Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Letter by President Barroso to the Members of the European Parliament

"Αγαπητέ Πρόεδρε Buzek,

Προ ενός έτους εξέθεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους πολιτικούς προσανατολισμούς μου για τα επόμενα πέντε έτη και πρότεινα μια ειδική σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Με ευχαρίστηση διαπιστώνω ότι, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του παρόντος Σώματος των Επιτρόπων, μπορέσαμε να δώσουμε πολιτική και πρακτική έννοια στη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ταχεία σύναψη της νέας μας συμφωνίας-πλαισίου που μας έδωσε τη δυνατότητα να διαθέτουμε ένα σαφές και από κοινού συμφωνηθέν πλαίσιο για τις σχέσεις μας.

Όπως γνωρίζετε, η συμφωνία-πλαίσιο που συνήψαμε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Προβλέπει ότι πριν από την έγκριση του προγράμματος εργασίας θα διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των οργάνων μας για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Επίσης, περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Επιτροπής απευθύνεται στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου με ομιλία που εκφωνεί σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης. Δράττομαι της ευκαιρίας που μου παρέχει η παρουσία μου εδώ, για να σας εκθέσω συνοπτικά τα κύρια στοιχεία στα οποία βασίζεται η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. Ελπίζω ότι η παρουσίαση αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα για μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, η οποία θα βοηθήσει την Επιτροπή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2011 έως το τέλος Οκτωβρίου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο.

Όπως θα δείτε στην παρούσα επιστολή, έως το τέλος του 2010, αλλά και στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε οικονομικά ζητήματα. Το γεγονός αυτό αντανακλά την προτεραιότητα που εξακολουθούμε να δίνουμε στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται να υποβάλουμε προτάσεις και να εφαρμόσουμε πολιτικές με σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση της οικονομίας της EE. Θα θέσουμε επίσης προς συζήτηση προτάσεις που μπορούν να δώσουν ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αναμένουμε ότι οι προτάσεις αυτές θα δώσουν ελπίδες στους πολίτες μας σε ολόκληρη την EE και θα καταστήσουν σαφή την πραγματική προστιθέμενη αξία της δράσης που αναλαμβάνεται σε επίπεδο EE. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να προγραμματίσουμε να διεξαχθεί με ταχείες διαδικασίες η διαπραγμάτευση για ορισμένες από τις σημαντικότερες προτάσεις μας, οι οποίες είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, θα αποδείξουμε την ικανότητα του συστήματος λήψης αποφάσεων της EE να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες ανάγκες και σε έκτακτες περιστάσεις.

Στο τμήμα της επιστολής μου που ακολουθεί, εκθέτω κατά ομάδες τα κύρια σημεία του μελλοντικού προγράμματος εργασίας μας στις ακόλουθες ενότητες:

Οικονομική διακυβέρνηση και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή παρουσίασε ιδέες ως πλαίσιο για τη συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην EE και στη ζώνη του ευρώ. Ακρογωνιαίος λίθος των ιδεών αυτών είναι η ενισχυμένη επιτήρηση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών, καθώς και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με την υποστήριξη ισχυρών μηχανισμών επιβολής, ώστε να προλαμβάνονται ή να διορθώνονται οι υπερβάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την κοινή οικονομική μας σταθερότητα.

Η Επιτροπή έσπευσε να αναλάβει δράση για την εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών στον «δεοντολογικό κώδικα» του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση όσον αφορά τα μέτρα που εμπίπτουν στις άμεσες αρμοδιότητές της. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα πρέπει προφανώς να αποτελέσουν αντικείμενο διοργανικής συμφωνίας προγραμματισμού ώστε η εξέταση και η έγκρισή τους να γίνουν με ταχείες διαδικασίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη συνδιαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της EE. Όπως ανακοινώσαμε τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά της για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση υποβάλλοντας περαιτέρω προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου εργαλείων διαχείρισης κρίσεων για την πρόληψη της πτώχευσης και την εξυγίανση τραπεζών, τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, την επιβολή κυρώσεων κατά των καταχρήσεων της αγοράς, την περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επιχειρηματικής διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά τις επόμενες ημέρες θα υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και ασφάλεια στις αγορές παραγώγων και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των γυμνών ακάλυπτων πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης. Οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές θα υποβληθούν από την Επιτροπή εφέτος το φθινόπωρο, ενώ οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν στις αρχές του επομένου έτους, οπότε και θα έχουμε επίσης ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο πλαίσιο της G 20. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο ώστε να ληφθούν το ταχύτερο δυνατόν οι αποφάσεις για αυτές τις προτάσεις.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 θα περιλαμβάνει:

 • Τις εργασίες που διεξάγονται για την ολοκλήρωση ενός νέου πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων.

 • Τα τελικά μέτρα για την ολοκλήρωση της συνολικής μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος: την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), τους κανόνες ΟΣΕΚΑ για τους θεματοφύλακες και τις αμοιβές, νομοθεσία για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές, περαιτέρω τροποποιήσεις στον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, νομοθεσία για τη διαχείριση κρίσεων και το ταμείο εξυγίανσης τραπεζών, νομοθεσία για την επιχειρηματική διακυβέρνηση. Η Επιτροπή θα δώσει επίσης συνέχεια στα συμπεράσματα που πρόκειται να εξαχθούν εφέτος το φθινόπωρο σε τομείς όπως η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ευρώπη 2020 – μια στρατηγική ανάπτυξης για την EE

Οι προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την EE έχουν πλέον εδραιωθεί ως το βασικό πλαίσιο για το μέλλον. Η παραδοχή στην οποία στηρίζεται η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 είναι ότι η ανάκαμψη και το μέλλον της Ευρώπης εξαρτώνται από την επιδίωξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με ποσοτικούς στόχους και συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο EE και κρατών μελών. Η ανακοίνωση αυτή βρήκε ευρεία απήχηση και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Το έργο μας στρέφεται πλέον στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατά το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή εκείνων των στοιχείων της τα οποία προωθούν την ανάπτυξη. Η Επιτροπή παρουσίασε ήδη την εμβληματική πρωτοβουλία του Ψηφιακού Θεματολογίου της και, έως το τέλος του 2010, θα παρουσιάσει και άλλες αποφασιστικής σημασίας εμβληματικές πρωτοβουλίες με θέματα όπως η Ένωση καινοτομίας, η βιομηχανική πολιτική, η νεολαία εν κινήσει, οι νέες δεξιότητες και επαγγέλματα και η πλατφόρμα κατά της φτώχειας. Θα προωθήσουμε επίσης βασικά στοιχεία της εμβληματικής πρωτοβουλίας της EE για την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων, ιδίως στους τομείς της ενεργείας και των μεταφορών, στο πλαίσιο της συνολικής μας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το 2011, θα αποτελέσει αναμφίβολα ορόσημο το πρώτο έτος εφαρμογής της προσέγγισης για το 2020, οπότε η Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη, που θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2011, θα δώσει το λάκτισμα για την εκκίνηση του νέου ευρωπαϊκού εξαμήνου συντονισμού των πολιτικών.

Η κατάλληλη κοινωνική πλατφόρμα για τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης

Οι κοινωνίες των χωρών μας βασίζονται σε ένα κοινωνικό μοντέλο στο οποίο η ανάπτυξη και η ευημερία, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική ενσωμάτωση αλληλοσυμπληρώνονται. Πρόκειται για ένα μοντέλο μοναδικό, το οποίο παρέχει ευκαιρίες σε όλους, αλλά το οποίο πρέπει επίσης να αναπτύσσεται διαρκώς προκειμένου να είναι αποτελεσματικό. Ενόψει της κρίσης που αντιμετωπίζουμε σήμερα, οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση και να προσφέρουμε υποστήριξη, κατάρτιση και ενθάρρυνση κάθε φορά που εμφανίζονται ευκαιρίες. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβα ενώπιον του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας και θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ερμηνεία της οδηγίας περί αποσπασμένων εργαζομένων.

Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος της εκπαίδευσης ως ακρογωνιαίου λίθου για την οικοδόμηση ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η EE πρέπει να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνδράμει τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για το 2020.

Στα μέτρα του προγράμματος εργασίας για το 2011 πρέπει να περιληφθούν και τα ακόλουθα:

 • Η αναθεώρηση της δέσμης του 2005 για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδίως υπό το πρίσμα του πλαισίου για την ποιότητα των δημόσιων και των κοινωνικών υπηρεσιών

 • Πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή διάσταση του εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για την εξασφάλιση ισότητας στην εκπαίδευση.

Αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς

Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το ισχυρότερο μέσο που διαθέτουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτική έκθεση την οποία εκπόνησε, κατόπιν παράκλησής μου, ο κ. Mario Monti, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για μια φιλόδοξη «Πράξη για την ενιαία αγορά» που θα περιλαμβάνει κατάλογο νομοθετικών και άλλων προτάσεων προτεραιότητας οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του 2011 με σκοπό να ωφεληθούν άμεσα οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. H «Πράξη για την ενιαία αγορά» πρόκειται να περιλάβει βελτιώσεις στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, προτάσεις για τη δημιουργία μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας επιχειρήσεων και νέες προσπάθειες για τη μείωση των τελών περιαγωγής για τους πολίτες σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, καθώς και την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας. Στόχος μας πρέπει να είναι να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση υπέρ των ΜΜΕ και άλλων βασικών φορέων στην ενιαία αγορά.

Το ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρήσεων κλείνοντας τα κενά που παρουσιάζει η ενιαία αγορά. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκφράζουν συχνά ανησυχίες για προβλήματα όπως η σύνταξη μιας συμβάσεως ή ο τρόπος πληρωμής για αγαθά ή οι υπηρεσίες που παρέδωσαν.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 προτείνεται να περιλαμβάνει:

 • Μέτρα που θα προσδιορίζονται στην «Πράξη για την ενιαία αγορά»

 • Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για το δίκαιο των συμβάσεων και μέτρα κατά των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες όταν επιδιώκουν την είσπραξη απαιτήσεων σε άλλα κράτη μέλη. Όταν η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι περιορισμένη, η ταχεία είσπραξη των απαιτήσεων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων

 • Μια αξιολόγηση της προόδου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών περιαγωγής

 • Αναθεωρημένους κανόνες για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα

 • Tην ολοκλήρωση των εργασιών περί συλλογικής προσφυγής

 • Τον προσδιορισμό των τρόπων με τους οποίους η EE μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης που αποτελεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Έξυπνη νομοθεσία

Κατά την εκπόνηση των προτάσεων της, η Επιτροπή θα τηρεί τα αυστηρότερα πρότυπα της έξυπνης νομοθεσίας και θα ακολουθεί μια έντονα οριζόντια προσέγγιση με στέρεες βάσεις στη χάραξη πολιτικής, στηριζόμενη σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης των επιπτώσεων και με σεβασμό στις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Θα συνεχίσουμε να υποβάλλουμε προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θεωρούμε δε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με τα άλλα όργανα για την ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της για να εξασφαλίσει τη χρηστή και υποκείμενη σε λογοδοσία διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την OLAF, την υπηρεσία της EE που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της απάτης.

Προς μια κοινωνία που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους ενεργειακούς πόρους

Ένας από τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί περισσότερη ανάπτυξη με τη χρήση λιγότερων πόρων. Η ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται ένα όραμα που θα προωθεί τον μακροπρόθεσμο αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς μια πραγματικά διατηρήσιμη ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται η σύγκλιση των διαφόρων συνιστωσών της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον σε μια συνεκτική προσέγγιση για την αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων και για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών πρέπει να συμπεριληφθούν στις προετοιμασίες για τη Συνάντηση Κορυφής της Γης Ρίo+20 που θα πραγματοποιηθεί το 2012.

Είναι επίσης προφανές ότι η γεωργία θα διαδραματίσει μείζονα ρόλο για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημαντικότερες προκλήσεις, όπως η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, ώστε αυτή να εκσυγχρονιστεί και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η οποία επιθυμεί μια γεωργία αειφόρο, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον.

Η EE θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές μας πολιτικές. Θα εξακολουθήσουμε να θέτουμε τις βάσεις για την κατάρτιση του πιο φιλόδοξου προγράμματος δράσης στον κόσμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ συγχρόνως θα επιδιώκουμε τη σύναψη μιας παγκόσμιας συμφωνίας που θα εξασφαλίζει τις φιλόδοξες περικοπές εκπομπών που έχουμε ανάγκη.

Κατά τους επόμενους μήνες, θα δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ενεργειακή πολιτική, δεδομένου ότι αυτή βοηθά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εφέτος κιόλας θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράσης για την ενέργεια. Πρόκειται για έγγραφο στρατηγικής στο οποίο θα ορίζονται οι ενέργειες προτεραιότητας για την περίοδο 2011-2020. Θα υποστηρίζεται από το έργο που επιτελείται με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 θα περιλαμβάνει:

 • Τη χάραξη της πορείας προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, και την παρουσίαση των σεναρίων βάσει των οποίων η EE θα πρέπει να πορευθεί προκειμένου να μπορέσει να φέρει επανάσταση στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών στις επόμενες δεκαετίες

 • Προτάσεις για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στις πολιτικές της EE

 • Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής

 • Μια στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θα προβλέπει συγκεκριμένους τρόπους για την επίτευξη του στόχου του 20% έως το 2020, για παράδειγμα στους τομείς των κατασκευών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των μεταφορών

 • Τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου που θα ανοίγει τον δρόμο για την ενεργειακή υποδομή, ιδίως δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη ευφυών δικτύων υποδομής

 • Μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις στρατηγικές μεταφορικές υποδομές της Ευρώπης

 • Μια συνολική εξέταση του ζητήματος της χωρητικότητας των αερολιμένων ώστε να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, να εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των καταναλωτών και να βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση των αερολιμένων

 • Μια νέα εποχή στην κοινή αλιευτική πολιτική.

Η συμμετοχή των πολιτών

Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών κατά τη μετακίνησή τους εντός της EE. Σκοπός μας πρέπει επίσης να είναι η ολοκλήρωση των εργασιών για την Πρωτοβουλία των Πολιτών, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να απολαύουν πλήρως αυτή την αύξηση των συμμετοχικών τους δικαιωμάτων.

Η EE πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί την άμεση σύνδεση των πολιτικών της με τους πολίτες και να προωθεί μια σαφώς ευρωπαϊκή διάσταση που θα αντανακλά τον πολιτιστικό πλούτο και την ποικιλομορφία της ΕΕ.

Για μια ασφαλέστερη Ευρώπη

Η συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στην EE νέες αρμοδιότητες ώστε να τη βοηθήσει να μετατρέψει την Ευρώπη σε ένα περισσότερο ανοικτό χώρο, στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κυκλοφορούν ή να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ευκολότερα, καθώς επίσης και για να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη, ένας τόπος στον οποίο, χάρη σε μια αποτελεσματική εσωτερική στρατηγική ασφάλειας, οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες δεν θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος. Η Επιτροπή πρότεινε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια - το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης - και είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε την ισορροπία που το χαρακτηρίζει μεταξύ της ανάγκης για ασφάλεια και της απαίτησης για ελευθερία.

Τα εκατομμύρια των ταξιδιωτών που διασχίζουν σύνορα κάθε μέρα, δεν επιθυμούν να αυξηθούν ξαφνικά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί στις διεθνείς ανταλλαγές και να συνειδητοποιήσουμε τα οικονομικά πλεονεκτήματα που έχουμε να αποκομίσουμε από τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές. Η μετανάστευση προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Χρειάζεται όμως να αντιμετωπίζεται με εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, με σαφή διάκριση μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και ένα σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται κατάλληλα την πρόκληση του ασύλου. Το 2011, θα υποβάλουμε προτάσεις για τη συμπλήρωση της δέσμης για τη νόμιμη μετανάστευση που αρχίσαμε να θεσπίζουμε από το 2005. Θα συνεχίσουμε επίσης τις εργασίες στον τομέα της λαθρομετανάστευσης, σε εταιρική σχέση με τις χώρες προέλευσης.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 θα περιλαμβάνει:

 • Πρόταση για την παροχή υποστήριξης στα θύματα εγκληματικών πράξεων

 • Tο συνολικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην EE

 • Ανάπτυξη των εργασιών για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων σε υποθέσεις γαμικών διαφορών και γονικής μέριμνας

 • Προτάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των επισκεπτών ελέγχοντας συγχρόνως αποτελεσματικότερα τα εξωτερικά μας σύνορα, μέσω του προγράμματος καταχώρησης των επιβατών και του συστήματος εισόδου/εξόδου.

Tο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή θα υποβάλει του χρόνου την πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι δαπάνες μας πρέπει να αντανακλούν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και να συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών πολιτικών στόχων μας, ιδίως της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά γενικό κανόνα, ο προϋπολογισμός της EE πρέπει να επικεντρώνεται σε πολιτικές στις οποίες μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα και να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία. Συγχρόνως, το σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης χρήζει εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού.

Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, η οποία θα δημοσιευθεί κατά τις επόμενες εβδομάδες, θα αποτελέσει καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε τις βασικές αρχές και επιλογές που θα πρέπει να διαμορφώσουν το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ορισμένα από τα σημαντικότερα ορόσημα το 2011 θα είναι τα ακόλουθα:

 • Οι κύριες προτάσεις για έναν νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πρώτο εξάμηνο του 2011·

 • Λεπτομερείς προτάσεις για την επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών. Ιδιαίτερα ορόσημα θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, η νομοθεσία για τη ρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής από το 2013 και εξής· για τις πολιτικές συνοχής, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· για την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάπτυξη των υποδομών και των διασυνδέσεων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς και για την προώθηση του ψηφιακού θεματολογίου. Αποφασιστικής σημασίας θα είναι επίσης τα μέσα για την οικοδόμηση εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και για την εφαρμογή των πολιτικών στους τομείς της ιθαγένειας και της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Μια νέα κατεύθυνση στις εξωτερικές σχέσεις

Οι νέες δομές που δημιούργησε η συνθήκη της Λισαβόνας για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της EE θα τεθούν σύντομα σε πλήρη λειτουργία. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με την οποία θα συνεργαζόμαστε πολύ στενά.

Με τις δομές που διαθέτουμε, έχουμε πλέον την ευκαιρία να προωθήσουμε μια συνολική και συνεκτική πολιτική για τις κύριες εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας στους στρατηγικούς μας εταίρους και αποδεικνύοντας ότι η EE είναι ικανή να μιλά με μία φωνή ως ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το όραμά της για το πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο της EE στην παγκόσμια σκηνή.

Απαραίτητο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η προώθηση των αξιών και των συμφερόντων μας με τρόπο συντονισμένο σε ολόκληρο το φάσμα των μέσων εξωτερικής πολιτικής της EE. Για την Επιτροπή, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική, η οποία θα επικεντρώνεται στους τομείς στους οποίους μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη. Η βοήθεια προς τα θύματα ανθρωπιστικών καταστροφών παραμένει κεντρικό στοιχείο της δράσης που αναπτύσσει η EE παγκοσμίως. Πρέπει να εκπονηθούν το ταχύτερο δυνατό προτάσεις με τις οποίες θα εξασφαλίζεται η ικανότητα ταχείας και αποτελεσματικής απόκρισης της EE σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων.

Για να εξασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα του ανοικτού εμπορίου θα αποβούν σε όφελος όλων, η νέα στρατηγική για την πολιτική εμπορίου, η οποία θα υποβληθεί εφέτος το φθινόπωρο, θα προωθεί το περαιτέρω άνοιγμα της διεθνούς οικονομίας, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο. Με τη νέα μας στρατηγική για τις διεθνείς επενδύσεις, η Επιτροπή άρχισε να ασκεί τη νέα αποκλειστική της αρμοδιότητα στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων και να καθορίζει τους κύριους στρατηγικούς προσανατολισμούς της επενδυτικής πολιτικής της EE διατηρώντας παράλληλα πλήρη ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές μέσω ενός μεταβατικού πλαισίου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να εμπλουτίσουμε την εν λόγω στρατηγική με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 θα περιλαμβάνει:

 • Ριζική αναθεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής της EE και της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, βάσει της αναθεώρησης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Νέας Υόρκης

 • Προσαρμογή του καθεστώτος εμπορικών προτιμήσεων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από το τέλος του 2014

 • Αναμόρφωση σε βάθος των μέσων ανθρωπιστικής βοήθειας

 • Περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων της EE μέσω προτάσεων για την από κοινού αξιοποίηση του δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποστήριξης των κρατών μελών

 • Συνέχιση της διαδικασίας διεύρυνσης βάση της προσέγγισης που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010

 • Αναθεώρηση της Πολιτικής Γειτονίας.

Καταλήγοντας, ελπίζω ότι η νέα προσέγγιση που συμφωνήσαμε όσον αφορά τον προγραμματισμό θα αποτελέσει μια στέρεα βάση για τη διοργανική συνεργασία. Το έργο της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών με τη μορφή της περιληπτικής έκθεσης αποτέλεσε ήδη σημαντική συμβολή στον προβληματισμό μας. Προσβλέπω με ενδιαφέρον στις παρατηρήσεις που θα υποβάλει το Κοινοβούλιο μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των επιμέρους επιτρόπων και των σχετικών επιτροπών, καθώς και στην επισκόπηση του συνόλου της διαδικασίας μαζί με εσάς και με τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προτού το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει οριστικά το πρόγραμμα εργασίας."


Side Bar