Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

Bryssel 29. kesäkuuta 2010

Junamatkustajien oikeudet

Miksi junamatkustajien oikeudet otettiin käyttöön?

Kolmanteen rautatiepakettiin sisältyvillä vuoden 2007 säädöksillä avattiin kansainväliset matkustajaliikennemarkkinat rautateillä 1. tammikuuta 20101, ja julkisista palveluista annetulla direktiivillä2 parannettiin sisämaanliikenteen julkisia palveluhankintasopimuksia koskevaa oikeus- ja rahoituskehystä, jotta julkiset liikennepalvelut kaikkialla Euroopassa antaisivat kansalaisille varmasti ”vastinetta rahalle” .

Alan yhtenäismarkkinoiden alkuvaiheessa on tärkeää toteuttaa käyttäjien oikeuksiin keskittyviä toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan taata riittävä suoja ja rautatieyhtiöille laadukkaisiin palveluihin perustuvat tasapuoliset toimintaedellytykset.

Mitkä ovat kaikille jäsenvaltioille yhteiset perusoikeudet?

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 1371/2007 vahvistetaan kaikkialla Euroopassa yhteiset vähimmäissäännöt esimerkiksi junavuorojen viivästysten tai peruutusten osalta. Oikeudet ovat kuitenkin merkityksettömiä, elleivät matkustajat tunne niitä ja tiedä, miten niitä vaaditaan, joten rautatieyhtiöt on velvoitettu tiedottamaan matkustajille näiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja perustamaan valituslautakuntia.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin avoimin ja syrjimättömin perustein myöntää tästä yksinomaan kotimaan rautatieliikennettä varten väliaikaisen vapautuksen enintään viideksi vuodeksi. Vapautus voidaan uusia kahdesti enintään viideksi vuodeksi kerrallaan (eli yhteensä enintään 15 vuotta). Kaupunki-, esikaupunki- ja alueliikenteelle voidaan myöntää pysyvä poikkeus.

Jotkut asetuksen säännöksistä ovat kuitenkin pakollisia rautatieliikenteessä. Näitä ovat säännöt lippujen saatavuudesta, rautatieyrityksen vastuu matkustajista ja näiden matkatavaroista, rautatieyhtiöiden vakuutuksen vähimmäistaso, liikuntarajoitteisten matkustajien yhtäläiset oikeudet, tiedotus rautatiepalvelujen saatavuudesta sekä matkustajien henkilökohtaista turvallisuutta koskevat velvoitteet.

Yhdistämällä keskeisiä oikeuksia ja mahdollisia kansallisia poikkeuksia asetuksella onnistutaan näin vahvistamaan matkustajien perusoikeudet kaikkialla EU:ssa unohtamatta kuitenkaan, että rautatiepalvelujen edellytykset ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa.

Mitkä ovat vammaisten tai liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet?

EU:n junamatkustajalainsäädännöllä varmistetaan, että liikuntarajoitteisilla matkustajilla on samanlaiset mahdollisuudet rautateitse matkustamiseen kuin muilla kansalaisilla.

Rautatieyhtiöiden ja asemapäälliköiden on otettava käyttöön säännöt vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudesta kuljetukseen ilman syrjintää. Sama koskee myös esimerkiksi vanhuksia.

Rautatieyhtiöiden, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on lisäksi pyynnöstä ilmoitettava mahdollisuudesta käyttää rautatiepalveluja ja palvelujen käyttöehdoista.

Rautatieyhtiöiden on tarjottava vammaisille ja liikuntarajoitteisille ilmaiseksi apua junissa, juniin noustessa ja niistä poistuessa. Apua annetaan sillä ehdolla, että rautatieyhtiölle, asemapäällikölle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan.

Vammaisen tai liikuntarajoitteisen matkustajan olisi saavuttava asemalle vähintään tuntia ennen ilmoitettua lähtöaikaa tai aikaa, johon mennessä kaikkien matkustajien on pyydetty saapuvan, tai, jos mitään aikaa ei anneta, vähintään 30 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa tai lähtöselvitysaikaa.

Rautatieyhtiön on annettava täysi korvaus siinä tapauksessa, että vammaisen tai liikuntarajoitteisen matkustajan käyttämä liikkumisväline katoaa tai vaurioituu kokonaan tai osittain.

Mitkä ovat junamatkustajien tiedonsaantioikeudet?

Vuoden 2009 joulukuusta alkaen junamatkustajilla on Euroopassa ollut oikeus saada kattavia tietoja mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa. Tältä osin on kiinnitettävä erityistä huomiota kuulo- ja/tai näkörajoitteisten henkilöiden tarpeisiin. Tiedotuksen on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

Ennen matkaa annettavat tiedot

 • Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot?

 • Nopein ja edullisin matka?

 • Palvelut vammaisille ja liikuntarajoitteisille sekä polkupyörien kanssa matkustaville junaan noustessa ja matkan aikana?

 • Mahdollisuus saada paikkoja savuttomista ja tupakkavaunuista, ensimmäisestä ja toisesta luokasta sekä lepo- ja makuuvaunuista?

 • Matkan keskeytykset tai viivästykset?

 • Junassa saatavilla olevat palvelut?

 • Mistä ja miten matkustajat voivat hakea kadonneita matkatavaroita ja miten tehdään valitus?

Matkan aikana annettavat tiedot

 • Junassa saatavilla olevat palvelut?

 • Seuraava asema?

 • Onko juna myöhässä, ja jos on, mikä on oletettu saapumisaika?

 • Tärkeimmät junayhteydet?

 • Turvallisuusasioissa huomioitavaa?

Saavatko matkustajat tuoda junaan polkupyöriä?

Rautatieyhtiöiden on annettava matkustajille mahdollisuus tuoda junaan polkupyöriä, jos ne ovat helposti käsiteltäviä, jos tämä ei haittaa kyseistä rautatieliikennepalvelua ja jos kalusto sen sallii.

Entä jos junamatka viivästyy tai peruuntuu?

Jos tiedossa on vähintään yhden tunnin mittainen viivästys, matkustajien on saatava valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Lipun täyden hinnan palautus tai hinnanpalautus siltä osalta matkaa, joka on jäänyt tekemättä, sekä jo tehdyltä matkan osalta siinä tapauksessa, ettei matka ole enää matkustajan alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta järkevä. Tällaisessa tapauksessa matkustajalla on lisäksi oikeus mahdollisimman pian tapahtuvaan paluumatkaan ensimmäiseen lähtöpaikkaan.

 • Matkan jatkaminen tai uudelleenreititys siten, että matkustaja pääsee vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaansa mahdollisimman pian tai hänelle sopivana myöhempänä ajankohtana.

Jos matkustaja päättää jatkaa matkaa viivästyksestä huolimatta, hänellä on oikeus saada korvausta.

Vähimmäiskorvaukset viivästyksistä ovat seuraavat:

 • 25 % matkalipun hinnasta 60–119 minuutin viivästymisestä,

 • 50 % matkalipun hinnasta vähintään 120 minuutin viivästymisestä.

Korvaus matkalipun hinnasta on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä. Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen esimerkiksi silloin, kun peruutus, viivästyminen tai jatkoyhteyden menetys johtuu olosuhteista, joille kuljettaja ei tapauksen edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta voi mitään.

Rautatieyhtiön on ilmoitettava matkustajille junien viivästyksistä ja peruutuksista heti kun ne ovat tiedossa.

Jos viivästys kestää vähintään tunnin, matkustajille on tarjottava ilmaiseksi aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan.

Rautatieyhtiön on lisäksi tarjottava ilmainen hotelli- tai muu majoitus sekä kuljetus rautatieaseman ja majoituspaikan välillä, jos majoitusta tarvitaan viivästyksen vuoksi yhdeksi tai useammaksi yöksi.

Jos juna on pysähtynyt raiteille, rautatieyhtiön on järjestettävä kuljetus junasta rautatieasemalle, vaihtoehtoiseen lähtöpaikkaan tai liikennepalvelun lopulliseen määräpaikkaan, silloin kun se on fyysisesti mahdollista.

Jos rautatieliikennepalvelua ei voida enää jatkaa, rautatieyhtiön on järjestettävä mahdollisimman nopeasti vaihtoehtoinen kuljetuspalvelu.

Entä jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu?

Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu junaonnettomuudessa, rautatieyhtiön on 15 päivän kuluessa maksettava etumaksuna summa, jonka kyseinen matkustaja tai hänen huollettavansa tarvitsevat välittömiin tarpeisiinsa. Matkustajan kuolemantapauksessa summa on vähintään 21 000 euroa.

Miten junamatkustaja voi tehdä valituksen?

Rautatieyhtiöt on velvoitettu ottamaan käyttöön valitustenkäsittelymenettely asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten ja antamaan valituselimen yhteystiedot ja työkieli (työkielet) matkustajien tietoon laajasti.

Valitukset on yleensä käsiteltävä kuukauden kuluessa. Perustelluissa tapauksissa matkustajalle voidaan ilmoittaa, mihin alle kolmen kuukauden päähän valituksen jättöpäivästä sijoittuvaan päivämäärään mennessä vastaus on määrä antaa.

Mikä on kansallisten valvontaelinten asema?

Jokaisessa jäsenvaltiossa on riippumaton elin, jonka tehtävänä on taata, että kaikkia asetuksen mukaisia matkustajaoikeuksia noudatetaan. Ne valvovat, että rautatieyhtiöt, asemapäälliköt ja lipunmyyjät noudattavat asetusta ja määräävät tarvittaessa seuraamuksia.

Komissiolle on annettu tiedoksi kansalliset valvontaelimet (NEB Rail) 23 jäsenvaltiossa 25:stä, joissa on rautatie. NEB Rail -yhteystiedot syötetään komission verkkosivulle osoitteeseen http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm.

Seuraavat vaiheet

Onko oikeuksia tulossa lisää?

Komissio haluaa laajentaa matkustajien oikeudet kaikkiin kuljetusmuotoihin. Siksi komissio teki joulukuussa 2008 kaksi ehdotusta matkustajien oikeuksista vesi- ja linja-autoliikenteessä. Tätä koskevat tavoitteet asetettiin 16. helmikuuta 2005 annetussa tiedonannossa Matkustajien oikeuksien vahvistaminen Euroopan unionissa3.

Matkustajien suoja kattaa eurooppalaisen liikennejärjestelmän kokonaisuudessaan sitten, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät säädökset matkustajan oikeuksista linja-autoliikenteessä4 ja meri- ja sisävesiliikenteessä5. Näiden asetusehdotusten voimaantulon jälkeen näidenkin matkustajien perusoikeudet on taattu kaikkialla EU:ssa.

1 :

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/58/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta

2 :

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta

3 :

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Matkustajien oikeuksien vahvistaminen Euroopan unionissa, KOM(2005) 46 lopullinen.

4 :

Ehdotus asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008) 817).

5 :

Ehdotus asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008) 816).


Side Bar