Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

Bruxelles, 29 iunie 2010

Drepturile călătorilor din transportul feroviar

De ce au fost introduse drepturi pentru călătorii din transportul feroviar?

Al treilea pachet legislativ din domeniul transportului feroviar din 2007 a deschis piața transportului feroviar internațional de călători la 1 ianuarie 20101 și, de asemenea – în cadrul așa-numitului Regulament privind serviciile publice2 - a stabilit mai bine cadrul juridic și financiar privind atribuirea contractelor de servicii publice legate de transportul terestru în vederea asigurării pentru cetățeni a unor servicii de transport public în întreaga Europă cu un bun raport calitate-preț.

Într-un astfel de context, al emergenței unei piețe unice, măsurile de promovare a drepturilor utilizatorilor sunt esențiale pentru a oferi consumatorilor o protecție adecvată, iar industriei feroviare condiții egale bazate pe servicii de calitate.

Care sunt drepturile elementare comune pentru toate statele membre?

Conform Regulamentului 1371/2007 referitor la drepturile călătorilor din transportul feroviar, în Europa se aplică un minim de norme comune, de exemplu în cazul întârzierii sau anulării trenurilor. În plus, deoarece drepturile nu au nici un sens dacă nu sunt cunoscute de către călători, iar aceștia nu știu cum să uzeze de ele, societățile feroviare sunt obligate să informeze călătorii cu privire la drepturile și obligațiile lor și să instituie comisii de soluționare a reclamațiilor.

Cu toate acestea, statele membre pot, în mod transparent și nediscriminatoriu, să acorde o derogare temporară pentru traficul feroviar exclusiv intern pe o perioadă de cel mult cinci ani, care poate fi reînnoită de două ori pentru cel mult cinci ani de fiecare dată (ceea ce înseamnă maxim 15 ani în total) și o derogare permanentă pentru serviciile de transport urban, suburban și regional.

Cu toate acestea, anumite dispoziții ale regulamentului vor fi obligatorii pentru toate tipurile de trafic feroviar: norme privind disponibilitatea biletelor de călătorie, responsabilitatea întreprinderilor feroviare în ceea ce privește călătorii și bagajele acestora, un nivel minim de asigurare pentru societățile feroviare, dreptul la transport pentru călătorii cu mobilitate redusă, informații referitoare la accesibilitatea serviciilor de transport feroviar, precum și obligații privind securitatea personală a călătorilor.

Așadar, printr-o astfel de combinare de drepturi esențiale și derogări posibile la nivel național, regulamentul reușește să concilieze obiectivul de a acorda drepturi elementare călătorilor din întreaga UE cu realitatea existenței unor condiții eterogene la nivelul serviciilor feroviare din statele membre.

Care sunt drepturile călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă din transportului feroviar?

Legislația privind drepturile călătorilor din transportul feroviar din UE asigură posibilitatea efectuării unei călătorii pentru pasagerii cu mobilitatea redusă în condiții comparabile cu cele pentru ceilalți cetățeni.

Societățile feroviare și gestionarii de gări trebuie să stabilească norme de acces nediscriminatoriu pentru transportul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă, incluzând, de exemplu, persoanele în vârstă.

Societățile feroviare, vânzătorii de bilete de călătorie și operatorii turistici sunt, de asemenea, obligați să furnizeze informații cu privire la accesibilitatea serviciilor de transport feroviar, a condițiilor de acces și a motivațiilor acestora, la cerere.

Societățile feroviare furnizează persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă asistență gratuită la bordul trenului și la urcarea și coborârea din tren. Asistența este asigurată cu condiția ca societatea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de bilete de călătorie sau operatorul turistic de la care a fost achiziționat biletul de călătorie să fie informat cu privire la nevoile de asistență ale persoanei cu cel puțin 48 de ore înainte ca asistența să fie necesară.

Persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă trebuie să sosească cu cel puțin o oră înainte de ora plecării publicată sau înainte de ora la care toți călătorii sunt rugați să se prezinte pentru îmbarcare sau, dacă nu este prevăzută o oră, cu ce cel puțin 30 de minute înainte de ora plecării publicată sau de ora la care călătorii trebuie să se prezinte.

În cazul pierderii totale/parțiale sau a deteriorării echipamentului de deplasare utilizat de călătorul cu handicap sau de călătorul cu mobilitate redusă, societatea feroviară trebuie să acorde compensații complete.

Care sunt drepturile la informare ale călătorilor din transportul feroviar?

Din decembrie 2009, călătorii din transportul feroviar din Europa trebuie să fie informați pe larg și în forma cea mai potrivită. Trebuie acordată o atenție deosebită în acest sens nevoilor persoanelor cu deficiențe de auz și/sau de văz. Astfel de informații cuprind:

Informații anterioare călătoriei:

 • Care sunt condițiile generale aplicabile contractului?

 • Care este itinerarul cel mai rapid și cel mai ieftin?

 • Există facilități pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și pentru călătorii cu biciclete la urcarea în tren și la bordul trenului?

 • Sunt disponibile locuri în vagoanele pentru fumători și nefumători, în vagoanele de clasa întâi și clasa a doua, precum și în cușetele și vagoanele de dormit?

 • Călătoria va fi perturbată sau va avea întârzieri?

 • Ce tipuri de servicii sunt oferite la bord?

 • Unde și cum pot călătorii să reclame bagajele pierdute și să își depună reclamația?

Informații în timpul călătoriei:

 • Care sunt serviciile oferite la bord?

 • Care este stația care urmează?

 • Are trenul întârziere și, dacă da, când se preconizează că va ajunge la destinație?

 • Care sunt principalele legături disponibile?

 • Ce trebuie avut în vedere în ceea ce privește aspectele de securitate?

Călătorii din transportul feroviar au dreptul să își ia bicicletele cu ei în tren?

Societățile feroviare sunt obligate să le permită călătorilor să își aducă bicicletele la bordul oricărui tren, dacă acestea sunt ușor de manevrat, dacă nu afectează în mod negativ acel serviciu de transport feroviar și dacă materialul rulant utilizat permite acest lucru.

Ce se întâmplă dacă un tren este întârziat sau anulat?

Dacă se poate anticipa o întârziere de cel puțin o oră, călătorul are următoarele opțiuni:

 • Rambursarea costului total al biletului de călătorie sau doar pentru partea călătoriei neefectuată sau pentru cea deja efectuată, în cazul în care călătoria nu mai servește niciunui scop în relație cu planul inițial de deplasare al călătorilor. De asemenea, în acest caz călătorul are dreptul la un serviciu de transport înapoi la primul punct de plecare, în termenul cel mai scurt.

 • Continuarea itinerarului sau modificarea acestuia, în condiții comparabile de transport, spre destinația finală în termenul cel mai scurt sau spre destinația finală la o dată ulterioară, la alegerea călătorului.

În cazul în care călătorii își continuă deplasarea în ciuda întârzierii, acesta are dreptul la o compensație.

Compensația minimă pentru întârzieri este :

 • 25 % din prețul biletului călătoriei pentru o întârziere de 60 până la 119 minute;

 • 50 % din prețul biletului călătoriei pentru o întârziere de cel puțin 120 de minute.

Compensația pentru prețul biletului de călătorie trebuie să fie plătită în termen de maxim o lună de la depunerea cererii de compensare. Călătorul nu are dreptul la compensare în anumite condiții, dacă, de exemplu, anularea, întârzierea sau conexiunea ratată a fost cauzată de circumstanțe pe care transportatorul nu le-a putut evita, deși a întreprins toate măsurile necesare în situația respectivă.

Societatea de transport are datoria de a informa călătorii cu privire la întârzierile și anulările de trenuri imediat ce o astfel de informație este disponibilă.

În cazul oricărei întârzieri de cel puțin o oră, călătorilor trebuie să li se ofere mâncare și băuturi răcoritoare gratuite în funcție de timpul de așteptare.

De asemenea, societatea feroviară trebuie să ofere cazare gratuită la hotel sau în altă parte, precum și transportul între gară și locul de cazare, în cazurile în care se impune o ședere pentru una sau mai multe nopți, din cauza întârzierii.

În cazul în care trenul este blocat pe calea ferată, societatea feroviară trebuie să asigure transportul de la tren până la gară, până la un alt punct de plecare sau până la destinația finală a serviciului oferit, acolo și atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere material.

Dacă serviciul feroviar nu mai poate fi continuat, societatea trebuie să organizeze, cât mai repede posibil, servicii alternative de transport.

Ce se întâmplă dacă un călător este omorât sau vătămat?

Dacă un călător este omorât sau vătămat în timpul unui accident feroviar, societatea feroviară, în termen de 15 zile, trebuie să efectueze plăți care să acopere cheltuielile pentru nevoile imediate ale călătorilor afectați sau ale persoanelor aflate în întreținerea acestora, iar acestea sunt de cel puțin 21 000 de € în cazul decesului călătorului.

Cum pot depune reclamații călătorii din transportul feroviar?

Societățile feroviare sunt obligate să instituie un mecanism de soluționare a reclamațiilor cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute în regulament și să disemineze pe scară largă în rândul călătorilor coordonatele de contact și limbile (limba) de lucru a unui astfel de organism pentru reclamații.

Reclamațiile trebuie, în mod normal, să primească un răspuns în termen de o lună; în cazuri justificate, călătorul trebuie să fie informat cu privire la data preconizată a răspunsului la reclamație, care nu poate fi mai târziu de trei luni de la depunerea acesteia.

Care este rolul organismelor naționale de punere în aplicare (NEB­uri)?

În fiecare stat membru va exista un organism independent („NEB Rail”) care se va asigura că toți călătorii din transportul feroviar beneficiază pe deplin de drepturile prevăzute în regulament, care va monitoriza respectarea dispozițiilor acestuia de către întreprinderile feroviare, de către gestionarii de gări și de către vânzătorii de bilete de călătorie, aplicând sancțiuni, dacă este cazul.

Comisia a fost informată cu privire la numirea acestui organism în 23 din 25 de state membre care au un sistem feroviar. Detaliile de contact ale acestui organism vor fi disponibile pe site-ul internet al Comisiei la http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm

Următoarele etape

Ce alte drepturi ale călătorilor sunt în curs de pregătire?

Comisia dorește să extindă drepturile călătorilor la toate modurile de transport, de aceea a înaintat în decembrie 2008 două propuneri în vederea protejării drepturilor călătorilor care se deplasează pe apă sau cu autobuzul/autocarul. Acest demers corespunde obiectivelor stabilite în Comunicarea Comisiei intitulată „Consolidarea drepturilor călătorilor în cadrul Uniunii Europene” din 16 februarie 20053.

Protecția călătorilor la nivelul întregului sistem de transport european va fi finalizată odată cu adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a legislației privind drepturile călătorilor pentru transportul cu autobuzul și cu autocarul4, precum și pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare5. Odată intrate în vigoare, aceste regulamente le vor asigura călătorilor drepturi elementare comune la nivelul Uniunii Europene.

1 :

Directiva 2007/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare și a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare.

2 :

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

3 :

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consolidarea drepturilor călătorilor în cadrul Uniunii Europene”, [COM(2005)46 final].

4 :

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2008) 817]

5 :

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2008) 816].


Side Bar