Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

V Bruseli 20. júla 2010

Program pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020: podrobné opatrenia

Komisia dnes prijala ambiciózny Program pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorého cieľom je znížiť v Európe v nasledujúcom desaťročí počet obetí na životoch dopravných nehôd. Program pozostáva zo súboru iniciatív na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú zamerané na zlepšenie bezpečnosti vozidiel, bezpečnosti infraštruktúry a správania účastníkov cestnej premávky.

Kľúčové údaje:

 • Bezpečnosť cestnej premávky je veľkým spoločenským problémom. V roku 2009 zomrelo na cestách Európskej únie viac než 35 000 ľudí, čo zodpovedá počtu obyvateľov stredne veľkého mesta.

 • Na každú smrteľnú nehodu na európskych cestách pripadajú približne 4 zranenia s trvalými následkami, ako napríklad poškodenie mozgu alebo chrbtice, 10 vážnych zranení a 40 ľahších zranení.

 • Odhadované hospodárske náklady pre spoločnosť predstavujú 130 miliárd EUR ročne.

Podrobné opatrenia programu pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 detailne

V programe sa vytýčilo sedem strategických cieľov

1. Zlepšené bezpečnostné opatrenia pre vozidlá

  V rozmedzí rokov 2001 – 2010 sa už vykonal veľký kus práce pri „pasívnych“ bezpečnostných zariadeniach vozidiel, ako sú napríklad bezpečnostné pásy a airbagy. V období rokov 2011 – 2020 nadobudne účinnosť celý rad nových „aktívnych“ bezpečnostných opatrení týkajúcich sa bezpečnostného vybavenia, okrem iného:

 • povinný elektronický systém riadenia stability (v osobných a nákladných vozidlách a v autobusoch na zníženie rizika straty stability alebo prevrátenia vozidla)

 • povinné systémy varovania o odbočení z jazdného pruhu (v nákladných vozidlách a autobusoch)

 • povinné automatické núdzové brzdové systémy (v nákladných vozidlách a autobusoch)

 • povinná signalizácia zapnutia bezpečnostných pásov (osobné a nákladné vozidlá),

 • povinné obmedzovače rýchlosti v ľahkých komerčných vozidlách/dodávkach (platí už v prípade nákladných vozidiel)

 • V prípade elektrických vozidiel Komisia navrhne balík konkrétnych opatrení, v ktorých ustanoví technické normy pre bezpečnosť.

 • Komisia preskúma možnosť rozšírenia uplatňovania pokročilých systémov pomoci pre vodiča, ako je upozornenie na nebezpečenstvo kolízie, a to ich dodatočnou inštaláciou do už existujúcich komerčných a/alebo súkromných vozidiel,

 • Od roku 2003 sa posilňujú právne predpisy EÚ zamerané na zníženie rizika zranenia pri zraniteľných skupinách, ako sú chodci a cyklisti, napríklad sa povinne vyžadujú predné štruktúry vozidiel absorbujúce energiu a zrkadlá na odstránenie mŕtveho uhla. Bude treba preskúmať ďalšie technické kroky v tejto oblasti.

Bezpečnosť vozidiel na cestách – kontroly technického stavu vozidiel

 • Komisia posilní právne predpisy EÚ o kontrolách technického stavu vozidiel s cieľom stanoviť vzájomné uznávanie kontrol technického stavu tak, aby jeden členský štát uznával kontroly druhého.

2. Budovanie bezpečnejšej cestnej infraštruktúry

 • Finančné prostriedky z európskych fondov sa budú poskytovať iba na infraštruktúru, ktorá je v súlade so smernicou o bezpečnosti cestnej premávky a so smernicou o bezpečnosti tunelov, pričom toto už platí pri financovaní TEN-T. Komisia by chcela rozšíriť túto všeobecnú zásadu na všetko financovanie zo strany EÚ, napríklad v rámci Kohézneho fondu.

 • Preskúma sa rozšírenie zásad platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa riadenia bezpečnosti infraštruktúry aj na vidiecke cesty v členských štátoch. V týchto právnych predpisoch sa vyžaduje, aby sa bezpečnostné požiadavky zohľadňovali už vo fáze plánovania, predbežného návrhu a návrhu infraštruktúry. Vyžadujú sa takisto bezpečnostné audity infraštruktúry, určovanie „hluchých miest“ a inšpekcie. Platnosť týchto zásad by sa mohla rozšíriť na vidiecke cesty na základe výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi.

3. Podporiť inteligentné technológie

 • Komisia v smernici o inteligentných dopravných systémoch navrhne nové technické špecifikácie, aby sa zjednodušila výmena údajov a informácií medzi vozidlami a medzi vozidlami a infraštruktúrou (napríklad na umožnenie poskytovania informácií v reálnom čase, pokiaľ ide o obmedzenia rýchlosti, o dopravné toky, zápchy a rozpoznávanie chodcov).

 • Komisia zrýchli zavádzanie systému e-call a preskúma možnosť rozšírenia jeho uplatňovania na motocyklistov, ťažké nákladné vozidlá a autobusy.

4. Posilniť vzdelávanie a odbornú prípravu účastníkov cestnej premávky

Účastníci cestnej premávky sú prvým článkom v reťazci bezpečnosti cestnej premávky a zároveň článkom s najväčšou tendenciou urobiť chybu. Bez ohľadu na existujúce technické opatrenia závisí účinnosť politiky bezpečnosti cestnej premávky dlhodobo od správania účastníkov. Základom je vzdelávanie, odborná príprava a presadzovanie právnych predpisov.

Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi pri rozvíjaní spoločnej stratégie vzdelávania a odbornej prípravy pre oblasť bezpečnosti cestnej premávky. Na úrovni EÚ to bude prioritne zahŕňať posilnenie kvality systému udeľovania vodičských preukazov a systému odbornej prípravy, predovšetkým prostredníctvom rozšírenia rozsahu smernice EÚ o vodičských preukazoch tak, aby sa:

 • stanovili minimálne kritériá pre inštruktorov autoškôl,

 • zahrnula jazda pod dohľadom inštruktora/„odborný výcvik“ do procesu vedúceho k vydaniu vodičského preukazu (t.j. treba stanoviť minimálnu vekovú hranicu, skúsenosti a podmienky pre krajiny, ktoré sa rozhodnú využívať tento systém),

 • preskúmala možnosť zaviesť skúšobné obdobia po vodičskej skúške (počas ktorých by pre vodičov, ktorí práve získali vodičský preukaz, platili prísnejšie kontroly),

 • preskúmala možnosť začleniť ekologickú jazdu do teoretickej a praktickej časti skúšky s cieľom dosiahnuť bezpečnejšie a ekologickejšie jazdenie.

5. Lepšie presadzovanie právnych predpisov

Účinnosť politík v oblasti bezpečnosti cestnej premávky závisí do značnej miery od intenzity kontrol a dodržiavania požiadaviek bezpečnosti. Presadzovanie právnych predpisov je kľúčovým faktorom pri vytváraní podmienok na výrazné zníženie počtu úmrtí a zranení. Rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu a nepoužitie bezpečnostného pásu naďalej figurujú ako tri hlavné príčiny smrteľných nehôd. Opatrenia na posilnenie presadzovania právnych predpisov v EÚ a na vnútroštátnej úrovni budú zahŕňať:

 • Členské štáty vypracujú vnútroštátne vykonávacie plány (napr. ciele pri prioritných otázkach a intenzita kontrol na vnútroštátnej úrovni).

 • Kampane na zvýšenie informovanosti na celom území EÚ.

 • Sankcie za jazdu pod vplyvom alkoholu by mali byť sprevádzané preventívnymi opatreniami. Komisia napríklad zváži legislatívne opatrenia, na ktorých základe by boli povinné systémy „alcolock“(ktoré sú citlivé na hladinu alkoholu a ktoré zabránia vozidlu v jazde, ak vodič nie je spôsobilý na jazdu) v prípade konkrétnych profesií, napríklad vodiči školských autobusov, alebo rehabilitačné programy (pre vodičov z povolania i neprofesionálnych vodičov) po dopravných priestupkoch z dôvodu jazdy pod vplyvom alkoholu.

 • Najčastejším priestupkom z cezhraničného hľadiska zostáva prekračovanie povolenej rýchlosti. Komisia si ako prioritu určí prijatie právne záväzných opatrení o cezhraničnej výmene informácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky (smernica predložená v roku 2008), aby sa umožnila identifikácia zahraničných vodičov, ktorí sa dopustili priestupku súvisiaceho s bezpečnostnými pásmi, alkoholom a svetelnou signalizáciou, a ich potrestanie.

6. Stanoviť cieľ pri zraneniach na cestách

Zníženie počtu zranení bude kľúčovou prioritou pre EÚ v nasledujúcom desaťročí. Komisia vypracuje prvky komplexnej stratégie opatrení pri zraneniach na cestách a prvej pomoci vrátane:

 • vytvorenia spoločných definícií vážneho a ľahkého zranenia na vytýčenie cieľov, na ktorých základe sa potom určia spoločné ciele pri zraneniach na cestách pre celú EÚ a začlenia sa do usmernení pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020.

 • podporovania výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi o zásahoch záchranných služieb pri nehodách, ako aj zriadenia celoeurópskeho súboru údajov o zraneniach a ich analýz.

 • preskúmania pridanej hodnoty vyvinutia a inštalácie prístrojov na záznam údajov o udalostiach (tzv. „čierne skrinky“), predovšetkým v profesionálnych vozidlách, na zlepšenie vyšetrovania technických aspektov a analýzy nehôd.

7. Nový pohľad na motocyklistov

Komisia sa zameria najmä na motocykle a iné „dvojkolesové motorové vozidlá“. Pri ostatných spôsoboch dopravy sa postupom času zaznamenal výrazný pokles počtu smrteľných nehôd a vážnych zranení, ale v prípade vodičov dvojkolesových motorových vozidiel klesol oveľa menej alebo ostal dokonca rovnaký.

Na úrovni EÚ sa navrhnú opatrenia týkajúce sa dvojkolesových motorových vozidiel :

 • zaviesť celý rad funkčných bezpečnostných opatrení pre vozidlá, napr. povinné vybavenie pokročilými brzdovými systémami, automatické zapínanie svetlometu a aktualizované opatrenia proti nevhodnej manipulácii (aby sa nedali odstrániť obmedzovače rýchlosti) pri určitých kategóriách dvojkolesových motorových vozidiel,

 • vypracovať technické normy pre ochranné vybavenie, ako napríklad odev, a preskúmať zrealizovateľnosť vybavenia motocyklov airbagmi a/alebo začlenenia airbagu do ochranného odevu,

 • rozšírenie platnosti právnych predpisov EÚ o kontrolách technického stavu na motocykle a iné dvojkolesové motorové vozidlá (takéto predpisy v súčasnosti neexistujú).

Akčný program pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2001 – 2010

Ambiciózny cieľ vytýčený v roku 2001 znížiť počet smrteľných nehôd do roku 2010 o polovicu sa síce nepodarilo naplniť, ale dosiahol sa výrazný pokrok. Vychádza sa napríklad z predpokladu, že počet smrteľných nehôd sa zníži o viac ako 40 % (v porovnaní s poklesom o 25 % v predchádzajúcom desaťročí). Takisto priemerný počet úmrtí na cestách na milión obyvateľov sa pre všetkých 27 členských štátov znížil zo 113 v roku 2001 na 69 v roku 2009. Tento údaj sa už blíži údajom členských štátov s najlepšou štatistikou v roku 2001 (Spojené kráľovstvo so 61 úmrtiami na milión obyvateľov, Švédsko so 62 prípadmi a Holandsko so 66). Akčný program pre bezpečnosť cestnej premávky (2001 – 2010) bol významným katalyzátorom úsilia EÚ a členských štátov zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Ďalšie informácie:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar