Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

MEMO/10/314

Bruxelles, den 9. juli 2010

Emissionshandel: Spørgsmål og svar om Kommissionens afgørelse om loftet i EU's emissionshandelsordning i 2013

Hvad forstås der ved loftet?

Loftet er den samlede mængde emissionskvoter, der udstedes i et givet år under EU's emissionshandelsordning. Da hver kvote giver ret til udledning af 1 ton CO2 – eller den mængde af en anden drivhusgas, der giver samme bidrag til den globale opvarmning som 1 ton CO2 – sætter den samlede kvotemængde, "loftet", den øvre grænse for de udledninger, EU's emissionshandelsordning giver mulighed for.

Hvorfor har Kommissionen vedtaget den afgørelse?

Afgørelsen er en af foranstaltningerne til gennemførelse af en omfattende revision af EU's emissionshandelsordning, som træder i kraft ved starten af 2013-2020-handelsperioden. Ændringerne følger af den revision af emissionshandelsdirektivet1, som var en del af 2009-lovgivningspakken om klima og energi. Det reviderede direktiv pålægger Kommissionen at offentliggøre loftet for 2013 inden midten af 2010.

Hvad er loftet for 2013 sat til, og hvordan er man kommet frem til det?

Loftet for 2013 er fastsat til 1 926 876 368, dvs. lige knap 1,927 milliarder kvoter.

Ifølge det reviderede direktiv skal loftet hvert år sættes ned med 1,74 % af den gennemsnitlige samlede årlige mængde kvoter, som medlemsstaterne har tildelt eller vil tildele i henhold til deres nationale tildelingsplaner for perioden fra 2008 til 2012. Den gennemsnitlige samlede årlige mængde er beregnet til 2 032 998 912, og 1,74 % af det er 35 374 181. Sidstnævnte tal repræsenterer altså den lineære reduktion af loftet, som skal finde sted hvert år. Det er fastsat i direktivet, at den lineære reduktion skal begynde i midten af perioden 2008 ‑ 2012, dvs. i 2010. For at komme fra 2010 til 2013 skal tallet 35 374 181 altså trækkes fra den gennemsnitlige samlede årlige mængde tre gange.

Den gennemsnitlige samlede årlige kvotemængde for perioden 2008 – 2012, der er beregnet til 2 032 998 912, er fremkommet som summen af:

  • den samlede mængde kvoter, der er tildelt eller vil blive tildelt til de etablerede anlæg under EU's emissionshandelsordning

  • den samlede mængde kvoter, der skal bortauktioneres/sælges (herunder kvoter, der ikke bliver tildelt til nytilkomne fra medlemsstaternes reserve for nytilkomne), og

  • den kvotemængde, der allerede er tildelt til nytilkomne.

Er dette en endelig afgørelse?

Nej.

Afgørelsen bygger på medlemsstaternes nationale tildelingsplaner for perioden 2008-2012 og afspejler derfor EU's emissionshandelsordnings nuværende anvendelsesområde. Den skal revideres, så den kommer til at stemme overens med ordningens udvidede anvendelsesområde fra 2013, hvor nye sektorer (fx aluminium) og gasser (fx dinitrogenoxid) bliver omfattet. Ved revisionen skal der også tages højde for, at der er inddraget nye anlæg under EU's emissionshandelsordning i perioden 2008-2012 ifølge det reviderede direktiv.

Da det er nødvendigt at indsamle data om de nye sektorer og gasser, er der i direktivet fastsat en senere dato for offentliggørelse af det reviderede loft. Kommissionen regner med at offentliggøre sin afgørelse i september 2010.

Der ventes også efterhånden at blive behov for andre mindre justeringer af loftet af følgende mulige årsager:

  • Inden udgangen af 2012 kan der blive tale om flere nytilkomne på markedet, som beder om kvoter fra reserven for nytilkomne.

  • De udledningsreducerende projekter, der er planlagt under Kyotoprotokollens fælles gennemførelse (JI) (eller i nogle tilfælde mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM)), bliver måske ikke til noget, så der ikke bliver kreditter til rådighed, der kan bruges som udligning for udledninger under EU's emissionshandelsordning. Det er grunden til, at der er mulighed for at tildele kvoter fra en såkaldt "JI-reserve".

De endelige tal for 2013 kommer derfor måske ikke til at foreligge inden 2013. Men Kommissionen vil for at holde offentligheden orienteret ajourføre tallene i 2011 eller senere. Disse ajourføringer vil dog formentlig kun indebære minimale ændringer og ventes ikke at påvirke de samlede kvotemængder, der er til rådighed for 2013 og de følgende år.

Hvad sker der med loftet efter 2013?

Loftet bliver hvert år sænket med 1,74 % af den gennemsnitlige samlede årlige mængde kvoter, som medlemsstaterne udsteder i 2008 – 2012. I absolutte tal vil det sige, at kvotemængden hvert år sættes ned med 35 374 181. Denne årlige nedsættelse fortsætter efter 2020, men kan revideres senest i 2025.

Hvad sker der, hvis EU sætter sit reduktionsmål for drivhusgasser for 2020 op fra 20 % til 30 %?

Hvis EU skulle beslutte at sætte reduktionsmålet op til 30 %, bliver det nødvendigt at revidere loftet. Afgørelsen i dag afspejler det reduktionsmål på 20 % i forhold til 1990-niveauerne, som er fastsat i den gældende lovgivning. Det betyder, at udledningerne fra anlæg under EU's emissionshandelsordning vil være faldet med 21 % i 2020 sammenlignet med 2005.

Hvilke kvoter kan medregnes ved fastsættelsen af loftet?

Alle kvoter, der bliver udstedt ifølge de nationale tildelingsplaner, Kommissionen har godkendt, skal medregnes, dvs. alle kvoter, som ved udgangen af anden handelsperiode tildeles (enten gratis eller ved bortauktionering eller salg) til deltagere på kvotemarkedet. Efter Kommissionens opfattelse er følgende kategorier af kvoter relevante i den forbindelse:

  • Alle kvoter, der er eller vil blive tildelt til anlæg, der har været omfattet af EU's emissionshandelsordning siden 2008. Kvoterne til disse anlæg er opført i den såkaldte nationale tildelingstabel, hvor der i resuméet er anført den samlede kvotemængde til disse anlæg hvert år i perioden 2008-2012.

  • Alle kvoter, der er blevet eller vil blive bortauktioneret (eller solgt), og som i den nationale tildelingstabel er opført som sådanne.

  • Alle kvoter, der er tildelt til nytilkomne fra reserven for nytilkomne.

  • Alle kvoter, der ved udgangen af 2012 ikke er tildelt fra reserven for nytilkomne, hvis den pågældende medlemsstat har besluttet, at disse kvoter skal bortauktioneres eller sælges.

Ud over disse mængder har dog nogle medlemsstater sat mængder til side til bestemte formål, den såkaldte "JI-reserve". Disse mængder kan kun medregnes i det EU-dækkende loft fra 2013, hvis de faktisk er tildelt.

Kvoter fra reserven for nytilkomne, som ikke ved udgangen af 2012 er tildelt til nytilkomne, kan kun medregnes, hvis den pågældende medlemsstat har givet tilsagn om at bortauktionere eller sælge de kvoter, der ikke er uddelt fra reserven for nytilkomne. Dette tilsagn kan gives i form af en national lov eller, hvis der ikke findes nogen tilsvarende nationale bestemmelser, ved en erklæring i den nationale tildelingsplan.

Hvordan behandles tiloversblevne mængder fra reserven for nytilkomne?

I hvilket omfang potentielle tiloversblevne mængder fra reserverne for nytilkomne tages i betragtning ved fastlæggelsen af loftet, afhænger af, hvad de pågældende medlemsstater vil gøre med dem. Hvis medlemsstaterne enten ved lovgivning eller en erklæring i den nationale tildelingsplan, Kommissionen har godkendt, har besluttet at bortauktionere eller sælge kvoterne, medregnes de potentielle tiloversblevne mængder fra reserven for nytilkomne i det tal, der repræsenterer den gennemsnitlige samlede årlige mængde kvoter for perioden 2008 ‑ 2012.

Hvis medlemsstaterne har besluttet ikke at sælge eller bortauktionere, medregnes de potentielle tiloversblevne mængder fra reserven for nytilkomne ikke i loftet.

Hvis medlemsstaterne endnu ikke har truffet beslutning om, hvad de vil gøre med de potentielle tiloversblevne mængder fra reserven for nytilkomne, bliver de kvoter, der potentielt ikke er tildelt fra reserven for nytilkomne, ikke medregnet i loftet på nuværende tidspunkt.

Hvordan håndteres lukninger?

På grundlag af oplysninger, Kommissionen har til rådighed, lægger medlemsstaterne kvoter fra anlæg, der nedlægger driften i perioden fra 2008 til 2012, til reserven for nytilkomne. Disse kvoter vil derfor blive behandlet som kvoter fra reserverne for nytilkomne, som ikke er uddelt ved udgangen af 2012.

Er luftfarten omfattet af afgørelsen?

Nej, luftfart er ikke omfattet af afgørelsen. Det loft, der skal gælde for luftfartøjsoperatører, vil blive fastsat ved en særskilt kommissionsafgørelse, således som den lovgivende myndighed har bestemt2 (hvorved luftfarten kommer med under EU's emissionshandelsordning fra 2012).

1 :

Direktiv 2009/29/EF.

2 :

Direktiv 2008/101/EF.


Side Bar