Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

Bruxelles, den 29. juni 2010

Togpassagerers rettigheder

Hvorfor er der indført rettigheder for togpassagerer?

Med bestemmelserne i den "tredje jernbanepakke", som blev vedtaget i 2007, blev markedet for international togpassagertransport åbnet med virkning fra den 1. januar 20101, og med forordningen om public service2 blev de retlige og finansielle rammer for indgåelse af public service-kontrakter om transport på land fastlagt mere nøje for at sikre, at borgerne får kvalitet for pengene, når det gælder offentlig transport.

I en situation, hvor der opstår et indre marked, er det vigtigt at træffe foranstaltninger, der yder brugerne tilstrækkelig beskyttelse og giver jernbaneindustrien lige vilkår, således at jernbanevirksomhederne kan konkurrere om at yde kvalitetstjenester.

Hvilke grundlæggende rettigheder gælder for alle medlemsstaterne?

Ifølge forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser er der en række fælles mindstenormer, som gælder i hele Europa, f.eks. i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger af togafgange. Eftersom rettigheder er nytteløse, hvis passagererne ikke kender til dem og ikke ved, hvordan de skal gøre dem gældende, er jernbanevirksomhederne desuden forpligtet til at informere passagererne om deres rettigheder og forpligtelser og til at indføre en klageordning.

Medlemsstaterne har dog lov til på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår at indrømme en midlertidig dispensation fra disse regler for en periode på højst fem år, som kan forlænges to gange af højst fem år (dvs. i alt 15 år), hvis der er tale om rent indenlandsk togtrafik. De må desuden indrømme en permanent dispensation, når det gælder togtrafik i byer, forstæder og regioner.

Nogle af forordningens bestemmelser gælder dog for alle jernbanetjenester, nemlig reglerne om adgang til billetter, jernbanevirksomhedens erstatningsansvar over for passagererne og deres bagage, minimumsforsikringsdækning af jernbanevirksomheder, bevægelseshæmmede passagerers ret til transport, pligten til at informere om, hvilke jernbanetjenester der er tilgængelige, og forpligtelserne vedrørende passagerernes personlige sikkerhed.

Gennem en sådan kombination af kernerettigheder og mulighed for nationale dispensationer lykkes det med forordningen at forene målet om at give passagerer i hele EU en række grundlæggende rettigheder med den realitet, at der hersker forskellige vilkår for jernbanetjenesterne i medlemsstaterne.

Hvilke rettigheder har handicappede og bevægelseshæmmede passagerer?

EU-lovgivningen om togpassagerrettigheder sikrer, at bevægelseshæmmede passagerer har tilsvarende muligheder for at rejse som andre passagerer.

Jernbanevirksomheder og stationsledere skal fastsætte ikke-diskriminerende adgangsregler for befordring af handicappede og bevægelseshæmmede, f.eks. ældre mennesker.

Jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer har også pligt til på anmodning at informere handicappede og bevægelseshæmmede om adgangen til og betingelserne for adgang til jernbanetjenester, og de skal begrunde eventuelle afvisninger.

Jernbanevirksomheder skal yde handicappede og bevægelseshæmmede gratis assistance i toget og ved ind- og udstigning. Assistancen ydes på den betingelse, at den jernbanevirksomhed, den stationsleder, den billetudsteder eller det rejsebureau, som billetten er købt hos, får besked mindst 48 timer, før der er behov for denne assistance.

Den handicappede eller bevægelseshæmmede bør ankomme mindst en time før den offentliggjorte afgangstid eller det tidspunkt, hvor alle andre passagerer skal tjekke ind, eller, hvis der ikke er angivet noget mødetidspunkt, mindst 30 minutter før den offentliggjorte afgangstid eller indtjekningstid.

I tilfælde af, at handicappede eller bevægelseshæmmede personers bevægelseshjælpemidler tabes eller beskadiges, er jernbanevirksomhederne forpligtet til at betale fuld erstatning til passagererne for tabet.

Hvilke oplysninger har togpassagerer ret til?

Siden december 2009 har togpassagerer i EU haft krav på fyldestgørende informationer i det mest passende format. Der tages i denne forbindelse særligt hensyn til høre- og/eller synshæmmedes behov. Oplysningerne skal omfatte:

Oplysninger forud for rejsen:

 • Hvilke almindelige betingelser gælder i forbindelse med kontrakten?

 • Hvilken rejse er den hurtigste, og hvilken er den billigste?

 • Er der faciliteter i toget for handicappede og bevægelseshæmmede, er der mulighed for assistance ved indstigning og om bord i toget, og er der mulighed for at medtage cykler?

 • Er der adgang til pladser i ryger- og ikke-rygerkupeer, første- og andenklasseskupeer samt liggevogne og sovevogne?

 • Vil rejsen blive afbrudt eller forsinket?

 • Hvilken service ydes der om bord?

 • Hvor og hvordan kan passagerer få udleveret bortkommen bagage og indgive deres klage?

Oplysninger på rejsen:

 • Hvilken service ydes der om bord?

 • Hvad hedder den næste station?

 • Er toget forsinket? Hvis ja, hvornår forventes det at ankomme?

 • Hvilke tilslutningsforbindelser findes der (de vigtigste)?

 • Hvilke sikkerhedsforhold gælder der?

Har togpassagerer ret til at tage deres cykel med om bord?

Jernbanevirksomheder skal give passagererne mulighed for at medtage cykler, hvis de er lette at håndtere, hvis det ikke er til gene for den pågældende jernbanetjeneste, og hvis det rullende materiel gør det muligt.

Hvad sker der, hvis en togrejse forsinkes eller aflyses?

Hvis der forventes en forsinkelse på mindst en time, har passageren mulighed for:

 • at få refunderet billettens fulde pris eller for den del af rejsen, der ikke er gennemført, og for den, der allerede er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan. Passageren har desuden ret til at få en returrejse til afgangsstedet ved første lejlighed

 • at få rejsen videreført eller omlagt på tilsvarende betingelser til det endelige bestemmelsessted ved først givne lejlighed eller på et senere tidspunkt efter passagerens ønske.

Hvis passageren fortsætter rejsen til trods for forsinkelsen, har vedkommende ret til kompensation.

Erstatningsbeløbene for forsinkelse er fastsat til mindst:

 • 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter

 • 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på mindst 120 minutter.

Erstatningen for billetprisen betales senest en måned efter, at erstatningsansøgningen er indgivet. Under visse forhold har den rejsende ikke ret til kompensation, f.eks. hvis aflysningen, forsinkelsen eller den forsinkede ankomst til tilslutningsforbindelsen skyldes omstændigheder, som operatøren ikke har kunnet undgå trods anvendelsen af den fornødne omhu.

Jernbanevirksomheden har pligt til at informere de rejsende om eventuelle forsinkelser og aflysninger af togafgange, så snart disse oplysninger foreligger.

Ved forsinkelser på mindst en time skal passagererne tilbydes gratis måltider og forfriskninger, som står i rimeligt forhold til ventetiden.

Jernbanevirksomheden skal desuden tilbyde gratis hotel- eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis forsinkelsen betyder, at et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt.

Hvis toget er blokeret på sporet, skal jernbanevirksomheden arrangere transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvor og når det er fysisk muligt.

Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alternativ transport for passagererne.

Hvad sker der, hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade?

Hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade i forbindelse med en jernbaneulykke, har jernbanevirksomheden pligt til senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret, at udbetale de forskudsbeløb, som måtte være nødvendige til dækning af ulykkesofrenes og deres pårørendes umiddelbare økonomiske behov – i tilfælde af passagerens død skal dette beløb være på mindst 21 000 euro.

Hvilke klagemuligheder har togpassagerer?

Jernbanevirksomheder skal indføre en klageordning, således at passagerer har mulighed for at indgive klager vedrørende de rettigheder og pligter, der er omfattet af forordningen. De skal desuden informere passagererne grundigt om, hvor de skal henvende sig, hvis de vil klage, og hvilke sprog de kan klage på.

Klagerne skal i de fleste tilfælde besvares inden for en måned. I begrundede tilfælde skal passageren informeres om, hvornår der inden for en periode på højst tre måneder fra indgivelsen af klagen kan forventes svar.

Hvilken rolle spiller de nationale håndhævelsesorganer (NEB)?

Hver medlemsstat skal udpege et uafhængigt håndhævelsesorgan (NEB), som skal sørge for, at togpassagerernes rettigheder ifølge forordningen respekteres fuldt ud, tilse, at jernbanevirksomheder, stationsledere og billetudstedere overholder forordningens bestemmelser og om nødvendigt pålægge sanktioner.

Kommissionen er blevet underrettet om, at der er udpeget sådanne organer i 23 ud af de 25 medlemsstater, som har et jernbanenet. Kontaktoplysningerne for organerne vil blive gjort tilgængelige på Kommissionens websted på følgende adresse: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm

Næste skridt

Hvilke andre passagerrettigheder er der planer om at indføre?

Kommissionen går stærkt ind for at udvide passagerrettighederne til alle transportmåder og forelagde derfor i december 2008 to forslag vedrørende beskyttelse af henholdsvis bus- og skibspassagerers rettigheder. Dette er i tråd med de mål, der er opstillet i Kommissionens meddelelse med titlen "Flere rettigheder til passagerer i EU" af 16. februar 20053.

Med Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af bestemmelserne om beskyttelse af buspassagerer4 og passagerer, der foretager sørejser og rejser på indre vandveje5, vil bestræbelserne på at indføre passagerrettigheder i hele det europæiske transportsystem være afsluttet. Når forordningerne træder i kraft, skulle disse passagerer få fælles grundlæggende rettigheder, som gælder i hele EU.

1 :

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur.

2 :

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

3 :

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Flere rettigheder til passagerer i EU, [KOM(2005) 46 endelig].

4 :

Forslag til forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008) 817].

5 :

Forslag til forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008) 816].


Side Bar