieľom je zlepšiť stav hospodárstva EÚ, a zároveň sa sústredíme na návrhy, ktoré môžu prispieť k udržateľnému rastu a tvorbe nových pracovných miest. Tieto opatrenia by mali občanom v celej EÚ dať nádej a predviesť skutočnú pridanú hodnotu činnosti na úrovni EÚ. Dúfame v dohodu s Európskym parlamentom a Radou v záujme „urýchlenia“ rokovaní o niektorých návrhoch, ktoré sú kľúčové pre hospodársku obnovu a tvorbu pracovných miest. Tým by sme ukázali, že náš rozhodovací systém je schopný reagovať na konkrétne potreby a naliehavé situácie.

V nasledujúcich desiatich kapitolách som zoskupil hlavné prvky, o ktoré sa bude náš budúci pracovný program opierať.

Riadenie v oblasti hospodárstva a regulácia finančných služieb

Komisia predložila návrhy, ktoré tvoria rámec diskusie o posilnení riadenia hospodárskych politík v EÚ a v eurozóne. Základom je posilnený dohľad nad fiškálnymi politikami, makroekonomickými politikami a štrukturálnymi reformami. Ten by mal byť podporený účinnými mechanizmami presadzovania, ktoré majú za cieľ predchádzať výkyvom alebo napraviť ich dôsledky, ktoré by mohli ohroziť rast a našu spoločnú finančnú stabilitu.

Komisia konala rýchlo pri implementácii potrebných zmien v „kódexe správania“ Paktu stability a rastu a aj naďalej bude pokračovať v presadzovaní opatrení, ktoré spadajú priamo do jej právomoci. Na konci septembra predložíme legislatívne návrhy. Tieto návrhy budú jasnými kandidátmi na medziinštitucionálnu programovú dohodu na „urýchlené“ prerokovanie a prijatie týchto materiálov.

Európsky parlament sa aktívne zapája do procesu spolurozhodovania o novom regulačného rámci pre sektor finančných služieb EÚ. Ako sme stanovili v júni, Komisia skompletizuje program finančnej reformy predložením ďalších návrhov, ktoré sa okrem iného týkajú súboru nástrojov krízového riadenia zameraného na prevenciu zlyhania bánk a riešenia ich úpadku, zlepšenia transparentnosti trhov, sankcií za zneužívanie trhu, sprísnenia požiadaviek pre bankový kapitál, ako aj iniciatív na zlepšenie správy a riadenia spoločností í vo finančnom sektore. V najbližších dňoch predložíme legislatívne návrhy, ktoré do obchodovania s derivátmi prinesú transparentnosť a záruky, a ktoré budú zamerané na problematiku nekrytého predaja nakrátko (naked short selling) vrátane swapov úverového zlyhania (credit default swaps). Väčšinu týchto návrhov Komisia prijme na jeseň, pričom zvyšok bude nasledovať začiatkom budúceho roka. Tým zabezpečíme splnenie medzinárodných záväzkov voči G 20. S cieľom urýchliť prijatie rozhodnutí o týchto návrhoch sa budeme usilovať o úzku spoluprácu s Parlamentom.

Pracovný program na rok 2011 bude zahŕňať:

 • pokračovanie činností zameraných na dokončenie a uzatvorenie nového rámca pre riadenie v oblasti hospodárstva, vrátane legislatívnych návrhov,

 • konečné opatrenia na dokončenie komplexnej reformy európskeho finančného systému: revíziu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID), pravidlá pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) o depozitároch a odmeňovaní, legislatívu o balíkoch retailových investičných produktov, ďalšie zmeny a doplnenia nariadenia o ratingových agentúrach, legislatívu o krízovom riadení a o fondoch na riešenie krízovej situácie bánk, legislatívu o správe a riadení spoločností. Komisia sa tiež bude zaoberať závermi v oblastiach ako zdanenie finančného sektora, ktoré sa majú prijať na jeseň.

Európa 2020 – stratégia rastu pre EÚ

Návrhy Komisie v oblasti novej stratégie rastu EÚ predstavujú hlavný rámec pre budúcnosť. Stratégia Európa 2020 vychádza z predpokladu, že hospodárska obnova a budúcnosť Európy závisia od presadzovania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pričom je potrebné vymedziť ciele a konkrétne činnosti na úrovni EÚ a členských štátov. Tento prístup sa stretol s priaznivou odozvou a v júni ho podporila aj Európska rada. V súčasnosti sa činnosť zameriava na implementáciu stratégie, pričom mimoriadna pozornosť sa venuje prvkom podporujúcim rast. Komisia už spustila prioritnú iniciatívu „Digitálnu agenda“ a do konca roka predloží ďalšie prioritné iniciatívy, ako napr. „Inovácia v Únii“, „Priemyselná politika“, „Mládež v pohybe“, „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ a „Európska platforma na boj proti chudobe“. Budeme tiež pokračovať v rozvíjaní kľúčových prvkov prioritnej iniciatívy EÚ zameranej na efektívnosť využívania zdrojov, najmä v oblasti energetiky a dopravy, v súlade s našou celkovou stratégiou boja proti zmene klímy. Medzníkom v roku 2011 jednoznačne bude začiatok implementácie prístupu podľa stratégie Európa 2020, ako aj ročný prieskum rastu, ktorý sa uskutoční začiatkom roku 2011 a ktorým sa zároveň začne nový európsky semester koordinácie politík.

Vhodná sociálna platforma pre modernizáciu Európy

Naše spoločnosti sú založené na sociálnom modeli, v ktorom sa rast, prosperita, konkurencieschopnosť a inklúzia vzájomne dopĺňajú. Je to jedinečný model, ktorý poskytuje možnosti všetkým. Aby však bol efektívny, je potrebné ho neustále vyvíjať. Vzhľadom na súčasnú krízu sa naše úsilie musí zamerať na znižovanie nezamestnanosti prostredníctvom vytvárania pracovných miest. Musíme konať, pomáhať, poskytovať odbornú prípravu a podporu všade tam, kde je to možné. Únia musí spolupracovať s vládami a sociálnymi partnermi, aby dokázala využiť všetky možnosti na vytvorenie hodnotných a udržateľných pracovných miest. V súlade so záväzkami, ktoré som dal Parlamentu, Komisia navrhne revíziu smernice o pracovnom čase a predloží legislatívny návrh ohľadom interpretácie smernice o vysielaní pracovníkov.

Stratégia Európa 2020 prikladá významnú úlohu vzdelávaniu ako základnému kameňu budovania prosperity a sociálnej spravodlivosti. Únia sa musí zamerať na spôsoby, ktorými môže pomôcť jednotlivým vládam dosiahnuť ciele do roku 2020.

Medzi opatreniami v pracovnom programe na rok 2011 sú tiež:

 • revízia balíka z roku 2005 o službách verejného záujmu, najmä v súvislosti s rámcom kvality pre verejné a sociálne služby,

 • iniciatívy zamerané na európsku dimenziu modernizácie vyššieho vzdelávania (najmä univerzity) a zaistenie rovnosti vo vzdelávaní.

Uvoľnenie potenciálu jednotného trhu

Jednotný trh je jedným z hlavných úspechov európskej integrácie a predstavuje náš najsilnejší prostriedok na podporu konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest. Komisia predstaví ambiciózny „Akt o jednotnom trhu“, ktorý vychádza z komplexnej správy vypracovanej na moju žiadosť Mariom Montim. Akt obsahuje zoznam prioritných legislatívnych a iných návrhov, ktoré sa majú predložiť počas roka 2011 a ktorých cieľom sú priame výhody pre podniky a občanov. „Akt o jednotnom trhu“ bude obsahovať zlepšenie pravidiel verejného obstarávania, návrhy spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb (CCCTB) a posilnené úsilie o zníženie roamingových poplatkov pre občanov v Európe bez hraníc a vypracovanie rámca pre elektronickú identitu a autentifikáciu. Cieľom je priniesť skutočnú zmenu pre MSP a ostatných dôležitých aktérov na jednotnom trhu.

Európske občianske právo ponúka ďalšie možnosti na uľahčenie cezhraničných operácií prostredníctvom odstránenia nedostatkov jednotného trhu. K častým obavám malých a stredných podnikov patrí otázka, ako pripraviť zmluvu, alebo ako si zabezpečiť úhradu za dodané tovary alebo služby.

Pracovný program na rok 2011 bude zahŕňať:

 • opatrenia, ktoré sa majú ustanoviť v rámci Aktu o jednotnom trhu,

 • európsky referenčný rámec pre zmluvné právo a opatrenia proti prekážkam, ktorým čelia podniky a občania pri vymáhaní pohľadávok v iných členských štátoch. v prípade obmedzeného prístupu ku kapitálu je urýchlené vymáhanie pohľadávok z hľadiska prežitia podnikov mimoriadne dôležité,

 • hodnotenie pokroku vo vývoji roamingových služieb,

 • evidované pravidlá o opakovanom použití informácií verejného sektora,

 • ukončenie činností v oblasti kolektívneho odškodnenia,

 • určenie spôsobu, ktorým môže EÚ prispieť k riešeniu zásadného problému dôchodkovej reformy.

Inteligentá právna úprava

Pri vypracovaní návrhov bude Komisia dodržiavať najvyššie normy inteligentnej právnej úpravy a bude klásť dôraz na horizontálny a úplný prístup k tvorbe politík, založený na integrovanom systéme hodnotenia vplyvu, pri rešpektovaní princípov proporcionality a subsidiarity. Budeme pokračovať v predkladaní návrhov na zníženie administratívnej záťaže pre hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky, a pri rozvíjaní tohto prístupu budeme spolupracovať s ostatnými inštitúciami.

Komisia bude aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí zaistiť riadne a zodpovedné finančné hospodárenie s rozpočtom EÚ. Bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou pri príprave regulačného rámca, ktorým sa spravuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Smerom k spoločnosti efektívne využívajúcej zdroje

Dôležitým prvkom stratégie Európa 2020 je potreba dosiahnuť vyšší rast s použitím menšieho množstva zdrojov. Európska spoločnosť potrebuje víziu, ktorá podporuje dlhodobé preorientovanie hospodárstva smerom ku skutočne udržateľnému rastu. To znamená integrovať jednotlivé aspekty politík v oblasti zmeny klímy, energetiky, dopravy a životného prostredia do koherentného prístupu zameraného na efektívne využívanie zdrojov a nízkouhlíkovú budúcnosť. Z toho by sme mali vychádzať pri príprave Summitu Zeme Rio+20 v roku 2012.

Je tiež jasné, že poľnohospodárstvo bude zohrávať dôležitú úlohu pri riešení niektorých z najväčších problémov, ako celosvetová potravinová bezpečnosť, zastavenie straty biodiverzity a udržateľné riadenie prírodných zdrojov. Komisia preto navrhne zásadnú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom modernizovať a prispôsobiť ju tak, aby splnila očakávania európskej spoločnosti, ktorá si želá udržateľný, konkurencieschopný a ekologický sektor poľnohospodárstva.

Európska únia bude aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy, a to prostredníctvom vnútorných aj vonkajších politík. Aj naďalej budeme do praxe zavádzať základné prvky najambicióznejšieho akčného programu í na boj proti zmene klímy, a tiež sa snažiť o uzatvorenie celosvetovej dohody, ktorá prinesie potrebné zníženia emisií.

V nasledujúcich mesiacoch bude mať energetická politika v našom programe prioritu, pričom bude slúžiť stanoveným cieľom konkurencieschopnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok. V tomto roku bude prezentovaný akčný plán pre oblasť energetiky, ktorý predstavuje strategický dokument stanovujúci prioritné body na obdobie rokov 2011 až 2020. Tento dokument bude podporený konkrétnymi opatreniami na vytvorenie vhodného prostredia pre modernizáciu európskej energetickej infraštruktúry.

