Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/343

Брюксел, 20 юли 2010 г.

Програма в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година: конкретни мерки

Днес Комисията прие амбициозна програма за пътна безопасност, която цели намаляване наполовина на смъртните случаи по европейските пътища през следващото десетилетие. Програмата представлява съчетание от инициативи на европейско и национално равнище, насочени главно към осъществяване на подобрения в безопасността на превозните средства, безопасността на инфраструктурата и поведението на участниците в пътното движение.

Основни показатели:

 • Безопасността на движението по пътищата е важен обществен проблем. През 2009 г. повече от 35 000 души са загинали по пътищата на Европейския съюз, т.е. колкото населението на средно голям град.

 • Изчислено е, че на всеки смъртен случай по европейските пътища се падат 4 случая на трайно увреждане, като например увреждане на централния или на гръбначния мозък, 10 тежки и 40 леки наранявания.

 • Щетите за обществото се оценяват на 130 милиарда EUR.

Подробности за Програмата в областта на пътната безопасност (2011—2020 година)

Определени са седем стратегически цели:

1. Мерки за подобряване на безопасността на превозните средства

През периода 2001—2010 г. вече е извършена много работа по отношение на „пасивните“ устройства за безопасност на превозните средства, като например предпазните колани и въздушните възглавници. В периода 2011—2020 г. ще влязат в сила редица нови мерки за „активна безопасност“ чрез съответно оборудване, включително:

 • задължително електронно управление на стабилността (за леки автомобили, автобуси и камиони, за да се намали рискът от дестабилизиране или преобръщане);

 • задължителни системи, предупреждаващи за неволно напускане на пътната лента (за камиони и автобуси);

 • задължителни автоматични системи за аварийно спиране (за камиони и автобуси);

 • задължителни напомнящи устройства за предпазните колани (леки автомобили и камиони);

 • задължителни ограничители на скоростта за лекотоварни автомобили/микробуси (вече въведени за камиони);

 • Комисията ще внесе пакет от конкретни мерки, определящи техническите стандарти за безопасност на електрическите превозни средства;

 • Комисията ще проучи възможността за разширено прилагане на усъвършенствани системи за подпомагане на водача, предупреждаващи например за опасност от сблъсък, като с тях се модернизират търговски и/или лични превозни средства;

 • от 2003 г. насам законодателството на ЕС поставя все по-строги изисквания с цел да се намали рискът от нараняване на уязвими участници в пътното движение като пешеходци, колоездачи и др., например чрез задължително въвеждане на енергопоглъщащи предни елементи на автомобилите и на огледала за обратно виждане за мъртвия ъгъл. Ще трябва да се проучат по-нататъшни технически мерки в тази област.

Безопасност на превозните средства по пътищата — прегледи за проверка на техническата изправност

 • Комисията ще повиши изискванията в законодателството на ЕС относно прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства с оглед да се въведе тяхното взаимно признаване от държавите-членки.

2. Строителство на по-безопасна пътна инфраструктура

 • Средства от европейските фондове ще се предоставят само за инфраструктура, която е в съответствие с директивите за безопасност по пътищата и в тунелите. Това положение вече е валидно за финансирането по програмата за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и Комисията се стреми към разширеното му прилагане като общ принцип за всякакво финансиране от ЕС — например по линия на кохезионните фондове.

 • Ще се проучи въпросът за разширено прилагане и за селските пътища в държавите-членки на принципите на съществуващото законодателство на ЕС за управление на безопасността на инфраструктурата. Съгласно това законодателство изискванията за безопасност трябва да се имат предвид в развитието на инфраструктурата на етапите на планиране, предпроектни проучвания и проектиране. То изисква и одити за безопасност на инфраструктурата, установяване на опасните участъци и проверки. Разширеното прилагане на тези принципи и за селските пътища би могло да се осъществява въз основа на обмен на най-добри практики между държавите-членки.

3. Подкрепа за развитието на интелигентните технологии

 • Комисията ще предложи нови технически спецификации по Директивата за интелигентни транспортни системи (ИТС), така че да е възможен лесен обмен на данни и информация между превозните средства помежду им и с инфраструктурата (което да позволи например предоставянето в реално време на информация относно ограничения за скоростта, транспортни потоци, задръствания, разпознаване на пешеходци).

 • Комисията ще ускори внедряването на системата e-Call и ще проучи нейното разширено прилагане и за мотоциклети, тежкотоварни автомобили и автобуси.

4. Подобряване на образованието и обучението на участниците в пътното движение

Участникът в пътното движение е първото звено от веригата на пътната безопасност и е най-склонен към грешки. Каквито и технически мерки да се прилагат, ефективността на политиката за пътна безопасност зависи в крайна сметка от поведението на участниците. Образованието, обучението и контролът за спазване на разпоредбите са от решаващо значение.

Комисията ще разработи съвместно с държавите-членки обща стратегия за образование и обучение във връзка с пътната безопасност. На нивото на ЕС тя ще включва подобряване на качеството на системата за издаване на свидетелства за управление на МПС и за обучение, а именно чрез разширяване на директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства в ЕС с:

 • минимални критерии към инструкторите за обучение на водачи на МПС;

 • включване на шофиране/стажуване с придружител в периода преди получаването на свидетелство за управление (т.е. установяване на минималната възраст, опита и условията за държави, които изберат да използват тази система);

 • проучване на възможността за въвеждане на изпитателен срок след изпита за управление на МПС (когато се прилага по-строг контрол за водачите, получили наскоро свидетелство за управление на МПС);

 • проучване на възможността за въвеждане на екошофирането в теоретичния и практическия изпит с цел по-безопасно, незамърсяващо околната среда управление на МПС.

5. Засилване на контрола за спазване на съответните разпоредби

Ефективността на политиките за безопасност по пътищата до голяма степен зависи от интензивността на контрола за спазване на изискванията за безопасност. Контролът за спазването остава ключов фактор за създаването на условия за значително намаление на броя на смъртните случаи и нараняванията. Превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол и неупотребата на предпазен колан все още се считат за трите основни причини за смъртни случаи по пътищата. Мерките за засилване на контрола на европейско и национално равнище за спазване на съответните разпоредби ще включват:

 • разработването от държавите-членки на национални планове за прилагане (например целеви показатели по отношение на приоритетните въпроси и интензивност на контрола на национално равнище);

 • обхващащи целия ЕС разяснителни кампании;

 • по отношение на управлението на МПС след употреба на алкохол санкциите следва да бъдат придружени от превантивни мерки. Например Комисията ще разгледа законодателни мерки за задължително използване за професионалните водачи на блокиращи устройства при употреба на алкохол — в специфични случаи като училищни автобуси, или в рамките на рехабилитационни програми (за професионални и непрофесионални водачи) след управление на МПС в нетрезво състояние.

 • все още най-честото трансгранично нарушение при управление на МПС е превишената скорост. Комисията ще отдаде приоритет на приемането на правно обвързващи мерки за трансграничния обмен на информация в областта на пътната безопасност (директива, предложена през 2008 г.), което да позволи идентифицирането и санкционирането на чуждестранни нарушители за нарушения — неизползване на предпазните колани, превишена скорост, употреба на алкохол и пресичане на червена светлина на светофар.

6. Въвеждане на цел за намаляване на нараняванията по пътищата

Намаляването на броя на нараняванията ще бъде ключово приоритетно действие за Европа през следващото десетилетие. Комисията ще разработи елементите на цялостна стратегия за действие относно нараняванията по пътищата и първата помощ, включително:

 • въвеждане на общи определения за тежки и леки наранявания с оглед впоследствие да се установи обща цел за целия ЕС относно нараняванията, която да се включи в Насоките за пътна безопасност през периода 2010—2020 г.;

 • насърчаване на обмена на най-добри практики между държавите-членки относно реагирането на произшествия от страна на спасителните служби, както и въвеждане на обхващащо целия ЕС събиране на данни за нараняванията и техния анализ;

 • проучване на добавената стойност от разработването и инсталирането по-специално в превозни средства с професионално предназначение на устройства за записване на данни от произшествия („черни кутии“) с цел да се получават по-добри резултати от техническото разследване и анализа на произшествията.

7. Обръщане на по-голямо внимание на мотоциклетистите

Комисията ще обърне особено внимание на мотоциклетите и на другите двуколесни МПС. Докато при останалите видове превозни средства се наблюдава значително намаление с течение на времето на броя на смъртните случаи и на тежките наранявания, то за водачите на двуколесни МПС това намаление е много по-ниско или дори нулево.

Ще бъдат предложени мерки на европейско равнище за двуколесните МПС:

 • въвеждане за някои категории двуколесни МПС на редица мерки за функционална безопасност, като например задължително оборудване с усъвършенствани спирачни системи, автоматично включване на фаровете и актуализирани мерки срещу неправомерно манипулиране (така че да не могат да се премахнат ограничителите на скоростта);

 • разработване на технически стандарти за предпазни средства, като например облекло, и изследване на практическата осъществимост на оборудването на мотоциклетите с въздушна възглавница и/или включването на въздушна възглавница в предпазното облекло;

 • разширяване на приложното поле на законодателството на ЕС относно прегледите/проверките на техническата изправност, така че да обхваща и мотоциклетите и другите двуколесни МПС (за разлика от сега).

Програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2001—2020 година

Въпреки че поставената през 2001 г. амбициозна цел за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата до 2010 г. не бе изцяло постигната, е осъществен значителен напредък. Очаква се например броят на смъртните случаи да спадне с повече от 40 % (в сравнение със спад от 25 % през предходното десетилетие). Намален е и средният брой на смъртните случаи по пътищата на един милион жители — от 113 през 2001 г. на 69 през 2009 г. за всички сегашни 27 държави-членки. Това е близо до нивото на държавите-членки с най-добри резултати през 2001 г. (Обединеното кралство, Швеция и Нидерландия със съответно 61, 62 и 66 смъртни случаи на един милион жители). Планът за действие в областта на пътната безопасност (2001—2010 г.) подейства като силен катализатор на усилията от страна на ЕС и държавите-членки за подобряване на пътната безопасност.

За допълнителна информация:

IP/10/970

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar