Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

Brussel, 20 juli 2010

Verkeersveiligheidsprogramma 2011-2020: concrete maatregelen

De Commissie heeft vandaag een ambitieus verkeersveiligheidsprogramma goedgekeurd om het aantal verkeersdoden in Europa tijdens de volgende tien jaar met de helft terug te dringen. Het programma bestaat uit een combinatie van Europese en nationale initiatieven en is vooral gericht op de veiligheid van voertuigen, de veiligheid van de infrastructuur en het gedrag van de weggebruikers.

Enkele cijfers:

 • Verkeersveiligheid is van het grootste belang voor de samenleving. In 2009 kwamen op de wegen van de Europese Unie meer dan 35 000 mensen om, het equivalent van een middelgrote stad.

 • Voor elk dodelijk slachtoffer op de Europese wegen vallen er bovendien ongeveer 4 slachtoffers met verwondingen die tot een blijvende handicap leiden, zoals schade aan de hersenen of de ruggengraat, 10 ernstig gewonden en 40 lichtgewonden.

 • De economische kosten voor de samenleving bedragen naar schatting 130 miljard euro per jaar.

Het verkeersveiligheidsprogramma 2011-2020 in detail

Zeven strategische doelstellingen

1. Betere veiligheidsmaatregelen voor voertuigen

In de periode 2001-2010 is al veel werk verricht met betrekking tot "passieve" veiligheidsmiddelen voor voertuigen, zoals veiligheidsgordels en airbags. In de periode 2011-2020 wordt een reeks nieuwe "actieve" veiligheidsmaatregelen voor veiligheidsuitrusting van kracht:

 • Verplichte elektronische stabiliteitscontrole (voor auto's, bussen en vrachtwagens, om het risico op destabilisatie of een koprol te verminderen)

 • Waarschuwingssystemen bij onbedoeld verlaten van de rijstrook (lane departure warning) (voor vrachtwagens en bussen)

 • Verplichte automatische remsystemen voor noodstops (voor vrachtwagens en bussen)

 • Verplichte veiligheidsgordelverklikkers (auto's en vrachtwagens)

 • Verplichte snelheidsbegrenzers voor lichte bedrijfsvoertuigen en bestelwagens (reeds verplicht voor vrachtwagens)

 • Voor elektrische voertuigen zal de Commissie een pakket concrete maatregelen voorstellen om de technische veiligheidsnormen vast te stellen

 • De Commissie zal de mogelijkheid onderzoeken om de tenuitvoerlegging van geavanceerde rijhulpsystemen, zoals antibotsingssystemen, uit te breiden door de installatie ervan in bestaande commerciële of particuliere voertuigen verplicht te maken

 • Sinds 2003 is de EU-wetgeving aangepast om de risico's van verwondingen voor kwetsbare groepen zoals voetgangers en fietsers te beperken, bv. door energieabsorberende bumpers en dodehoekspiegels verplicht te maken Verdere technische acties op dit gebied moeten worden onderzocht.

 • Veiligheid van voertuigen op de weg – technische controle

 • De Commissie zal de EU-wetgeving inzake technische controles versterken om te zorgen voor de wederzijdse erkenning van de technische controles door de lidstaten.

2. Veiligere wegeninfrastructuur

 • Europese fondsen zullen alleen nog worden verleend voor infrastructuur die voldoet aan de richtlijnen verkeersveiligheid en veiligheid van tunnels. Dit is reeds het geval voor de TEN-V-financiering; de Commissie wil het uitbreiden tot een algemeen principe voor elke EU-financiering, bijvoorbeeld de cohesiefondsen.

 • Er zal worden onderzocht of het mogelijk is de principes van de bestaande EU-wetgeving inzake veiligheidsbeheer van infrastructuur uit te breiden tot de plattelandswegen in de lidstaten. Volgens deze wetgeving moeten bij de ontwikkeling van infrastructuur veiligheidsvoorschriften worden nageleefd tijdens het planningsproces, de voorontwerp- en de ontwerpfase. Daarnaast zijn ook veiligheidsaudits voor infrastructuur, identificatie van zogenaamde black spots en inspecties vereist. Deze principes kunnen worden uitgebreid tot plattelandswegen op basis van een uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten.

3. Intelligente technologie

 • De Commissie zal nieuwe technische specificaties voorstellen in het kader van de richtlijn intelligente vervoersystemen, zodat gegevens en informatie eenvoudig kunnen worden uitgewisseld tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en infrastructuur (bijvoorbeeld om realtime-informatie uit te wisselen over snelheidsbeperkingen, verkeersstromen, congestie, identificatie van voetgangers op de weg).

 • De Commissie zal de invoering van e-call bespoedigen en onderzoeken of het systeem kan worden uitgebreid naar motorrijders, zware vrachtwagens en bussen.

4. Betere opleiding van weggebruikers

  De weggebruiker is de eerste schakel in de veiligheidsketen en de kans op fouten is hier het grootst. Welke technische maatregelen er ook bestaan, de doeltreffendheid van het verkeersveiligheidsbeleid staat of valt met het gedrag van de gebruikers. Opleiding en handhaving zijn essentieel.

  De Commissie zal samen met de lidstaten een gemeenschappelijke opleidingsstrategie ontwikkelen. Op EU-niveau gaat de prioriteit daarbij naar de verbetering van de kwaliteit van het rijbewijzen- en opleidingssysteem, met name door de rijbewijsrichtlijn uit te breiden, om:

 • minimumcriteria voor rij-instructeurs op te stellen,

 • begeleid rijden tijdens de periode van het voorlopig rijbewijs in de richtlijn op te nemen (d.w.z. minimale eisen inzake leeftijd, ervaring en voorwaarden vaststellen voor de landen die dit systeem wensen toe te passen),

 • te onderzoeken of het mogelijk is na het rijexamen een proefperiode in te voeren (met strengere controles voor bestuurders die pas hun rijbewijs hebben behaald),

 • te onderzoeken of het mogelijk is ecologisch rijden op te nemen in de theoretische en praktische proeven met het oog op veiliger en schoner rijden.

5. Betere handhaving

De doeltreffendheid van het verkeersveiligheidsbeleid hangt grotendeels af van de intensiteit van de controles en de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Handhaving blijft een zeer belangrijke factor om te komen tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verkeersdoden en ‑gewonden. Te snel rijden, rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel worden nog steeds beschouwd als de drie belangrijkste oorzaken van ongevallen. Enkele maatregelen om de handhaving op nationaal en op EU-niveau te versterken:

 • De lidstaten moeten nationale uitvoeringsplannen opstellen (bv. streefcijfers voor prioritaire kwesties en de intensiteit van controles op nationaal niveau).

 • Bewustmakingscampagnes op EU-niveau.

 • De sancties voor rijden onder invloed moeten worden aangevuld met preventieve maatregelen. Zo zal de Commissie wetgevingsmaatregelen nemen om het gebruik van het alcoholslot in bepaalde gevallen verplicht te stellen, bijvoorbeeld voor schoolbussen of in het kader van rehabilitatieprogramma's (voor professionele en niet-professionele bestuurders).

 • Internationaal is de meest voorkomende inbreuk nog steeds te snel rijden. De Commissie zal prioritair juridisch bindende maatregelen opstellen betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie inzake verkeersveiligheid (in 2008 voorgestelde richtlijn) met het oog op de identificatie en sanctionering van buitenlandse overtreders voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en het negeren van verkeerslichten.

6. Een streefcijfer voor verkeersongevallen

  Het verminderen van het aantal verkeersongevallen is in het komende decennium een absolute prioriteit voor Europa. De Commissie zal een alomvattende strategie opstellen voor actie betreffende ongevallen met gewonden en eerste hulp:

 • Gemeenschappelijke definities van ernstige en lichte verwondingen opstellen om gemeenschappelijke streefcijfers vast te stellen die zullen worden opgenomen in de verkeersveiligheidsrichtsnoeren 2010-2020.

 • De uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten inzake de respons van de hulpdiensten bij ongevallen bevorderen en de vergaring en analyse op EU-niveau van gegevens over verwondingen mogelijk maken.

 • De toegevoegde waarde van de ontwikkeling en de installatie van zwarte dozen onderzoeken, in het bijzonder voor professionele voertuigen, om technisch onderzoek en analyse van ongevallen te faciliteren.

7. Nieuwe aandacht voor motorrijders

De Commissie zal zich in het bijzonder toespitsen op motorfietsen en andere gemotoriseerde tweewielers. Terwijl bij de andere vervoerswijzen een aanzienlijke daling van het aantal dodelijke ongevallen en ongevallen met ernstige verwondingen is vastgesteld, is de daling bij gemotoriseerde tweewielers veel lager of zelf onbestaande.

Er zullen maatregelen voor gemotoriseerde tweewielers worden voorgesteld op Europees niveau:

 • de introductie van functionele veiligheidsmaatregelen, zoals verplicht gebruik van geavanceerde remsystemen en automatische lichten; actualiseren van de maatregelen tegen het opvoeren van motorrijtuigen (zodat snelheidsbegrenzers niet kunnen worden verwijderd) voor bepaalde categorieën gemotoriseerde tweewielers;

 • de ontwikkeling van technische normen voor beschermingsmiddelen, zoals kleding; onderzoeken of het haalbaar is motorfietsen met een airbag uit te rusten en/of de airbag in de beschermende kledij te integreren;

 • uitbreiding van de EU-wetgeving inzake technische controles/inspecties naar motoren en andere gemotoriseerde tweewielers.

Actieprogramma verkeersveiligheid 2001-2010

Hoewel de ambitieuze doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2010 te halveren niet volledig is gerealiseerd, is toch aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het aantal verkeersdoden is gedaald met meer dan 40% (in vergelijking met een daling van 25% in het vorige decennium). Het gemiddelde aantal verkeersdoden per 1 miljoen inwoners in de 27 lidstaten is gedaald van 113 in 2001 tot 69 in 2009. Dit leunt dicht aan bij het niveau van de best presterende lidstaten in 2001 (het VK, Zweden en Nederland met respectievelijk 61, 62 en 66 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners). Het actieprogramma voor de verkeersveiligheid (2001-2010) is een sterke katalysator gebleken voor de inspanningen van de EU en van de lidstaten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Meer informatie:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar