Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

Brusel, 29. júna 2010

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Prečo sa zaviedli práva cestujúcich v železničnej doprave?

Tretím legislatívnym balíkom o železniciach z roku 2007 sa k 1. januáru 20101 otvoril trh pre medzinárodnú osobnú železničnú dopravu a takisto sa podľa tzv. „nariadenia o verejných službách“2 lepšie stanovil právny a finančný rámec pre udeľovanie verejných zákaziek na služby spojené s vnútroštátnou dopravou, čím sa zabezpečila dobrá „kvalita za peniaze“ občanov za služby verejnej dopravy všade v Európe.

Pri vytváraní jednotného trhu sú v tejto súvislosti nevyhnutné opatrenia na podporu práv užívateľov, aby sa zaručila primeraná ochrana spotrebiteľov a sektoru železničnej dopravy rovnaká úroveň podmienok na základe kvality poskytovaných služieb.

Aké sú základné práva spoločné pre všetky členské štáty?

Podľa nariadenia 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave platia v celej Európe spoločné minimálne pravidlá, napríklad v prípade meškania alebo zrušenia vlakov. Vzhľadom na to, že práva nemajú význam, ak si ich cestujúci nie sú vedomí a nevedia, ako si ich môžu uplatniť, železničné podniky sú povinné informovať cestujúcich o ich právach a povinnostiach a zaviesť knihy sťažností.

Členské štáty však môžu na transparentnom a nediskriminačnom základe udeliť dočasnú výnimku na čisto vnútroštátnu železničnú dopravu, najviac na obdobie päť rokov, ktoré sa môže vždy dvakrát predĺžiť maximálne o päť rokov (teda spolu maximálne 15 rokov) a trvalé výnimky pre mestské, prímestské a regionálne služby.

Napriek tomu budú určité ustanovenia daného nariadenia záväzné pre všetky druhy železničnej dopravy: pravidlá týkajúce sa dostupnosti cestovných lístkov, zodpovednosť železničných podnikov voči cestujúcim a ich batožine, minimálna úroveň poistenia pre železničné podniky; práva cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, informácie o dostupnosti služieb železničnej dopravy, a povinnosti týkajúce sa osobnej bezpečnosti cestujúcich.

Vďaka takýmto kombináciám základných práv a prípadných národných výnimiek sa v nariadení podarilo zlúčiť cieľ garantovania základných práv cestujúcich v celej EÚ s existujúcimi rôznorodými podmienkami železničných služieb v jednotlivých členských štátoch.

Aké práva majú v železničnej doprave cestujúci so zdravotnými postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou?

Legislatíva EÚ v oblasti práv cestujúcich v železničnej doprave zabezpečuje, že cestujúci so zníženou pohyblivosťou môžu cestovať porovnateľným spôsobom ako ostatní občania.

Železničné spoločnosti a manažéri staníc musia zaviesť nediskriminačné pravidlá prístupu k doprave zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, vrátane napríklad starších osôb.

Železničné spoločnosti, predajcovia cestovných lístkov a cestovné kancelárie sú rovnako povinní na požiadanie informovať o dostupnosti železničných služieb, o podmienkach prístupu a daných dôvodoch .

Železničné spoločnosti zabezpečia zdravotne postihnutým a osobám so zníženou pohyblivosťou bezplatnú pomoc vo vlaku a pri nastupovaní a vystupovaní. Pomoc sa poskytuje pod podmienkou, že sa železničnej spoločnosti, manažérovi stanice, predajcovi cestovných lístkov alebo cestovnej kancelárii, v ktorej bol cestovný lístok zakúpený, táto skutočnosť oznámi najmenej 48 hodín pred tým, ako je pomoc osobe so zníženou pohyblivosťou potrebná.

Zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou by mali prísť aspoň hodinu pred udaným časom odchodu alebo v čase, kedy sa všetci cestujúci majú odbaviť alebo, ak nie je čas stanovený, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu alebo časom odbavenia.

V prípade celkovej alebo čiastočnej straty alebo poškodenia mobilného vybavenia, ktoré zdravotne postihnutý cestujúci alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou používa, mu musí železničná spoločnosť poskytnúť plnú náhradu.

Aké práva na informácie majú cestujúci v železničnej doprave?

Od decembra 2009 musia byť cestujúci v železničnej doprave v Európe informovaní komplexne a v čo najvhodnejšej forme. Mimoriadna pozornosť sa v tejto súvislosti musí venovať potrebám ľudí s poškodením sluchu a/alebo zraku. Takéto informácie zahŕňajú:

Informácie pred cestou:

 • Aké všeobecné podmienky sa vzťahujú na zmluvu?

 • Ktorá cesta je najrýchlejšia a najlacnejšia?

 • Existujú pri vstupe do vlaku a priamo vo vlaku špeciálne zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou ako aj pre cestujúcich s bicyklami?

 • Aká je dostupnosť sedadiel vo fajčiarskych a nefajčiarskych vozňoch, v prvej a druhej triede, ako aj v lôžkových a ležadlových vozňoch?

 • Bude jazda prerušená alebo bude vlak meškať?

 • Ktoré služby sa ponúkajú vo vlaku?

 • Kde a ako môžu cestujúci reklamovať stratenú batožinu a predložiť svoje sťažnosti?

Informácie počas cesty:

 • Aké služby sú vo vlaku k dispozícii?

 • Ako sa volá nasledujúca stanica?

 • Má vlak meškanie a ak áno, kedy možno predpokladať príchod?

 • Aké sú hlavné prípoje?

 • Na čo treba myslieť pokiaľ ide o bezpečnosť?

Sú cestujúci v železničnej doprave oprávnení priniesť si bicykle so sebou do vlaku?

Železničné spoločnosti sú povinné umožniť cestujúcim priniesť si so sebou do akéhokoľvek vlaku bicykle, ak je s nimi možné ľahko manipulovať, nemá to nepriaznivý vplyv na železničné služby a podmienky vo vozni to umožňujú.

Čo sa stane, keď vlak mešká alebo je zrušený?

Akonáhle sa dá predvídať minimálne jednohodinové meškanie, má cestujúci možnosť voľby medzi:

 • Úhradou plnej ceny cestovného lístka alebo jeho časti zodpovedajúcej neuskutočnenej doprave, aj za časť už uskutočnenú, ak cesta už nemá zmysel vzhľadom na pôvodný plán cestujúceho. Okrem toho má v tomto prípade cestujúci nárok na najbližšiu možnú spiatočnú cestu do pôvodného miesta odchodu.

 • Pokračovaním v ceste alebo najbližším možným presmerovaním do cieľovej destinácie za porovnateľných podmienok alebo v neskoršom dátume do cieľovej destinácie podľa toho, ako to vyhovuje cestujúcemu.

V prípade, že cestujúci aj napriek meškaniu pokračuje vo svojej ceste, má nárok na náhradu škody.

Minimálna náhrada za meškanie je:

 • 25 % ceny cestovného lístka za meškanie 60 až 119 minút;

 • 50 % ceny cestovného lístka v prípade meškania od 120 minút;

Náhrada ceny cestovného lístka sa vypláca najneskôr do jedného mesiaca po podaní žiadosti o náhradu. Za určitých podmienok nemá cestujúci nárok na náhradu škody, napr. ak bolo zrušenie, meškanie alebo zmeškanie prípoja spôsobené okolnosťami, ktorým dopravca napriek všetkému vynaloženému úsiliu v danom prípade nemohol zabrániť.

Spoločnosť má povinnosť informovať cestujúcich o meškaní a zrušení vlakov, len čo sú tieto informácie k dispozícii.

V prípade minimálne jednohodinového meškania musia byť cestujúcim bezplatne ponúknuté strava a občerstvenie v primeranom pomere k dobe čakania.

V prípadoch, keď je v dôsledku omeškania nevyhnutný pobyt na jednu alebo viac nocí, musí železničná spoločnosť okrem toho bezplatne ponúknuť hotel alebo iné ubytovanie ako aj dopravu medzi železničnou stanicou a miestom ubytovania.

Ak je vlak zablokovaný na trati, železničná spoločnosť musí zabezpečiť dopravu z vlaku na železničnú stanicu, do náhradnej východiskovej stanice alebo cieľovej stanice spoja, ak je to prakticky možné.

Ak železničný spoj nemôže ďalej pokračovať v ceste, železničná spoločnosť zabezpečí pre cestujúcich čo najskôr náhradný dopravný spoj.

Čo sa stane, ak cestujúci utrpí smrteľný úraz alebo je zranený?

Ak cestujúci pri železničnom nešťastí utrpí smrteľný úraz alebo je zranený, vlaková spoločnosť je povinná do 15 dní vyplatiť zálohu, ktorá pokrýva náklady na bezprostredné potreby daného cestujúceho alebo jeho rodinných príslušníkov - v prípade smrti cestujúceho to je najmenej 21 000 EUR.

Ako sa môže cestujúci v železničnej doprave sťažovať?

Železničné spoločnosti sú povinné zriadiť mechanizmus vybavovania sťažností týkajúcich sa práv a povinností, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, a zabezpečiť, aby boli kontaktné údaje a pracovný(é) jazyk(y) tohto subjektu všeobecne známe cestujúcim.

Na sťažnosti treba odpovedať zvyčajne v lehote jedného mesiaca, v odôvodnených prípadoch musia byť cestujúci informovaní, v akej lehote, nie dlhšej ako tri mesiace, môžu očakávať odpoveď na sťažnosť.

Aká je úloha vnútroštátnych orgánov (VO) poverených uplatňovaním?

V každom členskom štáte sa zriadi nezávislý subjekt („železničný VO“), ktorý zabezpečí, aby cestujúci v železničnej doprave plne využívali nároky vyplývajúce z nariadenia, a bude dohliadať na dodržiavanie ustanovení nariadenia železničnými podnikmi, manažérmi staníc a predajcami cestovných lístkov a uplatňovať sankcie, kde je to vhodné.

Komisia bola informovaná o určení „železničných VO“ v 23 z 25 členských štátov, ktoré majú železničný systém. Kontaktné údaje „železničných VO“ budú k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm

Ďalšie kroky

Aké ďalšie práva cestujúcich sa pripravujú?

Komisia má záujem rozšíriť práva cestujúcich na všetky druhy dopravy, preto v decembri roku 2008 predstavila dva návrhy na ochranu práv cestujúcich vo vodnej alebo autobusovej/autokarovej doprave. To je v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie „Posilnenie práv cestujúcich v rámci Európskej únie“ zo dňa 16. februára 20053.

Ochrana cestujúcich v rámci celého európskeho dopravného systému bude úplná po tom, čo Európsky parlament a Rada prijmú legislatívu v oblasti práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave4, rovnako ako námornej a vnútrozemskej vodnej doprave5. Po nadobudnutí účinnosti by tieto nariadenia mali dať cestujúcim spoločné základné práva v rámci celej Európskej únie.

1 :

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z  23. októbra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry.

2 :

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70.

3 :

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade „Posilnenie práv cestujúcich v rámci Európskej únie“, KOM(2005)46 v konečnom znení.

4 :

Návrh nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [KOM(2008) 817].

5 :

Návrh nariadenia o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [KOM(2008) 816].


Side Bar