Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/282

V Bruselu dne 29. června 2010

Práva cestujících v železniční dopravě

Proč byla zavedena práva cestujících v železniční dopravě?

Třetí železniční legislativní balíček z roku 2007 otevřel dne 1. ledna 20101 trh pro mezinárodní osobní železniční dopravu a také lépe vymezil – prostřednictvím tzv. nařízení o veřejné službě2 – právní a finanční rámec pro udělování smluv o veřejných službách v oblasti pozemní dopravy, aby se zajistilo, že občané za své peníze dostanou kvalitní služby veřejné dopravy po celé Evropě.

V této souvislosti, kdy vzniká jednotný trh, jsou opatření na podporu uživatelských práv nezbytně nutná k tomu, aby spotřebitelům poskytla odpovídající ochranu a železničnímu odvětví zajistila rovné podmínky založené na kvalitních službách.

Jaká jsou základní práva společná všem členským státům?

Podle nařízení pro cestující v železniční dopravě č. 1371/2007 platí společná minimální pravidla po celé Evropě, například v případě zpoždění nebo zrušení spojů. Železniční společnosti jsou navíc povinny informovat cestující o jejich právech a povinnostech a zřídit rady pro vyřizování stížností, jelikož práva mají smysl pouze tehdy, pokud si jich jsou cestující vědomi a vědí, jak je uplatňovat.

Členské státy nicméně mohou transparentním a nediskriminačním způsobem udělit dočasnou výjimku pro svou zcela domácí železniční dopravu na dobu maximálně pěti let, kterou lze dvakrát obnovit pokaždé na dobu maximálně pěti let (celkem tedy na dobu maximálně 15 let), a trvalou odchylku pro městské, příměstské a regionální služby.

Některá ustanovení nařízení jsou nicméně povinná pro celou železniční dopravu: pravidla pro dostupnost přepravních dokladů; odpovědnost železničních podniků vůči cestujícím a za jejich zavazadla; minimální úroveň pojištění pro železniční společnosti; právo cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na přepravu; informace o dostupnosti železničních služeb; a povinnosti týkající se osobní bezpečnosti cestujících.

Touto kombinací základních práv a možných vnitrostátních výjimek nařízení slaďuje cíl spočívající v poskytnutí základních práv cestujícím v EU se skutečností, v níž existují různorodé podmínky pro železniční služby v členských státech.

Jaká práva mají v železniční dopravě cestující s postižením nebo omezenou pohyblivostí?

Právní předpisy EU pro práva cestujících v železniční dopravě zajišťují, že cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mohou cestovat způsobem srovnatelným s ostatními občany.

Železniční společnosti a provozovatelé stanic musí zavést nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně například starších osob.

Železniční podniky, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souhrnných služeb cestovního ruchu jsou rovněž povinni poskytnout na požádání informace o přístupnosti železničních služeb, podmínkách přístupu a o jeho důvodech.

Železniční společnosti poskytnou zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezplatnou pomoc ve vlaku, jakož i při nastupování do vlaku a vystupování z něj. Pomoc se poskytuje za podmínky, že je železničnímu podniku, provozovateli stanice, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souhrnných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat.

Zdravotně postižená osoba nebo osoba se sníženou schopností pohybu a orientace by se měla dostavit nejméně jednu hodinu před časem odjezdu podle jízdního řádu nebo před časem, kdy se mají všichni cestující dostavit k odbavení, nebo pokud není stanoven čas, nejpozději 30 minut před časem odjezdu podle jízdního řádu nebo před časem, kdy se mají všichni cestující dostavit k odbavení.

V případě úplné nebo částečné ztráty nebo poškození vybavení pro mobilitu využívaného zdravotně postiženým cestujícím nebo cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je železniční společnost povinna poskytnout plné odškodnění.

Jaká mají cestující v železniční dopravě práva na informaci?

Od prosince 2009 musejí být cestujícím v evropské železniční dopravě poskytnuty úplné informace v nejvhodnější podobě. Zvláštní pozornost je v tomto směru třeba věnovat potřebám osob se sluchovým nebo zrakovým postižením. K těmto informacím patří:

Informace před cestou:

 • Jaké všeobecné podmínky platí pro danou smlouvu?

 • Jaká je nejrychlejší cesta a jaké je nejnižší jízdné?

 • Jsou při nástupu do vlaku a ve vlaku zařízení pro zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a cestující s jízdními koly?

 • Jsou ve vlaku místa k sezení ve vozech pro kuřáky a nekuřáky, v první a druhé třídě, jakož i v lehátkových a lůžkových vozech?

 • Dojde k narušení nebo zpoždění jízdy?

 • Jaké druhy služeb se ve vlaku nabízejí?

 • Kde a jak mohou cestující reklamovat ztracená zavazadla a přeložit svoji stížnost?

Informace během cesty:

 • Jaké služby se ve vlaku nabízejí?

 • Jaká je příští stanice?

 • Má vlak zpoždění, a pokud ano, kdy se očekává jeho příjezd?

 • Jaké hlavní přípoje lze využít?

 • Jaké otázky bezpečnosti je třeba vzít v úvahu?

Mají cestující v železniční dopravě právo vzít si s sebou do vlaku kolo?

Železniční podniky jsou povinny umožnit cestujícím vstup do jakéhokoli vlaku s jízdními koly za podmínky, že s nimi lze jednoduše manipulovat, že nemají nepříznivý vliv na konkrétní železniční dopravní spoj a pokud to drážní vozidlo dovoluje.

Co se děje, pokud má spoj zpoždění nebo je zrušen?

Pokud se dá předpokládat alespoň hodinové zpoždění, má cestující možnost si vybrat mezi:

 • náhradou plné ceny přepravního dokladu nebo za neuskutečněnou část své cesty a za část již uskutečněné cesty, nemá-li cesta již žádný význam vzhledem k původnímu cestovnímu plánu cestujícího. Cestující má navíc v tomto případě nárok na zpáteční přepravu do první výchozí stanice při nejbližší příležitosti.

 • pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice za srovnatelných podmínek přepravy při nejbližší příležitosti nebo později podle přání cestujícího.

Pokud cestující pokračuje ve své cestě bez ohledu na zpoždění, má nárok na odškodnění.

Minimální odškodnění za zpoždění činí:

 • 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut

 • 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o více než 120 minut.

Odškodnění z ceny přepravního dokladu se vyplácí nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti. Cestující nemá nárok na odškodnění za určitých podmínek, například pokud odřeknutí spoje, jeho zpoždění nebo zmeškání přípoje bylo způsobeno okolnostmi, kterým dopravce nemohl zabránit, přestože vyvinul veškerou péči potřebnou v daném případě.

Železniční společnost má povinnost informovat cestující o zpožděních a odřeknutích spojů ihned po získání takových informací.

V případě zpoždění o více než jednu hodinu je třeba cestujícím nabídnout jídlo a občerstvení zdarma v množství odpovídajícím čekací době.

Železniční společnost musí navíc nabídnout zdarma hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je z důvodu zpoždění nutný pobyt na jednu noc nebo na více nocí.

V případě, že vlak uvízl na trati, musí železniční společnost zajistit přepravu z vlaku do železniční stanice, do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice dopravního spoje, pokud je to uskutečnitelné.

Pokud není dále možné pokračovat železničním spojem, vypraví železniční podnik pro cestující co nejdříve náhradní dopravní spoje.

Jak se postupuje v případě, že dojde k usmrcení nebo zranění cestujícího?

Při usmrcení cestujícího nebo jeho zranění při železniční nehodě je železniční společnost povinna zaslat do patnácti dnů zálohové platby k pokrytí nákladů na okamžité potřeby poškozeného cestujícího nebo jeho rodinných příslušníků – v případě úmrtí cestujícího tato částka činí nejméně 21 000 EUR.

Jak si mohou cestující po železnici stěžovat?

Železniční podniky jsou povinny zavést mechanismus pro vyřizování stížností, který se týká práv a povinností podle uvedeného nařízení, a obeznámit cestující s kontaktními údaji a pracovním jazykem nebo jazyky tohoto subjektu pro vyřizování stížností.

Stížnosti musí být zpravidla zodpovězeny do jednoho měsíce; v odůvodněných případech je třeba cestujícího informovat, v jaké lhůtě, činící nejvýše tři měsíce ode dne podání stížnosti, může očekávat odpověď.

Jaká je úloha vnitrostátních subjektů příslušných pro prosazování?

V každém členském státě bude zřízen nezávislý subjekt (vnitrostátní subjekt příslušný pro prosazování na železnici), který zajistí, že cestující v železniční dopravě budou plně požívat práv stanovených uvedeným nařízením, bude sledovat, zda železniční podniky, provozovatelé stanic a prodejci přepravních dokladů dodržují ustanovení nařízení, a v případě potřeby udělí sankce.

Komise byla informována o jmenování vnitrostátních subjektů příslušných pro prosazování na železnici ve 23 členských státech z 25, které mají železnici. Kontaktní údaje těchto subjektů budou zveřejněny na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm

Další kroky

Jaká další práva cestujících budou následovat?

Komise má v úmyslu rozšířit práva cestujících tak, aby zahrnovala všechny způsoby dopravy, a z toho důvodu předložila v prosinci 2008 dva návrhy na ochranu práv cestujících při cestování po vodě nebo autobusem/autokarem. To je v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise ze dne 16. února 2005 o posílení práv cestujících v Evropské unii3.

Ochrana cestujících v rámci celého systému evropské dopravy bude dokončena, až Evropský parlament a Rada přijmou právní předpisy pro práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě4 a v námořní a vnitrozemské vodní dopravě5. Až budou nařízení platit, měli by tito cestující požívat základních společných práv v rámci celé Evropské unie.

1 :

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury.

2 :

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

3 :

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení práv cestujících v Evropské unii [KOM(2005) 46 v konečném znění].

4 :

Návrh nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [KOM(2008) 817].

5 :

Návrh nařízení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [KOM(2008) 816].


Side Bar