Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/302

V Bruselu dne 7. července 2010

Zelená kniha o důchodech

Proč vydává Komise tuto zelenou knihu právě teď?

Evropské důchodové systémy se v důsledku stárnutí obyvatelstva, které je výsledkem rostoucí délky života a klesající porodnosti, dostaly pod značný tlak. Od roku 2012 začne v Evropě klesat počet obyvatel v produktivním věku, tato otázka je tudíž vysoce aktuální. Řada členských států se ji snaží řešit tak, že do různé míry reformují své důchodové systémy. Kvůli finanční a hospodářské krizi je však celá situace nyní obtížnější a naléhavější.

S ohledem na tyto souvislosti nastal nyní pravý čas zahájit otevřenou diskusi o tom, zda a jak by se měl případně změnit důchodový rámec na úrovni EU, aby mohl co nejlépe podporovat členské státy, které před sebou mají náročný úkol zajistit pro své občany přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody – a to nyní i v budoucnu.

Jakou úlohu má EU v oblasti důchodů?

Podoba důchodových systémů je převážně v kompetenci členských států a zelená kniha tuto skutečnost nijak nezpochybňuje. Na úrovni EU se regulační rámec týká čtyř hlavních bodů:

  • 1. Přeshraniční koordinace sociálního zabezpečení důchodů, která by měla usnadňovat volný pohyb pracovníků a rovné zacházení s těmi, kdo se přestěhují do jiné země.

  • 2. Zavedení vnitřního trhu s fondovými zaměstnaneckými systémy a nezbytné minimální normy pro pravidla obezřetnosti, která mají chránit účastníky systému a příjemce.

  • 3. Minimálních záruk, které se týkají zaměstnaneckých důchodů a nabytých práv v případě platební neschopnosti podniků, coby přispěvatelů do důchodových systémů.

  • 4. Pravidel proti diskriminaci, která se vztahují, i přes určité rozdíly, na povinné i soukromé důchodové systémy.

Kromě toho existuje koordinační proces (otevřená metoda koordinace), který usnadňuje reformy jednotlivých států a podporuje je, zajišťuje sdílení osvědčených postupů a vytyčuje ambiciózní cíle a ukazatele. V souladu s cíli dohodnutými na úrovni EU mají být důchodové systémy přiměřené a udržitelné a současně moderní a transparentní.

Pracovní dokument útvarů Komise s názvem „EU legislation, coverage and related initiatives“ (Právní předpisy EU, jejich oblast působnosti a související iniciativy), což je průvodní dokument k zelené knize, k tomu uvádí více podrobností.

Na závěr je zde oblast fiskální udržitelnosti, kde Smlouva ukládá členským státům, aby dodržovaly takové rozpočty, které nebudou ohrožovat fungování hospodářské a měnové unie. Jinak může Rada doporučit přijetí nápravných opatření (zejména v rámci Paktu o stabilitě a růstu), a to rovněž i v oblasti sociálního zabezpečení, pokud je tato oblast příčinou problémů.

Co je cílem zelené knihy?

V souvislosti se stárnutím obyvatelstva a dalšími náročnými úkoly, které přinesla finanční a hospodářská krize, je cílem zelené knihy zjistit názory všech zúčastněných stran v EU na to, zda a případně jak by měl být upraven důchodový rámec na úrovni EU, aby mohl co nejlépe napomáhat členským státům v dosažení dohodnutého cíle přiměřených a udržitelných důchodů pro občany EU.

Jaká jsou hlavní témata diskuse?

Z obecného cíle dosáhnout přiměřených, udržitelných a spolehlivých evropských důchodových systémů vyplývají tři hlavní témata:

  • Zaprvé, jak lze na úrovni EU co nejlépe podpořit členské státy v jejich úsilí nalézt rovnováhu mezi odpracovanými roky a roky v důchodu, přičemž je třeba vzít v úvahu strukturální změny ve společnosti, na trhu práce a rostoucí naději dožití. Toto úzce souvisí se strategií Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

  • Zadruhé, jak odstranit překážky mobility pro pracovníky i kapitál, které jsou výsledkem uspořádání důchodových systémů, včetně doplňkových důchodových systémů.

  • Zatřetí, jak zajistit, aby důchodové systémy byly spolehlivé nyní i v budoucnu. Budeme se zabývat otázkou, jak zmírnit rizika a nestabilitu pro pracovníky i důchodce. Rádi bychom zabezpečili, aby fondové důchodové systémy byly zajištěné a aby v nich existovala vhodná rovnováha mezi jejich efektivitou a spolehlivostí.

Chce Komise zavést nové právní předpisy?

Nyní jsme ve stadiu zveřejnění zelené knihy, žádné konkrétní návrhy nebyly tudíž předloženy. Jak kniha navíc jasně uvádí, o řadě aspektů důchodových systémů rozhodují členské státy. Nicméně v oblastech, kde EU má pravomoci přijímat právní předpisy, jsme připraveni tak učinit (a zejména zrevidovat předpisy stávající), pokud se to s ohledem na odpovědi v rámci konzultace ukáže jako vhodný postup.

Doporučuje Komise zvýšit důchodový věk?

Ne. Stanovit důchodový věk nebo jej navýšit je záležitostí členských států. Zelená kniha nepředkládá žádná konkrétní doporučení a ani se nevyjadřuje k důchodovým systémům jednotlivých členských států. Podoba důchodových systémů je věc vlád jednotlivých států a v Evropě existuje celá řada různých systémů.

Komise konstatuje, že lidé v EU žijí déle, což je velký úspěch. Jelikož se však lidé dožívají vyššího věku, měli by i déle pracovat nebo začít do důchodového systému přispívat dříve, jinak pravděpodobně utrpí přiměřenost důchodů, nebo dojde k neudržitelnému nárůstu výdajů v této oblasti. Z toho důvodu Komise doporučuje, a rovněž tak činila i v minulosti (prostřednictvím otevřené metody koordinace), členským státům, aby zvážily, jak dosáhnout udržitelné rovnováhy mezi odpracovanými roky a roky v důchodu, což může znamenat, že lidé budou muset pracovat více a déle.

Snaží se Komise přimět občany, aby se zapojili do soukromých důchodových systémů?

Nikoli. O těchto záležitostech rozhodují členské státy. Komise neprosazuje nějaký konkrétní typ důchodového systému, pouze konstatuje, že soukromé a fondové důchody mají stále větší význam pro důchodový příjem občanů mnoha členských států. Snaží se proto podporovat členské státy a pomoci jim vytvořit solidní systémy, které budou spolehlivé a budou vhodným způsobem zmírňovat rizika a nestabilitu. Díky tomu bude možné splnit obecné cíle přiměřených a udržitelných důchodových systémů.

Není pozdější odchod do důchodu v rozporu s opatřeními na řešení nezaměstnanosti mladých lidí?

Trhy práce nejsou hra s nulovým součtem, kde je počet pracovních míst pevně dán a kde se volná pracovní místa objevují pouze, pokud někdo odejde do důchodu. Pokud by tomu tak bylo, měly by země, kde je důchodový věk vysoký a kde mnoho starších občanů stále pracuje, problémy zapojit mladé lidi do práce.

Tak tomu evidentně není. Naopak, v zemích, kde pracuje více starších občanů, bývá úroveň zaměstnanosti vyšší i u mladých lidí. Naproti tomu země s relativně nízkou zaměstnaností starších lidí mívají horší výsledky, i pokud jde o vytváření pracovních příležitostí pro mladé.

Problém nezaměstnanosti mladých lidí není způsoben tím, že by starší pracovníci zůstávali „příliš dlouho" na místech, do kterých by jinak mohli nastoupit mladí lidé. Nezaměstnanost mladých lidí bývá spíše důsledkem celkového hospodářského útlumu nebo nedostatků ve vzdělávacím systému a v orgánech trhu práce.

Řešení nezaměstnanosti mladých lidí nespočívá v tom, že více starších pracovníků odejde předčasně do důchodu. Tím by se jen zvýšila zátěž na financování důchodových dávek, kterou by musela nést mladá a aktivní populace. Zlepšení zaměstnanosti mladých lidí vyžaduje spíše komplexnější soubor opatření, počínaje lepším sladěním kvalifikace mladých lidí s požadavky trhu práce až po účinnější aktivační strategie, které by měly odstranit institucionální překážky pro zaměstnávání mladých lidí.

Cílem Evropské komise je úzce spolupracovat s členskými státy na uskutečnění reálných řešení, která zajistí plnou zaměstnanost mladých lidí.

Hodlá Komise navrhnout zavedení systému záruky důchodových dávek?

To je rovněž předmětem konzultace. Takové systémy je třeba důkladně zvážit v souvislosti s přezkumem pravidel pro solventnost penzijních fondů a pravidel EU, jejichž cílem je chránit práva pracovníků v případě, že se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti. Navíc je třeba zachovat soudržnost se systémy zabezpečení, které jsou nyní přezkoumávány nebo navrhovány pro jiné finanční trhy, zejména pro oblast bankovních vkladů, investičních produktů a pojistných smluv.

Jaký měla krize dopad na důchodové systémy v EU?

Finanční a hospodářská krize problémy související se stárnutím obyvatelstva výrazně zhoršila. Tím, že poukázala na provázanost různých důchodových systémů a odhalila systémové nedostatky, zafungovala jako budíček pro celou oblast důchodů. Vyšší nezaměstnanost, nižší růst, vyšší státní dluh a nestabilita finančních trhů způsobily, že dodržet důchodové přísliby je pro všechny systémy obtížnější.

Znamená to, že kvůli těmto dopadům a problémům souvisejícím se stárnutím obyvatelstva, které jsou nyní vysoce aktuální, již nelze obtížné důchodové reformy dále odkládat.

Jak ovlivňují důchody mobilitu pracovníků v EU?

Na dnešním trhu práce musí být lidé schopni měnit práci snadno a aniž by to pro ně bylo finančně nevýhodné. Zaměstnavatelé musí mít možnost zaměstnávat správné lidi se správnou kvalifikací. V současné demografické situaci musí mít lidé možnost pracovat, získávat důchodová práva a udržet si je, a nikoli o ně kvůli změně zaměstnání přijít. Z toho důvodu je nutné se zaměřit na překážky, které kvůli důchodovým pravidlům brání volnému pohybu.

Jak konzultace funguje?

Toto je otevřená konzultace, v jejímž rámci jsou vítány příspěvky od každého, kdo se zajímá o to, jak může EU pomoci zajistit přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody nyní i v budoucnu. Zúčastnit se mohou občané, sociální partneři, vlády jednotlivých států, orgány dohledu nad trhem, nevládní organizace, organizace zastupující seniory i různá odvětví, zejména penzijní fondy a pojišťovací sektor.

Prostřednictvím této zelené knihy se Komise snaží získat názory na to, jak aktualizovat důchodový rámec na úrovni EU a při tom respektovat skutečnost, že za uspořádání svých důchodových systémů jsou primárně odpovědné členské státy.

Konzultace začíná 7. července 2010 a trvá do 15. listopadu 2010, tedy čtyři měsíce, během nichž se lidé mohou zamýšlet nad položenými otázkami a odpovídat. Příspěvky lze zaslat prostřednictvím dotazníku, který je dostupný na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

Ti, kdo nemají přístup na internet, mohou odpovědi zaslat na adresu Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise:

European Commission

Green Paper on Pensions consultation

Directorate-General for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities – Unit E4

B - 1040 Brussels

Belgie

Jaké jsou další plánované kroky?

Po skončení konzultace Komise shromáždí všechny odpovědi a zveřejní jejich shrnutí. Všechny odpovědi budou v rámci našeho závazku k otevřenosti rovněž zveřejněny na internetu; respondenti mohou požadovat anonymní zveřejnění.

Je však příliš brzy na to uvádět další plánované kroky, jelikož ty budou logicky vyplývat z výsledků právě zahájené konzultace. Jednou z možností je například bílá kniha a nebo samostatné iniciativy týkající se témat, na nichž se pracovalo ještě před zveřejněním zelené knihy.

Výsledek konzultace zelené knihy by se však neměl předjímat a mohou existovat i jiné způsoby, jak na obdržené odpovědi navázat.

Další informace

IP/10/905

Zelená kniha a konzultace on line:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes


Side Bar