Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/325

Brüssel, 13. juuli 2010

Küsimused ja vastused ELi uue lähenemisviisi kohta GMOde kasvatamisele

Miks võtab komisjon paketi vastu täna ning mida see sisaldab?

2010. aasta märtsis lubas komisjon, et enne suvepuhkusi tullakse välja ettepanekuga, kuidas ühendada ELi teaduspõhine loasüsteem liikmesriikide vabadusega otsustada geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasvatamise üle. Täna vastuvõetud pakett täidab selle lubaduse, olles täielikult kooskõlas president Barroso poolt 2009. aasta septembris antud poliitiliste suunistega.

Mis on samaaegse viljelemise meetmed ning mida uus soovitus muudab?

Piirkondades, kus GMOsid kasvatatakse, on samaaegse viljelemise meetmete eesmärk vältida GMOde tahtmatut sattumist teistesse toodetesse, mis võib põhjustada majanduslikku kahju ning jätta GMOde jälgi teistesse taimedesse, nagu tavapärased ja mahepõllunduskultuurid.

Viimaste aastate kogemused on näidanud, et liikmesriigid vajavad suuremat paindlikkust, et võtta geneetiliselt muundatud ning tavapäraste ja mahepõllunduskultuuride viljelemist reguleerivate meetmete väljatöötamisel arvesse kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke tingimusi.

Uues soovituses samaaegse viljelemise kohta leitakse, et liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et vältida GMOde tahtmatut sattumist teistesse toodetesse allpool märgistamise läve 0,9%. Kui samaaegse viljelemise meetmed ei ole piisavad, et takistada GMOde sattumist tavapärastesse või mahepõllunduskultuuridesse, siis võivad liikmesriigid keelustada GMOde kasvatamise suurel osal oma territooriumist. Sellised piiravad meetmed peavad olema oma eesmärgiga (st tavapäraste ja mahepõllundustootjate teatavate vajaduste kaitse) proportsionaalsed.

2009. aastal avaldas komisjon teise aruande GMOde ning tavapäraste ja mahepõllunduskultuuride samaaegse viljelemise riiklike strateegiate kohta. Aruandest selgub, et 15 liikmesriiki on vastu võtnud samaaegset viljelemist käsitlevaid õigusakte ning kolmel liikmesriigil oli protsess veel pooleli.

GMOde ja tavakultuuride samaaegse viljelemise Euroopa büroo (EcoB) jätkab koostöös liikmesriikidega samaaegse viljelemise parimate tavade väljatöötamist, võttes arvesse asjaolu, et liikmesriigid vajavad suuremat paindlikkust kohalike ja piirkondlike tingimuste arvestamiseks.

Täiendav teave ECoBi kohta: http://ecob.jrc.ec.europa.eu/

Milline on praegune menetlus GMOde kasvatamise lubamiseks?

GMOd saavad ELi tasandil loa juhtumipõhiselt ning taotluse esitanud ettevõtte määratletud kasutuseesmärgil, pärast seda kui on saadud positiivne tervise- ja keskkonnaohu hinnang. GMOde kasvatamise taotluse võib esitada määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) kohaselt, kui GMOsid kasutatakse toormena toidu ja sööda tootmisel. Samuti võivad GMOd saada loa direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta) kohaselt, kui neid kasutatakse muuks kui toiduks või söödaks. Mõlemal juhul on tähtis roll liikmesriikidel, kes viivad läbi kasvatatava GMO esialgse riskihindamise.

Täpsem teave lubade andmise kohta:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58

Millised on komisjoni pakutavad muudatused praegustesse õigusaktidesse?

Muudatusettepanekuga soovitakse direktiivile 2001/18/EÜ lisada üks artikkel, mis sõnaselgelt lubab liikmesriikidel piirata või keelata GMOde kasvatamist oma territooriumil. Liikmesriigid võivad seda teha põhjustel, mis ei ole seotud tervise- ja keskkonnaohu hindamisega ELi lubade andmise süsteemi raames. Seega annab ettepanek pädevuse otsustada GMOde kasvatamise üle liikmesriigi tasandil.

Kui õigusakti muudatus jõustub, siis saavad liikmesriigid õiguse piirata või keelata kõigi või teatavate GMOde kasvatamist kogu oma territooriumil või osal sellest. Seda muudatust hakatakse kohaldama kõigi GMOde suhtes, mille kasvatamine on ELis lubatud kas direktiivi 2001/18/EÜ või määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaselt. Ettepaneku järgi on liikmesriigil õigus võtta meetmeid üksnes GMOde kasvatamise vastu. Neil puudub õigus võtta meetmeid, mis keelaksid lubatud GM seemnete importi ja/või turustamist ELis.

Kas ELis juba kasvatatakse GMOsid?

Jah. ELis kasvatatakse ühte GM maisi – MON 810. Geneetilise muunduse eesmärk on kaitsta taime kahjuri – Euroopa varreleediku – eest. MON 810 maisile anti luba 1998. aastal.

Geneetiliselt muundatud tärklisekartul „Amflora” sai kasvatamis- ja töötlemisloa 2. märtsil 2010. See tärklisekartul sisaldab rikkalikult amülopektiini. Tärklist kasutatakse tööstuslikult, näiteks paberi tootmiseks.

Millised GM taimed on ELi tasandil veel lubatud toidu ja söödana?

Lisaks kasvatamisele vajab ka GMOde ELi turule viimine ning GMOst saadud toodete kasutamine toidu- ja söödaahelas ELi luba.

Tänase seisuga on ELis lubatud ka üks suhkrupeedi-, kolm sojaoa-, kolm rapsi-, kuus puuvilla- ja 17 maisitoodet.

Viimati sai loa geneetiliselt muundatud tärklisekartul „Amflora”. Nagu ka tavalised tärklisekartulid, ei ole „Amflora” mõeldud söömiseks. Tärklisekartuli kõrvalsaadus (kartulipulp) on lubatud söödana. Selle kartuli juhuslik või tehniliselt vältimatu esinemine toidus ja loomasöödas on lubatud kuni tasemeni 0,9%.

Lubatud GM taimede nimekiri ja nende lubamise tingimused on kättesaadavad ELi geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrist: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Kas liikmesriigid on GMOde kasvatamist juba keelanud?

Kuus liikmesriiki (Austria, Ungari, Prantsusmaa, Kreeka, Saksamaa ja Luksemburg) on kasutanud kaitsemeetmeid ning keelanud GM maisi MON810 kasvatamise oma territooriumil. Lisaks on Austria, Luksemburg ja Ungari teatanud komisjonile kartuli „Amflora” kasvatamise keelamisest. Poolas kehtib õigusakt, millega on keelatud kõigi GM seemnete turustamine.

Liikmesriigid võivad nüüd oma GMOde kasvatamise kaitsemeetmed üle vaadata ning juhul, kui teaduslikud tõendid puuduvad, rakendada pigem samaaegse viljelemise meetmeid, et vältida GMOde sattumist teistesse taimedesse.

Kui direktiivi 2001/18/EÜ asjaomase artikli täna väljapakutud muudatus jõustub, saavad liikmesriigid õiguse piirata või keelata GMOde kasvatamist kaitseklauslit kasutamata, kui teaduslikult tõendatud ohtu ei ole.

Kas on veel GMOsid, mille kasvatamise kohta võib EL võtta vastu otsuse enne õigusakti muudatuse jõustumist?

GMOde kasvatamise lubade (või lubade pikendamise) taotlusi on üle kümne ning nad on menetluse erinevates etappides.

Neli GMOd on jõudnud üsna kaugele. Nad on saanud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) pooldava arvamuse ning nende loamenetlus (või loa pikendamise menetlus) on käimas. MON810 maisi loa pikendamiseks, seoses taime kaitsmisega teatavate putukate eest, saadi EFSA pooldav arvamus 2009. aasta juunis. Lisaks on veel kaks GM maisitoodet – Bt mais Bt 11 (taotluse esitaja Syngenta) ja Bt mais1507 (Pioneer) – mis samuti pakuvad taimele kaitset putukate eest EFSA pooldavad arvamused võeti vastu 2005. aasta jaanuaris ja aprillis ning direktiivi 2001/18/EÜ kohaselt hääletati nende kahe GMO lubamise üle regulatiivkomitees 25. veebruaril 2009. Kvalifitseeritud häälteenamust ei saavutatud. Neljas maisisort on NK 603 (Monsanto), mis on tolerantne herbitsiidi RoundUp suhtes. Selle toote kohta võttis EFSA pooldava arvamuse vastu 2009.aasta juunis.

MON810 ja NK603 jaoks on järgmine menetluse etapp alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee otsuse eelnõu (komiteemenetluse esimene etapp). Bt 11 ja Bt 1507 komiteemenetlus on jätkumas, järgnevalt saadetakse asi otsustamiseks nõukogule.

Millised arengud on toimunud GMOde keskkonnaohu hindamises pärast nõukogu taotlust 2008.aasta detsembris?

Komisjon ja EFSA on koostöös liimesriikidega töötamas GMO õigusaktide rakendamise parandamise nendes valdkondades, mis määratleti 2008. aasta keskkonnanõukogu järeldustes.

EFSA keskkonnaohu hindamise suuniste uuendamine on praegu käimas ning see hõlmab nõukogu soovitud spetsiifilisi valdkondi. Arvestades teema keerukust, vajadust tagada laiapõhjaline konsultatsiooniprotsess ning avalike arvamuste suurt hulka (umbes 500) jõuab EFSA suunistega tõenäoliselt valmis 2010. aasta novembriks. Seejärel arutab komisjon neid suuniseid liikmesriikidega, et anda neile normatiivne väärtus liikmesriikide heakskiidul.

Lisaks peab EFSA dialoogi liikmesriikide ja sidusrühmadega, võimaldades neil anda oma panus EFSA teadustöös. EFSA on loonud liikmesriikide ekspertide võrgustiku teadusliku info ja kogemuste vahetamiseks. Samuti arvestab EFSA kõiki liikmesriikide arvamusi kogu riskihindamise protsessi jooksul.

Et tagada oma teaduskomitee ja paneelide teadustöö sõltumatus, on EFSA-l sisemehhanismid ja töökord, mis hõlmavad teaduslike ekspertide huvide deklaratsioone. EFSA hoiab oma sõltumatuspoliitikat pideva kontrolli all ning komisjoni soovitusel kavatseb jätkata oma ekspertide sõltumatuse uurimist.

Komisjon analüüsib, kuidas veelgi tugevdada GMOde järelevalvet pärast turule lubamist, kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega ja 2008. aasta keskkonnanõukogu järeldustega.

Millal lõpetab komisjon aruande GMOde sotsiaal-majandusliku mõju kohta?

2008. aasta detsembris palus nõukogu komisjonil esitada aruande GMOde sotsiaal-majandusliku mõju kohta 2010. aasta juuniks.

See aruanne peaks põhinema liikmesriikide esitataval teabel. Liikmesriigid on teinud tõhusaid pingutusi, et koguda infot GMOde, eriti nende kasvatamise, sotsiaal-majanduslike tagajärgede kohta. Kuna liikmesriikide hinnangud saabusid oodatust hiljem, siis jõuab komisjon aruandega lõpule 2010. aasta lõpuks. Seejärel saadetakse aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule seisukoha võtmiseks ja edasiseks aruteluks.

Kas võib oodata GMOde loamenetluse kiirendamist ning GMOde kasvatamise piirkonna laienemist ELis?

Loamenetlust ei kiirendata ega õigusaktidest tulenevat ranget keskkonnaohu hindamist ei lihtsustata. Täna vastu võetud komisjoni ettepanek ei muuda nendes nõuetes midagi. Vastupidi, töö 2008. aasta nõukogu järelduste rakendamise osas käib. GMOde kasvatamise seisukohast on komisjoni jätkuvaks prioriteediks ohutuse hindamine kõrgeimate teaduslike standardite kohaselt ning järelevalvefunktsiooni tugevdamine.

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar