Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

Bruselj, 29. junija 2010

Pravice potnikov v železniškem prometu

Zakaj so bile uvedene pravice potnikov v železniškem prometu?

S tretjim železniškim zakonodajnim paketom iz leta 2007 je bil trg 1. januarja 20101 odprt za mednarodni železniški potniški promet, na podlagi tako imenovane uredbe o javnih storitvah2 pa je bil tudi bolje opredeljen pravni in finančni okvir za oddajo javnih naročil storitev v zvezi s kopenskim prometom, da bi državljanom zagotovili „kakovost za denar“ pri storitvah javnega prevoza po vsej Evropi.

V takih okoliščinah, ko se oblikuje enotni trg, so ukrepi za spodbujanje pravic uporabnikov bistveni, da se potrošnikom zagotovi ustrezno varstvo, železniški industriji pa enaki pogoji delovanja na podlagi kakovostnih storitev.

Katere so osnovne pravice, skupne vsem državam članicam?

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 o potnikih v železniškem prometu se po vsej Evropi uporabljajo skupna minimalna pravila, na primer pri zamudah ali odpovedih vlakov. Ker pa pravice nimajo smisla, če jih potniki ne poznajo in ne vedo, kako jih uresničevati, morajo prevozniki v železniškem prometu potnike obveščati o njihovih pravicah in obveznostih ter ustanoviti odbore za pritožbe.

Vendar lahko države članice pregledno in brez diskriminacije odobrijo začasno izjemo od uporabe določb Uredbe za svoj izključno notranji železniški promet za obdobje največ petih let, ki se lahko podaljša dvakrat, vsakič za največ pet let (kar skupaj znaša največ 15 let), ter trajno odstopanje za urbane, suburbane in regionalne storitve.

Kljub temu bodo nekatere določbe Uredbe obvezne za ves železniški promet: pravila o razpoložljivosti vozovnic; odgovornost prevoznikov v železniškem prometu za potnike in njihovo prtljago; najnižja raven zavarovanja za prevoznike v železniškem prometu; pravica do prevoza za potnike z omejeno mobilnostjo; informacije o dostopnosti železniških storitev in obveznosti glede osebne varnosti potnikov.

Uredba tako s kombinacijo temeljnih pravic in mogočih nacionalnih odstopanj usklajuje cilj odobritve osnovnih pravic potnikom po vsej EU z realnostjo neenotnih pogojev za železniške storitve v državah članicah.

Kakšne pravice imajo invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo v železniškem prometu?

Z zakonodajo EU o pravicah potnikov v železniškem prometu je zagotovljeno, da lahko potniki z omejeno mobilnostjo potujejo primerljivo z drugimi državljani.

Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj morajo uvesti nediskriminatorne določbe o dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z, na primer, starejšimi osebami.

Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj morajo na zahtevo zagotoviti tudi informacije o dostopnosti železniških storitev, pogojih dostopa in svojih razlogih za izvajanje izrednih predpisov.

Prevozniki v železniškem prometu invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovijo brezplačno pomoč na vlaku ter pri vstopu na vlak in izstopu z njega. Pomoč se zagotovi pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, vsaj 48 ur prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna.

Invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo mora priti vsaj uro pred objavljenim časom odhoda ali časom, ko so vsi potniki zaprošeni, naj se prijavijo. Če ura ni določena, mora taka oseba priti vsaj 30 minut pred objavljenim časom odhoda ali časom za prijavo.

V primeru popolne/delne izgube ali poškodovanja opreme za gibanje, ki jo uporablja invalidni potnik ali potnik z omejeno mobilnostjo, mora železniški prevoznik zagotoviti polno odškodnino.

Kakšne pravice do informacij imajo potniki v železniškem prometu?

Potnike v železniškem prometu v Evropi je treba od decembra 2009 obveščati izčrpno in v najprimernejši obliki. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti potrebam slabovidnih in/ali slušno prizadetih ljudi. Take informacije obsegajo:

Informacije pred začetkom potovanja:

 • Kateri splošni pogoji veljajo za pogodbo?

 • Katero je najhitrejše potovanje in katero najcenejše?

 • Ali so pri vstopu na vlak in na vlaku na voljo pripomočki za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo ter potnike s kolesi?

 • Ali so na voljo sedeži v kadilskih in nekadilskih oddelkih, v prvem in drugem razredu ter ležalni in spalni vagoni?

 • Ali bo potovanje prekinjeno in ali bo imel vlak zamudo?

 • Katere storitve so na voljo na vlaku?

 • Kje in kako lahko potniki prevzamejo izgubljeno prtljago in vložijo pritožbo?

Informacije med potovanjem:

 • Katere storitve so na voljo na vlaku?

 • Katera je naslednja postaja?

 • Ima vlak zamudo, in če jo ima, kdaj naj bi prispel?

 • Katere glavne povezave so na voljo?

 • Kaj je treba upoštevati v smislu varnosti?

Ali lahko potniki v železniškem prometu s seboj na vlak vzamejo kolo?

Prevozniki v železniškem prometu morajo potnikom omogočiti, da kolesa vzamejo na kateri koli vlak, če so preprosto obvladljiva, če to ne vpliva neugodno na specifično železniško storitev in če vozna sredstva to dopuščajo.

Kaj se zgodi, če ima vlak zamudo ali je odpovedan?

Kadar je predvidena najmanj enourna zamuda, lahko potnik izbira med:

 • povračilom cene celotne vozovnice ali za del poti, ki ni bil opravljen, in za del poti, ki je že bil opravljen, če potovanje glede na potnikov prvotni potovalni načrt ne služi več svojemu namenu. Poleg tega je potnik v takem primeru upravičen do povratne vožnje do izhodišča, takoj ko je to mogoče;

 • nadaljevanjem ali spremembo potovanja pod primerljivimi pogoji do namembne postaje, tako ko je to mogoče, ali do namembne postaje ob poznejšem datumu po izbiri potnika.

Če potnik kljub zamudi nadaljuje potovanje, je upravičen do nadomestila.

Najmanjše nadomestilo za zamude je:

 • 25 % cene vozovnice v primeru zamude od 60 do 119 minut,

 • 50 % cene vozovnice v primeru zamude najmanj 120 minut.

Nadomestilo za ceno vozovnice se izplača najpozneje en mesec po predložitvi zahtevka. Potnik ni upravičen do nadomestila pod nekaterimi pogoji, na primer če je odpoved, zamuda ali zamujena povezava posledica okoliščin, ki jih prevoznik ni mogel preprečiti, čeprav je v določenem primeru sprejel vse ustrezne ukrepe.

Prevoznik mora potnike o zamudah in odpovedih vlakov obvestiti takoj, ko so take informacije na voljo.

V primeru zamude, ki traja vsaj eno uro, je treba potnikom ponuditi brezplačne obroke in osvežilno pijačo, ki so primerni glede na čakalno dobo.

Poleg tega mora prevoznik v železniškem prometu ponuditi brezplačno namestitev v hotelu ali drugo vrsto namestitve in prevoz od železniške postaje do kraja namestitve, kadar je zaradi zamude potrebna ena ali več nočitev.

Če vlak obtiči na progi, mora prevoznik v železniškem prometu poskrbeti za prevoz od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje zadevnega vlaka, kjer in kadar je to fizično mogoče.

Če železniške storitve ni več mogoče nadaljevati, mora prevoznik v železniškem prometu čim prej organizirati nadomestni prevoz.

Kaj se zgodi v primeru smrti ali poškodbe potnika?

Če potnik umre ali se poškoduje med železniško nesrečo, mora prevoznik v železniškem prometu v 15 dneh izplačati predplačila v višini stroškov za takojšnje potrebe prizadetega potnika ali njegovih vzdrževanih družinskih članov, to pa je najmanj 21 000 EUR v primeru smrti potnika.

Kako se lahko potniki v železniškem prometu pritožijo?

Prevozniki v železniškem prometu morajo vzpostaviti mehanizem reševanja pritožb glede pravic in obveznosti iz Uredbe ter potnike obširno seznanjati s kontaktnimi podrobnostmi in delovnim(-i) jezikom(-i) takega pritožbenega organa.

Na pritožbe je običajno treba odgovoriti v enem mesecu, v upravičenih primerih pa mora biti potnik obveščen, kdaj v največ treh mesecih po datumu pritožbe lahko pričakuje odgovor.

Kakšna je vloga nacionalnih izvršilnih organov?

V vsaki državi članici bo neodvisen organ (nacionalni izvršilni organ za železnice) zagotavljal, da potniki v železniškem primeru v celoti uživajo pravice, zagotovljene na podlagi Uredbe, in spremljal skladnost prevoznikov v železniškem prometu, upravljavcev postaj in prodajalcev vozovnic z njenimi določbami, po potrebi pa nalagal kazni.

Komisija je bila obveščena o imenovanju nacionalnih izvršilnih organov za železnice v 23 državah članicah od 25, ki imajo sistem železnic. Podatki o nacionalnih izvršilnih organih za železnice bodo na voljo na spletni strani Komisije na naslovu: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm.

Naslednji koraki

Katere druge pravice potnikov se pripravljajo?

Komisija želi pravice potnikov razširiti na vsa prevozna sredstva. Zato je decembra 2008 predložila dva predloga za varstvo pravic potnikov, ki potujejo po vodnih poteh ali z avtobusom. To je v skladu s cilji iz Sporočila Komisije „Krepitev pravic potnikov znotraj Evropske unije“ z dne 16. februarja 20053.

Predpisi o varstvu potnikov v celotnem evropskem prevoznem sistemu bodo končani, ko bosta Evropski parlament in Svet sprejela zakonodajo o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu4 in potnikov med potovanjem po morskih in celinskih plovnih poteh5. Ko bodo ti predpisi začeli veljati, naj bi bile potnikom zagotovljene osnovne skupne pravice po vsej Evropski uniji.

1 :

Direktiva 2007/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture.

2 :

Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70.

3 :

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „Krepitev pravic potnikov znotraj Evropske unije“ (COM(2005) 46 konč.).

4 :

Predlog uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med odgovornimi nacionalnimi organi (COM(2008) 817).

5 :

Predlog uredbe o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (COM(2008) 816).


Side Bar