Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

Bruxelles, den 20. juli 2010

Trafiksikkerhedsprogram 2011-2020: specifikke foranstaltninger

Kommissionen har i dag vedtaget et ambitiøst trafiksikkerhedsprogram, som skal halvere antallet af trafikdræbte i løbet af de næste 10 år. Programmet omfatter en lang række foranstaltninger, både europæiske og nationale, hvor der fokuseres på at forbedre køretøjssikkerheden, infrastruktursikkerheden og trafikanternes adfærd.

Nøgletal:

 • Trafiksikkerhed er vigtigt samfundsanliggende. I 2009 blev der dræbt over 35 000 mennesker på vejene i EU svarende til antallet af indbyggere i en mellemstor by.

 • For hvert menneske, der mister livet på Europas veje, anslås der at være 4, der får varigt invaliderende kvæstelser såsom hjerne- eller rygmarvsskader, 10, der får alvorlige kvæstelser, og 40, der får mindre kvæstelser.

 • Det anslås at koste samfundet 130 mia. EUR om året.

Trafiksikkerhedsprogram 2011-2020 i detaljer

Der er opstillet syv strategiske mål

1. Forbedret sikkerhedsudstyr i køretøjer

Der er allerede i perioden 2001-2010 blevet arbejdet meget med "passivt" sikkerhedsudstyr i køretøjer såsom sikkerhedsseler og airbags. I perioden 2011-2020 vil der træde en række nye foranstaltninger vedrørende "aktivt" sikkerhedsudstyr i kraft såsom:

 • Obligatorisk elektronisk stabilitetskontrol (for personbiler, busser og lastbiler for at nedsætte risikoen for, at køretøjer destabiliseres eller vælter)

 • Obligatoriske systemer, der advarer om, at vognbanen forlades (lane departure warning, LDW) (for lastbiler og busser)

 • Obligatoriske automatiske nødbremsesystemer (for lastbiler og busser)

 • Obligatoriske systemer, der minder bilisterne om at spænde sikkerhedsselen (personbiler og lastbiler)

 • Obligatoriske hastighedsbegrænsende anordninger for lette erhvervskøretøjer/varebiler (allerede indført for lastbiler)

 • For elektriske køretøjer vil Kommissionen fremlægge en pakke med konkrete foranstaltninger til fastlæggelse af tekniske standarder for sikkerhed

 • Kommissionen vil undersøge muligheden for at udvide indførelsen af avancerede førerstøttesystemer såsom kollisionsadvarselssystemer gennem eftermontering af sådanne systemer i erhvervskøretøjer og personbiler

 • Siden 2003 er EU-lovgivningen blevet skærpet for at nedsætte risikoen for personskader hos sårbare grupper såsom fodgængere og cyklister (såkaldte "bløde" trafikanter) ved for eksempel at gøre energioptagende forpartier på biler og blindvinkelspejle obligatoriske. Der er behov for at undersøge yderligere tekniske foranstaltninger på dette område.

  Køretøjers trafiksikkerhed – teknisk kontrol

 • Kommissionen vil skærpe EU-lovgivningen om teknisk kontrol af køretøjer for at få fastsat fælles godkendelsesbestemmelser for teknisk kontrol, så teknisk kontrol foretaget i én medlemsstat også anerkendes i de øvrige medlemsstater.

2. Sikrere vejinfrastrukturer

 • Der vil kun blive ydet EU-støtte til infrastrukturer, der opfylder kravene i direktiverne om vej- og tunnelsikkerhed. Det er allerede tilfældet for TEN-T-finansiering, og Kommissionen ønsker at gøre det til et generelt princip for al EU-finansiering, fx finansiering via Samhørighedsfonden.

 • Undersøgelse af mulighederne for at lade principperne i den eksisterende EU-lovgivning om forvaltning af infrastruktursikkerhed gælde også for medlemsstaternes vejnet i landdistrikterne. Ifølge EU-lovgivningen skal der tages hensyn til sikkerhedskravene i planlægnings-, forprojekterings- og projekteringsfasen, når der skal etableres infrastrukturer. Der kræves også sikkerhedsrevisioner for infrastrukturer, identificering af såkaldte "sorte pletter" (steder med høj ulykkesfrekvens) og kontrolforanstaltninger. Disse principper kan udvides til også at gælde for vejnettet i landdistrikterne ved, at medlemsstaterne udveksler bedste praksis.

3. Fremme af smart teknologi

 • Kommissionen vil foreslå nye tekniske specifikationer under ITS-direktivet (direktivet om intelligente transportsystemer), så der let kan udveksles data og information mellem køretøjer og mellem køretøjer og infrastrukturer (for for eksempel at give mulighed for tidstro informationsudveksling om hastighedsbegrænsninger, trafikstrømme og trafiktrængsel samt detektering af fodgængere).

 • Kommissionen vil fremskynde indførelsen af e-call og undersøge mulighederne for at udvide e-call til også at omfatte motorcyklister, tunge lastbiler og busser).

4. Bedre uddannelse og skoling af trafikanter

Trafikanterne er det første led i sikkerhedskæden og det led, hvor der er størst fejlrisiko. Uanset hvilke tekniske foranstaltninger der findes, afhænger trafiksikkerheden i sidste ende af trafikanternes adfærd. Uddannelse, skoling og håndhævelse er afgørende faktorer.

Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne om at udvikle en fælles trafiksikkerhedsstrategi for uddannelse og skoling. På EU-plan er der først og fremmest tale om at forbedre kvaliteten af køreuddannelsen og kørekortudstedelsessystemet ved bl.a. at udvide kørekortdirektivet med henblik på:

 • at fastsætte minimumskrav for kørelærere

 • at lade øvekørsel med ledsager indgå i perioden forud for udstedelse af endeligt kørekort (fastsættelse af minimumsalder, krav til erfaring og andre betingelser for lande, der vælger at anvende et sådant system)

 • at undersøge mulighederne for at indføre en prøvetid efter bestået køreprøve (med skærpet kontrol for trafikanter, der lige har fået kørekort)

 • at undersøge mulighederne for lade energiøkonomisk kørsel indgå i både den teoretiske og den praktiske prøve med henblik på sikrere og renere kørsel.

5. Skærpet håndhævelse

Trafiksikkerhedspolitikkers effektivitet afhænger i vid udstrækning af, hvor intens kontrollen er, og i hvilket omfang sikkerhedskravene overholdes. Håndhævelse er og bliver en nøglefaktor, når der skal skabes de rette betingelser for et opnå et markant fald i antallet af dræbte og kvæstede. Overskridelse af hastighedsgrænser, spirituskørsel og kørsel uden sikkerhedssele anses fortsat for at være de tre største dræbere på vejene. Blandt foranstaltningerne til skærpet håndhævelse i EU og medlemsstaterne kan nævnes:

 • Udarbejdelse i medlemsstaterne af nationale gennemførelsesplaner (fx mål for prioriterede områder og kontrolintensitet på nationalt plan).

 • EU-dækkende oplysningskampagner.

 • Ved spirituskørsel bør straffen suppleres med forebyggende foranstaltninger. Kommissionen vil for eksempel overveje lovgivningsforanstaltninger, der gør brug af alkolåse obligatorisk ved visse former for erhvervskørsel såsom skolebuskørsel eller som led i rehabiliteringsprogrammer (for erhvervs- og privatbilister) efter overtrædelse af reglerne om spirituskørsel.

 • Den mest udbredte grænseoverskridende trafikforseelse er stadig overskridelse af hastighedsgrænser. Kommissionen vil arbejde intenst for at få vedtaget retligt bindende foranstaltninger om grænseoverskridende udveksling af trafiksikkerhedsoplysninger (direktiv foreslået i 2008), så det bliver muligt at identificere og straffe udenlandske overtrædere for manglende brug af sikkerhedssele, overskridelse af hastighedsgrænser, spirituskørsel og manglende overholdelse af trafiklys.

6. Opstilling af mål for antal tilskadekomne i trafikken

At få reduceret antallet af tilskadekomne i trafikken er noget, som Europa vil prioritere meget højt i de næste ti år. Kommissionen vil udvikle en omfattende strategi for foranstaltninger vedrørende tilskadekomne i trafikken og førstehjælp, herunder:

 • fastlægge fælles definitioner for alvorligt og lettere tilskadekomne, så der kan opstilles fælles EU-mål for antallet af tilskadekomne med henblik på indarbejdelse af sådanne mål i retningslinjerne på trafiksikkerhedsområdet for 2010-2020

 • fremme udveksling mellem medlemsstaterne af bedste praksis for beredskabstjenesters indsats i forbindelse med ulykker og indsamling af data om og analyse af kvæstelser på EU-plan

 • undersøge, hvor stor en merværdi der er ved at udvikle og installere "sorte bokse" især i erhvervskøretøjer for bedre at kunne foretage tekniske undersøgelser af ulykker og analyse dem.

7. Nyt fokus på motorcyklister

Kommissionen vil specielt fokusere på motorcykler og andre tohjulede motorkøretøjer. Mens der er konstateret et markant fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i forbindelse med andre transportmidler, er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i forbindelse med tohjulede motorkøretøjer faldet langt mindre eller forblevet uændret.

Det vil for tohjulede motordrevne motorkøretøjer på EU-plan blive foreslået:

 • at der træffes en række funktionelle køretøjssikkerhedsforanstaltninger såsom krav om avancerede bremsesystemer, automatisk kørelys og opdaterede foranstaltninger mod ulovlige indgreb (så hastighedsbegrænsende anordninger ikke kan fjernes) for visse kategorier af tohjulede motorkøretøjer

 • at der udarbejdes tekniske standarder for beskyttelsesudstyr såsom beklædning, og at det undersøges, om det er muligt at udstyre motorcykler med en airbag og/eller at integrere en airbag i beskyttelsesbeklædningen

 • at udbygge EU-lovgivningen om teknisk kontrol/syn af køretøjer til også at omfatte motorcykler og andre tohjulede motorkøretøjer.

Handlingsprogram for trafiksikkerheden 2001-2010

Selv om de ambitiøse mål opstillet i 2001 om at halvere antallet af trafikdræbte senest i 2010 ikke er blevet nået fuldt ud, er der dog sket store fremskridt. For eksempel forventes antallet af trafikdræbte at falde med over 40 % (sammenlignet med et fald på 25 % i de foregående ti år). Det gennemsnitlige antal dræbte i trafikken pr. 1 mio. indbyggere er også blevet bragt ned fra 113 i 2001 til 69 i 2009 for alle nuværende 27 medlemsstater. Dette ligger tæt på tallene for de medlemsstater, der havde de laveste tal i 2001 (Storbritannien, Sverige og Nederlandene med henholdsvis 61, 62 og 66 dræbte pr. 1 mio. indbyggere). Handlingsplanen for trafiksikkerhed 2001-2010 var en stærk katalysator for EU's og nationale bestræbelser for at forbedre trafiksikkerheden.

Flere oplysninger:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar