Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

Bruksela, 7 września 2010

List Prezydenta Barroso do Członków Parlamentu Europejskiego

"Szanowny Panie Przewodniczący!

Rok temu przedstawiłem Parlamentowi Europejskiemu swoją strategię polityczną na najbliższe pięć lat i zaproponowałem zbudowanie szczególnej relacji między Parlamentem i Komisją. Z satysfakcją stwierdzam, że w ciągu tylko kilku miesięcy pracy obecnego kolegium komisarzy udało nam się nadać temu podejściu polityczne i praktyczne oblicze. Szczególnie ważne było szybkie zawarcie nowej umowy ramowej, stanowiącej jasną i wspólnie uzgodnioną podstawę naszych stosunków.

Jak Panu wiadomo, wspomniana umowa ramowa w istotny sposób zmienia sposób przyjmowania przez Komisję jej programu prac. Przewiduje ona, że przyjęcie programu prac będzie poprzedzone rozmowami naszych instytucji na temat politycznych priorytetów Unii. Stanowi ona również, że przewodniczący Komisji wygłosi orędzie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu. Równolegle do tego orędzia chciałbym przedłożyć Panu Przewodniczącemu najważniejsze elementy tegorocznego programu prac Komisji. Wierzę, że ułatwi to wymianę poglądów między Komisją i Parlamentem, co pomoże Komisji zakończyć opracowywanie programu prac na rok 2011 do końca października, jak przewiduje umowa ramowa.

W dalszej części 2010 r. oraz w kolejnych latach objętych następnym programem prac Komisji największy nacisk zamierzamy położyć na kwestie gospodarcze, jak widać w dalszej części niniejszego listu. Odzwierciedla to priorytet, jakim jest konieczność walki z wciąż trwającym kryzysem ekonomicznym. Będziemy przedstawiać wnioski ustawodawcze i realizować strategie polityczne mające na celu poprawę stanu gospodarki UE oraz dawać pierwszeństwo tym propozycjom, które mogą pomóc zwiększyć trwały wzrost gospodarczy i utworzyć nowe miejsca pracy. Powinno to dać nadzieję naszym obywatelom w całej UE oraz pokazać faktyczną wartość dodaną działań prowadzonych na poziomie UE. Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie między Parlamentem i Radą w sprawie przyspieszenia negocjacji nad niektórymi kluczowymi wnioskami, mającymi ogromne znaczenie dla ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Pokazałoby to zdolność naszego systemu decyzyjnego do szybkiego reagowania na konkretne potrzeby i szczególne, naglące sytuacje.

W dalszej części mojego listu przedstawiam najważniejsze elementy naszego przyszłego programu prac, podzielone na następujące obszary tematyczne:

Zarządzanie gospodarką i uregulowania w zakresie usług finansowych

Komisja przedstawiła pomysły stanowiące podstawę dyskusji nad wzmocnieniem zarządzania polityką gospodarczą w UE i strefie euro. Ich punktem wyjścia jest ściślejszy nadzór nad polityką budżetową i makroekonomiczną oraz reformy strukturalne. Nadzór ten uzupełniać powinny silne mechanizmy egzekwowania prawa mające na celu zapobieganie lub usuwanie nadużyć mogących zagrozić wzrostowi i naszej wspólnej stabilności finansowej.

Komisja szybko wprowadziła konieczne zmiany w „kodeksie postępowania” paktu stabilności i wzrostu. Będziemy kontynuować działania dotyczące środków wchodzących w zakres naszych bezpośrednich kompetencji. Pod koniec września przedstawimy odpowiednie wnioski ustawodawcze. Będą się one w oczywisty sposób kwalifikować do przyspieszonej procedury rozpatrywania i przyjmowania wniosków, uzgodnionej na poziomie międzyinstytucjonalnym.

Parlament Europejski bardzo aktywnie zaangażował się we wspólny proces tworzenia nowych ram prawnych dla europejskiego sektora usług finansowych. Jak wyjaśniliśmy w czerwcu, Komisja uzupełni swój program reform finansowych, przedstawiając kolejne wnioski dotyczące m.in.: narzędzi zarządzania kryzysowego służących zapobieganiu bankructwom banków i reorganizacji kryzysowej upadających banków, większej przejrzystości rynku, sankcji za nadużycia na rynku, dalszego zaostrzenia zasad kapitałowych oraz inicjatyw mających na celu poprawę ładu korporacyjnego w sektorze finansowym. W najbliższych dniach przedstawimy wnioski ustawodawcze zapewniające przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach instrumentów pochodnych oraz regulujące kwestie nagiej krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego. Większość tych wniosków Komisja przyjmie tej jesieni, a kolejne – na początku przyszłego roku, zapewniając tym samym wywiązanie się z naszych międzynarodowych zobowiązań zaciągniętych wobec grupy G20. Będziemy chcieli ściśle współpracować z Parlamentem w celu przyspieszenia procesu decyzyjnego w odniesieniu do tych wniosków.

Program prac na rok 2011 będzie zawierał:

 • kontynuację prac nad ukończeniem nowych ram prawnych w zakresie zarządzania gospodarką, w tym wnioski ustawodawcze;

 • ostateczne środki mające na celu sfinalizowanie szeroko zakrojonej reformy europejskiego systemu finansowego: przegląd dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych; przepisy UCITS dotyczące depozytariuszy i wynagrodzeń; przepisy dotyczące detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach; dalsze zmiany przepisów dotyczących agencji ratingowych; przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem i bankowych funduszy naprawczych; przepisy regulujące ład korporacyjny. Komisja będzie również prowadzić działania wynikające z decyzji, jakie zostaną podjęte tej jesieni w obszarze podatków od sektora finansowego.

„Europa 2020” – unijna strategia wzrostu

Propozycje Komisji dotyczące nowej strategii wzrostu UE stanowią obecnie podstawę przyszłych działań. Podstawowym założeniem strategii „Europa 2020” jest fakt, że ożywienie gospodarcze i przyszłość Europy zależą od osiągnięcia inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Proces ten powinien opierać się na wyraźnie określonych celach i konkretnych działaniach na poziomie UE oraz w państwach członkowskich. Komunikat dotyczący tej strategii został przyjęty pozytywnie, a w czerwcu Rada zatwierdziła propozycje Komisji. Teraz nadszedł czas wprowadzenia postanowień strategii w życie, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetowego potraktowania tych jej elementów, które dotyczą zwiększania wzrostu gospodarczego. Komisja uruchomiła już pierwszy projekt przewodni, „europejską agendę cyfrową”, a do końca bieżącego roku przedstawi inne projekty, w tym między innymi „Unię innowacji”, „politykę przemysłową”, „mobilną młodzież”, „nowe umiejętności i zatrudnienie” oraz „program walki z ubóstwem”.

Będziemy również kontynuować realizację najważniejszych elementów projektu przewodniego UE dotyczącego efektywnego korzystania z zasobów, szczególnie w zakresie energii i transportu, zgodnie z naszą ogólną strategią dotyczącą klimatu. Rok 2011 będzie niewątpliwie szczególnie ważny jako pierwszy rok realizacji strategii 2020. Na początek 2011 r. zaplanowano roczne sprawozdanie gospodarcze, rozpoczynające nowe europejskie półrocze koordynacji politycznej.

Właściwa platforma społeczna do celów modernizacji Europy

Nasze społeczeństwa oparte są na modelu społecznym, w którym rozwój i dobrobyt, konkurencyjność i włączenie społeczne wzajemnie się uzupełniają. Jest to model unikatowy, który stwarza możliwości wszystkim, lecz który, aby zachował skuteczność, musi być stale rozwijany. W obliczu obecnego kryzysu nasze wysiłki muszą skupiać się na zwalczaniu bezrobocia poprzez tworzenie miejsc pracy. Musimy działać, wspierać, szkolić i zachęcać we wszystkich obszarach, w których istnieją możliwości. UE musi współpracować z rządami i partnerami społecznymi, aby wykorzystać wszystkie możliwe sposoby tworzenia opłacalnych i trwałych miejsc pracy. Zgodnie z zobowiązaniami, które powziąłem względem Parlamentu, Komisja złoży wniosek w sprawie przeglądu dyrektywy o czasie pracy oraz sporządzi wniosek ustawodawczy w sprawie interpretacji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

W strategii „Europa 2020” uznano kluczową rolę edukacji jako podstawy budowania dobrobytu i sprawiedliwości społecznej. UE powinna zastanowić się, jak może pomóc rządom osiągnąć cele zawarte w strategii.

W programie prac na 2011 r. planowane jest uwzględnienie również następujących środków:

 • przegląd pakietu z 2005 r. dotyczącego usług świadczonych w interesie ogólnym, w szczególności w kontekście ustanawiania ram jakości usług publicznych i społecznych;

 • inicjatywy w sprawie europejskiego wymiaru procesu modernizacji szkolnictwa wyższego, szczególnie uniwersytetów, i zapewniania równości w edukacji.

Uwolnienie potencjału jednolitego rynku

Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej i najważniejszym narzędziem, jakie możemy wykorzystać, by podnieść konkurencyjność i stworzyć nowe miejsca pracy. Opierając się na wyczerpującym raporcie przygotowanym na moją prośbę przez Mario Montiego, Komisja przedstawi ambitny akt prawny w sprawie jednolitego rynku. Będzie on zawierał priorytetowe wnioski ustawodawcze i inne propozycje, które zostaną przedłożone w ciągu 2011 r. i które przyniosą bezpośrednie korzyści przedsiębiorstwom i obywatelom. Akt prawny w sprawie jednolitego rynku będzie obejmował zmiany w regułach zamówień publicznych, propozycje dotyczące wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych, kontynuację działań na rzecz obniżania opłat roamingowych dla obywateli w Europie pozbawionej granic oraz opracowanie przepisów dotyczących tożsamości elektronicznej i uwierzytelniania. Celem powinno być wprowadzenie zauważalnej zmiany dla małych i średnich przedsiębiorstw i innych ważnych uczestników jednolitego rynku.

Wypełniając luki w przepisach dotyczących jednolitego rynku, europejskie prawo cywilne daje dodatkowe możliwości ułatwiania operacji transgranicznych. Częstym problemem małych i średnich przedsiębiorstw jest np. sporządzenie umowy lub odzyskanie należności za dostarczone produkty i wyświadczone usługi.

Program prac na rok 2011 będzie obejmował:

 • środki, jakie ma uwzględniać akt prawny dotyczący jednolitego rynku;

 • europejskie ramy odniesienia w obszarze prawa umów i działań dotyczących przeszkód, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa i obywatele próbujący odzyskać swoje wierzytelności w innych państwach członkowskich. W czasach ograniczonego dostępu do kapitału szybkie egzekwowanie roszczeń ma ogromne znaczenie dla utrzymania się przedsiębiorstw na rynku;

 • ocenę postępów w zakresie rozwoju usług roamingowych;

 • zmienione reguły dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

 • zakończenie prac nad dochodzeniem roszczeń zbiorowych;

 • ustalenie udziału UE w niezwykle trudnej kwestii reformy systemów emerytalnych.

Inteligentne regulacje

Opracowując swoje wnioski ustawodawcze, Komisja będzie przestrzegać najwyższych standardów dotyczących inteligentnych uregulowań prawnych oraz stosować podejście zdecydowanie horyzontalne i oparte na racjonalnych przesłankach, bazujące na zintegrowanym systemie oceny wpływu oraz z poszanowaniem zasad proporcjonalności i pomocniczości. Nadal będziemy przedkładać wnioski służące zmniejszaniu obciążeń administracyjnych podmiotów gospodarczych, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, i zobowiązujemy się współpracować w tym zakresie z innymi instytucjami.

Komisja będzie także kontynuować działania mające na celu zapewnienie należytego i rozliczalnego systemu zarządzania budżetem UE. Będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą nad ramami prawnymi regulującymi działalność OLAF-u, unijnego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

W kierunku społeczeństwa oszczędnie korzystającego z zasobów

Podstawą strategii „Europa 2020” jest konieczność osiągnięcia większego wzrostu gospodarczego przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Europejskie społeczeństwo potrzebuje wizji pokazującej długoterminowe przekierowanie naszej gospodarki na tory prawdziwie trwałego wzrostu. Wiąże się to z połączeniem różnych obszarów polityki dotyczących zmian klimatu, energii, transportu i ochrony środowiska w jedno spójne podejście mające na celu oszczędne korzystanie z zasobów i niskoemisyjną przyszłość. Powinno to wejść w zakres naszych przygotowań do Szczytu Ziemi Rio+20 w 2012 r.

Nie ma również wątpliwości co do ważnej roli, jaką odgrywać będzie rolnictwo w kontekście niektórych największych problemów, takich jak światowe bezpieczeństwo żywnościowe, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zrównoważone zarządzanie naszymi zasobami naturalnymi. W związku z tym Komisja przedstawi propozycję gruntownej reformy wspólnej polityki rolnej, prowadzącej do jej modernizacji oraz spełnienia przez nią oczekiwań europejskiego społeczeństwa, które chce zrównoważonego, konkurencyjnego i przyjaznego środowisku sektora rolnego.

UE będzie nadal liderem walki ze zmianami klimatu, zarówno w obszarze polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Nadal będziemy budować najambitniejszy na świecie program działań na rzecz walki ze zmianami klimatu, a także czynić starania w celu zawarcia ogólnoświatowego porozumienia na rzecz koniecznych, ambitnych poziomów redukcji emisji.

W najbliższych miesiącach wysokie miejsce na liście naszych priorytetów zajmować będzie polityka energetyczna. Chcemy dzięki niej osiągnąć postawione sobie cele w obszarze konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dostaw. Już w tym roku przedstawiony zostanie plan działań dotyczący energetyki – strategiczny dokument określający najważniejsze działania na lata 2011-2020. Towarzyszyć mu będą działania służące stworzeniu właściwego otoczenia dla modernizacji europejskiej infrastruktury energetycznej.

Program prac na rok 2011 będzie obejmował:

 • nakreślenie planu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. oraz opracowanie projektów umożliwiających UE zrewolucjonizowanie w nadchodzących dziesięcioleciach obszarów energii i transportu;

 • wnioski dotyczące włączania kwestii zmian klimatu do innych obszarów polityki UE;

 • wnioski dotyczące modernizacji i reformy wspólnej polityki rolnej;

 • strategię efektywności energetycznej określającą sposób osiągnięcia celu 20% do 2020 r., np. w sektorach budownictwa, użyteczności publicznej i transportu;

 • utworzenie odpowiednich ram prawnych służących rozwojowi infrastruktury energetycznej i dających szczególne pierwszeństwo inteligentnym sieciom przesyłowym;

 • nowe podejście do europejskiej strategicznej infrastruktury transportowej;

 • szeroko zakrojoną ocenę przepustowości portów lotniczych, mającą na celu poprawę konkurencji, lepsze służenie interesom konsumentów i poprawę oddziaływania lotnisk na środowisko;

 • nowe spojrzenie na wspólną politykę rybołówstwa.

Zaangażowanie obywateli

Komisja zaproponuje wzmocnienie praw obywateli w coraz większym stopniu korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Powinniśmy również dążyć do ukończenia prac związanych z inicjatywą obywatelską, aby Europejczycy mogli w pełni korzystać z poszerzonych praw do udziału w życiu politycznym.

UE powinna nadal podkreślać to, że jej działania mają bezpośredni wpływ na życie obywateli, oraz propagować wyjątkowy, europejski charakter w celu podkreślenia bogactwa kulturowego i różnorodności Unii Europejskiej.

Poprawa bezpieczeństwa w UE

Traktat lizboński przyznaje UE nowe kompetencje pomagające przekształcać Europę w bardziej otwartą przestrzeń, w której łatwiejsze będzie przemieszczanie się i prowadzenie działalności gospodarczej, ale również w bezpieczniejsze miejsce, w którym dzięki skutecznej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego przestępcy i terroryści nie będą już mogli wykorzystywać luk w systemie. Komisja przedłożyła bardzo ambitny program na najbliższe lata – plan działania związany z programem sztokholmskim – i jesteśmy zdecydowani utrzymać równowagę między potrzebami bezpieczeństwa i wolności, jaką ten plan ilustruje.

Miliony osób codziennie przekraczających granice nie chce nowych, dodatkowych utrudnień. Musimy być otwarci na różne formy wymiany międzynarodowej i dostrzegać gospodarcze korzyści wynikające z międzynarodowej otwartości. Imigracja jest bardzo ważnym źródłem zasobów dla europejskiego społeczeństwa. Musi ona jednak budzić zaufanie obywateli.

Oznacza to wspólną politykę imigracyjną, z wyraźnym podziałem na imigrację legalną i nielegalną oraz systemem, w którym właściwie rozwiązuje się trudne kwestie azylowe. W przyszłym roku zaproponujemy uzupełnienie pakietu prawnego dotyczącego legalnej migracji, który zaczęliśmy wprowadzać w 2005 r. We współpracy z krajami pochodzenia będziemy również kontynuować działania w zakresie nielegalnej imigracji.

Program prac na rok 2011 będzie obejmował:

 • wniosek dotyczący pomocy ofiarom przemocy;

 • kompleksowe ramy prawne w zakresie ochrony danych osobowych w UE;

 • działania zapewniające uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;

 • wnioski dotyczące ułatwień w podróżowaniu dla odwiedzających, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczniejszej ochrony naszych granic zewnętrznych, poprzez wprowadzenie programu rejestracji podróżnych (RTP) i systemu wjazdu/wyjazdu.

Kolejne wieloletnie ramy finansowe

Komisja przedstawi w przyszłym roku wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych. Nasze wydatki muszą odzwierciedlać główne wyzwania, przed którymi stoi Europa, i muszą przyczyniać się do osiągnięcia naszych głównych celów politycznych, w szczególności strategii „Europa 2020”. Naczelną zasadą powinno być ukierunkowanie budżetu UE na polityki, w których UE może dokonać znaczących zmian i wnieść prawdziwą wartość dodaną. Jednocześnie konieczne jest unowocześnienie i zracjonalizowanie unijnego systemu zasobów własnych.

Przegląd budżetu, który Komisja przedstawi w najbliższych tygodniach, będzie stanowił odpowiednią okazję do omówienia głównych zasad i opcji, jakie powinny wpływać na kształt kolejnych wieloletnich ram finansowych. Najważniejsze działania zaplanowane na 2011 r. obejmują:

 • główne wnioski dotyczące nowych wieloletnich ram finansowych, w pierwszej połowie 2011 r.;

 • szczegółowe wnioski dotyczące kolejnej generacji programów wydatkowania środków. Jedną ze szczególnie ważnych kwestii będzie m.in. prawodawstwo określające wspólną politykę rolną po 2013 r.; politykę spójności, walki z bezrobociem oraz politykę wdrażania reform strukturalnych strategii „Europa 2020”; wnioski mające na celu pobudzenie innowacji i rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej oraz wzajemnych połączeń, a także realizacja agendy cyfrowej. Kluczowe będą również instrumenty tworzące polityki zewnętrzne Unii i umożliwiające realizację polityk w obszarze obywatelstwa oraz wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Nowy kierunek w stosunkach zewnętrznych

Nowe, ustanowione traktatem lizbońskim, struktury UE ds. polityki zewnętrznej będą wkrótce w pełni gotowe do działania. Komisja będzie nadal wspierać nową Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i ściśle z nią współpracować.

Dzięki tym nowym strukturom mamy możliwość propagowania kompleksowej i spójnej polityki w zakresie najważniejszych wyzwań zewnętrznych, przed jakimi obecnie stoimy, skupiając nasze wysiłki na strategicznych partnerach i pokazując, że przemawiająca jednym głosem UE jest silnym i wiarygodnym partnerem. Przy okazji pierwszej rocznicy obowiązywania traktatu lizbońskiego Komisja zaprezentuje, jak jej zdaniem możemy zwiększyć rolę UE na świecie.

Częścią tego podejścia jest promowanie naszych wartości i interesów w sposób skoordynowany, za pomocą całej gamy instrumentów zewnętrznych UE. W przypadku Komisji podejście to musi obejmować skuteczną politykę rozwoju, skoncentrowaną na obszarach, w których jej działania mogą zapewnić realną pomoc potrzebującym. Pomoc ofiarom katastrof humanitarnych pozostaje głównym założeniem działań UE w tej dziedzinie na całym świecie. Wnioski zapewniające UE zdolność szybkiej reakcji na kryzysy humanitarne należy wdrożyć jak najszybciej.

Aby wszyscy mogli czerpać korzyści z otwartego handlu, w ramach planowanej na jesień nowej strategii w obszarze polityki handlowej będziemy dążyć do dalszego otwarcia gospodarki międzynarodowej zarówno w stosunkach wielostronnych, jak i bilateralnych. W oparciu o naszą nową strategię dotyczącą inwestycji międzynarodowych Komisja zaczęła korzystać z niedawno uzyskanej wyłącznej kompetencji w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich i określiła główne strategiczne wytyczne polityki inwestycyjnej UE, w ramach której, dzięki ustaleniom przejściowym, inwestorom zapewniono pełną pewność prawną. Z przyjemnością będziemy współpracować z Parlamentem i Radą na rzecz przekucia tej strategii w konkretne inicjatywy.

Program prac na rok 2011 będzie obejmował:

 • gruntowny przegląd unijnej polityki rozwoju oraz Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju, w oparciu o wnioski z przeglądu realizacji milenijnych celów rozwoju, któremu poświęcone będzie spotkanie na wysokim szczeblu w Nowym Jorku;

 • dostosowanie programu preferencji handlowych dla krajów rozwijających się, który ma obowiązywać od końca 2014 r.;

 • zasadnicze przekształcenie instrumentów dotyczących pomocy humanitarnej;

 • dalsze zwiększanie naszej zdolności do reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez wnioski służące połączeniu środków logistycznych państw członkowskich;

 • dalszą realizację procesu rozszerzenia w oparciu o podejście, które Komisja przedstawi w listopadzie 2010 r.;

 • przegląd polityki sąsiedztwa.

Podsumowując, chciałbym wyrazić nadzieję, że to nowe, uzgodnione przez nas podejście do kwestii programowania będzie stanowić solidną podstawę współpracy międzyinstytucjonalnej. Cenne uwagi wzbogacające nasze refleksje przedstawiono w sprawozdaniu z prac Konferencji Przewodniczących Komisji. Z niecierpliwością oczekuję na komentarze Parlamentu będące wynikiem procesu konsultacji między poszczególnymi komisarzami i odpowiednimi komisjami. Chętnie dokonam również przeglądu całego procesu wraz z Panem Przewodniczącym i Konferencją Przewodniczących przed ostatecznym przyjęciem programu prac przez kolegium."


Side Bar