Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/302

Брюксел, 7 юли 2010 г.

Зелена книга за пенсиите

Защо Комисията публикува сега тази Зелена книга?

Европейските пенсионни системи са подложени на натиск поради застаряването на населението, дължащо се на удължената продължителност на живота и намалената раждаемост. От 2012 г. нататък населението в трудоспособна възраст в Европа ще започне да намалява, което означава, че на нас се пада отговорността да се справим с това предизвикателство. В опит за намиране на решение множество държави-членки проведоха различни по обхват реформи на пенсионните си системи, но финансовата и икономическа криза усложни ситуацията и наложи необходимостта от бързи действия.

Във връзка с това е настъпил подходящият момент да се даде началото на обществени дебати дали и по какъв начин трябва да бъде разработена рамка на равнище ЕС относно пенсиите, чиято цел би била да осигури възможно най-голяма подкрепа за държавите-членки при изпълнението на трудната им задача да осигурят на гражданите си адекватни, устойчиви и сигурни пенсии както сега, така и в бъдеще.

Каква е ролята на ЕС в областта на пенсиите?

Моделът на пенсионните системи е до голяма степен отговорност на държавите-членки и в Зелената книга това не се поставя под въпрос. Регулаторната рамка на равнище ЕС обхваща четири основни елемента:

  • 1. Трансгранична координация на системите за социална сигурност, която да улеснява свободното движение на работници и еднаквото третиране на работници, които се придвижват от една държава в друга.

  • 2. Установяване на вътрешен пазар за професионални капиталови схеми и на минимални стандарти за регулиране и надзор, необходими за защита на членовете и бенефициентите на схемите.

  • 3. Минимални гаранции по отношение на професионалните пенсии и натрупаните права в случай на неплатежоспособност на предприятията осигурители.

  • 4. Наличие на антидискриминационни правила както във връзка със задължителните държавни пенсионни схеми, така и по отношение на частните пенсионни схеми, макар и с някои разлики.

Освен това се осъществява координация (от типа „Отворен метод на координация“), като процесът има за цел да улесни и насърчи националните реформи, да допринесе за обмен на най-добри практики и да зададе стратегически цели и индикатори. Поставените на равнище ЕС цели по отношение на пенсионните системи са последните да са адекватни и устойчиви, като същевременно отговарят на съвременните потребности и са прозрачни.

Повече подробности в тази насока се съдържат в работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Законодателство на ЕС в областта на пенсиите, обхват и инициативи, свързани с него“ и придружаващ Зелената книга.

Не трябва да се забравя и въпросът за устойчивостта на публичните финанси, като в тази сфера Договорът изисква от държавите-членки да поддържат своите бюджети в състояние, което не застрашава функционирането на Икономическия и валутен съюз. Съветът може да отправя препоръки за предприемането на коригиращи действия (по-специално в рамките на Пакта за стабилност и растеж) също и в областта на социалната сигурност, ако възникнат проблеми в това отношение.

Какви са целите, определени в Зелената книга?

На фона на застаряването на населението и допълнителните предизвикателства, породени от финансовата и икономическа криза, със Зелената книга се цели да се даде възможност на всички заинтересовани страни в ЕС да изразят своите становища относно това дали и по какъв начин трябва да бъде адаптирана рамката на ЕС относно пенсиите, за да се осигури възможно най-голяма подкрепа за държавите-членки при постигането на тяхната обща цел за осигуряване на адекватни и устойчиви пенсии за гражданите на ЕС.

Кои са основните поставени за обсъждане теми?

Водещата цел, която се състои в осигуряването на адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи, се подразделя на три основни теми:

  • Първо, по какъв начин на равнище ЕС може да се осигури възможно най-голяма подкрепа за държавите-членки в усилията им да намерят баланс между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия, като се отчитат структурните промените в обществата ни и на пазарите на труда, както и удължаването на продължителността на живота. Това се намира в пряка връзка със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  • Второ, сред желаните резултати е и премахването на пречките пред мобилността на работниците и капитала, дължащи се на съществуващата уредба в областта на пенсиите, включително допълнителните пенсионни схеми.

  • И трето, осигуряване на сигурност на пенсиите — сега и за в бъдеще. Стремим се да намалим риска и несигурността за работниците и пенсионерите. Желаем да осигурим стабилни капиталови схеми, изградени върху подходящото съотношение между ефективност и сигурност.

Стреми ли се Комисията към създаване на ново законодателство?

Тъй като става въпрос за Зелена книга, тя не съдържа конкретни предложения на този етап. Във всеки случай множество аспекти на пенсионните системи са в сферата на отговорност на държавите-членки, както ясно се посочва в Зелената книга. При все това, по отношение на областите, в които ЕС разполага със законодателна компетентност, имаме готовност да пристъпим към действия в такава насока (и по-специално що се отнася до преразглеждане на съществуващото законодателство), ако след запознаването с отговорите от обществената консултация, подобни действия бъдат счетени за целесъобразни.

Препоръчва ли Комисията увеличаване на възрастта, предоставяща право на пенсия?

Не. Определянето на възрастта за пенсиониране или увеличаването на възрастта, предоставяща право на пенсия, е в сферата на компетентност на държавите-членки. Зелената книга не съдържа категорични препоръки, нито коментари относно пенсионната система на която и да е (конкретна) държава-членка. Моделът на пенсионните системи спада към отговорностите на националните правителства, като в Европа съществува голямо разнообразие от различни системи.

Фактът, че продължителността на живота в ЕС е по-дълга е огромно постижение и Комисията му отдава нужното значение. .

При все това, ако хората, живеейки по-дълго, не остават по-дълго трудово заети или не започват да правят вноски за пенсия на по-ранен етап от трудовия си живот, съществува опасност адекватността на пенсиите да намалее или да се стигне до неудържимо нарастване на разходите за пенсии. По тази причина Комисията приканва държавите-членки, както е правила и в миналото (чрез отворения метод на координация), да разгледат възможните начини за постигане на устойчив баланс между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия, което може да означава да се работи повече и по-дълго.

Дали Комисията се опитва да убеди хората да се осигуряват в частни пенсионни схеми?

Не. Това е въпрос от сферата на компетентност на държавите-членки. Комисията не е поддръжник на един конкретен тип пенсионна система. Нарастващото значение в много държави-членки на частните и капиталовите пенсии за доходите на гражданите на ЕС след пенсиониране се признава от Комисията. Ето защо Комисията се стреми да окаже подкрепа и да насърчи държавите-членки да подходят с особено внимание при създаването на моделите на тези схеми, за да се гарантира, че те са сигурни и намаляват риска и несигурността, осъществявайки по този начин основните цели за адекватни и устойчиви пенсионни системи.

Няма ли противоречие между по-късното пенсиониране и предприемането на мерки за справяне с безработицата сред младите хора?

Пазарите на труда не са съревнователна игра, при която победителите печелят за сметка на губещите, а броят на работните места е постоянен и всяко ново работно място се освобождава само когато някой друг се пенсионира. Ако беше така, държавите с висока пенсионна възраст и много възрастни хора, които все още работят, щяха също да срещат трудности при осигуряването на заетост на по-младите хора.

Случаят съвсем не е такъв. Фактите сочат, че държавите с по-високо ниво на заетост сред възрастните хора се характеризират и с по-високо ниво на заетост сред по-младите работници. И обратно, държавите със сравнително по-ниско ниво на заетост сред възрастните хора обикновено се справят по-неуспешно със създаването на възможности за работа на младите хора.

Безработицата сред младите хора не е проблем, пораждан от възрастните работници, заемащи „прекалено дълго“ места, които биха могли да бъдат предложени на млад човек. Безработицата сред младите хора по-скоро се дължи на икономическия спад като цяло и/или недостатъците на образователните системи и институциите на пазара на труда.

Решението на проблема с безработицата сред младите хора не се състои в ранното пенсиониране на по-голям брой възрастни работници, което само допълнително ще увеличи осигурителната тежест върху младото и активно население. Повишаването на заетостта сред младите хора по-скоро изисква комплексен пакет от мерки, който включва намирането на по-добра съвместимост между уменията на младите хора и изискванията на пазара на труда, по-ефективни стратегии за професионална активност и премахване на институционалните пречки за наемането на работа на млади хора.

