Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/325

Bruxelles, 13 iulie 2010

Întrebări și răspunsuri privind noua abordare a UE în legătură cu cultivarea organismelor modificate genetic

De ce adoptă Comisia astăzi acest pachet și ce include el?

În martie 2010, Comisia Europeană a anunțat că va reveni înainte de vacanța de vară cu o propunere privind modul de combinare a sistemului de autorizare bazat pe informații științifice al UE cu libertatea statelor membre de a decide asupra cultivării organismelor modificate genetic (OMG). Pachetul adoptat astăzi îndeplinește acest angajament și este pe deplin conform cu poziția adoptată de președintele Barroso în orientările politice prezentate în septembrie 2009.

Ce sunt măsurile de coexistență și ce schimbă noua Recomandare privind coexistența?

Obiectivul măsurilor de coexistență în domenii în care se cultivă OMG este de a se evita prezența nedorită a organismelor modificate genetic în alte produse, prevenind pierderile economice potențiale și impactul urmelor de recolte modificate genetic în recolte nemodificate genetic precum recoltele convenționale și organice.

Experiența acumulată pe parcursul ultimilor ani arată că statele membre au nevoie de o mai mare flexibilitate pentru a ține cont de condițiile speciale locale, regionale și naționale atunci când definesc măsuri de organizare a cultivării de recolte modificate genetic, convenționale și organice.

Noua recomandare privind coexistența recunoaște că statele membre pot adopta măsuri de evitare a prezenței nedorite a organismelor modificate genetic în alte produse sub pragul de etichetare de 0,9 %. Atunci când măsurile de coexistență nu sunt suficiente pentru prevenirea prezenței nedorite a organismelor modificate genetic în recolte convenționale sau organice, statele membre pot restricționa cultivarea organismelor modificate genetic pe porțiuni extinse ale teritoriului lor. Astfel de măsuri de restricționare trebuie să fie proporționale cu obiectivul urmărit (respectiv protecția necesităților speciale ale agriculturii convenționale sau ecologice).

Comisia a publicat în 2009 cel de-al doilea raport privind strategii naționale pentru coexistența recoltelor modificate genetic cu agricultura convențională și ecologică. Raportul arată că 15 state membre au adoptat legislație privind coexistența, în timp ce alte trei au notificat elaborarea unor proiecte de legislație.

Biroul european de coexistență (ECoB) elaborează, împreună cu statele membre, bune practici de coexistență care au în vedere faptul că statele membre au nevoie de flexibilitate pentru a ține cont de condițiile lor locale și regionale.

Pentru mai multe informații privind ECoB: http://ecob.jrc.ec.europa.eu/

Care este procedura curentă de autorizare a cultivării de OMG?

Organismele modificate genetic se autorizează la nivel UE de la caz la caz în funcție de utilizările speciale definite prin cererea societății comerciale, după o evaluare pozitivă a riscurilor de sănătate și de mediu. Cererile de cultivare a organismelor modificate genetic pot fi prezentate, conform Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic dacă organismele modificate genetic respective urmează să fie utilizate ca materie primă în producția de produse alimentare și furaje. Organismele modificate genetic pot fi, de asemenea, autorizate în conformitate cu directiva privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (Directiva 2001/18/CE) pentru alte utilizări decât produse alimentare/furaje. În ambele cazuri, statele membre joacă un rol semnificativ, realizând evaluarea inițială de risc a organismelor modificate genetic pentru cultivare.

Pentru mai multe informații privind procedurile de autorizare:

MEMO/10/58

Care sunt modificările la legislația actuală propuse de Comisie?

Modificarea propusă prevede adăugarea unui articol la Directiva 2001/18/CE care permite în mod explicit statelor membre să restricționeze sau să interzică cultivarea de OMG pe teritoriile lor. Statele membre pot folosi orice motivații în acest scop, în afara celor cuprinse în sistemul de evaluare a riscului pentru sănătate și mediu din cadrul procesului de autorizare UE. Prin urmare, propunerea atribuie statelor membre competența de a decide asupra cultivării.

La intrarea în vigoare a modificării legislative, statele membre vor fi libere să restricționeze sau să interzică cultivarea tuturor organismelor modificate genetic sau numai a unora dintre acestea pe întreg teritoriul lor sau în părți ale acestuia. Acest amendament se va aplica tuturor organismelor modificate genetic care au fost autorizate pentru cultivare în UE, fie conform Directivei 2001/18/CE, fie conform Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În conformitate cu această propunere, statelor membre li se permite numai să adopte măsuri împotriva cultivării organismelor modificate genetic. Statele membre nu pot adopta măsuri de interzicere a importurilor și/sau a introducerii pe piață în UE a semințelor modificate genetic autorizate.

Se cultivă deja OMG în UE?

Da. Există un porumb modificat genetic MON810 – care se cultivă în UE în scopuri comerciale. Modificarea genetică a acestui produs este destinată să protejeze recolta împotriva unui dăunător – sfredelitorul european al porumbului. Acesta a fost autorizat în 1998.

Un cartof modificat genetic cultivat pentru amidon, cunoscut drept cartoful „Amflora”, a fost autorizat pentru cultivare și prelucrare industrială la 2 martie 2010. Acest cartof pentru amidon prezintă un conținut sporit de amilopectină în amidon. Amidonul este destinat utilizărilor industriale, de exemplu producerea hârtiei.

Care sunt plantele modificate genetic autorizate UE pentru utilizări furajere și/sau alimentare?

În plus față de cultivare, introducerea pe piața UE a organismelor modificate genetic și utilizarea produselor lor derivate în lanțul alimentar și furajer sunt supuse unei autorizări din partea UE.

Începând de astăzi, lista organismelor modificate genetic include și: un tip de sfeclă de zahăr, trei tipuri de boabe de soia, trei tipuri de semințe de rapiță pentru ulei, șase tipuri de bumbac și 17 tipuri de porumb.

Unul dintre cele mai recente OMG autorizate este cartoful pentru amidon „Amflora”. Ca și în cazul cartofilor pentru amidon convenționali, „Amflora” nu este destinat utilizării ca aliment. Produsul secundar al cartofului pentru amidon (pulpa) este autorizat ca furaj. Prezența accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic a acestui cartof în produse alimentare și furaje pentru animale este autorizată până la un nivel de 0,9 %.

Lista plantelor modificate genetic autorizate și domeniul de aplicare precis al autorizării lor se găsește în registrul UE de produse alimentare și furaje modificate genetic, care poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Există state membre care au interzis deja cultivarea organismelor modificate genetic?

Șase state membre (Austria, Ungaria, Franța, Grecia, Germania și Luxemburg) au adoptat măsuri de salvgardare și au interzis cultivarea porumbului modificat genetic MON810 pe teritoriile lor. Mai mult, Austria, Luxemburg și Ungaria au notificat Comisiei interdicția de cultivare a cartofului „Amflora”. Polonia a adoptat o legislație prin care interzice comercializarea tuturor semințelor modificate genetic.

Statele membre ar putea să reconsidere acum măsurile lor de salvgardare privind cultivarea organismelor modificate genetic, atunci când nu există nicio justificare științifică și să folosească în schimb recomandarea privind coexistența adoptată astăzi, mai flexibilă, pentru evitarea prezenței nedorite a organismelor modificate genetic în alte recolte.

Atunci când se va aplica adăugarea propusă astăzi a articolului relevant la Directiva 2001/18/CE, statele membre vor putea să restricționeze sau să interzică cultivarea organismelor modificate genetic fără să recurgă la clauza de salvgardare atunci când nu se identifică niciun nou risc științific.

Există și alte OMG cultivabile care ar putea face obiectul unei decizii UE înainte ca modificarea legislativă să fie aplicabilă?

Există peste zece cereri de autorizare sau de reînnoire a autorizării pentru cultivare de OMG, care se află în diferite stadii ale procedurii.

Patru OMG se află în stadiu avansat. Acestea au primit aviz favorabil din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și procedura lor de autorizare sau de reînnoire a autorizării se află în curs. Avizul favorabil al EFSA privind reînnoirea autorizării porumbului MON810, care conferă plantei protecție împotriva anumitor insecte, a fost adoptat în iunie 2009. Există alte două tipuri de porumb modificat genetic - BT Maize 1507 (înregistrată de Pioneer) și Bt maize Bt 11 (înregistrată de Syngenta) - care conferă și ele plantei protecție împotriva anumitor insecte. Avizele EFSA favorabile au fost adoptate în ianuarie 2005 și respectiv aprilie 2005, iar proiectele de decizie de autorizare a acestor două OMG au fost votate la 25 februarie 2009 în cadrul comitetului de reglementare, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE. Nu s-a obținut nicio majoritate calificată. Cel de-al patrulea este porumbul NK 603 (prezentat de Monsanto), tolerant la erbicidul RoundUp. EFSA a acordat un aviz favorabil acestui produs în iunie 2009.

Din punct de vedere procedural, următoarea etapă pentru MON810 și NK603 ar fi prezentarea unui proiect de decizie a Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală (SCoFCAH) (prima etapă a procedurii comitetelor). Bt 11 și Bt 1507 se află în cursul procedurii comitetelor, următoarea etapă procedurală fiind prezentarea deciziilor în fața Consiliului.

Ce îmbunătățiri s-au adus evaluării riscului de mediu pentru organisme modificate genetic de la cererea Consiliului din decembrie 2008?

Comisia și EFSA, alături de statele membre, lucrează la îmbunătățiri ale punerii în aplicare a legislației OMG în domenii specifice, identificate în concluziile Consiliului pentru mediu 2008.

Actualizarea orientărilor EFSA pentru evaluarea riscului de mediu continuă și cuprinde domeniile specifice solicitate de Consiliu. Având în vedere complexitatea subiectului, necesitatea de asigurare a unui proces larg de consultare și numărul mare de observații din partea publicului (aproximativ 500), EFSA este așteptată să termine orientările în noiembrie 2010. Comisia va discuta apoi aceste orientări cu statele membre pentru a le oferi valoare normativă cu aprobarea statelor membre.

Mai mult, EFSA este angajată într-un dialog cu statele membre și cu părțile interesate pentru a le permite acestora să contribuie la activitatea sa științifică. EFSA a creat o rețea de experți din statele membre pentru schimb de cunoștințe științifice și experiență. EFSA ia în considerare, de asemenea, toate observațiile statelor membre în cadrul întregului proces de evaluare a riscului.

În plus, EFSA are un set extins de mecanisme interne și procese de lucru destinate să salvgardeze independența activității științifice a comitetului și a comisiilor sale științifice, inclusiv o politică extinsă privind declarațiile de interese ale experților săi științifici. EFSA revizuiește periodic această politică și, după cum a fost încurajată de către Comisie, va continua să consolideze examinarea independenței experților săi.

Comisia analizează modul în care poate fi consolidată monitorizarea de mediu ulterioară introducerii pe piață a recoltelor de OMG, în conformitate cu dispozițiile actualei legislații și cu concluziile Consiliului Mediu din 2008.

Când va finaliza Comisia raportul privind implicațiile social-economice ale organismelor modificate genetic?

În decembrie 2008, Consiliul a cerut Comisiei să prezinte un raport privind implicațiile social-economice ale organismelor modificate genetic până în iunie 2010.

Acest raport ar trebui să se bazeze pe informații furnizate de statele membre, care au făcut un efort important de compilare a informațiilor privind implicațiile social-economice ale organismelor modificate genetic și, în special, ale cultivării acestora. Dar, având în vedere că aceste contribuții din partea statelor membre au sosit mai târziu decât erau așteptate, Comisia își va finaliza raportul până la sfârșitul anului 2010. Acest raport va fi prezentat apoi Parlamentului European și Consiliului pentru examinare și pentru continuarea discuțiilor.

Putem anticipa o accelerare a procesului de autorizare a organismelor modificate genetic și o creștere a suprafeței zonelor cu culturi modificate genetic în UE?

Nu există o accelerare a autorizărilor sau o relaxare a cerințelor riguroase de evaluare a riscului de mediu din legislație. Propunerea adoptată astăzi de Comisie nu schimbă aceste cerințe. Dimpotrivă, activitatea de punere în aplicare a concluziilor Consiliului din 2008 se află în curs de desfășurare încă de la emiterea acestora. Mai mult, asigurarea unei evaluări de siguranță care respectă cele mai înalte standarde științifice și consolidarea funcției de monitorizare au fost și rămân priorități ale Comisiei în ceea ce privește cultivarea organismelor modificate genetic.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar