Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

Bryssel 20. heinäkuuta 2010

Liikenneturvallisuusohjelmaan 2011–2020 sisältyvät toimenpiteet

Komissio on hyväksynyt tänään kunnianhimoisen liikenneturvallisuusohjelman, jonka tavoitteena on puolittaa Euroopan tieliikennekuolemat tulevan vuosikymmenen aikana. Ohjelmaan sisältyy EU:n laajuisia ja jäsenvaltioissa toteutettavia aloitteita, joissa panostetaan ajoneuvojen ja infrastruktuurin turvallisuuden parantamiseen sekä tielläliikkujien liikennekäyttäytymiseen.

Tässä joitakin keskeisiä lukuja:

 • Tieliikenneturvallisuus on suuri yhteiskunnallinen ongelma. Euroopan unionin tieliikenteessä menehtyi vuonna 2009 yli 35 000 henkilöä. Tämä määrä vastaa keskikokoisen kaupungin asukaslukua.

 • Jokaista Euroopan teillä tapahtuvaa liikennekuolemaa kohden on arviolta neljä loukkaantumista, jotka aiheuttavat aivo- ja selkäydinvamman kaltaisia pysyviä vammoja, sekä kymmenen muuta vakavaa ja neljäkymmentä lievempää loukkaantumista.

 • Liikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle arviolta 130 miljardin euron kustannukset vuodessa.

Liikenneturvallisuusohjelman 2011–2020 sisältö

Seitsemän strategista tavoitetta

1. Ajoneuvojen turvallisuuden parantaminen

Passiivisiin turvalaitteisiin, kuten turvavöihin ja turvatyynyihin, on jo panostettu vuosina 2001–2010. Vuosien 2011–2020 ohjelmassa pyritään parantamaan aktiivista turvallisuutta seuraavin keinoin:

 • Pakolliset ajonvakautusjärjestelmät (henkilö-, linja- ja kuorma-autoihin) epävakauden ja luiston vähentämiseksi.

 • Pakolliset kaistavahtijärjestelmät (kuorma- ja linja-autoihin).

 • Pakolliset automaattiset hätäjarrutusjärjestelmät (kuorma- ja linja-autoihin).

 • Pakolliset turvavyömuistuttimet (henkilö- ja kuorma-autoihin).

 • Pakolliset nopeudenrajoittimet kevyisiin hyötyajoneuvoihin, kuten pakettiautoihin (nämä laitteet ovat jo pakollisia kuorma-autoissa).

 • Komissio aikoo ehdottaa toimenpidepakettia, jossa vahvistetaan sähköajoneuvojen turvallisuutta koskevat tekniset standardit.

 • Lisäksi se aikoo selvittää, voidaanko kehittyneitä kuljettajien apujärjestelmiä, kuten törmäyksenestojärjestelmiä, käyttää laajemmin, jolloin niitä voidaan asentaa jälkikäteen hyötyajoneuvoihin ja/tai yksityisajoneuvoihin.

 • EU:ssa on vuodesta 2003 alkaen pyritty pienentämään heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin, kohdistuvaa loukkaantumisriskiä. Tämä on toteutettu tiukemmalla lainsäädännöllä, jossa edellytetään, että autoissa on energiaa absorboivat keulat ja katvepeilit. Uusien teknisten toimien tarvetta on tutkittava tarkemmin.

Ajoneuvojen turvallisuus tieliikenteessä – katsastukset

 • Komissio aikoo tiukentaa katsastuksia koskevaa EU-lainsäädäntöä, jotta yhdessä jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset voidaan tunnustaa myös muissa jäsenvaltioissa.

2. Turvallisempi tieinfrastruktuuri

 • Infrastruktuurihankkeisiin myönnetään EU-rahoitusta vain sillä ehdolla, että niissä noudatetaan tieliikenteen ja tunnelien turvallisuutta koskevia direktiivejä. Tätä periaatetta sovelletaan jo Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rahoitukseen, mutta komissio haluaa soveltaa sitä kaikkeen EU-rahoitukseen, kuten koheesiorahastosta myönnettävään tukeen.

 • Komissio aikoo selvittää, pitäisikö tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun EU-lainsäädännön periaatteet ulottaa koskemaan jäsenvaltioiden maaseututeitä. Näiden periaatteiden mukaan turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon infrastruktuurin kehittämisen kaikissa vaiheissa sekä ennakkosuunnittelun että itse suunnittelun aikana. Periaatteissa edellytetään myös infrastruktuurin turvallisuuden arviointia sekä liikenteen vaarapaikkojen tunnistamista ja tarkastuksia. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään parhaita toimintatapoja, joiden pohjalta nämä periaatteet voidaan ulottaa koskemaan myös maaseututeitä.

3. Älykkään teknologian edistäminen

 • Komissio aikoo ehdottaa uusia teknisiä eritelmiä älykkäistä liikennejärjestelmistä annetun direktiivin nojalla. Tavoitteena on, että tietoja voidaan vaihtaa helposti ajoneuvojen välillä sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välillä. Reaaliaikaisia tietoja voitaisiin vaihtaa esimerkiksi nopeusrajoituksista, liikennevirroista, ruuhkista ja jalankulkijoiden tunnistamisesta.

 • Komissio aikoo vauhdittaa eCall-hätäviestijärjestelmän kehittämistä ja selvittää, voidaanko tätä järjestelmää laajentaa siten, että sitä käytettäisiin myös moottoripyörissä, raskaissa hyötyajoneuvoissa ja linja-autoissa.

4. Tienkäyttäjille suunnatun koulutuksen ja opetuksen parantaminen

Tienkäyttäjät ovat turvallisuusketjun ensimmäinen lenkki, mutta he ovat myös kaikkien altteimpia virheille. Teknisistä toimenpiteistä huolimatta liikenneturvallisuuspolitiikan tehokkuus riippuu viime kädessä tienkäyttäjien käyttäytymisestä. Koulutus ja lainvalvonta ovat tässä yhteydessä olennaisen tärkeitä.

Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kehittääkseen yhteisen liikenneturvallisuutta koskevan koulutusstrategian. EU:n tasolla tämän strategian ensisijaisena tavoitteena on parantaa ajokoulutus- ja ajokorttilupajärjestelmän laatua ennen kaikkea laajentamalla EU:n ajokorttidirektiiviä. Tämä on tarkoitus toteuttaa seuraavasti:

 • Ajo-opettajille asetetaan vähimmäisvaatimukset.

 • Ajokortin myöntämistä edeltävään kauteen sisällytetään avustettu ajaminen toisen kuljettajan kanssa tai ”oppiaika”. Tällaista järjestelmää käyttäviä maita varten vahvistetaan vähimmäisikää ja ‑kokemusta koskevat vaatimukset ja muut ehdot.

 • Selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön ajokokeen jälkeiset koeajat, joiden aikana ajokortin juuri saaneita kuljettajia valvotaan tiukemmin.

 • Tutkitaan, voidaanko teoreettiseen ja ajokoulutukseen sisällyttää ekologinen ajaminen, jolla pyritään turvallisempaan ja puhtaampaan ajamiseen.

5. Valvonnan parantaminen

Liikenneturvallisuuspolitiikan tehokkuus riippuu pitkälle siitä, miten tarkasti turvallisuusvaatimuksia noudatetaan ja niiden noudattamista valvotaan. Noudattamisen valvonta vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onnistutaanko liikennekuolemia ja loukkaantumisia vähentämään merkittävästi. Tiekuolemien kolmena suurimpana aiheuttajana pidetään yhä ylinopeutta, rattijuopumusta ja turvavyön käytön laiminlyöntiä. EU:n laajuista ja kansallista valvontaa aiotaan tiukentaa seuraavin toimenpitein:

 • Jäsenvaltiot laativat kansallisia täytäntöönpanosuunnitelmia, joissa asetetaan kansalliset tavoitteet suurimpien ongelmien ratkaisemiselle ja tarkastusten suorittamiselle.

 • Toteutetaan EU:n laajuisia tiedotuskampanjoita.

 • Rattijuopumustapauksissa olisi seuraamusten lisäksi toteutettava ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Komissio aikoo muun muassa harkita lainsäädäntötoimia, joilla voidaan pakollistaa alkolukkojen käyttö tietyissä ammattimaisissa kuljetuksissa, kuten koulubusseissa, sekä ammatti- ja muiden kuljettajien kuntoutusohjelmissa rattijuopumusrikosten jälkeen.

 • Ylinopeus on yleisin liikennerikkomus rajatylittävässä liikenteessä. Komissio asettaa etusijalle sellaisten oikeudellisesti sitovien toimenpiteiden toteuttamisen liikenneturvallisuuden alalla, jotka liittyvät rajatylittävään tietojenvaihtoon (tästä on jo annettu direktiiviehdotus vuonna 2008). Tietojenvaihdon avulla voidaan tunnistaa ulkomaiset kuljettajat, jotka ovat laiminlyöneet turvavyön käytön, ajaneet ylinopeutta tai päin punaista valoa tai syyllistyneet rattijuopumukseen, sekä määrätä heille seuraamuksia.

6. Loukkaantumisten vähentäminen tieliikenteessä

Loukkaantumisten vähentäminen tieliikenteessä kuuluu EU:n tärkeimpiin tavoitteisiin tulevan vuosikymmenen aikana. Komissio aikoo kehittää loukkaantumisia ja ensiapua koskevan toimintastrategian, johon sisältyvät muun muassa seuraavat toimenpiteet:

 • Vakavista ja lievemmistä loukkaantumisista laaditaan yhteiset määritelmät, joiden pohjalta voidaan asettaa tavoitteita. Pyrkimyksenä on asettaa loukkaantumisten vähentämiselle koko EU:ta koskevat yhteiset tavoitteet, jotka sisällytetään liikenneturvallisuuden suuntaviivoihin 2010–2020.

 • Edistetään jäsenvaltioiden välistä toimintatapojen vaihtoa, jossa pyritään löytämään pelastuspalvelujen parhaat toimintatavat onnettomuuksien yhteydessä, sekä käynnistetään loukkaantumisia koskevien tietojen keruu ja analysointi EU:n laajuisesti.

 • Tutkitaan, mitä lisäarvoa voidaan saavuttaa kehittämällä tapahtumia rekisteröiviä laitteita (”mustia laatikkoja”) ja asentamalla niitä erityisesti ammattiliikenteen ajoneuvoihin. Näillä laitteilla pyritään parantamaan onnettomuuksien teknistä tutkintaa ja analysointia.

7. Enemmän huomiota moottoripyöräilijöihin

Komissio aikoo kiinnittää erityistä huomiota moottoripyöriin ja muihin kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin. Vaikka kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ja vakavat loukkaantumiset ovat vähentyneet merkittävästi muussa ajoneuvoliikenteessä, moottoripyöräilijöiden kohdalla muutos on ollut huomattavasti vähäisempi tai tilanne on pysynyt ennallaan.

Euroopan tasolla ehdotetaan seuraavia kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin liittyviä toimenpiteitä:

 • Tietyissä kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen luokissa turvallisuutta parannetaan toiminnallisesti muun muassa edellyttämällä, että ajoneuvoihin asennetaan kehittyneet jarrujärjestelmät ja että ajovalot syttyvät automaattisesti, sekä päivittämällä virityksen estoon liittyviä vaatimuksia (jotta ajoneuvosta ei voitaisi poistaa nopeuden säätöä).

 • Laaditaan teknisiä standardeja suojavarusteista (kuten vaatetuksesta), ja tutkitaan, voidaanko moottoripyörät varustaa turvatyynyin ja/tai voiko turvatyyny kuulua suojavaatetukseen.

 • Ulotetaan katsastuksia ja tarkastuksia koskeva EU-lainsäädäntö koskemaan moottoripyöriä ja muita kaksipyöräisiä moottoriajoneuvoja.

Liikenneturvallisuutta koskeva toimintaohjelma 2001–2010

Vuonna 2001 asetettiin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi vähentää liikennekuolemien määrä puoleen vuoteen 2010 mennessä. Vaikka tätä tavoitetta ei ole saavutettu kokonaan, edistyminen on kuitenkin ollut merkittävää. Kuolonuhrien määrän odotetaan vähenevän yli 40 prosenttia, kun se edellisenä vuosikymmenenä väheni 25 prosenttia. Toimintaohjelmalla on myös onnistuttu vähentämään liikennekuolemien keskimäärää vuosien 2001 ja 2009 välisenä aikana 113:sta 69:ään kuolonuhriin miljoonaa asukasta kohden nykyisissä 27 jäsenvaltiossa. Näin on päästy lähes samoihin lukuihin kuin vuonna 2001 niissä jäsenvaltioissa, joissa liikennekuolemia oli kaikkein vähiten (Yhdistyneessä kunnassa 61, Ruotsissa 62 ja Alankomaissa 66 kuolonuhria miljoonaa asukasta kohden). Liikenneturvallisuutta koskeva toimintaohjelma 2001–2010 on kannustanut merkittävästi EU:ta ja sen jäsenvaltioita parantamaan liikenneturvallisuutta.

Lisätieoja:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar