Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

Brussel, 7 september 2010

Brief van President Barroso aan de Leden van het Europees Parlament

"Geachte voorzitter Buzek,

Eén jaar geleden presenteerde ik voor het Europees Parlement mijn politieke richtsnoeren voor de volgende vijf jaar en stelde ik voor dat Parlement en Commissie met elkaar een bijzondere band zouden ontwikkelen. Met genoegen stel ik vast dat wij er in de korte tijd sinds het aantreden van het nieuwe College in zijn geslaagd die benadering politiek en praktisch inhoud te geven. Het was met name een goede zaak dat wij snel onze nieuwe kaderovereenkomst hebben gesloten, zodat wij beschikken over een duidelijk en gezamenlijk vastgesteld kader voor onze betrekkingen.

Zoals u weet, brengt onze kaderovereenkomst aanzienlijke wijzigingen mee in de wijze waarop de Commissie haar werkprogramma vaststelt. De vaststelling van het werkprogramma dient voortaan te worden voorafgegaan door overleg tussen onze instellingen over de politieke prioriteiten voor de Unie. En de voorzitter van de Commissie moet een "State of the European Union"-toespraak houden voor de plenaire vergadering. Gelijktijdig met deze toespraak wil ik u graag een overzicht geven van de belangrijkste elementen waarmee bij het opstellen van het werkprogramma van de Commissie rekening is gehouden. Op grond daarvan kan een gedachtewisseling plaatsvinden tussen de Commissie en het Parlement, die de Commissie zal helpen bij het voltooien van haar werkprogramma voor 2011 tegen eind oktober, zoals voorgeschreven door de kaderovereenkomst.

Zoals u in deze brief zult lezen, ligt er een sterke nadruk op economische vraagstukken voor de rest van 2010 en in het volgende werkprogramma van de Commissie. Hieruit blijkt dat blijvend prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van de economische crisis. Wij zullen voorstellen indienen en beleidsmaatregelen nemen die erop gericht zijn de economie van de EU er weer bovenop te helpen, en ook vroeger dan gepland voorstellen indienen die duurzame groei bevorderen en nieuwe banen scheppen. Die moeten onze burgers in de hele EU hoop geven en tevens het bewijs leveren van de echte meerwaarde die maatregelen op EU-niveau bieden. Wij hopen dat we de instemming van het Europees Parlement en de Raad kunnen krijgen om via de versnelde procedure de bespreking aan te gaan van sommige belangrijke voorstellen die cruciaal zijn voor het economisch herstel en het scheppen van banen. Daarmee zouden we aantonen dat onze besluitvorming adequaat kan inspelen op specifieke behoeften en bijzondere urgenties.

In het vervolg van deze brief heb ik de belangrijkste elementen die wij overwegen voor ons toekomstige werkprogramma gegroepeerd onder de volgende kopjes:

Economische governance en regulering van financiële diensten

De Commissie heeft ideeën naar voren gebracht die voeding hebben gegeven aan het debat over de versterking van de governance in het economisch beleid in de EU en de eurozone. De hoeksteen is meer toezicht op het fiscaal beleid, het macro-economisch beleid en structurele hervormingen. Dit moet worden ondersteund door krachtige handhavingsmechanismen ter voorkoming of sanctionering van ontsporingen die de groei en onze gemeenschappelijke financiële stabiliteit in gevaar zouden kunnen brengen.

De Commissie heeft snel de noodzakelijke aanpassingen aangebracht in de gedragscode van het stabiliteits- en groeipact en zal maatregelen blijven nemen op de terreinen die onder haar rechtstreekse bevoegdheid vallen. Wij zullen de wetgevingsvoorstellen eind september indienen. Deze voorstellen komen duidelijk in aanmerking voor een interinstitutionele programmaovereenkomst met het oog op een versnelde behandeling en goedkeuring van teksten.

Het Europees Parlement is als medebeslisser zeer actief betrokken bij het vaststellen van een nieuw reguleringskader voor de financiëledienstensector in de EU. Zoals we in juni hebben toegelicht, zal de Commissie haar programma van financiële hervormingen afwerken door het indienen van nog meer voorstellen, zoals een crisisbeheersingsinstrumentarium voor preventie en resolutie van noodlijdende banken, grotere markttransparantie, sancties op marktmisbruik, het nog strenger maken van de kapitaalvereisten voor banken en initiatieven ter verbetering van de corporate governance in de financiële sector. In de komende dagen zullen wij voorstellen indienen voor wetgeving om de markten voor derivaten doorzichtiger en veiliger te maken en het probleem van naked short selling aan te pakken, met inbegrip van kredietverzuimswaps. De meeste van deze voorstellen zullen dit najaar door de Commissie worden aangenomen, en de overige begin volgend jaar, waardoor wij er tevens voor zorgen onze internationale verbintenissen ten aanzien van de G 20 na te komen. Wij zouden nauw met het Parlement willen samenwerken om de besluitvorming over deze voorstellen te bespoedigen.

Het werkprogramma 2011 zal onder meer het volgende omvatten:

 • De lopende werkzaamheden om een nieuw kader voor economische governance te voltooien en vast te stellen, met inbegrip van wetgevingsvoorstellen.

 • De laatste maatregelen ter voltooiing van de algehele hervorming van het Europese financiële stelsel: de MiFID-herziening; regels voor icbe's inzake depothouders en vergoedingen; wetgeving inzake pakketproducten voor retailbeleggingen; bijkomende wijzigingen van de regels voor kredietratingbureaus; wetgeving inzake crisisbeheer en resolutiefondsen voor banken; wetgeving inzake corporate governance. De Commissie zal voorts actie ondernemen op basis van de conclusies die dit najaar moeten worden bereikt op gebieden zoals heffingen op de financiële sector.

Europa 2020 – een groeistrategie voor de EU

De voorstellen van de Commissie voor een nieuwe groeistrategie voor de EU worden thans gepresenteerd als het fundamentele kader voor de toekomst. Het uitgangspunt dat aan Europa 2020 ten grondslag ligt, is dat het herstel en de toekomst van Europa afhangen van de totstandbrenging van slimme, duurzame en inclusieve groei, met gekwantificeerde doelstellingen en concrete acties op nationaal en EU-niveau. Deze werd in brede kringen toegejuicht en kreeg in juni de steun van de Europese Raad. Thans komt het er op aan de strategie in de praktijk te brengen, waarbij in het bijzonder de groeibevorderende elementen versneld worden aangepakt. De Commissie heeft reeds haar kerninitiatief "digitale agenda" gelanceerd, en tegen het einde van het jaar zal zij nog andere kerninitiatieven presenteren, waaronder de "Innovatie-Unie", "Industriebeleid", "Jeugd in beweging", "Nieuwe vaardigheden en banen" en het "Platform tegen armoede". Wij zullen ook de belangrijkste onderdelen van het EU-kerninitiatief betreffende het efficiënt gebruik van hulpbronnen, met name op het gebied van energie en vervoer, in samenhang met onze algemene strategie inzake klimaatverandering, versneld aanpakken. Het eerste jaar van de tenuitvoerlegging van de 2020-strategie zal, met het verslag 2011 over het Europees economisch beleid, uiteraard een mijlpaal zijn in 2011.

Het juiste sociale platform voor de modernisering van Europa

Onze samenleving is gebaseerd op een maatschappelijk model, waarin groei en welvaart, concurrentievermogen en inclusie elkaar aanvullen. Dit is een uniek model, dat kansen biedt voor iedereen, maar dat we ook voortdurend verder moeten ontwikkelen, wil het doeltreffend zijn. In deze tijden van crisis moeten onze inspanningen gaan naar de strijd tegen werkloosheid en het creëren van banen. We moeten initiatieven nemen, ondersteuning bieden, opleiding geven en stimuleren, telkens we daartoe de kans krijgen. De EU moet, samen met regeringen en sociale partners, alles op alles zetten om volwaardige en duurzame banen te creëren. In lijn met de toezeggingen die ik het Parlement heb gedaan, zal de Commissie een voorstel doen om de richtlijn arbeidstijden te herzien. Ook zal zij een wetgevingsvoorstel doen over de uitlegging van de detacheringrichtlijn.

De Europa 2020-strategie erkende de sleutelrol van onderwijs als fundament om welvaart en sociale rechtvaardigheid verder uit te bouwen. De EU moet bezien hoe zij de nationale regeringen kan helpen hun 2020-doelstellingen te behalen.

Het werkprogramma 2011 zal ook de volgende initiatieven bevatten:

 • Een herziening van het pakket diensten van algemeen economisch belang van 2005, met name in het licht van het kwaliteitskader voor publieke en sociale diensten.

 • Initiatieven rond de Europese dimensie van de modernisering van het hoger onderwijs, inzonderheid de universiteiten, en voor gelijke onderwijskansen.

Het potentieel van de interne markt ontsluiten

De interne markt is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Europese integratie en is ons krachtigste instrument om concurrentievermogen te stimuleren en banen te creëren. De Commissie zal, met als uitgangspunt het uitgebreide rapport dat Mario Monti op mijn verzoek heeft geschreven, een ambitieus "besluit over de eenmaking van de markt" presenteren. Die zal een lijst van prioritaire voorstellen voor onder meer wetgeving bevatten, die in 2011 zullen worden ingediend – die allemaal beogen bedrijven en burgers directe voordelen te verlenen. Dat besluit zal onder meer betrekking hebben op verbeteringen aan de regels inzake overheidsopdrachten, voorstellen voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), volgehouden inspanningen om de roamingtarieven te verlagen voor burgers die in een Europa zonder grenzen met vakantie zijn, en de ontwikkeling van een kader voor elektronische identificatie en authenticatie. Daarbij moet steeds voorop staan dat maatregelen echt het verschil maken voor het mkb en andere belangrijke spelers op de interne markt.

Het Europese civiele recht biedt nog meer mogelijkheden om grensoverschrijdende transacties te bevorderen, door gaten in de interne markt te dichten. Het midden- en kleinbedrijf heeft vaak vragen over punten zoals hoe stel ik een contract op of hoe krijg ik de goederen en diensten die ik heb geleverd, betaald.

Het werkprogramma 2011 zal onder meer het volgende omvatten:

 • Maatregelen die in het besluit over de eenmaking van de markt moeten komen

 • Een Europees referentiekader voor contractrecht en maatregelen tegen hinderpalen waarmee bedrijven en burgers te maken krijgen wanneer zij schuldvorderingen in andere lidstaten proberen te innen In tijden waarin de toegang tot kapitaal beperkt is, is het voor het overleven van bedrijven van essentieel belang dat zij hun vorderingen snel kunnen afdwingen

 • Een onderzoek naar de vooruitgang bij de uitbouw van roamingdiensten

 • Herziene regels inzake hergebruik van overheidsgegevens

 • De afronding van de werkzaamheden rond collectief verhaal

 • Bepalen hoe de EU kan bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdaging van de pensioenhervormingen

Slimme regelgeving

Bij het uitwerken van haar voorstellen zal de Commissie de strengste normen inzake slimme regelgeving toepassen en de besluitvorming zeer horizontaal en degelijk onderbouwd aanpakken, aan de hand van een geïntegreerd systeem van effectbeoordeling en met inachtneming van het evenredigheids- en het subsidiariteitsbeginsel. Wij zullen voorstellen blijven doen om de administratieve rompslomp voor ondernemingen, inzonderheid kleine en middelgrote ondernemingen, te verminderen en willen gaarne met andere instellingen samenwerken om deze aanpak te ontwikkelen.

De Commissie zal ook haar werkzaamheden voortzetten om te komen tot een gezond en verantwoordelijk financieel beheer van de EU-begroting. Zij zal met het Europees Parlement en de Raad nauw samenwerken aan het regelgevingskader voor OLAF, het fraudebestrijdingsbureau van de EU.

Op weg naar een samenleving die efficiënt omgaat met hulpbronnen

Een van de pijlers van de Europa 2020-strategie is dat we voor meer groei moeten zorgen en toch minder hulpbronnen verbruiken. De Europese samenleving heeft een visie nodig waarin onze economie op lange termijn wordt omgebogen naar echt duurzame groei. Dit betekent dat de verschillende beleidslijnen voor klimaatverandering, energie, vervoer en milieu moeten worden gebundeld tot één samenhangende benadering van efficiënt gebruik van hulpmiddelen en een koolstofarme toekomst. Dit moet dan worden meegenomen bij de voorbereiding van de 'Rio+20' Earth Summit van 2012.

Het is ook duidelijk dat de landbouw een belangrijke rol zal spelen bij het aanpakken van sommige van de grootste uitdagingen zoals de voedselzekerheid in de wereld, de stopzetting van het verlies aan biodiversiteit en het duurzame beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom zal de Commissie een ingrijpende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voorstellen, ten einde dit te moderniseren en te doen beantwoorden aan de verwachtingen van de Europese samenleving, die een duurzame, concurrerende en milieuvriendelijke landbouwsector verlangt.

De EU blijft het voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering - zowel in ons beleid binnen de Unie als in het beleid naar buiten toe. We blijven bouwstenen aandragen voor het meest ambitieuze programma ter wereld om klimaatverandering aan te pakken. Daarnaast blijven we ons inspannen voor een wereldwijd akkoord dat de ambitieuze emissiereducties oplevert die we nodig hebben.

In de komende maanden zal het energiebeleid hoog op onze agenda staan, waarbij concurrentievermogen, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid als doelstellingen blijven gelden. Dit jaar nog presenteren we een Energieactieplan, dat een strategiedocument zal zijn waarin de prioritaire initiatieven voor 2011 2020 zullen worden uitgetekend. Dit wordt dan geflankeerd door concrete maatregelen die een gunstig klimaat moeten creëren voor het moderniseren van de Europese energie-infrastructuur.

Het werkprogramma 2011 zal onder meer het volgende omvatten:

 • Een routekaart voor een koolstofarme economie tegen 2050, waarbij we de scenario's in kaart brengen waarmee de EU in de komende decennia op gebied van energie en vervoer een heuse omwenteling tot stand kan brengen

 • Voorstellen om klimaatverandering in het EU-beleid te integreren

 • Voorstellen voor de modernisering en hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

 • Een strategie voor energie-efficiëntie die aangeeft hoe wij de 20%-doelstelling tegen 2020 kunnen bereiken, bijvoorbeeld in de bouwsector, bij nutsbedrijven of in het vervoer

 • Het uitwerken van een doordacht toezichtskader dat de weg moet effenen voor energie-infrastructuur, waarbij vooral prioriteit gaat naar smart grids

 • Een nieuwe benadering voor Europa's strategische transportinfrastructuur

 • Een breed onderzoek van de kwestie van de luchthavencapaciteit, dat voor meer concurrentie moet zorgen, de belangen van de consumenten beter moet dienen en ook de milieuprestaties van luchthavens moet verbeteren

 • Een nieuw tijdperk voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

Betrokkenheid van de burgers

De Commissie zal voorstellen doen om de rechten van burgers uit te breiden wanneer zij over de grenzen heen reizen. Wij moeten er ook naar streven de regeling inzake het burgerinitiatief te voltooien, zodat de Europeanen ten volle gebruik kunnen maken van deze uitbreiding van hun recht op participatie.

De EU moet de boodschap blijven uitdragen dat haar beleid de burgers rechtstreeks aanbelangt, en een specifiek Europese dimensie blijven promoten als een uiting van de culturele rijkdom en diversiteit van de EU.

De EU veiliger maken

Het Verdrag van Lissabon geeft de EU nieuwe bevoegdheden om van Europa een meer open ruimte te maken, waar het gemakkelijker is rond te reizen en zaken te doen, maar ook om er een veiliger plek van te maken, waar een doeltreffende strategie inzake interne veiligheid ervoor zorgt dat misdadigers en terroristen geen misbruik kunnen maken van lacunes in het systeem. De Commissie heeft voor de komende jaren een zeer ambitieus programma opgesteld – het actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm – en wij zijn vastbesloten het daarin besloten evenwicht tussen de behoefte aan veiligheid en de noodzaak van vrijheid te bewaren.

De miljoenen reizigers die dagelijks grenzen overschrijden, willen niet geconfronteerd worden met een plotselinge toename van rompslomp. Wij moeten ons openstellen voor internationale uitwisseling en oog hebben voor de economische voordelen van internationale openheid. Immigratie is essentieel voor de Europese samenleving. Maar het vertrouwen van de burgers is daarbij noodzakelijk. Dit vereist een gemeenschappelijk immigratiebeleid, met een duidelijk onderscheid tussen legale en illegale immigratie, en een systeem dat op een correcte manier omgaat met de asieluitdaging. Volgend jaar zullen wij voorstellen het pakket maatregelen inzake legale immigratie dat sinds 2005 geleidelijk is ingevoerd, te vervolledigen. Wij zullen tevens maatregelen nemen op het gebied van illegale immigratie, in samenwerking met de landen van herkomst.

Het werkprogramma 2011 zal onder meer het volgende omvatten:

 • Een voorstel inzake bijstand aan de slachtoffers van misdrijven

 • Het algemene rechtskader voor de bescherming van persoonsgegevens in de EU

 • Uitwerking van maatregelen om de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid te verzekeren

 • Voorstellen om reizen gemakkelijker te maken voor bezoekers en tegelijk onze buitengrenzen doeltreffender te bewaken, met een programma voor geregistreerde reizigers en een inreis/uitreissysteem

Het volgende meerjarig financieel kader

De Commissie zal volgend jaar haar voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader presenteren. Onze uitgaven moeten de afspiegeling zijn van de grote uitdagingen waar Europa voor staat en moeten bijdragen tot het behalen van onze cruciale beleidsdoelstellingen, met name de Europa 2020-strategie. Het leidbeginsel daarbij moet zijn dat de EU-begroting inzet op beleidslijnen waar zij het verschil kan maken en reële toegevoegde waarde kan bieden. Tegelijk moet het systeem van de eigen middelen van de Unie worden gemoderniseerd en gestroomlijnd.

De begrotingsherziening van de Commissie die de komende weken wordt voorgesteld, biedt een goede gelegenheid om te discussiëren over de basisbeginselen en basisopties die het komende meerjarig financieel kader zouden moeten vormgeven. In 2011 zijn de belangrijkste bakens onder meer:

 • De voorstellen met de fundamenten voor een nieuw meerjarig financieel kader, in de eerste helft van 2011

 • Uitgewerkte voorstellen voor de nieuwe generatie uitgaveprogramma's Hoekstenen zijn daarbij onder meer de wetgeving over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2013, wetgeving over het beleid inzake cohesie, de strijd tegen werkloosheid en de tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen uit de Europa 2020-strategie, en wetgeving over het stimuleren van innovatie en de uitbouw van de infrastructuur van de toekomst Niet minder cruciaal zijn de instrumenten om het externe beleid van de Unie uit te bouwen en om beleid te voeren op het gebied van burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht

Een nieuwe koers inzake buitenlandse betrekkingen

De nieuwe structuren van de EU op het gebied van buitenlands beleid, die door het Verdrag van Lissabon in het leven zijn geroepen, zullen weldra ten volle operationeel zijn. De Commissie zal de nieuwe Europese dienst voor extern optreden, waarmee wij zeer nauw zullen samenwerken, blijven steunen.

Nu de noodzakelijke structuren er zijn, hebben wij de gelegenheid om een breed en samenhangend beleid op te zetten met betrekking tot de grote externe uitdagingen van het ogenblik, waarbij wij onze inspanningen concentreren op strategische partners en aantonen dat de EU, als een sterke en betrouwbare partner, in staat is met één stem te spreken. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zal de Commissie haar visie presenteren met betrekking tot de wijze waarop de EU maximaal een rol kan spelen in de wereld.

Een essentieel aspect van deze aanpak is dat wij onze waarden en onze belangen op gecoördineerde wijze verdedigen via alle beschikbare instrumenten van het externe EU-beleid. Voor de Commissie moet dit ook een doeltreffend ontwikkelingsbeleid omvatten, waarbij prioritair is dat de hulp ten goede komt aan behoeftige bevolkingsgroepen. Hulp aan de slachtoffers van humanitaire rampen blijft een centrale bouwsteen van de betrokkenheid van de EU op de wereld; voorstellen die ervoor zorgen dat de EU snel en doeltreffend kan reageren op humanitaire crisissen, moeten zo snel mogelijk worden ingediend.

Om ervoor te zorgen dat de voordelen van vrije handel een ieder ten goede komen, zal de nieuwe strategie die dit najaar wordt uitgetekend voor de handelspolitiek gericht zijn op een verdere openstelling van de internationale economie, zowel op multilateraal als op bilateraal niveau. Met onze nieuwe internationale investeringsstrategie maakt de Commissie voor het eerst gebruik van haar nieuwe exclusieve bevoegdheid inzake buitenlandse directe investeringen en stippelt zij de strategische krachtlijnen van het EU-investeringsbeleid uit, zonder in het minst afbreuk te doen aan de rechtszekerheid voor beleggers, dank zij een aantal overgangsregelingen. Wij verheugen ons op de komende samenwerking met het Parlement en de Raad om deze strategie nader uit te werken met concrete initiatieven.

Het werkprogramma 2011 zal onder meer het volgende omvatten:

Een grote herziening van het ontwikkelingsbeleid van de EU en de Europese consensus inzake ontwikkeling, waarbij de evaluatie van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling op de bijeenkomst op hoog niveau in New York het uitgangspunt vormt

 • Een aanpassing van de regeling inzake handelspreferenties voor ontwikkelingslanden, met ingang van eind 2014

 • Een grondige hervorming van de instrumenten voor humanitaire hulp

 • Verdere versterking van onze responscapaciteit bij crisissituaties door middel van voorstellen voor het bundelen van de capaciteit en logistieke middelen van de lidstaten

 • Verdere stappen in het proces van uitbreiding van de Unie op basis van een door de cie in november 2010 te presenteren aanpak

 • Een herziening van het nabuurschapsbeleid

Bij wijze van conclusie spreek ik de hoop uit dat de nieuwe wijze van programmeren die we zijn overeengekomen, een stevige basis zal vormen voor interinstitutionele samenwerking. De Conferentie van commissievoorzitters heeft ons, via het beknopt verslag van haar werkzaamheden, ter zake reeds waardevolle ideeën aangereikt. Ik kijk uit naar de inbreng die het Parlement zal doen na een overlegronde tussen individuele Commissarissen en de bevoegde Commissies, en zal gaarne met u en de Conferentie van Voorzitters dit hele proces nogmaals onder de loep nemen vóór de definitieve goedkeuring van het werkprogramma door het College."


Side Bar