Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/302

V Bruseli 7. júla 2010

Zelená kniha o dôchodkoch

Prečo vydáva Komisia túto zelenú knihu teraz?

V dôsledku starnúceho obyvateľstva, ktoré je výsledkom narastajúcej dĺžky života a klesajúcej pôrodnosti, sa európske dôchodkové systémy dostali pod značný tlak. Od roku 2012 sa v Európe začne obyvateľstvo v produktívnom veku redukovať, preto vo veľkej miere závisí od nás, ako sa s týmto problémom vyrovnáme. Mnohé členské štáty riešia tento problém reformou svojich dôchodkových systémov v rozličnom rozsahu, avšak v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy sa situácia zhoršila a nadobudla naliehavejší charakter.

Na základe tejto skutočnosti je aktuálne začať otvorenú debatu o tom, či by sa mal zaviesť dôchodkový rámec na úrovni EÚ a ako by sa mal vyvíjať, aby členským štátom v najlepšej možnej miere poskytol podporu pri tejto ich ťažkej úlohe, ktorou je poskytovať svojim občanom primerané, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodky tak v súčasnej dobe, ako aj v budúcnosti.

Aká je úloha EÚ v oblasti dôchodkov?

Za formu dôchodkových systémov sú z veľkej časti zodpovedné členské štáty a zelená kniha sa ňou nezaoberá. Regulačný rámec na úrovni EÚ zahŕňa tieto štyri body:

  • 1. Cezhraničná koordinácia dôchodkového sociálneho zabezpečenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov a rovnaké zaobchádzanie pre pracovníkov, ktorí kvôli práci odchádzajú do inej krajiny.

  • 2. Zavedenie vnútorného trhu pre zamestnanecké kapitalizačné systémy a potrebných minimálnych noriem vzťahujúcich sa na pravidlá obozretnosti s cieľom chrániť členov systému a poberateľov dôchodkov.

  • 3. Minimálne záruky týkajúce sa zamestnaneckých dôchodkov a nadobudnutých práv v prípade platobnej neschopnosti podnikov, ktoré predstavujú sponzorov.

  • 4. Na zákonné i súkromné dôchodkové systémy sa vzťahujú antidiskriminačné pravidlá, hoci v ich uplatňovaní sú isté rozdiely.

Okrem toho existuje koordinačný proces (otvorená metóda koordinácie), ktorý sa využíva na uľahčenie a podporu vnútroštátnej reformy, na spoločné využívanie najlepších postupov a na stanovenie ambicióznych cieľov a ukazovateľov. Ciele, ktoré sa dohodli na úrovni EÚ, predstavujú primerané a trvalo udržateľné a zároveň moderné a transparentné dôchodkové systémy.

Podrobnejšie informácie na túto tému poskytuje pracovný dokument útvarov Komisie pod názvom „EU legislation, coverage and related initiatives“ (Právne predpisy EÚ, ich oblasť pôsobnosti a súvisiace činnosti).

Nakoniec je tu oblasť fiškálnej udržateľnosti, v súvislosti s ktorou sa v Zmluve od členských štátov vyžaduje, aby spravovali svoje rozpočty tak, že nedôjde k ohrozeniu hospodárskej a menovej únie. Rada môže odporučiť nápravné opatrenia (najmä v rámci Paktu stability a rastu) aj v oblasti sociálnej bezpečnosti v prípade, že táto oblasť spôsobuje problém.

Čo je cieľom zelenej knihy?

Vzhľadom na stav, ktorý vznikol v dôsledku starnutia obyvateľstva, ako aj ďalšie výzvy, ktoré priniesla finančná a hospodárska kríza, je snahou tejto zelenej knihy získať stanovisko všetkých zúčastnených strán v EÚ k otázke, či by sa dôchodkový rámec na úrovni EÚ mal upraviť tak, aby v najlepšej možnej miere pomohol členským štátom pri zabezpečení dosiahnutia svojho dohodnutého cieľa, ktorým sú primerané a trvalo udržateľné dôchodky pre občanov EÚ, a akým spôsobom by sa táto úprava mala uskutočniť.

Aké sú hlavné témy diskusie?

Z prelínajúcich sa cieľov predstavujúcich primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy vyplynuli tri hlavné témy:

  • Po prvé, ako možno na úrovni EÚ najlepšie podporiť členské štáty v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi obdobím stráveným v práci a obdobím na dôchodku s ohľadom na štrukturálne zmeny v našich spoločnostiach a na trhoch práce a na zvyšovanie strednej dĺžky života. Táto téma úzko súvisí so stratégiou Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

  • Po druhé, ako možno odstrániť prekážky v mobilite pracovníkov a kapitálu, ktoré sú dôsledkom usporiadania dôchodkových systémov vrátane doplnkových dôchodkových systémov.

  • A po tretie, ako možno zaistiť bezpečnosť dôchodkov v súčasnosti i v budúcnosti. Budeme sa zaoberať otázkou, ako znížiť riziko a nestabilitu pre pracovníkov a dôchodcov. Chceli by sme zabezpečiť, aby kapitalizačné dôchodkové systémy boli bezpečné a aby v nich bola správna rovnováha medzi účinnosťou a bezpečnosťou.

Chce Komisia zaviesť nové právne predpisy?

Ide o zelenú knihu, takže v tomto štádiu neboli predložené konkrétne návrhy. V každom prípade, ako je v tomto dokumente vysvetlené, za mnohé aspekty dôchodkových systémov sú zodpovedné členské štáty. V oblastiach, v ktorých má EÚ právomoc prijímať právne predpisy, sme však na túto úlohu pripravení (najmä na preskúmanie existujúcich právnych predpisov) v prípade, že sa to po zvážení odpovedí na túto konzultáciu bude pokladať za vhodné.

Odporúča Komisia zvýšenie veku odchodu do dôchodku?

Nie. Stanovenie alebo zvyšovanie veku odchodu do dôchodku je záležitosťou členských štátov. V zelenej knihe sa nepredkladajú konkrétne odporúčania a ani sa nevyjadruje k dôchodkovému systému konkrétneho členského štátu. Forma dôchodkových systémov je záležitosťou vlád jednotlivých členských štátov a medzi systémami zavedenými v jednotlivých štátoch Európy je veľa rozdielov.

Komisia konštatuje, že ľudia v EÚ žijú dlhšie, čo je obrovský úspech. Pokiaľ však ľudia, keďže dlhšie žijú, nebudú dlhšie aj pracovať, alebo nezačnú prispievať do svojich dôchodkových systémov vo včasnejšom štádiu svojho pracovného života, môže sa buď narušiť primeranosť dôchodkov, alebo môže dôjsť k neudržateľnému nárastu výdavkov na dôchodky. Komisia preto vyzýva členské štáty, a vyzvala ich už aj v minulosti (prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie), aby zvážili, ako dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi obdobím stráveným v práci a na dôchodku, čo môže znamenať, že ľudia budú musieť pracovať viac a dlhšie.

Je snahou Komisie prinútiť ľudí, aby sa zapojili do súkromných dôchodkových systémov?

Nie. O tejto problematike rozhodujú členské štáty. Komisia nezastáva jeden konkrétny typ dôchodkového systému. Konštatuje, že úloha, ktorú zohrávajú súkromné dôchodky a dôchodky z kapitalizačného systému v dôchodkovom prijme občanov v EÚ v mnohých členských štátoch, stále narastá. Cieľom Komisie je preto pomôcť členským štátom a povzbudiť ich pri vytváraní týchto systémov tak, aby boli bezpečné, a aby primeraným spôsobom znížili riziko a výkyvy. Tým by sa splnili celkové ciele, ktorými sú primerané a trvalo udržateľné dôchodkové systémy.

Nie je neskorší odchod do dôchodku v rozpore s opatreniami na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí?

Trhy práce nie sú hrou s nulovým súčtom, kde počet pracovných miest je fixný a každé nové pracovné miesto sa uvoľní len odchodom inej osoby do dôchodku. Ak by to tak bolo, krajiny s vysokým vekom odchodu do dôchodku, v ktorých mnohí starší ľudia stále pracujú, by mali mať takisto problém zapojiť mladých ľudí do práce.

V tomto prípade to zjavne neplatí. V skutočnosti je to tak, že krajiny, v ktorých pracuje viac starších občanov, majú vyššiu mieru zamestnanosti aj u mladých pracovníkov. Naopak, krajiny s relatívne nízkou mierou zamestnanosti u starších ľudí majú tendenciu ťažšie vytvárať pracovné príležitosti aj pre mladých ľudí.

Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi nie je problémom, ktorý vznikol v dôsledku toho, že starší pracovníci zostávajú „príliš dlho“ na pracovných miestach, ktoré by mohli obsadiť mladšie osoby. Je skôr dôsledkom všeobecného hospodárskeho poklesu a/alebo nedostatkov v systémoch vzdelávania a inštitúciách trhu práce.

Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí nespočíva v tom, že viac starších pracovníkov odíde do predčasného dôchodku. Tým by sa ďalej zvýšila záťaž vo forme vyplácania dôchodkových dávok, ktorú by muselo niesť mladé a aktívne obyvateľstvo. Zlepšenie zamestnanosti mladých ľudí si skôr vyžaduje komplexnejší súbor opatrení počnúc lepším zladením zručností, ktoré mladí ľudia nadobudli, s požiadavkami trhu práce až po účinnejšie aktivačné stratégie na odstránenie inštitucionálnych prekážok pri prijímaní mladých ľudí do zamestnania.

Cieľom Európskej komisie je úzko spolupracovať s členskými štátmi pri implementácii uskutočniteľných riešení s cieľom zabezpečiť plnú zamestnanosť pre mladých ľudí.

Má Komisia v pláne navrhnúť zavedenie systému záruky dôchodkových dávok?

Táto otázka je tiež predmetom konzultácie. Takéto systémy je potrebné podrobne zvážiť v súvislosti s preskúmaním pravidiel solventnosti týkajúcich sa dôchodkových fondov a pravidiel EÚ zameraných na ochranu práv pracovníkov v prípade, že zamestnávateľ sa dostane do platobnej neschopnosti. Okrem toho by sa mala zachovať súdržnosť so systémami ochrany, ktoré sú v procese preskúmania alebo navrhnuté na iných trhoch práce, najmä v súvislosti s bankovými vkladmi, investičnými produktmi a poistkami.

Aký je dosah krízy na dôchodkové systémy v EÚ?

Finančná a hospodárska kríza má negatívny vplyv na problémy súvisiace so starnutím. Tým, že dokázala vzájomnú závislosť medzi rôznymi systémami a v niektorých systémoch odhalila nedostatky, pôsobila ako „budíček“ pre celú oblasť dôchodkov: väčšia nezamestnanosť, nižší rast, vyššia úroveň vnútroštátnych dlhov a výkyvy na finančných trhoch ešte viac sťažili plnenie dôchodkových prísľubov v rámci všetkých systémov.

Tieto vplyvy spolu s problémami súvisiacimi so starnutím obyvateľstva, ktorých riešenie je v súčasnosti vysoko aktuálne, sú dôkazom toho, že dôchodkové reformy už nemožno ďalej odkladať.

Ako ovplyvňujú dôchodky mobilitu pracovníkov v EÚ?

Je potrebné, aby ľudia na dnešnom trhu práce mohli bez problémov a bez finančných prekážok meniť prácu. Zamestnávatelia musia mať možnosť prijímať vhodných ľudí s vhodnými zručnosťami. V súčasnej demografickej situácii ľudia musia mať takisto príležitosti pracovať a vytvárať a udržať si dôchodkové práva, ktoré nestratia v dôsledku zmeny práce. Preto musíme vynaložiť úsilie na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe, ktoré vznikli v dôsledku predpisov týkajúcich sa dôchodkov.

Ako funguje konzultácia?

Ide o otvorenú konzultáciu, v ktorej sú vítané pripomienky od každého, koho zaujíma otázka, ako môže EÚ pomôcť pri zabezpečení primeraných, trvalo udržateľných a bezpečných dôchodkových systémov tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Zúčastniť sa môžu občania, sociálni partneri, vlády jednotlivých členských štátov, orgány dohľadu nad trhom, MVO, organizácie zastupujúce starších ľudí a odvetvia, najmä dôchodkové fondy a sektor poisťovníctva.

Prostredníctvom tejto zelenej knihy sa Komisia usiluje získať stanoviská k tomu, či je potrebné aktualizovať dôchodkový rámec na úrovni EÚ, a v prípade, že je, akým spôsobom to uskutočniť, pričom rešpektuje skutočnosť, že za organizáciu svojich dôchodkových systémov sú zodpovedné členské štáty.

Obdobie konzultácie bude trvať od 7. júla 2010 do 15. novembra 2010, čiže viac ako štyri mesiace, počas ktorých sa ľudia môžu nad nastolenými otázkami zamyslieť a reagovať na ne. Každý sa môže zapojiť prostredníctvom dotazníka online, ktorý je dostupný na tejto adrese: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

Ak nemáte prístup k internetu, odpovede môžete zaslať na adresu:

European Commission

Green Paper on Pensions consultation

Directorate-General for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities – Unit E4

B - 1040 Brusel

Aké budú ďalšie kroky?

Po uplynutí tohto obdobia určeného na konzultáciu Komisia zhromaždí všetky odpovede a uverejní ich v súhrnnom dokumente. Všetky odpovede sa v rámci nášho záväzku k otvorenosti uverejnia aj na internete, pričom respondenti môžu rovnako požiadať o anonymitu.

Je príliš skoro na to, aby bolo možné špecifikovať ďalšie kroky. Tie budú prirodzene závisieť od výsledku konzultácie, ktorú sme otvorili. Jednou z možností by mohla byť biela kniha a/alebo osobitné iniciatívy v oblastiach, v ktorých sa už pred uverejnením tejto zelenej knihy vykonala nejaká práca.

Výsledok konzultácie na základe zelenej knihy by však nemal byť predurčený a prijateľné by mohli byť aj iné spôsoby ako nadviazať na odpovede.

Ďalšie informácie

IP/10/905

Zelená kniha a konzultácia online:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes


Side Bar