Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

Bruksela, 20 lipca 2010 r.

Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020: środki szczegółowe

Komisja przyjęła dziś nowy, szczególnie ambitny program bezpieczeństwa na drogach, który ma na celu zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych w ciągu nadchodzącej dekady. Program obejmuje cały wachlarz rozmaitych inicjatyw, na poziomie europejskim i krajowym, zmierzających przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury oraz kształtowania właściwej postawy u uczestników ruchu drogowego.

Najważniejsze dane:

 • Bezpieczeństwo na drogach to bardzo poważny problem społeczny: w skali Unii Europejskiej, w samym roku 2009 w wypadkach na drogach zginęło ponad 35 tys. osób, co równa się liczbie mieszkańców miasteczka średniej wielkości.

 • Co gorsza, na jedną ofiarę śmiertelną przypadają przeciętnie cztery przypadki trwałego kalectwa (w postaci urazów mózgu lub rdzenia kręgowego), dziesięć osób dotkniętych ciężkimi obrażeniami i czterdziestu lekko rannych.

 • Szacunkowy łączny koszt wypadków dla gospodarki sięga 130 mld euro rocznie.

Szczegóły programu bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020

Siedem strategicznych celów programu

1. Doskonalenie środków bezpieczeństwa w pojazdach

W latach 2001-2010 osiągnięto znaczne postępy w zakresie wyposażenia pojazdów w „pasywne” zabezpieczenia w rodzaju pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych. W okresie objętym programem (2011-2020) wejdą w życie nowe regulacje w zakresie wyposażenia samochodów w „aktywne zabezpieczenia”, w szczególności:

 • obowiązek elektronicznej kontroli stabilności (w samochodach, autobusach i ciężarówkach w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa utraty równowagi czy też dachowania);

 • obowiązkowe systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (w samochodach ciężarowych i autobusach);

 • obowiązkowe systemy hamowania awaryjnego (w samochodach ciężarowych i autobusach);

 • systemy przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa (w samochodach osobowych i ciężarowych);

 • obowiązkowe urządzenia ograniczające prędkość lekkich pojazdów dostawczych i furgonów (na wzór obowiązujących już w samochodach ciężarowych);

 • zestaw konkretnych środków ustalających normy techniczne wyposażenia bezpieczeństwa w przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym jest obecnie przygotowywany przez służby Komisji;

 • Komisja zamierza rozważyć możliwość rozszerzenia zastosowania zaawansowanych układów wspomagania kierowcy, na przykład ostrzegających przed kolizją, w ramach modernizacji istniejącego wyposażenia w pojazdach dostawczych bądź też prywatnych;

 • od 2003 r. prawodawstwo UE zostało zaostrzone w sposób zmierzający do ograniczenia ryzyka obrażeń, na jakie narażeni są w szczególności piesi, rowerzyści, na przykład poprzez wymóg stosowania zderzaków i masek pojazdów absorbujących energię czy wstecznych lusterek zmniejszających strefę martwego pola. Konieczne jest przeanalizowanie dalszych działań technicznych w tym zakresie.

Bezpieczeństwo pojazdów na drodze a badania techniczne

 • Komisja zamierza doprowadzić do zaostrzenia przepisów unijnych w dziedzinie badań przydatności do ruchu drogowego w celu ustanowienia zasad wzajemnego uznawania atestów technicznych, tak aby wyniki badań technicznych wykonanych w każdym państwie członkowskim były uznawane w pozostałych.

2. Budowa bezpieczniejszej infrastruktury drogowej

 • Środki unijne mogą być przeznaczane wyłącznie na budowę obiektów spełniających wymogi dyrektyw o bezpieczeństwie dróg i tuneli. Regułę tę, stosowaną już w przypadku transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), Komisja zamierza rozszerzyć, tak by stała się powszechną zasadą obowiązującą dla dowolnego wsparcia finansowego z budżetu UE, na przykład: funduszy spójnościowych.

 • Analiza możliwości rozszerzonego stosowania obowiązującego prawodawstwa unijnego w sferze zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w odniesieniu do dróg zamiejskich w państwach członkowskich. Obowiązujące prawodawstwo wymaga, aby w trakcie rozbudowy infrastruktury, w procesie planowania, w fazie poprzedzającej projekt i na etapie projektowania, uwzględniane były wymogi bezpieczeństwa. Wymaga ponadto objęcia infrastruktury obowiązkiem kontroli bezpieczeństwa, wykrywania „czarnych punktów” oraz inspekcji w terenie. Objęcie tymi wymogami dróg zamiejskich byłoby możliwe dzięki wymianie najlepszych praktyk między państwami członkowskimi.

3. Przyspieszenie w sferze inteligentnych technologii

 • W ramach dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych Komisja ma zamiar wystąpić z projektem nowych specyfikacji technicznych służących sprawnej wymianie danych między pojazdami, a także łączności pojazdów z inteligentną infrastrukturą (przykładowo: umożliwiającej powiadamianie w czasie rzeczywistym o zalecanych ograniczeniach prędkości, natężeniu ruchu, wykrywaniu pieszych itp.).

 • Zamiarem Komisji jest przyspieszenie wdrażania technologii e-call (automatycznego zgłaszania wypadków), a także rozważenie jej ewentualnego wprowadzenia w odniesieniu do motocykli, pojazdów ciężarowych i autobusów.

4. Udoskonalenie systemu szkoleń i treningów dla użytkowników dróg

Użytkownik dróg, jako pierwsze ogniwo w łańcuchu bezpieczeństwa, jest jednym z najbardziej podatnych na błąd elementów systemu bezpieczeństwa. Niezależnie od obowiązujących środków technicznych, skuteczność polityki bezpieczeństwa na drogach zależy ostatecznie w dużym stopniu od zachowań kierowców. Stąd też tak duże znaczenie ma edukacja, szkolenia i egzekwowanie przepisów.

 • Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja dąży do opracowania wspólnej strategii w dziedzinie edukacji oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Strategia na poziomie unijnym ma uwzględniać przede wszystkim podniesienie jakości systemu szkoleń i egzaminów na prawo jazdy, w szczególności poprzez rozszerzenie zasięgu stosowania dyrektywy o unijnym prawie jazdy. Przewiduje się:

 • określenie kryteriów progowych w odniesieniu do instruktorów jazdy;

 • zakaz jazdy bez asysty dla młodych kierowców albo okres praktyki poprzedzającego otrzymanie prawa jazdy (wraz z ustaleniem minimalnego wieku, doświadczenia i warunków w odniesieniu do krajów decydujących się na korzystanie z systemu);

 • rozważenie ewentualności wprowadzenia okresu próbnego dla młodych kierowców (świeżo po otrzymaniu prawa jazdy podlegaliby oni bardziej rygorystycznej kontroli);

 • rozważenie możliwości wprowadzenia elementów jazdy przyjaznej dla środowiska w ramach teoretycznych i praktycznych egzaminów celem propagowania bezpieczniejszego i mniej szkodliwego dla przyrody stylu jazdy.

5. Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów

  Skuteczność polityki w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach zależy w niemałym stopniu od nasilenia kontroli i od przestrzegania przez kierowców wymogów bezpieczeństwa. Kluczową rolę odgrywa tym niemniej egzekwowanie prawa, co przyczynia się do ograniczenia ryzyka obrażeń i ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych. Nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz nieużywanie pasów bezpieczeństwa pozostają wciąż najpoważniejszymi przyczynami śmierci na drodze. Środki pozwalające na zaostrzenie ogólnoeuropejskich i krajowych kontroli służących egzekwowaniu obowiązujących przepisów obejmują m.in.:

 • opracowanie przez poszczególne państwa członkowskie krajowych planów wykonania prawa unijnego (np. wyznaczających cele w dziedzinie priorytetowych zagadnień oraz nasilenia kontroli na poziomie krajowym);

 • kampanie informacyjne na skalę całej UE;

 • karom wymierzanym za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu powinny mieć również wymiar prewencyjny. Komisja rozważa na przykład wprowadzenie środków prawnych w celu wprowadzenia w określonych grupach zawodowych (jak np. gimbusy) lub w ramach programów rehabilitacyjnych po wykroczeniach związanych z nadużyciem alkoholu (zarówno dla kierowców zawodowych, jak i niezawodowych) obowiązku stosowania alkomatu z blokadą rozruchu silnika (alcolock);

 • najczęstsze z wykroczeń popełnianych przez kierowców za granicą to w dalszym ciągu jazda z nadmierną prędkością. Komisja nada najwyższy priorytet sprawie przyjęcia prawnie wiążących środków w zakresie transgranicznej wymiany informacji w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego (dyrektywa z 2008, jak dotąd nieuchwalona) w celu umożliwienia identyfikowania i sankcjonowania cudzoziemców winnych innego rodzaju naruszeń (brak pasów, przekroczenie dozwolonej prędkości, jazda pod wpływem alkoholu i ignorowanie sygnalizacji świetlnej).

6. Ustalanie docelowego obniżenia liczby wypadków drogowych z rannymi

Ograniczenie liczby osób poszkodowanych w wypadkach zostało zaliczone do głównych priorytetów w sferze działań europejskich w nadchodzącej dekadzie. Komisja opracuje założenia kompleksowej strategii działań w zakresie wypadków zagrażających zdrowiu i udzielania pierwszej pomocy, uwzględniając:

 • opracowanie wspólnych definicji poważnych i drobnych obrażeń ciała pod kątem opracowania docelowego poziomu, do jakiego należy ograniczyć ich liczbę, i tym samym opracowania ogólnoeuropejskiego docelowej maksymalnej liczby ofiar wypadków, ujętej w nowych Wytycznych w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego na terytorium Unii na lata 2011-2020;

 • upowszechnianie wymiany doświadczeń państw członkowskich w dziedzinie reakcji służb ratunkowych na wypadki drogowe, jak również utworzenie ogólnounijnego systemu gromadzenia i analizy danych dotyczących obrażeń ciała doznanych przez uczestników wypadków;

 • analiza ewentualnej wartości dodanej opracowania i seryjnego montowania, zwłaszcza w pojazdach dostawczych, czarnych skrzynek (czyli automatycznych rejestratorów zdarzeń) w celu ułatwienia dochodzeń technicznych i analizy wypadków.

7. Skupienie baczniejszej uwagi na motocyklistach

Tym razem Komisja zamierza skupić się w szczególności na motocyklach i innych pojazdach dwukołowych. Podczas gdy inne formy transportu drogowego wykazują się z czasem znacznym spadkiem liczby ofiar śmiertelnych oraz poważnie rannych, dane dotyczące użytkowników pojazdów dwukołowych obniżają się bardzo nieznacznie, albo nawet pozostają niezmienne.

W odniesieniu do bezpieczeństwa dwukołowców, na poziomie europejskim przygotowuje się następujące rozwiązania:

 • wprowadzenie zestawu wyposażenia zabezpieczającego pojazdy stosowane w celach użytkowych: np. obowiązkowy montaż systemów hamowania ABS, automatycznie zapalającego się reflektora przedniego, oraz zmodernizowanych środków zapobiegających nieuprawnionym ingerencjom (uniemożliwiających np. unieszkodliwianie automatycznego ogranicznika prędkości) w dwukołowcach określonych typów;

 • opracowanie norm technicznych w dziedzinie wyposażenia ochronnego w rodzaju obowiązkowego ubioru oraz analizy wykonalności wyposażania motocykli w poduszki powietrzne lub też wyposażania odzieży ochronnej w takie poduszki;

 • rozszerzenie zakresu przepisów prawodawstwa unijnego w dziedzinie badań technicznych i atestów w odniesieniu do motocykli i innych pojazdów dwukołowych (aktualnie nieobowiązujących).

Program bezpieczeństwa na drogach na lata 2001-2010

Jakkolwiek nie powiódł się jak dotychczas wytyczony w 2001 r. ambitny plan zmniejszenia o połowę liczby ofiar wypadków drogowych do roku 2010, to przecież poczyniono niebagatelne postępy. Przykładowo, ogólna liczba ofiar śmiertelnych powinna spaść o ponad 40% (wobec 25% spadku w poprzedniej dekadzie). Wynikiem dotychczasowych starań jest obniżenie średniej liczby ofiar wypadków drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Wskaźnik ten, w 2001 r. wynoszący 113 wypadków śmiertelnych, wyniósł już tylko 69 w roku 2009 – w skali wszystkich 27 państw członkowskich. Poziom ten jest porównywalny z wynikami najbezpieczniejszych pod tym względem państw członkowskich z roku 2001 (Anglii, Szwecji i Holandii), gdzie odnotowano przeciętnie 61, 62 i 66 ofiar na milion obywateli. Poprzedni program bezpieczeństwa na drogach na lata 2001-2010 przyczynił się do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach na szczeblu unijnym i krajowym.

Więcej informacji na stronie:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar