Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

V Bruselu 7. září 2010

Dopis předsedy Evropské komise Barrosa poslancům Evropského parlamentu

"Vážený pane předsedo,

před rokem jsem Evropskému parlamentu předložil své politické směry na dalších pět let a navrhl jsem vytvoření zvláštních vztahů mezi Parlamentem a Komisí. Jsem velmi rád, že jsme tomuto přístupu mohli dát politický i praktický význam již nedlouho poté, co se Kolegium komisařů ujalo úřadu. Velmi důležité bylo zejména rychlé uzavření nové společné rámcové dohody, aby naše vztahy upravoval jasný a dohodnutý rámec.

Jak je Vám známo, naše rámcová dohoda významně mění způsob, jakým Komise přijímá svůj roční pracovní program. Dohoda předpokládá, že před přijetím pracovního programu budou naše instituce společně diskutovat o politických prioritách Unie. Zahrnuje tedy i ustanovení, že předseda Komise pronese v plénu projev o stavu Evropské unie. Současně se svým projevem bych Vám rád nastínil hlavní aspekty, které jsou směrodatné pro přípravu pracovního programu Komise. To by mělo podpořit výměnu názorů mezi Komisí a Parlamentem a pomoci Komisi dokončit na konci října její pracovní program pro rok 2011, jak to předpokládá rámcová dohoda.

Jak vyplývá z tohoto dopisu, po zbytek letošního roku a ve svém příštím pracovním programu bude Komise klást velký důraz na hospodářské otázky. Tato skutečnost dokládá, že řešení hospodářské krize je i nadále naší prioritou. Budeme předkládat návrhy a provádět politiky s cílem zlepšit stav hospodářství EU, přednost budou mít návrhy, které mohou pomoci podpořit trvale udržitelný růst a vytváření nových pracovních příležitostí. To všechno by mělo dát našim občanům v celé Evropské unii naději a ukázat skutečnou přidanou hodnotu opatření prováděných na úrovni EU. Doufáme, že se nám podaří zajistit si souhlas Evropského parlamentu a Rady s urychleným projednáním programu týkajícího se některých významných návrhů, které mají zásadní význam pro hospodářské oživení a vytvoření nových pracovních míst. To by ukázalo, jak je náš systém rozhodování schopný reagovat na zvláštní potřeby a naléhavé záležitosti.

Tento dopis dále pojednává o hlavních aspektech, které bereme v úvahu při vytváření našeho budoucího pracovního programu a které jsem shrnul do následujících oddílů:

Správa ekonomických záležitostí a regulace finančních služeb

Komise předložila své představy, které formovaly debatu o posílení správy hospodářských záležitostí v EU a eurozóně. Jejím základem je posílení dozoru nad fiskální politikou, makroekonomickými politikami a strukturálními reformami. Posílení dozoru by měl podpořit stabilní systém vymáhání práva, jehož účelem je předcházet excesům, které by mohly ohrozit růst a naši společnou finanční stabilitu, nebo je napravovat.

Komise rychle přikročila k provádění nezbytných úprav „kodexu chování“ Paktu o stabilitě a růstu a bude i nadále přijímat opatření, která spadají do její přímé pravomoci. Na konci září předložíme návrhy právních předpisů. Na tyto návrhy se bude jistě vztahovat interinstitucionální programová dohoda upravující „urychlené“ posouzení a přijetí textů.

Evropský parlament se v rámci spolurozhodování velmi aktivně zasazuje o vytvoření nového rámce regulace pro odvětví finančních služeb v Evropské unii. Jak jsme rozhodli v červnu, Komise dokončí svůj program finanční reformy tím, že vypracuje další návrhy, včetně řady nástrojů pro řešení krizí, které se týkají prevence úpadků bank a jejich řešení, zlepšení transparentnosti trhu, postihů zneužívání trhu, dalšího posílení pravidel týkajících se bankovního kapitálu a iniciativ na zlepšení správy a řízení podniků ve finančním odvětví. V příštích dnech předložíme návrhy právních předpisů, které mají učinit průhledným a bezpečným trh s deriváty a mají upravovat otázku nekrytého krátkého prodeje a swapů úvěrového selhání. Většinu těchto návrhů přijme Komise letos na podzim, zbylým návrhům se bude věnovat na začátku příštího roku, abychom zajistili, že splníme své mezinárodní závazky vůči skupině G20. Budeme úzce spolupracovat s Parlamentem, abychom urychlili rozhodnutí o těchto návrzích.

Náplní pracovního programu pro rok 2011 bude:

 • Probíhající práce na úplném vypracování a dokončení nového rámce pro správu ekonomických záležitostí včetně návrhů právních předpisů.

 • Konečná opatření k dokončení úplné reformy evropského finančního systému jsou: přezkum směrnice o trzích finančních nástrojů; pravidla pro úschovu a odměňování subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP); právní předpisy o strukturovaných retailových investičních produktech; další změny nařízení o ratingových agenturách v oblasti úvěrů; právní předpisy o řízení finančních krizí a fondech pro řešení problémů bank; právní předpisy o řízení společností. Komise se také bude věnovat závěrům, kterých má být dosaženo na podzim v oblastech, jako je danění finančního odvětví.

Evropa 2020 – strategie růstu pro EU

Návrhy Komise týkající se nové strategie růstu pro EU nyní tvoří ústřední rámec pro budoucnost. Základním předpokladem strategie Evropa 2020 je, že zotavení Evropy z hospodářské krize a její budoucnost jsou neoddělitelně spjaty s prováděním politiky inteligentního a udržitelného růstu podporujícího sociální začlenění, založené na měřitelných cílech a konkrétních opatřeních jak na úrovni EU, tak i úrovni vnitrostátní. Evropská rada tento přístup uvítala a v červnu jej schválila. Nyní jsme začali pracovat na provádění této strategie, přičemž přednostně budeme řešit aspekty podporující růst. Komise již zahájila svou stěžejní iniciativu „Digitální agenda pro Evropu“ a ke konci tohoto roku představí další stěžejní iniciativy, včetně iniciativ se jménem „Unie inovací“, „Mládež v pohybu“, iniciativy v oblasti průmyslové politiky, agendy pro nové dovednosti a pracovní místa a také platformy pro boj proti chudobě. Prioritně se budeme rovněž věnovat hlavním aspektům stěžejní iniciativy EU týkající účinnějšího využívání zdrojů, zejména v oblasti energetiky a dopravy, při současném zajištění soudržnosti s naší celkovou strategií v oblasti změny klimatu. Zásadní událostí v roce 2011 bude jistě první rok provádění strategie 2020 společně s průzkumem ročního růstu, který na začátku roku 2011 zahájí nový evropský semestr koordinace politik.

Vhodná sociální platforma pro modernizující se Evropu

Naše společnost je založena na sociálním modelu, ve kterém se růst a sociální zabezpečení, konkurenceschopnost a sociální začlenění navzájem doplňují. Je to svého druhu ojedinělý model, který nabízí příležitosti všem, avšak aby byl účinný, musí být neustále dál rozvíjen. V souvislosti s aktuální krizí se naše úsilí soustředí na boj proti nezaměstnanosti a na vytváření nových pracovních příležitostí. Kdekoli to je jen možné, musíme být aktivní, poskytovat podporu, školit a povzbuzovat. EU musí spolupracovat s vládami a sociálními partnery, aby se zajistilo, že využijeme všech možností pro vytvoření užitečných a trvale udržitelných pracovních míst. V souladu se závazky které jsem učinil Parlamentu, navrhne Komise přepracování směrnice o pracovní době a předloží legislativní návrh týkající se výkladu směrnice o vysílání pracovníků.

Strategie Evropa 2020 uznala zásadní roli vzdělání pro vybudování prosperity a sociální spravedlnosti. EU musí prozkoumat možnosti, jak může pomoci vnitrostátním vládám v dosažení cílů 2020.

Náplní pracovního programu pro rok 2011 by rovněž mělo být:

 • revize balíčku 2005 o službách obecného zájmu, zejména pokud jde o kvalitu veřejných a sociálních služeb,

 • iniciativy týkající se evropské dimenze modernizace vysokoškolského vzdělání a zajištění spravedlnosti ve vzdělávání.

Využití potenciálu jednotného trhu

Jednotný trh je jedním z největších úspěchů evropské integrace a naše nejúčinnější zbraň pro posílení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst. Na základě obsáhlé zprávy, kterou na mou žádost připravil p. Mario Monti, předloží Komise ambiciózní „akt o jednotném trhu“, který bude obsahovat seznam prioritních právních předpisů a jiných návrhů, které mají být předloženy v průběhu roku 2011 a ze kterých mají mít podniky a občané přímý užitek. Součástí „aktu o jednotném trhu“ bude celkové zlepšení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, návrhy týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) a pokračování v úsilí snížit poplatky za roamingové služby pro občany v Evropě bez hranic a vývoj rámce pro elektronickou totožnost a elektronické ověřování pravosti. Cílem má být skutečná změna k lepšímu pro malé a střední podniky a další klíčové hráče na jednotném trhu.

Evropské občanské právo nabízí další možnosti, jak zjednodušit přeshraniční operace tím, že utěsňuje trhliny v jednotném trhu. Malé a střední podniky se totiž často potýkají s problémy, jak např. vyhotovit smlouvu či dostat zaplaceno za dodané zboží a služby.

Náplní pracovního programu pro rok 2011 bude:

 • opatření, která má stanovit akt o jednotném trhu,

 • evropský referenční rámec pro smluvní právo a opatření pro řešení obtíží, se kterými se mohou podniky a občané setkat, když se snaží vymáhat pohledávky v jiných členských státech. Pokud je omezen přístup ke kapitálu, je rychlé vymáhání pohledávek pro další přežití podniků klíčové,

 • posouzení pokroku vývoje roamingových služeb,

 • přepracovaná pravidla pro znovuvyužití informací veřejného sektoru,

 • dokončení prací na pravidlech o kolektivním odškodnění,

 • vymezení možností, jak může Evropská unie přispět k řešení velkého úkolu, jakým je důchodová reforma.

Inteligentní regulace

Při přípravě návrhů bude Komise dodržovat nejvyšší standardy inteligentní regulace a přistupovat k vytváření politiky přísně průřezově a racionálně, tedy zajistí, že výzvy se budou řešit integrovaným způsobem a nejrůznější nástroje Unie se využijí tím nejlepším možným způsobem. Budeme dále vypracovávat návrhy s cílem snížit správní zatížení hospodářských subjektů, zejména malých a středních podniků, a jsme odhodláni spolupracovat s ostatními institucemi na vývoji tohoto přístupu.

Komise bude svou prací i nadále usilovat o zajištění řádného a zodpovědného finančního řízení rozpočtu EU. Při vytváření regulačního rámce týkajícího se Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou.

Přechod ke společnosti účinně využívající zdroje

Základním pilířem strategie Evropa 2020 je potřeba docílit vyššího růstu při použití méně zdrojů. Evropská společnost potřebuje vizi, která bude prosazovat dlouhodobé přesměrování našeho hospodářství na skutečně trvale udržitelný růst. Znamená to, spojit různé politiky upravující oblast změny klimatu, energetiky, dopravy a životního prostředí tak, aby soudržně přistupovaly k otázce účinného využívání zdrojů a nízkouhlíkového hospodářství v budoucnosti. To pak bude náplní příprav konference o životním prostředí „Rio+20“ v roce 2012.

Je také jisté ,že při řešení některých významných výzev, jako je zajišťování potravin ve světě, zabránění ztrátě biologické rozmanitosti a trvale udržitelné hospodaření s našimi přírodními zdroji, bude hrát významnou roli zemědělství. Proto chce Komise navrhnout důležitou reformu naší společné zemědělské politiky s cílem ji modernizovat a reformovat tak, aby splnila očekávání evropské společnosti, která si přeje trvale udržitelný, konkurenceschopný a ekologický zemědělský sektor.

Evropská unie bude nadále stát v čele boje proti změně klimatu – jak v rámci vnitřní, tak i vnější politiky. I nadále budeme pokládat základy pro celosvětově nejctižádostivější program opatření pro boj proti změně klimatu a rovněž budeme usilovat o uzavření mezinárodní dohody s cílem splnit ambiciózní cíle potřebného snížení emisí.

V příštích měsících bude velmi důležitou součástí našeho programu energetická politika v souladu se stanovenými cíly, kterými jsou konkurenceschopnost, udržitelnost a zabezpečení dodávek. Ještě v tomto roce předložíme akční plán pro energetiku, který bude strategickým dokumentem stanovujícím hlavní body opatření pro období 2011 až 2020. Naše práce, která má vytvořit vhodné podmínky pro evropskou energetickou infrastrukturu, tato opatření dále podpoří.

Náplní pracovního programu pro rok 2011 bude:

 • analýza nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050 a vytvoření scénářů, jak by Evropská unie pro příští desetiletí mohla zásadně změnit odvětví energetiky a dopravy,

 • návrhy s cílem zohlednit otázku změny klimatu ve všech politikách EU,

 • návrhy ohledně modernizace a reformy společné zemědělské politiky,

 • strategie energetické účinnosti, která má ukázat, jak do roku 2020 dosáhnout strategického cíle 20 % do roku 2020, např. ve stavebním, spotřebitelském a dopravním odvětví,

 • zavedení vhodného regulačního rámce, který by připravil podmínky pro inteligentní energetické sítě,

 • nový přístup ke strategické dopravní infrastruktuře v Evropě,

 • komplexní zpracování otázky kapacity letišť s cílem podpořit hospodářskou soutěž, lépe vyhovět zájmům spotřebitelů a zlepšit environmentální profil letišť,

 • nová epocha společné rybolovné politiky.

Zapojení občanů

Komise bude předkládat návrhy týkající se posílení práv občanů, neboť ty se nezastavují u hranic. Měli bychom také usilovat o dokončení občanské iniciativy tak, aby Evropané mohli plně využít svých rostoucích participativních práv.

EU by měla i nadále usilovat o to, aby její politiky měly pro občany přímý význam a podporovat výrazně evropský rozměr tak, aby odrážel kulturní bohatství a rozmanitost EU.

Jak učinit EU bezpečnější

Lisabonská smlouva vybavuje EU novými pravomocemi, které pomohou Evropu více otevřít světu s cílem snadnějšího cestování a podnikání, zároveň však má být Evropa bezpečnějším místem, ve kterém účinná vnitřní bezpečnostní strategie zajistí, že zločinci a teroristé nebudou moci zneužívat nedostatků v systému bezpečnosti. Komise pro další roky vypracovala velmi ctižádostivý program – akční plán Stockholmského programu – a v souladu s programem je odhodlána zachovat rovnováhu mezi bezpečností a zásadou svobody.

Miliony lidí, které denně překračují hranice, se nechtějí potýkat s náhlým nárůstem obtíží při cestování. Musíme být přístupni změnám ve světě a porozumět tomu, jak nám otevřený svět může být hospodářsky prospěšný. Přistěhovalectví představuje pro evropskou společnost základní zdroj. Avšak nesmí čelit nedůvěře občanů. To vyžaduje společnou imigrační politiku, která jasně rozlišuje mezi dovoleným a nedovoleným přistěhovalectvím, a systém, který si řádně poradí s azylovou otázkou. V příštím roce navrhneme doplnění balíčku v oblasti legální migrace, který jsme začali zavádět v roce 2005. Ve spolupráci se zeměmi původu přistěhovalců přijmeme rovněž opatření v oblasti nedovoleného přistěhovalectví.

Náplní pracovního programu pro rok 2011 bude:

 • návrh týkající se podpory obětí trestné činnosti,

 • komplexní právní rámec upravující ochranu osobních údajů v EU,

 • rozvoj prací s cílem zajistit uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti,

 • návrhy, které mají prostřednictvím programu registrovaných cestujících a systému vstupu/výstupu jednak usnadnit cestování turistů, a jednak zvýšit účinnost kontroly vnějších hranic.

Další víceletý finanční rámec

V příštím roce předloží Komise návrh dalšího víceletého finančního rámce. Naše výdaje musí zohlednit hlavní výzvy, před kterými Evropa stojí, a musí přispět k dosažení klíčových cílů naší politiky, zejména strategie Evropa 2020.

Rozpočet EU by se v prvé řadě měl zaměřit na politiky, které může pozitivně změnit a přinést jim skutečnou přidanou hodnotu. Zároveň je zapotřebí, aby byl systém vlastních zdrojů Unie modernější a racionálnější .

 • Přezkum rozpočtu vypracovaný Komisí, který bude předložen v příštích týdnech, bude dobrou příležitostí k diskuzi o hlavních zásadách a možnostech, které by měly být pro příští víceletý finanční rámec směrodatné. K zásadním úkolům pro rok 2011 bude patřit:

 • v první polovině roku 2011 hlavní návrhy týkající se víceletého finančního rámce,

 • podrobné návrhy o výdajových programech určené další generaci, obzvláště zásadní budou právní předpisy upravující od roku 2013 společnou zemědělskou politiku, politiky týkající se soudržnosti, boje s nezaměstnaností, provádění strukturálních reforem strategie Evropa 2020, podnětných inovací a rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, vnitřní propojenosti a rovněž provádění digitální agendy. Podstatné budou rovněž nástroje pro tvorbu vnějších politik Unie a uplatňování politik v oblasti občanství a prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Nový směr vnějších vztahů

Lisabonská smlouva dala vnější politice Evropské unie novou podobu, která bude brzo zavedena a plně fungovat. Komise bude dále podporovat Evropskou službu pro vnější činnost, se kterou bude velmi úzce spolupracovat.

Díky nové struktuře vnější politiky můžeme nyní prosazovat ucelenou a soudržnou politiku v zásadních otázkách aktuálních zahraničních otázek tím, že naše úsilí soustředíme na strategické partnery a dokážeme, že Evropská unie je schopna vystupovat jednotně jako silný a důvěryhodný partner. U příležitosti prvního výročí provádění Lisabonské smlouvy předloží Komise svou vizi, jak co nejvíce posílit úlohu EU ve světě.

Nedílnou součástí tohoto přístupu je koordinované prosazování našich hodnot a zájmů v rámci všech nástrojů evropské vnější politiky. Podle názoru Komise je k tomu zapotřebí účinné rozvojové politiky, která se zaměřuje na potřebné, kterým může skutečně pomoci. Pomoc lidem postiženým humanitární katastrofou zůstává základním kamenem aktivity EU po celém světě. Návrhy, které zajistí, že EU dokáže na humanitární krize reagovat pohotově a účinně, by měly být zavedeny co nejdříve.

Abychom zajistili, že z volného obchodu budou mít prospěch všichni, nová strategie obchodní politiky na podzim ještě více otevře mezinárodní ekonomiky jak na multilaterální, tak i bilaterální úrovni. Prostřednictvím nové mezinárodní investiční strategie začala Komise naplňovat svou výlučnou pravomoc ohledně přímých zahraničních investic a vypracovala hlavní strategické záměry v oblasti investiční politiky EU, přičemž pro investory zachovává prostřednictvím přechodných opatření plnou právní jistotu. Těšíme se na spolupráci s Parlamentem a Radou, která by měla obohatit tuto strategii o konkrétní iniciativy.

Náplní pracovního programu v roce 2011 bude:

 • rozsáhlý přezkum rozvojové politiky EU a Evropského konsensu o rozvoji, který bude vycházet z přezkumu rozvojových cílů tisíciletí na schůzce na vysoké úrovni v New Yorku,

 • úprava režimu obchodních preferencí pro rozvojové země, který má platit od konce roku 2014,

 • obsáhlé přepracování nástrojů pro humanitární pomoc,

 • další posílení naší schopnosti reagovat na krize s pomocí návrhů na sdílení kapacit a logistické výbavy členskými státy,

 • posun procesu rozšíření na základě koncepce, kterou Komise předloží v listopadu 2010;

 • úprava evropské politiky sousedství.

Na závěr doufám, že tento nový přístup k vytváření pracovního programu, na kterém jsme se dohodli, bude pevným základem interinstitucionální spolupráce. Výsledkem práce Konference předsedů výborů byla souhrnná zpráva, která již inspirovala naše úvahy. Očekávám, že během následující konzultace jednotlivých komisařů a příslušných výborů obdržíme od Parlamentu podněty a že dříve než kolegium přijme konečnou podobu pracovního programu, společně s Vámi a Konferencí předsedů celý postup přezkoumáme."


Side Bar