Европейската комисия има за цел да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за прилагането на подходящи решения, които осигуряват пълноценна заетост за младите хора.

Ще предложи ли Комисията установяването на система за гарантиране на пенсионния доход?

Това също е сред темите, поставени за обсъждане при консултацията с обществеността. Такива системи трябва да бъдат разглеждани в тясна връзка с преразглеждането на правилата за платежоспособност на пенсионните фондове и правилата на ЕС, предвидени да осигуряват защита на правата на работниците при неплатежоспособност на работодателите. Нещо повече, трябва да бъде запазена съвместимостта със системите за защита, преразглеждани или предлагани на други финансови пазари, и по-специално на пазарите за банкови депозити, инвестиционни продукти и застрахователни полици.

Какво е влиянието на кризата върху пенсионните системи в ЕС?

Финансовата и икономическа криза сериозно влоши вече съществуващия проблем със застаряването на населението. Доказвайки взаимната обвързаност на различните схеми и разкривайки слабостите в моделите на някои от тях, кризата подейства като сигнал за тревога за всички пенсионни системи: по-голямата безработица, по-слабият икономически растеж, по-високите нива на националния дълг и нестабилността на финансовите пазари затрудниха системите при изпълнението на пенсионните им договорености.

Тези последици, добавени към неизменното изискващо спешни мерки предизвикателство от демографско естество, са сигнал, че трудните пенсионни реформи не могат да бъдат повече отлагани.

Какво е значението на пенсиите за мобилността в ЕС?

На пазара на труда в днешно време хората трябва да могат да сменят работата си лесно и без неблагоприятни последици от финансово естество. Работодателите трябва да имат възможност да наемат подходящия човек с подходящите умения. На фона на застаряването на населението хората трябва да разполагат с възможности да работят, да натрупват и запазват пенсионни права и да не ги губят поради смяна на работата. Ето защо трябва да се обърне внимание на пречките пред свободното движение, породени от правилата относно пенсиите.

Как протича консултацията?

Това е обществена консултация, която е отворена за всеки, който се интересува от това какво може да направи ЕС, за да спомогне пенсиите да са адекватни, устойчиви и сигурни, както сега, така и в бъдеще. В нея могат да се включат граждани, социални партньори, национални правителства, органите за надзор на пазара, неправителствени организации, организации, представляващи възрастните хора, и отрасли — по-специално пенсионни фондове и застрахователния сектор.

С тази Зелена книга Комисията се стреми да събере мнения относно това дали и по какъв начин трябва да бъде осъвременена рамката на равнище ЕС относно пенсиите, като се отчита водещата роля на държавите-членки за организацията на пенсионните системи.

Периодът на провеждане на консултацията е от 7 юли 2010 г. до 15 ноември 2010 г., което предоставя повече от четири месеца за разглеждане и отговор на поставените въпроси. Всеки може да участва чрез попълването на онлайн въпросник на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes

На лицата, които нямат достъп до Интернет, се предоставя алтернативната възможност на изпратят отговорите си по пощата:

European Commission

Green Paper on Pensions consultation

Directorate-General for Employment, Social Affairs & Equal Opportunities – Unit E4

B - 1040 Brussels

Какви са следващите стъпки?

След като периодът за провеждане на консултацията приключи, Комисията ще събере всички отговори и ще публикува обобщението им. Всички отговори ще бъдат публикувани и в Интернет като част от поетия от нас ангажимент за отвореност, като се има предвид обаче, че отговорилите може да поискат запазването на тяхната анонимност.

Все още е твърде рано следващите стъпки да бъдат конкретно посочени, тъй като те ще зависят от резултата от започналата консултация. Сред възможните подходи са разработването на Бяла книга и/или отделни инициативи по теми, по които вече е свършена известна работа преди Зелената книга.

При все това резултатът от консултацията по Зелената книга не може да бъде предварително известен, така че са възможни също и други последващи мерки.

Допълнителна информация

IP/10/905

Зелена книга и онлайн консултация:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes


Side Bar