Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

Bruxelles, den 7. september 2010

Letter by President Barroso to the Members of the European Parliament

"Kære formand Buzek

For et år siden forelagde jeg mine politiske retningslinjer for de næste fem år for Europa-Parlamentet, og jeg foreslog, at der skulle være en særlig forbindelse mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen. Det glæder mig at se, at vi i de få måneder, der er gået, siden det nuværende kommissærkollegium tiltrådte, har været i stand til at omsætte dette både politisk og i praksis. Det var især vigtigt at få indgået vores nye rammeaftale meget hurtigt, så vi har klare, vedtagne rammer for vores forbindelser med hinanden.

Som De ved, betyder vores rammeaftale, at der er betydelige ændringer i den måde, som Kommissionen vedtager sit årlige arbejdsprogram på. Ifølge rammeaftalen skal der, inden arbejdsprogrammet vedtages, foregå drøftelser mellem vores institutioner om de politiske prioriteter for Unionen. Den indeholder også en bestemmelse om, at formanden for Kommissionen skal holde en tale for forsamlingen om situationen i Den Europæiske Union. Sammen med denne tale vil jeg gerne give Dem en oversigt over de hovedelementer, der har ligget til grund for forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram. Dette vil kunne bruges som udgangspunkt for en udveksling af synspunkter mellem Kommissionen og Parlamentet, som vil kunne hjælpe Kommissionen med at få færdiggjort sit arbejdsprogram for 2011 inden udgangen af oktober, sådan som det er fastlagt i rammeaftalen.

Som De kan se af mit brev, vil der blive lagt stor vægt på økonomiske anliggender for resten af 2010 og i Kommissionens næste arbejdsprogram. Det afspejler, at en løsning på den økonomiske krise fortsat er højt prioriteret. Vi vil fremsætte forslag om og fortsætte med politikker, som kan få EU's økonomi i bedre form, og også fremskynde forslag, der kan være med til at fremme bæredygtig vækst og skabe nye arbejdspladser. Det vil kunne give borgerne i hele EU nyt håb og vise dem, hvilken reel merværdi tiltag på EU-plan kan have. Vi håber at opnå Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af, at der programmeres hasteforhandlinger om visse nøgleforslag, som er af central betydning for økonomisk genopretning og jobskabelse. Hermed vil vi kunne vise, at vi med vores beslutningstagningssystem er i stand til at reagere på særlige behov og særligt presserende sager.

I resten af dette brev har jeg grupperet de hovedelementer, som vi overvejer at medtage i vores kommende arbejdsprogram, under ti overskrifter.

Økonomisk styring og regulering af finansielle tjenesteydelser

Kommissionen har forelagt nogle ideer, som har lagt rammerne for debatten om, hvordan styringen af den økonomiske politik i EU og i euroområdet kan styrkes. Det vigtigste er mere overvågning af skattepolitikker, makroøkonomiske politikker og strukturreformer. Det bør bakkes op af solide håndhævelsesmekanismer for at forhindre eller korrigere for udskejelser, som vil kunne true væksten og skade vores fælles finansielle stabilitet.

Kommissionen gik hurtigt over til at foretage de nødvendige tilpasninger af adfærdskodeksen i stabilitets- og vækstpagten og vil fortsætte med at træffe foranstaltninger, der falder ind under dens direkte kompetence. Vi vil forelægge lovgivningsforslag ved udgangen af september. Disse forslag vil helt klart kunne være emner for en interinstitutionel programmeringsaftale om hastebehandling og hastevedtagelse af disse tekster.

Europa-Parlamentet er meget aktivt engageret i den fælles beslutningstagning om den nye reguleringsramme for EU's finansielle servicesektor. Som vi meddelte i juni, vil Kommissionen supplere sit finansielle reformprogram med flere forslag, herunder et sæt af krisestyringsredskaber til forebyggelse og sanering af nødlidende banker, større gennemsigtighed på markedet, sanktioner over for markedsmisbrug, yderligere styrkelse af reglerne om bankkapital og initiativer, der kan forbedre selskabsledelse i den finansielle sektor. I de kommende dage vil vi forelægge lovgivningsforslag, der skal give gennemsigtighed og sikkerhed på derivatmarkederne og tage fat om problemet med naked short selling, herunder credit default swaps. De fleste af disse forslag vil blive vedtaget af Kommissionen her i efteråret, og resten vil følge i begyndelsen af næste år, således at vi også sikrer, at vi har opfyldt vores internationale forpligtelser over for G 20. Vi vil gerne arbejde nært sammen med Parlamentet for at få fremskyndet beslutningerne om disse forslag.

I arbejdsprogrammet for 2011 vil der indgå:

 • Det igangværende arbejde med at færdiggøre og aftale en ny ramme for økonomisk styring, herunder lovgivningsforslag.

 • Finansielle foranstaltninger til færdiggørelse af den omfattende reform af det europæiske finansielle system: revision af MiFID, UCITS-regler om depositarer og aflønning, lovgivning om pakkeprodukter for private investorer, yderligere ændringsforslag til forordningen om kreditvurderingsbureauer, lovgivning om krisestyring og banksaneringsfonde, lovgivning om god selskabsledelse. Kommissionen vil også følge op på de konklusioner, der skal nås i løbet af efteråret på områder som beskatning af den finansielle sektor.

Europa 2020 – en vækststrategi for EU

Kommissionens forslag til en ny vækststrategi for EU er nu fastlagt som kernerammen for tiden fremover. Den underliggende antagelse i Europa 2020 er, at Europas genopretning og fremtid er afhængig af fortsat intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst med kvantificerede mål og konkrete tiltag på såvel EU-plan som nationalt plan. Dette er blevet vel modtaget og blev godkendt af Det Europæiske Råd i juni. Nu arbejdes der på at få gennemført strategien, og der lægges særlig vægt på at fremskynde de vækstfremmende elementer heri. Kommissionen har allerede lanceret sit flagskib om den digitale dagsorden, og i slutningen af året vil Kommissionen forelægge andre flagskibsinitiativer, blandt andet om Innovationsunionen, industripolitik, Unge på vej, nye færdigheder og arbejdspladser og platformen til bekæmpelse af fattigdom. Vi vil også pege på nøgleelementer i EU's flagskib om ressourceeffektivitet, navnlig inden for energi og transport, sammen med vores overordnede klimaforandringsstrategi. En af milepælene for 2011 vil helt klart være det første års implementering af 2020-strategien og den årlige vækstundersøgelse i starten af 2011, som indleder det nye europæiske semester for samordning af politikker.

Den rette sociale platform til modernisering af Europa

Vores samfund er baseret på en social model, hvor vækst og velfærd, konkurrenceevne og rummelighed supplerer hinanden. Det er en enestående model, som giver alle nogle muligheder, men som også hele tiden må udvikles for at være effektiv. Med den nuværende krise må vores bestræbelser være fokuseret på bekæmpelse af arbejdsløshed og oprettelse af arbejdspladser. Vi må handle, yde støtte, uddanne og opmuntre, når som helst mulighederne er der. EU må arbejde sammen med regeringer og arbejdsmarkedsparter for at sikre, at vi afprøver alle mulige veje til at skabe gode og bæredygtige arbejdspladser. Sådan som jeg har lovet Parlamentet, vil Kommissionen foreslå en revision af arbejdstidsdirektivet og fremsætte et lovgivningsforslag om fortolkningen af direktivet om udstationerede arbejdstagere.

I Europa 2020 har uddannelse en central rolle at spille som en af grundstenene til opbygning af velstand og social retfærdighed. EU må se på, hvad den kan bidrage med for at hjælpe de nationale regeringer til at nå deres mål for 2020.

Blandt foranstaltningerne i arbejdsprogrammet for 2011 vil der også indgå:

 • En revision af pakken fra 2005 om tjenesteydelser af almen interesse, navnlig i lyset af kvalitetsrammerne for offentlige og sociale tjenesteydelser.

 • Initiativer om den europæiske dimension ved moderniseringen af højere uddannelse, især universiteter, og om at sikre kvalitet inden for uddannelse.

Frigørelse af potentialet i det indre marked

Det indre marked er et af de vigtigste resultater af europæisk integration og vores vigtigste aktiv til at øge konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser. Med udgangspunkt i den omfattende rapport, som Mario Monti har udarbejdet efter anmodning fra mig, vil Kommissionen forelægge en ambitiøs "pakke for det indre marked" med en liste over prioriterede lovgivningsforslag og andre forslag, som vil blive forelagt i løbet af 2011, og som alle skal være til direkte fordel for virksomheder og borgere. I pakken for det indre marked vil der indgå forbedringer af reglerne for offentlige indkøb, forslag til et ensartet konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB) og fortsatte bestræbelser på at få reduceret roamingtaksterne for borgere i et Europa uden grænser, og udvikling af en ramme for elektronisk identitet og autentificering. Målet bør være at opnå en virkelig forskel for SMV'er og andre vigtige aktører i det indre marked.

Med europæisk civilret er der flere muligheder for at lette grænseoverskridende foranstaltninger og stoppe hullerne i det indre marked. Små og mellemstore virksomheder har ofte problemer med blandt andet at opstille en kontrakt eller med at få betaling for de varer og tjenesteydelser, som de leverer.

I arbejdsprogrammet for 2011 vil der indgå:

 • Foranstaltninger, der skal indgå i pakken for det indre marked.

 • En europæisk referenceramme for aftaleret og tiltag over for de forhindringer, som virksomheder og borgere støder på, når de prøver at inddrive fordringer i andre medlemsstater. Når adgangen til kapital er begrænset, er det vigtigt med en hurtig eksekution af fordringer, hvis virksomhederne skal kunne overleve.

 • En vurdering af de fremskridt, der er gjort inden for udvikling af roamingtjenester.

 • Reviderede regler for genanvendelse af oplysninger fra den offentlige sektor.

 • Færdiggørelse af arbejdet med kollektiv klageadgang.

 • Definition af, hvordan EU kan bidrage til at takle de enorme udfordringer i forbindelse med en pensionsreform.

Intelligent regulering

Kommissionen vil, når den udarbejder sine forslag, overholde de højeste standarder for intelligent regulering og benytte en stærk, horisontal og solidt baseret tilgang til beslutningstagning, der er baseret på et integreret system til konsekvensanalyse, og som overholder principperne om proportionalitet og nærhed. Vi vil fortsætte med at fremsætte forslag, der kan mindske de administrative byrder for erhvervsdrivende, især små og store virksomheder, og vi vil arbejde sammen med andre institutioner om at udvikle denne tilgang.

Kommissionen vil også fortsætte sit arbejde med at sikre en forsvarlig og ansvarlig økonomisk forvaltning af EU-budgettet. Den vil arbejde nært sammen med Europa-Parlamentet og Rådet om reguleringsrammerne for OLAF, EU's kontor til bekæmpelse af svig.

Hen imod et ressourceeffektivt samfund

En af de bærende søjler i Europa 2020 er nødvendigheden af at skabe mere vækst med færre ressourcer. Det europæiske samfund har brug for en vision, som kan fremme den langsigtede omlægning af vores økonomi hen imod virkelig bæredygtig vækst. Det indebærer, at de forskellige strenge i politikker om klimaforandring, energi, transport og miljø skal integreres i en sammenhængende strategi om ressourceeffektivitet og en lavemissionsfremtid. Det bør indgå i forberedelserne til Rio+20-miljøtopmødet i 2012.

Det er også klart, at landbruget vil spille en vigtig rolle og tage fat på nogle af de største udfordringer som global fødevaresikkerhed, tabet af biodiversitet og bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer. Kommissionen vil derfor foreslå en væsentlig reform af den fælles landsbrugspolitik for at få den moderniseret og gjort lydhør over for forventningerne fra det europæiske samfund, som ønsker en bæredygtig, konkurrencedygtig og miljøvenlig landbrugssektor.

EU vil fortsætte med at stå i spidsen for bekæmpelsen af klimaforandring - både i vores interne og eksterne politikker. Vi vil fortsætte med at sætte byggestenene på plads i verdens mest ambitiøse handlingsprogram til bekæmpelse af klimaforandring, og vi vil forsøge at få indgået en global aftale om de ambitiøse nedskæringer i emissionerne, som vil har brug.

I de kommende måneder vil energipolitik komme til at stå højt på vores dagsorden og støtte de allerede fastsatte mål for konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed. Allerede i år vil der blive forelagt en energihandlingsplan, som vil være et strategidokument med de prioriterede indsatspunkter for 2011-2020. Dette vil fulgt op af arbejde med at skabe det rette miljø for moderniseringen af europæisk energiinfrastruktur.

I arbejdsprogrammet for 2011 vil der indgå:

 • Udstikning af retningslinjerne for en lavemissionsøkonomi indtil 2050 og opstilling af scenarier, hvor EU kan revolutionere energi og transport i de kommende årtier.

 • Forslag til inddragelse af klimaforandring i alle EU-politikker.

 • Forslag til modernisering og reform af den fælles landbrugspolitik.

 • En strategi for energieffektivitet, som i detaljer viser, hvordan målet om 20 % kan nås inden 2020, for eksempel inden for byggeri, forsyning og transport.

 • Indførelse af de rette reguleringsrammer, der kan bane vej for energiinfrastruktur, og prioritering af især intelligente net.

 • En ny tilgang til Europas strategiske transportinfrastruktur.

 • En grundig gennemgang af spørgsmålet om lufthavnskapacitet for at fremme konkurrencen, tjene forbrugernes interesse bedre og forbedre lufthavnenes miljømæssige indsats.

 • En ny epoke for den fælles fiskeripolitik.

Inddragelse af borgerne

Kommissionen vil fremsætte forslag om styrkelse af borgernes rettigheder, når de rejser over grænser. Vi vil også forsøge at færdiggøre arbejdet med borgerinitiativet, således at europæerne fuldt ud kan få glæde af, at de har fået flere deltagelsesrettigheder.

EU bør fortsætte med at fremhæve, at dens politikker har direkte relevans for borgerne, og at fremme en særlig europæisk dimension for at afspejle EU's kulturelle rigdom og mangfoldighed.

EU skal gøres til et mere sikkert sted

Med Lissabontraktaten har EU fået nye kompetencer til at gøre EU til et mere åbent område, hvor det vil være lettere at flytte omkring eller drive forretning, men også til et mere sikkert sted, hvor der er en effektiv, intern sikkerhedsstrategi, der sikrer, at kriminelle og terrorister ikke kan udnytte huller i systemet. Kommissionen har fremsat et meget ambitiøst program for de kommende år – Stockholmprogrammets handlingsplan – og vi fast besluttede på, at opretholde den balance, der er omhandlet heri mellem behovet for sikkerhed og hensynet til frihed.

De mange millioner rejsende, der krydser grænserne hver dag, ønsker ikke pludselig at blive konfronteret med endnu flere besværligheder. Vi må være åbne over for internationale udvekslinger og se de økonomiske fordele ved international eksponering. Indvandring er en nøgleressource for det europæiske samfund. Men det kræver borgernes tillid. Det betyder en fælles indvandringspolitik, hvor der er en klar skelnen mellem lovlig og ulovlig indvandring, og et system, som styrer udfordringen i forbindelse med asyl på bedste måde. Næste år vil vi foreslå flere dele til den lovpakke om lovlig indvandring, som vi startede med tilbage i 2005. Vi vil også fortsætte med tiltag på området ulovlig indvandring, sammen med hjemlandene.

I arbejdsprogrammet for 2011 vil der indgå:

 • Et forslag om støtte til ofre for kriminalitet.

 • En omfattende lovramme for beskyttelse af personoplysninger i EU.

 • Videreudvikling af arbejdet med at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og forældreansvar.

 • Forslag, der skal gøre rejseforholdene nemmere for besøgende og samtidig også gøre det nemmere at kontrollere de ydre grænser mere effektivt, med et registreringsprogram for rejsende og et indrejse-/udrejsesystem.

Den næste flerårige finansielle ramme

Kommissionen vil forelægge sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme næste år. Det, vi afsætter penge til, skal afspejle, hvad der er de vigtigste udfordringer, som Europa står over for, og det skal bidrage til at nå vores vigtigste politiske mål, især i Europa 2020-strategien. Som et ledende princip bør EU-budgettet rettes mod politikker, hvor vi kan gøre en forskel og bibringe en reel merværdi. Samtidig er der brug for en modernisering og rationalisering af Unionens system for egne indtægter.

Kommissionens budgetrevision, som skal forelægges i de kommende uger, vil være en god anledning til at drøfte, hvilke hovedprincipper og optioner der skal danne grundlag for den næste flerårige finansielle ramme. Blandt milepælene i 2011 vil der være:

 • De vigtigste forslag til en ny flerårig finansiel ramme i første halvdel af 2011.

 • Detaljerede forslag til næste generation af udgiftsprogrammer. Af særlige milepæle vil der være lovgivning om den fælles landbrugspolitik fra 2013, om politikker om samhørighed, takling af arbejdsløshed og gennemførelse af strukturreformer i Europa 2020, om tilskyndelse til innovation og udvikling af transport- og energiinfrastruktur og samkøring samt fortsættelse af den digitale dagsorden. Der vil også blive lagt vægt på instrumenter til at opbygge Unionens eksterne politikker og til at anvende politikker på områderne borgerskab og frihed, sikkerhed og retfærdighed.

En ny retning for eksterne forbindelser

EU's nye strukturer for ekstern politik, der blev skabt med Lissabontraktaten, vil snart stå klar og fungere fuldt ud. Kommissionen vil fortsætte med at støtte den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil og arbejde meget nært sammen med denne tjeneste.

Da strukturerne nu er på plads, har vi mulighed for at finde frem til en alsidig, sammenhængende politik om de vigtigste eksterne udfordringer, vi står over for i dag, og vi kan koncentrere vores indsats om strategiske partnere og vise, at EU er stand til at tale med én stemme som en stærk og pålidelig partner. Kommissionen vil forelægge sin vision af, hvordan vi kan maksimere EU's rolle i verden, for at markere det første år efter gennemførelsen af Lissabonstrategien.

En fast bestanddel af denne indsats er at fremme vores værdier og vores interesser på en samordnet måde i alle EU's eksterne instrumenter. For Kommissionens vedkommende må det omfatte en effektiv udviklingspolitik, som fokuserer på, hvordan bistanden kan få en reel virkning for dem, som er i nød. At hjælpe dem, som rammes af humanitære katastrofer, er fortsat en helt central del af EU's engagement rundt om i verden. Der bør hurtigst muligt gennemføres forslag, som skal sikre, at EU kan reagere hurtigt og effektivt på humanitære kriser.

For at sikre, at fordelene ved åben handel kommer alle til gode, vil der i dette efterårs nye handelspolitiske strategi blive skubbet på, for at få åbnet den internationale økonomi endnu mere både på multilateralt og på bilateralt plan. Med vores nye internationale investeringsstrategi er Kommissionen begyndt at benytte sin nye enekompetence vedrørende direkte udenlandske investeringer og udstikke de væsentlige strategiske retningslinjer for EU's investeringspolitik under behørigt hensyn til fuldstændig retssikkerhed for investorerne ved hjælp af overgangsordninger. Vi ser frem til at samarbejde med Parlamentet og Rådet for at fylde denne strategi ud med konkrete initiativer.

I arbejdsprogrammet for 2011 vil der indgå:

 • En større revision af EU's udviklingspolitik og af den europæiske konsensus om udvikling, som bygger på revisionen af millenniumudviklingsmålene på højniveaumødet i New York.

 • En tilpasning af handelspræferenceordningen for udviklingslande, som skal gælde fra og med udgangen af 2014.

 • En større omarbejdning af instrumenterne til humanitær bistand.

 • Yderligere styrkelse af vores kriseberedskabskapacitet med forslag om samkøring af medlemsstaternes kapacitet og logistik.

 • Vægtning af udvidelsesprocessen på grundlag af den fremgangsmåde, der vil blive forelagt af Kommissionen i november 2010.

 • En revideret naboskabspolitik.

Til slut vil jeg sige, at jeg håber, at den nye tilgang til programmering, som vi er blevet enige om, vil være et solidt grundlag for det interinstitutionelle samarbejde. Udvalgsformandskonferencens arbejde, der er mundet ud i deres sammenfattende rapport, har allerede givet værdifulde input til vores overvejelser. Jeg ser frem til at få input fra Parlamentet, når høringerne mellem de enkelte kommissærer og de relevante udvalg har fundet sted og til at få gennemgået hele forløbet med Dem og Formandskonferencen, inden den endelige vedtagelse af arbejdsprogrammet finder sted i kollegiet."


Side Bar