Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/393

Брюксел, 7 септември 2010

Писмо от Президента Барозу до членовете на Европейския парламент

"Уважаеми господин Председател,

Преди една година изложих пред Европейския парламент своите политически насоки за следващите пет години и предложих да се установят специални отношения между Парламента и Комисията. С удоволствие установявам, че през кратките месеци след встъпването в длъжност на настоящия колегиум на членовете на Комисията бяхме в състояние да придадем политически и практически смисъл на този подход. От особено значение беше бързото сключване на нашето ново рамково споразумение, което ни позволява да имаме ясна и съгласувана рамка за взаимоотношенията ни.

Както знаете, с това рамково споразумение се въвеждат големи промени в начина, по който Комисията приема своята годишна работна програма. В него се предвижда приемането на работната програма да бъде предхождано от обсъждания между нашите институции относно политическите приоритети на Съюза. В споразумението се съдържа и разпоредба, съгласно която председателят на Комисията прави декларация за състоянието на Европейския съюз на пленарна сесия на Парламента. Успоредно с декларацията бих желал да Ви запозная накратко с основните елементи, които ще служат за насока при подготовката на работната програма на Комисията. С това следва да се насърчи обмяната на виждания между Комисията и Парламента, което ще помогне на Комисията да финализира своята работна програма за 2011 г. до края на октомври, както е предвидено в рамковото споразумение.

Както личи от настоящото писмо, до края на 2010 г. и в следващата работна програма на Комисията акцентът ще бъде поставен предимно върху въпроси от икономическо естество. Това отразява продължаващата приоритетна необходимост да се справим с икономическата криза. Ще представяме предложения и ще изготвяме политики, чиято цел е да се подобри състоянието на икономиката на ЕС, като на преден план ще бъдат поставяни тези предложения, с които може да се помогне за увеличаването на устойчивия растеж и за създаването на нови работни места. Те следва да обнадеждят нашите граждани навсякъде в ЕС и да покажат истинската добавена стойност на действията, предприемани на равнище ЕС. Надяваме се да можем да направим така, че Европейският парламент и Съветът да постигнат споразумение за планирането на „ускорени“ преговори по някои основни предложения от голямо значение за икономическото възстановяване и създаването на работни места. Това би показало, че нашата система за вземане на решения е в състояние да реагира на специфични потребности и на неотложни нужди.

В следващите редове съм изложил основните елементи, които обмисляме да включим в нашата бъдеща работна програма под следните заглавия:

Икономическо управление и регулиране на финансовите услуги

Комисията представи идеи, които оформиха дебати относно укрепването на управлението на икономическата политика в ЕС и в евро зоната. Основната идея е да се подобри надзорът върху фискалните и макроикономическите политики и върху структурните реформи. Това следва да се допълни със строги механизми за прилагане, за да се предотвратяват или коригират крайностите, които биха могли да изложат на опасност растежа и да застрашат нашата обща финансова стабилност.

Комисията предприе бързи мерки за нанасяне на необходимите корекции в „кодекса за поведение“ на Пакта за стабилност и растеж и ще продължи да работи по мерките, попадащи в нейната пряка компетентност. Ще представим законодателни предложения за обсъждане в края на септември. Тези предложения, разбира се, са кандидати за междуинституционално програмно споразумение за „ускорено“ разглеждане и приемане на текстове.

Европейският парламент е активно ангажиран със съвместното вземане на решения относно новата регулаторна рамка за сектора на финансовите услуги в ЕС. Както беше определено през юни, Комисията ще изпълни своята програма за финансова реформа, като направи допълнителни предложения, включващи набор от инструменти за управление на кризисни ситуации с цел предотвратяване и разрешаване проблемите на фалиращи банки, подобрена прозрачност на пазара, санкции при пазарни злоупотреби, усъвършенствани правила за банковия капитал и инициативи за подобряване на корпоративното управление във финансовия сектор. През идните дни ще представим законодателни предложения, с които да се постигнат прозрачност и сигурност на пазарите на деривати и с които да се реши въпросът с „голите“ къси продажби, включително суаповете за кредитно неизпълнение. По-голямата част от тези предложения ще бъдат приети от Комисията тази есен, а останалите — в началото на следващата година, с което ще гарантираме и изпълнението на нашите международни ангажименти към Г-20. Бихме искали да работим в тясно сътрудничество с Парламента, така че да ускорим вземането на решения по тези предложения.