Pracovný program na rok 2011 bude zahŕňať:

 • plánovanie hospodárstva s nízkym množstvom emisií do roku 2050, najmä vytvorenie scenárov, v rámci ktorých by EÚ zásadným spôsobom mohla zmeniť oblasť energetiky a dopravy v najbližších desaťročiach,

 • návrhy na začlenenie opatrení proti zmene klímy do politík EÚ,

 • návrhy na modernizáciu a reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky,

 • stratégiu energetickej účinnosti, v rámci ktorej sa stanoví, ako možno dosiahnuť cieľ 20 % do roku 2020, napríklad v sektore stavebníctva, dopravy a verejných služieb,

 • zavedenie vhodného regulačného rámca na vytýčenie cesty pre energetickú infraštruktúru a najmä prioritizáciu inteligentných sietí,

 • nový prístup k európskej strategickej dopravnej infraštruktúre,

 • komplexný pohľad na problematiku kapacity letísk s cieľom podporiť konkurencieschopnosť, lepšie slúžiť záujmom spotrebiteľov a zvýšiť ekologickosť ich prevádzky,

 • novú éru spoločnej rybárskej politiky.

Účasť občanov

Komisia predloží návrhy na posilnenie práv občanov pri pohybe cez hranice. Mali by sme sa zamerať na dokončenie práce na občianskej iniciatíve, aby Európania mohli v plnej miere využívať zvýšenie účastníckych práv.

Pri zabezpečení úspechu tejto stratégie budú zohrávať dôležitú úlohu. EÚ by mala naďalej podporovať priamu súvislosť politík s občanmi a podporovať jednoznačne európsky rozmer, ktorý odráža kultúrnu bohatosť a rozmanitosť Únie.

Ako urobiť EÚ bezpečnejším miestom

Vďaka Lisabonskej zmluve získava EÚ nové právomoci, ktoré jej umožnia urobiť z Európy otvorenejší priestor, v ktorom bude jednoduchšie sa pohybovať alebo podnikať, a zároveň premeniť Európu na bezpečnejšie miesto, kde účinná stratégia vnútornej bezpečnosti zaistí, že zločinci a teroristi nebudú môcť využívať medzery v systéme. Komisia predložila ambiciózny program na nasledujúce roky (Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu) a sme odhodlaní udržať rovnováhu medzi potrebou bezpečnosti a nevyhnutnosťou slobody, na ktorú tento program poukazuje.

Milióny cestujúcich, ktorí prekračujú hranice každý deň, si neželajú prudký nárast prekážok, ktorým čelia. Musíme byť otvorení medzinárodným výmenám a vidieť ekonomické výhody tejto otvorenosti. Imigrácia je pre európsku spoločnosť kľúčovým zdrojom. Je však potrebné, aby voči nej mali občania dôveru. Vyžaduje si to teda spoločnú imigračnú politiku s jasným odlíšením legálnej a nelegálnej imigrácie, ako aj systém na riadenie azylovej problematiky . Na budúci rok navrhneme doplnenie balíka opatrení v oblasti legálnej imigrácie, ktorý uskutočňujeme od roku 2005. Budeme tiež podnikať opatrenia voči nelegálnej imigrácii, a to v partnerstve s krajinami pôvodu.

Pracovný program na rok 2011 bude zahŕňať:

 • návrh na podporu obetí trestnej činnosti,

 • komplexný právny rámec na ochranu osobných údajov v EÚ,

 • prípravné práce na zaistenie uznania a výkonu rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností,

 • návrhy na uľahčenie cestovania pre návštevníkov, zároveň so zvýšením efektivity kontrol na vonkajších hraniciach prostredníctvom programu registrovaných cestujúcich a systému vstupu/výstupu.

Nasledujúci viacročný finančný rámec

Komisia na budúci rok predloží návrh nasledujúceho viacročného finančného rámca. Naše výdavky musia zohľadňovať hlavné výzvy, ktorým Európa celí a musia prispieť k dosiahnutiu kľúčových politických cieľov, najmä stratégie Európa 2020. Kľúčovým princípom rozpočtu EÚ by malo byť zameranie na politiky, v ktorých je možné niečo dosiahnuť a priniesť skutočnú pridanú hodnotu. Zároveň je potrebné zmodernizovať a zracionalizovať systém vlastných zdrojov Únie.

Revízia rozpočtu, ktorú Komisia predloží v nasledujúcich týždňoch, bude jedinečnou príležitosťou na diskusiu o hlavných princípoch a možnostiach, ktoré by mali ovplyvniť nasledujúci viacročný finančný rámec. K najdôležitejším bodom v roku 2011 budú patriť:

 • kľúčové návrhy pre nový viacročný finančný rámec v prvej polovici roka 2011,

 • podrobné návrhy pre novú generáciu výdavkových programov; k mimoriadne dôležitým bodom bude patriť legislatíva v oblasti správy spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2013, legislatíva týkajúca sa politiky súdržnosti, boja proti nezamestnanosti a implementácie štrukturálnych reforiem stratégie Európa 2020, návrhy zamerané na podporu inovácií a vývoj dopravnej a energetickej infraštruktúry a prepojení, ako aj presadzovanie digitálnej agendy; dôležité tiež budú nástroje na budovanie vonkajších politík Únie a na uplatňovanie politík v oblasti občianstva a slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Nový začiatok vo vonkajších vzťahoch

Nové štruktúry EÚ pre vonkajšiu politiku, ktoré boli vytvorené na základe Lisabonskej zmluvy, budú čoskoro v plnej miere fungovať. Komisia bude naďalej podporovať Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, s ktorou budeme úzko spolupracovať.

Vďaka vytvoreniu týchto štruktúr máme teraz možnosť podporiť komplexnú a súdržnú politiku v súvislosti s najdôležitejšími vonkajšími výzvami, ktorým dnes čelíme, a zamerať naše úsilie na strategických partnerov, čím preukážeme, že EÚ je schopná prezentovať jednotné stanovisko ako silný a spoľahlivý partner. Komisia predloží svoju predstavu o tom, ako môžeme maximalizovať úlohu EÚ vo svete pri príležitosti prvého výročia vykonávania Lisabonskej zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto prístupu je presadzovanie našich hodnôt a záujmov koordinovaným spôsobom v celom rozsahu vonkajších nástrojov EÚ. Pre Komisiu to okrem iného znamená účinnú rozvojovú politiku zameranú na oblasti, v ktorých môže mať skutočný vplyv na tých, ktorí to potrebujú. Pomoc obetiam humanitárnych katastrof zostáva hlavným stavebným kameňom celosvetového záväzku EÚ. Návrhy na zaistenie schopnosti EÚ rýchlo a účinne reagovať na humanitárne krízy by mali byť prijaté čo najskôr.

V rámci novej stratégie obchodnej politiky, ktorú predstavíme na jeseň, budeme presadzovať väčšiu otvorenosť medzinárodného hospodárstva na multilaterálnej a bilaterálnej úrovni, aby z výhod otvoreného obchodovania mohli čerpať všetci. Prostredníctvom našej novej investičnej stratégie Komisia prevzala novú výlučnú právomoc v oblasti priamych zahraničných investícií a stanovila hlavné strategické smerovanie investičnej politiky EÚ, a to pri súčasnom zachovaní plnej právnej istoty pre investorov prostredníctvom prechodných opatrení. Tešíme sa na spoluprácu s Parlamentom a Radou pri formovaní tejto stratégie prostredníctvom konkrétnych iniciatív.

Pracovný program na rok 2011 bude zahŕňať:

 • výrazné prehodnotenie rozvojovej politiky EÚ a Európskeho konsenzu o rozvoji, ktorého základom je prehodnotenie rozvojových cieľov tisícročia na summite v New Yorku,

 • prispôsobenie schémy obchodných preferencií pre rozvojové krajiny, ktoré sa má uplatňovať od konca roka 2014,

 • výrazné prepracovanie nástrojov humanitárnej pomoci,

 • ďalšie posilnenie našej schopnosti reakcie na krízy prostredníctvom návrhov na združenie kapacít a logistiky členských štátov,

 • úsilie o napredovanie procesu rozširovania na základe prístupu, ktorý Komisia predstaví v novembri 2010,

 • revidovanú susedskú politiku.

Na záver dúfam, že nový prístup k tvorbe programovej náplne, ktorý sme dohodli, poskytne pevný základ pre medziinštitucionálnu spoluprácu. Činnosť konferencie predsedov výborov vo forme súhrnnej správy už priniesla cenné vstupy pre naše úvahy. Teším sa na pripomienky Parlamentu na základe procesu konzultácie medzi komisármi a príslušnými výbormi a na prehodnotenie celého procesu s Vami a s konferenciou predsedov pred prijatím konečnej podoby pracovného programu kolégiom."


Side Bar