Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

Briuselis, 2010 m. birželio 29 d.

Geležinkelių keleivių teisės

Kodėl nustatytos geležinkelių keleivių teisės?

2007 m. trečiojo geležinkelių paketo teisės aktais 2010 m. sausio 1 d. atverta tarptautinio keleivinio geležinkelių transporto rinka1, o Viešųjų paslaugų reglamentu2 nustatytas aiškesnis teisinis ir finansinis su vidaus transportu susijusių viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo pagrindas, kuriuo siekta užtikrinti, kad už mokestį piliečiams teikiamos viešojo transporto paslaugos visoje Europoje būtų tinkamos kokybės.

Plėtojant bendrąją rinką labai svarbu įgyvendinti naudotojų teisių stiprinimo priemones ir taip užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą ir vienodas geležinkelių transporto įmonių sąlygas teikti kokybiškas paslaugas.

Kokios pagrindinės teisės užtikrinamos visose valstybėse narėse?

Pagal Geležinkelių keleivių reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 visoje Europoje taikomos bendros būtinos taisyklės, pavyzdžiui, traukiniui vėluojant ar jį atšaukus. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teisės yra tikslingos tik jei keleiviai žino, kokios jos yra ir kaip jas apginti, geležinkelių transporto įmonės privalo pranešti keleiviams apie jų teises ir pareigas ir įsteigti skundų nagrinėjimo tarybas.

Tačiau valstybės narės, laikydamosi skaidrumo ir nediskriminavimo principų, ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui gali suteikti laikiną išimtį išskirtinai vidaus geležinkelių transportui, kuri gali būti atnaujinta du kartus iki penkerių metų kiekvienu atveju (iš viso ne daugiau kaip 15 metų), taip pat taikyti nuolatinę išimtį miesto, priemiesčių ir regioninio geležinkelių transporto paslaugoms.

Vis dėlto tam tikros reglamento nuostatos bus privalomos visam geležinkelių transportui: dėl galimybės įsigyti bilietus, geležinkelių transporto įmonių atsakomybės už keleivius ir jų bagažą, mažiausios geležinkelių transporto įmonių draudimo sumos, teisės naudotis geležinkelių transportu ribotos judėsenos asmenims, informacijos apie geležinkelio paslaugų pritaikymą ir įsipareigojimų, susijusių su asmeniniu keleivių saugumu.

Todėl nustatant svarbiausias teises ir galimas nacionalines išimtis šiuo reglamentu pavyko suderinti tikslą – užtikrinti pagrindines keleivių teises visoje ES, atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių geležinkelių transporto paslaugų teikimo sąlygas.

Kokios yra neįgalių ir ribotos judėsenos geležinkelių keleivių teisės?

ES teisės aktais dėl geležinkelių keleivių teisių apsaugos užtikrinama, kad ribotos judėsenos keleiviai galėtų keliauti panašiomis sąlygomis kaip ir kiti piliečiai.

Geležinkelių transporto įmonės ir stočių valdytojai turi nustatyti nediskriminacines neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų (įskaitant, pavyzdžiui, pagyvenusius asmenis) naudojimosi transportu taisykles.

Be to, geležinkelių transporto įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai paprašyti privalo pranešti apie geležinkelio paslaugų pritaikymą, naudojimosi transportu sąlygas ir savo sprendimų priežastis.

Geležinkelių transporto įmonės neįgaliems ir ribotos judėsenos asmenims nemokamai teikia pagalbą traukinyje, taip pat į jį įlipant ar iš jo išlipant. Pagalba teikiama, jei geležinkelių transporto įmonei, stoties valdytojui, bilietų pardavėjui ar kelionių organizatoriui, iš kurio nusipirktas bilietas, apie tokios pagalbos poreikį pranešama bent prieš 48 valandas.

Neįgalus ar ribotos judėsenos asmuo turėtų atvykti bent valandą prieš paskelbtą išvykimo arba visų keleivių registracijos laiką, jei neįgalių ar ribotos judėsenos asmenų atvykimo laikas nenurodytas – bent 30 minučių prieš paskelbtą išvykimo ar registracijos laiką.

Geležinkelių transporto įmonė visiškai atlygina neįgalaus ar ribotos judėsenos keleivio judėjimo įrangos arba jos dalies praradimo ar sugadinimo nuostolius.

Kokios informacijos gali reikalauti geležinkelių keleiviai?

Nuo 2009 m. gruodžio mėn. Europos geležinkelių keleiviams turi būti teikiama išsami informacija tinkamiausiomis priemonėmis. Ypatingas dėmesys šiuo klausimu turi būti skiriamas žmonių su klausos ir (arba) regos negalia poreikiams. Yra kelios tokios informacijos kategorijos:

Informaciją prieš kelionę:

 • Kokios bendros sutarčiai taikomos sąlygos?

 • Koks maršrutas greičiausias ir koks maršrutas pigiausias?

 • Ar į traukinį gali įlipti ir juo keliauti neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys, taip pat keleiviai su dviračiais?

 • Ar yra vietų rūkančiųjų ir nerūkančiųjų zonose, pirmos ir antros klases vagonuose, vagonuose su miegamosiomis vietomis ir miegamuosiuose vagonuose?

 • Ar kelionė bus sutrikdyta ar traukinys vėluos?

 • Kokios paslaugos siūlomos traukinyje?

 • Kur ir kaip keleiviai gali teikti prašymus dėl prarasto bagažo ir teikti skundus?

Informaciją kelionės metu:

 • Kokios paslaugos teikiamos traukinyje?

 • Kokia kita stotelė?

 • Ar traukinys vėluoja, jei taip, kada atvyks?

 • Kokios galimos jungiamojo susisiekimo paslaugos?

 • Kokie svarbiausi su saugumu susiję klausimai?

Ar geležinkelių keleiviai gali traukinyje vežtis dviračius?

Geležinkelių transporto įmonės privalo suteikti keleiviams galimybę visuose traukiniuose vežtis dviračius, jei juos patogu vežti, jei tai neigiamai nepaveikia konkrečios geležinkelio paslaugos ir jei tai įmanoma tame riedmenyje.

Kaip elgtis, jei traukinys vėluos ar bus atšauktas?

Jei numatoma, kad traukinys vėluos bent vieną valandą, keleivis gali:

 • susigrąžinti visą sumokėtą sumą už bilietą arba už nenuvažiuotą ir jau nuvažiuotą maršruto dalį, jei kelionė neteko prasmės ir nebeatitinka keleivio pradinių kelionės planų. Be to, tokiu atveju keleivis turi teisę reikalauti parvežti jį į pradinę išvykimo vietą, kai tik tai įmanoma.

 • tęsti kelionę ar keliauti kitu maršrutu į galutinę atvykimo vietą panašiomis sąlygomis, kai tik tai įmanoma arba vėliau, kai tai patogu keleiviui.

Jei keleivis, nepasydamas vėlavimo, tęsia kelionę, jis turi teisę gauti kompensaciją.

Mažiausia kompensacija už vėlavimą:

 • 25 % bilieto kainos, jei vėluojama 60–119 minučių;

 • 50 % bilieto kainos, jei vėluojama bent 120 minučių.

Bilieto kainos kompensacija sumokama vėliausiai per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo. Keleivis negali reikalauti kompensacijos tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, jei traukinys atšauktas, vėlavo ar keleivis pavėlavo persėsti į kitą traukinį dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, nors ėmėsi visų konkrečiu atveju būtinų priemonių.

Jei traukinys vėluoja ar yra atšaukiamas, įmonė privalo kuo skubiau apie tai pranešti keleiviams.

Jei traukinys vėluoja bent valandą, atsižvelgiant į laukimo laiką keleiviams turi būti nemokamai teikiamas maistas ir gaivieji gėrimai.

Be to, geležinkelių transporto įmonė privalo nemokamai suteikti viešbutį ar kitą apgyvendinimo vietą, taip pat transportą iš geležinkelio soties į apgyvendinimo vietą, jei dėl vėlavimo neįmanoma tęsti kelionės vieną naktį ar ilgiau.

Jei traukinys dėl kliūties sustabdomas, geležinkelių transporto įmonė, jei ir kai tai fiziškai įmanoma, privalo suorganizuoti transportą nuo traukinio iki geležinkelio stoties, kitos galimos išvykimo vietos ar galutinės atvykimo vietos.

Jei geležinkelio paslauga negali būti toliau teikiama, įmonė turi kuo greičiau suorganizuoti pakaitines transporto paslaugas.

Kaip elgiamasi, jei keleivis žūsta arba yra sužeidžiamas?

Jei keleivis žūsta arba yra sužeidžiamas traukinio avarijoje, geležinkelių transporto įmonė privalo per 15 dienų sumokėti tokią sumą, kad būtų patenkinti būtiniausi nukentėjusio keleivio arba jo išlaikytinių poreikiai; tokia suma keleivio mirties atveju – bent 21 000 EUR.

Kaip teikiami geležinkelių keleivių skundai?

Geležinkelių transporto įmonės privalo sukurti su reglamente nustatytomis teisėmis ir pareigomis susijusį skundų nagrinėjimo mechanizmą ir užtikrinti, kad tokios skundų nagrinėjimo tarnybos kontaktiniai duomenys ir informacija apie jos darbo kalbą (-as) būtų plačiai žinomi keleiviams.

Paprastai į skundą būtina atsakyti per vieną mėnesį; pagrįstais atvejais keleiviui pranešama, kurią dieną praėjus ne daugiau kaip trims mėnesiams nuo skundo datos ketinama pateikti atsakymą.

Koks nacionalinių vykdymo įstaigų vaidmuo?

Kiekviena valstybė narė paskirs nepriklausomą įstaigą, kuri užtikrins, kad geležinkelių keleiviai naudotųsi visomis reglamente nustatytomis teisėmis, stebės, kaip geležinkelių transporto įmonės, stočių valdytojai ir bilietų pardavėjai laikosi jo nuostatų, ir prireikus taikys nuobaudas.

23 iš 25 geležinkelių sistemas turinčių valstybių narių pranešė Komisijai apie nacionalinių vykdymo įstaigų paskyrimą. Nacionalinių vykdymo įstaigų kontaktiniai duomenys bus paskelbti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm.

Kiti veiksmai

Kokios kitos keleivių teisės bus užtikrintos?

Komisija siekia užtikinti kitų rūšių transporto keleivių teises, todėl 2008 m. gruodį pateikė du pasiūlymus dėl vandens transporto ir miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių apsaugos. Tai atitinka 2005 m. vasario 16 d. Komisijos komunikate dėl keleivių teisių įtvirtinimo Europos Sąjungoje3 nustatytus tikslus.

Visos Europos transporto sistemos keleivių apsauga bus užtikrinta, kai Europos Parlamentas ir Taryba priims teisės aktus dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų4 ir jūrų bei vidaus vandenų transporto5 keleivių teisių apsaugos. Įsigaliojus šiems reglamentams, turėtų būti užtikrintos pagrindinės bendrosios šių rūšių transporto keleivių teisės visoje Europos Sąjungoje.

1 :

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/58/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo.

2 :

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70.

3 :

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl keleivių teisių įtvirtinimo Europos Sąjungoje (COM (2005) 46 galutinis).

4 :

Reglamento dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, pasiūlymas (COM (2008) 817).

5 :

Reglamento dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo pasiūlymas (COM (2008) 816).


Side Bar