Работната програма за 2011 г. ще включва:

 • текущата работа по завършването и сключването на нова рамка за икономическо управление, включително законодателни предложения;

 • окончателните мерки за завършването на комплексната реформа на европейската финансова система: преразглеждане на ДПФИ, правила за ПКИПЦК относно депозитарите и възнагражденията, законодателство в областта на пакетите инвестиционни продукти на дребно, допълнителни изменения на регламента за агенциите за кредитен рейтинг, законодателство в областта на управлението на кризи и фондовете за преобразуване на проблемни банки, както и законодателство в областта на корпоративното управление. Освен това Комисията ще предприеме последващи действия във връзка със заключенията, до които ще се достигне през тази есен в области като данъчното облагане във финансовия сектор.

„Европа 2020“ — стратегия за растежа на ЕС

Предложенията на Комисията за нова стратегия за растежа на ЕС вече са установени като основна рамка за бъдещето. Основната хипотеза в стратегията „Европа 2020“ е, че възстановяването на Европа и нейното бъдеще зависят от постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с количествено изразени цели и конкретни действия на равнище ЕС и на национално равнище. Тя беше широко приветствана и беше одобрена от Европейския съвет през юни. Сега усилията се насочват към изпълнението на стратегията, с особен акцент върху извеждането на преден план тези нейни елементи, които способстват за увеличаването на растежа. Комисията вече стартира своята водеща инициатива за цифровите технологии и до края на тази година ще представи други ключови водещи инициативи, включително инициативите за Съюза за иновации, индустриалната политика, младежта в движение, новите умения и работни места и платформата срещу бедността. Ще придвижим напред и основните елементи на водещата инициатива на ЕС за ресурсна ефективност, по-специално в областта на енергетиката и транспорта, в унисон с нашата цялостна стратегия, свързана с изменението на климата. Повратна точка през 2011 г. ще бъде без съмнение отбелязването на първата година от прилагането на подхода на стратегията „Европа 2020“ с Годишното изследване на растежа в началото на 2011 г., с което ще стартира новото европейско полугодие за политическа координация.

Правилната социална платформа за модернизиране на Европа

Нашите общества се основават на социален модел, в който растежът, благосъстоянието, конкурентоспособността и приобщаването се допълват взаимно. Това е уникален модел, който предоставя възможности на всички, но който трябва също така да бъде в непрестанно развитие, за да бъде ефективен. Предвид настоящата криза нашите усилия трябва да бъдат съсредоточени върху борбата с безработицата посредством създаването на работни места. Трябва да действаме, да оказваме подкрепа, да предоставяме обучение и да поощряваме винаги, когато това е възможно.

ЕС трябва да работи с правителствата и социалните партньори, за да гарантира, че поемаме по всички възможни пътища за създаването на ползи и устойчиви работни места. В съответствие с ангажиментите, които поех пред Парламента, Комисията ще излезе с предложение да бъде преразгледана директивата за работното време и ще изготви законодателно предложение относно тълкуването на директивата за командированите работници.

В стратегията „Европа 2020“ се признава централната роля на образованието като фундамент за изграждането на просперитет и социална справедливост. ЕС трябва да обърне поглед към приноса, който може да даде в помощ на националните правителства за постигането на техните цели до 2020 г.

Също така сред мерките в работната програма за 2011 г. ще бъдат включени:

 • преразглеждане на пакета от 2005 г. относно услугите от общ интерес, по-специално с оглед на рамката за качество на обществените и социалните услуги;

 • инициативи за европейското измерение в модернизирането на висшето образование и за осигуряването на справедливост в образованието.

Отключване на потенциала на единния пазар

Единният пазар е едно от основните постижения на европейската интеграция и представлява нашето най-добро средство за повишаване на конкурентоспособността и за създаване на работни места. Въз основа на изчерпателния доклад, изготвен по мое искане от г-н Марио Монти, Комисията ще представи амбициозен „Акт за единния пазар“, съдържащ списък с приоритетни законодателни и незаконодателни предложения, които да бъдат представени за обсъждане през 2011 г., като целта е от тях да има директни ползи за предприятията и гражданите. В Акта за единния пазар ще бъдат включени подобрения в правилата за обществените поръчки, предложения за обща консолидирана основа за корпоративно облагане и постоянни усилия за намаляването на тарифите за роуминг за гражданите в Европа без граници, и разработване на рамка за електронна самоличност и електронно удостоверяване на самоличността. Целта следва да бъде постигането на действителни резултати за МСП и други ключови участници в единния пазар.

Европейското гражданско право предоставя допълнителни възможности за улесняването на трансграничните операции посредством запълване на пропуските в единния пазар. Малките и средните предприятия често се опасяват за това как да съставят договор или как да им бъдат заплатени предоставените стоки или услуги.

Работната програма за 2011 г. ще включва:

 • мерки, които да бъдат установени в Акта за единния пазар;

 • европейска референтна рамка в областта на договорното право и действия срещу препятствията, с които се сблъскват фирмите и гражданите, когато се опитват да съберат вземания в други държави-членки. Когато достъпът до капитал е ограничен, бързото събиране на вземания е от основно значение за оцеляването на фирмите;

 • оценка на напредъка в развитието на роуминг услугите;

 • преразгледани правила за повторната употреба на информация в публичния сектор;

 • приключване на работата по колективната защита;

 • определяне на начина, по който ЕС може да допринесе за справянето с огромното предизвикателство на пенсионната реформа.

Интелигентно регулиране

При изготвянето на своите предложения Комисията ще спазва най-високите стандарти за интелигентно регулиране и ще използва при създаването на политиките хоризонтален и прагматичен подход, основан на интегрирана система за оценка на въздействието и зачитане на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Ще продължим да правим предложения за намаляване на административната тежест за стопанските субекти, в частност за малките и средните предприятия, и поемаме ангажимента да работим с другите институции за разработването на този подход.

Комисията ще продължи работата си за осигуряването на стабилно и отговорно финансово управление на бюджета на ЕС. Тя ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета по регулаторната рамка за управление на OLAF — службата на ЕС за борба с измамите.

Преминаване към ресурсно-ефективно общество

Основен стълб на стратегията „Европа 2020“ е необходимостта да постигнем по-голям растеж, използвайки по-малко ресурси. Европейското общество се нуждае от визия, която насърчава дългосрочното пренасочване на нашата икономика към истински устойчив растеж. Това означава да се интегрират различните елементи на политиката в областта на изменението на климата, енергетиката, транспорта и околната среда в един съгласуван подход за ресурсна ефективност и бъдеще с ниски нива на въглеродни емисии. Това следва да залегне в подготовката за „Срещата за Земята Рио+20“, която ще се проведе през 2012 г.

Ясно е, че селското стопанство ще играе важна роля в усилията ни да се справим с някои от най-големите предизвикателства като световната продоволствена сигурност, спиране загубата на биологично разнообразие, както и устойчивото управление на природните ресурси. Поради това Комисията ще направи предложение за съществена реформа с цел модернизирането му, така че то да отговаря на очакванията на европейското общество, което иска устойчив, конкурентоспособен и екологосъобразен селскостопански сектор.

ЕС ще продължи да води борба с изменението на климата както във вътрешните, така и във външните си политики. Ще продължим с изграждането на най-амбициозната в света програма за действие за борба с изменението на климата, както и със стремежа към сключване на световно споразумение за осъществяването на амбициозните съкращения на емисии, от които се нуждаем.

През следващите месеци енергийната политика ще бъде на едно от първите места в нашата програма с оглед на установените цели за конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките. Още през тази година ще бъде представен план за действие в областта на енергетиката — стратегически документ, съдържащ приоритетните точки за действие за периода 2011—2020 г. Той ще бъде подкрепен с усилия за създаване на подходяща среда за модернизирането на европейската енергийна инфраструктура.

Работната програма за 2011 г. ще включва:

 • планиране на икономика с ниски нива на въглеродни емисии до 2050 г. и установяване на сценарии, според които ЕС може да промени радикално енергетиката и транспорта през следващите десетилетия;

 • предложения за системно включване на аспекти, свързани с изменението на климата, в политиките на ЕС;

 • предложения за модернизация и реформа на общата селскостопанска политика;

 • стратегия за енергийна ефективност, очертаваща начините за постигане на целта от 20 % през 2020 г., например в секторите на строителството, комуналните услуги и транспорта;

 • създаване на необходимата регулаторна рамка, с която да се подготви навлизането на енергийната инфраструктура и в частност да се даде приоритет на интелигентните електроразпределителни мрежи;

 • нов подход за европейска стратегическа транспортна инфраструктура;

 • задълбочен преглед на въпроса за капацитета на летищата, с цел да се увеличи конкуренцията, да се обслужват по-добре интересите на потребителите и да се подобрят екологичните показатели на летищата;

 • нова ера в общата политика в областта на рибарството.

Участие на гражданите

Комисията ще направи предложения за укрепване правата на гражданите при придвижванията им през граница. Следва да се стремим към приключване на работата по гражданската инициатива, така че европейците да могат безпрепятствено да упражняват по-големите си права за участие.

ЕС следва да продължи да популяризира непосредственото значение на своите политики за гражданите и да популяризира такова характерно европейско измерение, което да отразява културното богатство и разнообразие на ЕС.

Да направим от ЕС едно по-сигурно място

Договорът от Лисабон дава на ЕС нови компетенции, с които да се спомогне за това Европа да се превърне в по-отворено място, където придвижването или правенето на бизнес е по-лесно, но и в по-сигурно място, където чрез ефективна вътрешна стратегия за сигурност се гарантира, че престъпниците и терористите не могат да се възползват от пропуските в системата. Комисията представи много амбициозна програма за идните години — Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм, и сме решени да запазим равновесието, което е постигнато в нея, между нуждите на сигурността и императива на свободата.

Милионите пътници, пресичащи всеки ден границите, не желаят внезапно да се увеличат пречките, пред които са изправени. Трябва да бъдем отворени за международен обмен и да разберем икономическите ползи от всички международни контакти. Имиграцията е ключов ресурс за европейското общество, но тя трябва да се ползва от доверието на гражданите. Това означава обща имиграционна политика, с ясно разграничение между легалната и нелегалната имиграция, и система, с която адекватно да се отговори на предизвикателствата, свързани с търсенето на убежище. През следващата година ще предложим допълнения към пакета от мерки относно легалната миграция, по който работим от 2005 г. насам. Ще осъществяваме дейност също и в сферата на нелегалната имиграция, партнирайки си със страните на произход.

Работната програма за 2011 г. ще включва:

 • предложение за подкрепа за жертвите на престъпления;

 • широкообхватна правна рамка за защитата на личните данни в ЕС;

 • работа за гарантиране признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела за родителска отговорност;

 • предложения за улесняване пътуванията за посетители при същевременен по-ефикасен контрол на външните ни граници посредством програма за регистрирани пътници и система за влизане/излизане.

Следващата многогодишна финансова рамка

Комисията ще представи своето предложение за следващата многогодишна финансова рамка през идната година. Разходите ни трябва да отразяват основните предизвикателства, пред които е изправена Европа, и да допринасят за постигането на нашите ключови цели на политиките, и по-специално на стратегията „Европа 2020“. Като общо правило бюджетът на ЕС следва да е съсредоточен върху политики, в които с него може да се постигнат резултати и реална добавена стойност. Същевременно системата на собствените ресурси на Съюза се нуждае от модернизиране и рационализиране.

Прегледът на бюджета от Комисията, който ще бъде представен в следващите седмици, ще даде възможност да се обсъдят основните принципи и варианти, които следва да оформят следващата многогодишна финансова рамка. Ключовите етапи през 2011 г. ще включват:

 • основните предложения за нова многогодишна финансова рамка през първата половина на 2011 г.;

 • подробни предложения за следващото поколение разходни програми. От особено значение ще бъде законодателството за управление на общата селскостопанска политика след 2013 г., за политики за сближаване, за справяне с безработицата и за изпълнение на структурните реформи от стратегията „Европа 2020“, за стимулиране на иновациите и за разработване на транспортната и енергийната инфраструктура и на взаимосвързаност, а също и за изпълнение на програмата за цифровите технологии Също от основно значение ще бъдат и инструментите за осъществяване на външните политики на Съюза и за прилагане на политиките в областта на гражданството, свободата, сигурността и правосъдието.

Нова посока във външните отношения

Новите структури на ЕС за външна политика, създадени с Договора от Лисабон, скоро ще бъдат създадени и ще заработят на пълни обороти. Комисията ще продължи да оказва подкрепа на новата Европейска служба за външна дейност, с която ще работим в тясно сътрудничество.

С тези структури вече имаме възможност да насърчаваме широкообхватната и последователна политика спрямо основните външни предизвикателства, пред които сме изправени днес, като съсредоточим нашите усилия върху стратегическите партньори и покажем, че ЕС е в състояние да говори с един глас като силен и надежден партньор. При отбелязването на първата годишнина от прилагането на Договора от Лисабон Комисията ще представи своите идеи за това как може да се оптимизира ролята на ЕС в света.

Неразделна част от този подход е застъпването за нашите ценности и интереси по координиран начин в цялата гама от външни инструменти на ЕС. За Комисията това трябва да включва ефективна политика за развитие, фокусирана там, където от нея може да има действителни ползи за нуждаещите се. Основен градивен елемент на ангажимента на ЕС на световно равнище продължава да бъде оказването на помощ на засегнатите от хуманитарни катастрофи, а колкото е възможно по-бързо следва да се съставят предложения, които да гарантират, че ЕС може да реагира бързо и ефективно при хуманитарни кризи.

За да се гарантира, че всички могат да се възползват от предимствата на отворената търговия, в новата стратегия за търговска политика от тази есен се настоява за по-нататъшно отваряне на международната икономика както на многостранно, така и на двустранно равнище. Благодарение на нашата нова стратегия за международни инвестиции Комисията започна да упражнява новата си изключителна компетентност в областта на преките чуждестранни инвестиции и установи основните стратегически насоки за инвестиционната политика на ЕС, осигурявайки междувременно пълна правна сигурност за инвеститорите посредством преходни договорености. Очакваме да си сътрудничим с Парламента и със Съвета, за да въплътим тази стратегия в конкретни инициативи.

Работната програма за 2011 г. ще включва:

 • основен преглед на политиката на ЕС за развитие и на Европейския консенсус за развитие въз основа на прегледа на Целите на хилядолетието за развитие на срещата на върха в Ню Йорк;

 • адаптация на схемата за търговски преференции за развиващите се страни, която да се прилага от края на 2014 г.;

 • основно преработване на инструментите за хуманитарна помощ;

 • допълнително увеличаване на капацитета ни за реакция при кризи посредством предложения за обединяване на капацитета и логистиката на държавите-членки;

 • работа за напредъка на процеса на разширяване въз основа на подхода, който Комисията ще представи през ноември 2010 г.

 • преразглеждане на политиката за съседство.

В заключение ще изразя надеждата си, че новият подход към програмирането, за който се споразумяхме, ще предостави стабилна основа за междуинституционално сътрудничество. Обобщителният доклад на Съвета на председателите на комисии представляваше ценен принос за нашия анализ. Очаквам да получа коментарите на Парламента след провеждането на консултации между отделните комисари и съответните комитети и да преразгледам целия процес с Вас и с Председателския съвет преди окончателното приемане на работната програма от Колегиума."


Side Bar