Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

V Bruselu dne 20. července 2004

Program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020: podrobná opatření

Komise dnes přijala ambiciózní program pro bezpečnost silničního provozu, jehož účelem je snížit počet mrtvých na silnicích v Evropě v příštím desetiletí na polovinu. Tento program vytyčuje soubor iniciativ na celoevropské i vnitrostátní úrovni, jež jsou zaměřena na zlepšení bezpečnosti vozidel, zlepšení bezpečnosti infrastruktury a zlepšení chování účastníků silničního provozu.

Základní údaje:

 • Bezpečnost silničního provozu je významnou společenskou záležitostí. V roce 2009 na silnicích Evropské unie zemřelo více než 35 000 lidí, což odpovídá počtu obyvatel středně velkého města.

 • Na každou smrtelnou nehodu na evropských silnicích připadají odhadem 4 oběti s následkem trvalé invalidity (např. s poškozením mozku nebo páteře), dále 10 závažných zranění a 40 lehkých zranění.

 • Odhadované hospodářské náklady pro společnost činí 130 miliard EUR ročně.

Program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020 v podrobných údajích

Jedná se o sedm strategických cílů

1. Zlepšená bezpečnostní opatření u vozidel

Už v období 2001-2010 bylo mnoho vykonáno s ohledem na vybavení „pasivní“ bezpečnosti u vozidel, jako jsou bezpečnostní pásy a airbagy. Mezi roky 2011 a 2020 nabude účinnosti řada nových opatření „aktivní bezpečnosti“ u bezpečnostního vybavení, včetně:

 • povinných systémů elektronické kontroly stability (u osobních automobilů, autobusů a nákladních vozidel pro snížení rizika destabilizace nebo převrácení),

 • povinných systémů varování při vybočení z jízdního pruhu (u nákladních vozidel a autobusů),

 • povinných automatických nouzových brzdových systémů (u nákladních vozidel a autobusů),

 • povinných kontrolek zapnutí bezpečnostních pásů (u osobních automobilů a nákladních vozidel),

 • povinných omezovačů rychlosti u lehkých užitkových vozidel/dodávek (již zavedených u nákladních vozidel)

 • u elektronických vozidel předloží Komise balík konkrétních opatření pro stanovení technických bezpečnostních standardů.

 • Komise prozkoumá možnost rozšířeného zavedení pokročilých systémů pro podporu řízení, např. protisrážkových upozornění, jimiž by se dovybavila užitková a/nebo osobní vozidla.

 • Od roku 2003 se zpřísnily právní předpisy EU s cílem snížit riziko zranění u zranitelných skupin, tj. chodců, cyklistů apod. např. povinnými deformačními zónami v přední části vozidel a zpětnými zrcátky k eliminaci mrtvého úhlu. Je třeba prozkoumat další technické kroky v této oblasti.

Bezpečnost vozidel na silnici – technické prohlídky

 • Komise zpřísní právní předpisy EU o technických prohlídkách s cílem stanovit vzájemné uznávání technických prohlídek, takže kontroly provedené v jednom členském státě budou uznávány i ve státě druhém.

2. Výstavba bezpečnější silniční infrastruktury

 • Evropské prostředky se budou poskytovat pouze na infrastrukturu odpovídající směrnicím o bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti tunelů. Tak tomu již je v případě financování TEN-T (transevropských dopravních sítí); Komise to chce rozšířit jako obecnou zásadu na jakékoli financování EU, např. v rámci Fondu soudržnosti.

 • Komise prozkoumá možnost rozšíření zásad stávajících právních předpisů EU o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na venkovské silnice členských států. Tyto právní předpisy vyžadují, aby se bezpečnostní požadavky zohledňovaly ve všech fázích vývoje infrastruktury, tj. při plánovacím procesu, ve fázi předběžného návrhu i návrhu. Vyžadují také bezpečnostní audity pro infrastrukturu, identifikaci kritických míst z hlediska nehodovosti a inspekce. Východiskem k rozšíření těchto zásad na venkovské silnice by mohlo být to, že si členské státy budou vyměňovat správnou praxi.

3. Podporovat inteligentní technologie

 • Komise navrhne v rámci směrnice ITS (směrnice o inteligentních dopravních systémech) nové technické specifikace, aby mohlo snadno docházet k výměně údajů a informací mezi vozidly a mezi vozidly a infrastrukturou (což by např. umožnilo informovat v reálném čase o omezeních rychlosti, o dopravních tocích, o zácpách, o rozpoznávání chodců).

 • Komise uspíší zavádění systému e-call (automatického tísňového volání), jakož i prozkoumá jeho rozšíření na těžká užitková vozidla a autobusy.

4. Zintenzívnit vzdělávání a školení pro účastníky silničního provozu

Účastník silničního provozu je prvním spojovacím článkem v bezpečnostním řetězci a je jedním z článků, u nichž existuje nejvyšší riziko chyby. Bez ohledu na zavedená technická opatření závisí účinnost koncepce bezpečnosti silničního provozu vposledu na chování účastníků silničního provozu. Zásadní význam mají vzdělávání, školení a vynucování pravidel.

Komise bude spolupracovat s členskými státy na vývoji společné vzdělávací a školicí strategie v oblasti bezpečnosti silničního provozu. To bude na úrovni EU přednostně zahrnovat zkvalitňování systému udělování řidičských průkazů a školicího systému, zejména rozšířením působnosti směrnice EU o řidičských průkazech tak, aby zahrnovala:

 • minimální kritéria pro instruktory autoškol,

 • začlenění řízení pod dohledem zkušeného řidiče / zaučování v jízdě do období před nabytím řidičského průkazu (tj. přijmout ustanovení o minimálním věku, zkušenosti a podmínkách u zemí, jež se rozhodnou využít tohoto systému),

 • prozkoumání možnosti zavést zkušební období po řidičské zkoušce (kdy se na řidiče s čerstvě nabytým řidičským průkazem použijí striktnější kontroly),

 • prozkoumání možnosti zavést řízení šetrné k životnímu prostředí do teoretických a praktických zkoušek, aby se dospělo k bezpečnějšímu, čistějšímu řízení.

5. Lepší prosazování

Účinnost opatření pro bezpečnost silničního provozu ve značné míře závisí na intenzitě kontrol a na dodržování bezpečnostních požadavků. Prosazování zůstává klíčovým činitelem ve vytváření podmínek pro významné snížení počtu úmrtí a zranění. Překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a nepoužití bezpečnostního pásu se stále považují za tři nejčastější příčiny smrtelných nehod na silnici. Opatření k posílení kontrol prosazování na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní budou zahrnovat:

 • vypracování vnitrostátních prováděcích plánů (např. cílů, pokud jde o prvořadá témata a intenzitu kontrol na vnitrostátní úrovni) členskými státy,

 • osvětové kampaně na úrovni EU,

 • Sankce za řízení pod vlivem alkoholu by měly být provázeny preventivními opatřeními. Komise bude např. zvažovat legislativní opatření, jež by ukládala povinné používání „alco-locks“ (elektronických zařízení, jež zabraňují nastartování vozidla, pokud řidič požil alkohol) u konkrétních profesních případů, kupříkladu u řidičů školních autobusů, nebo v rámci rehabilitačních programů (pro řidiče z povolání i pro obyčejné řidiče) po porušení předpisů ohledně alkoholu za volantem.

 • Nejčastějším přeshraničním porušením předpisů o bezpečnosti silničního provozu je stále překročení povolené rychlosti. Komise se bude přednostně věnovat přijetí právně závazných opatření o přeshraniční výměně informací v oblasti bezpečnosti silničního provozu (směrnice navržené roku 2008), aby se umožnily identifikace a postih cizinců za porušení pravidel týkajících se bezpečnostních pásů, povolené rychlosti, konzumace alkoholu a signalizace na křižovatkách.

6. Cíl u počtu zraněných v silničním provozu

Hlavní přednostní akcí pro Evropu v příštím desetiletí bude snížit počet úrazů. Komise vypracuje prvky rozsáhlé strategie pro opatření týkající se zranění a první pomoci v silničním provozu, včetně:

 • vytvoření společných definic závažných a lehkých zranění, aby se mohly vymezit cíle a stanovit pro celou EU cíl pro počet zraněných, který by se začlenil do hlavních směrů pro bezpečnost silničního provozu na období 2010-2020;

 • podpory výměny správné praxe mezi členskými státy o reakci záchranné služby na nehody, jakož i ustanovení o celoevropském shromažďování údajů o zraněních a o analýze těchto údajů;

 • prozkoumání přidané hodnoty vývoje a zabudování nových záznamníků údajů (černých skříněk), zejména u služebních vozidel, ke zlepšení technického vyšetřování a rozboru nehod.

7. Nové zaměření na motocyklisty

Komise se zaměří zejména na motocykly a jiná dvoustopá motorová vozidla. Zatímco jiné druhy vozové dopravy prokázaly v průběhu doby značné snížení v počtu úmrtí a závažných zranění při nehodách, poklesly odpovídající číselné údaje u řidičů dvoustopých motorových vozidel daleko mírněji nebo se dokonce vůbec nezměnily.

U dvoustopých motorových vozidel budou na celoevropské úrovni navržena tato opatření:

 • zavedení řady opatření pro funkční bezpečnost vozidel, např. povinné instalace pokročilých brzdových systémů, automatického zapínání světlometů a aktualizovaných opatření proti neoprávněným zásahům na vozidle (takže nebude možno odstranit regulátor rychlosti) u některých kategorií dvoustopých motorových vozidel;

 • vyvinutí technických norem pro ochranné vybavení jako třeba oděv a studie proveditelnosti pro vybavení motocyklů airbagem a/nebo zahrnutí airbagu do ochranného oděvu,

 • rozšíření právních předpisů EU o technických prohlídkách na motocykly a jiná dvoustopá motorová vozidla.

Akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2001-2010

Ačkoli ambiciózní cíl stanovený v roce 2001, totiž snížit do roku 2010 počet smrtelných nehod na polovinu, nebyl zcela splněn, bylo dosaženo značného pokroku. Očekává se například, že počet smrtelných nehod klesne více než o 40 % (oproti poklesu o 25 % v předchozím desetiletí). Došlo také k poklesu průměrného počtu smrtelných nehod v silniční dopravě na milion obyvatel ze 113 v roce 2001 na 69 v roce 2009 ve všech nynějších 27 členských státech. To se blíží počtu v nejlepších členských státech v roce 2001 (Spojeném království se 61, Švédsku se 62 a Nizozemsku se 66 úmrtími v silniční dopravě na jeden milion obyvatel). Akční plán pro bezpečnost v silniční dopravě (2001-2010) významně akceleroval úsilí o zlepšení bezpečnosti v silniční dopravě na úrovni EU i na úrovni členských států.

Více informací:

IP/10/790

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar