Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/247

Brüsszel, 2010. június 10

A Bizottság létrehozza a fenntartható bioüzemanyagokra vonatkozó tanúsítási rendszert

(lásd IP/10/711)

Mik azok a bioüzemanyagok?

A bioüzemanyagok a közlekedésben használt, biomasszából előállított üzemanyagok. Napjainkban a legfontosabb bioüzemanyag a (cukorból, illetve gabonanövényekből előállított és a benzin helyettesítésére használt) bioetanol, valamint a (főként növényi olajokból készülő, a dízelt helyettesítő) biodízel. 2008-ban a közlekedésben használt üzemanyagok 3,4%-a volt bioüzemanyag, míg öt évvel korábban ez az arány csupán 0,5% volt.

Miért van szükségünk bioüzemanyagokra?

A bioüzemanyagokra azért van szükségünk, hogy fel tudjuk venni a küzdelmet az éghajlatváltozással, és hozzájáruljunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az Európai Tanács által 2007-ben vállalt, 20%-al való csökkentéséhez. A bioüzemanyagok jelentik a legfontosabb alternatívát az üvegházhatást okozó gázok európai uniós kibocsátásának 20%-áért felelős közlekedésben használt benzin és dízel tekintetében.

Hogyan mozdítja elő az EU a bioüzemanyagok használatát?

A megújuló energiáról szóló 2009. évi irányelv1 kötelezően teljesítendő célokat határoz meg a megújuló energia tekintetében. Minden egyes tagállamnak el kell érnie a számára meghatározott, a megújuló energiának az energiafogyasztáson belüli összarányára vonatkozó egyedi célt. Ezenkívül a közlekedési ágazatban valamennyi tagállamnak teljesítenie kell a megújuló energia arányára vonatkozó 10%-os egységes célkitűzést. A közlekedésben használt megújuló energia fő formáját a bioüzemanyagok képezik.

Milyen újdonságokat tartalmaz a két közlemény?

  • A fenntartható bioüzemanyagokra vonatkozó tanúsítvány: A Bizottság bioüzemanyagokra vonatkozó önkéntes tanúsítási rendszerek létrehozására ösztönzi az iparágat, a kormányokat és a nem kormányzati szervezeteket. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy e rendszerek megbízhatóak-e, és rendelkeznek-e olyan ellenőrzési mechanizmusokkal, amelyek alkalmasak a csalások kiküszöbölésére. A tanúsítványok garanciát nyújtanak arra nézve, hogy a vonatkozó címkével forgalmazott bioüzemanyagok fenntarthatók, és előállításuk a megújuló energiáról szóló irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően történt. Valamennyi rendszerben kötelező független ellenőröket alkalmazni, akik a mezőgazdasági termelőtől a kereskedőig és az üzemanyag-beszállítóig terjedő termelési lánc egészére vonatkozóan ellenőrzéseket végeznek.

  • A természet védelme: A Bizottság egyértelműen meghatározza azokat a területtípusokat, amelyek NEM vehetők igénybe bioüzemanyag előállítása céljából. E területek a következők: a természetes erdők, a védett területek, a vizes élőhelyek és a tőzegmocsarak. A Bizottság egyértelműen elutasítja az erdők olajpálma-ültetvényekké történő átalakításának lehetőségét.

  • Kizárólag olyan bioüzemanyagok támogatása, amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelentős mértékű csökkenését eredményezik: A Bizottság kifejti, hogyan bizonyítható be az, hogy az alkalmazott bioüzemanyag jelentős mértékben csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A bizottsági magyarázat értelmében azok a bioüzemanyagok, amelyek nem eredményezik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legalább 35%-os csökkenését a benzinhez és a dízelhez képest, nem fogadhatók el. 2017-ben ez a határérték 50%-ra fog emelkedni. A kibocsátáscsökkenés kiszámításakor nemcsak a szén-dioxidot kell figyelembe venni, hanem az annál is fokozottabb üvegházhatást okozó metán és dinitrogén-oxid értékeit is.

Ez azt jelenti, hogy csak ezek a bioüzemanyagok importálhatók az EU-ba?

Nem. Ez annyit jelent, hogy csupán az említett feltételeknek megfelelő bioüzemanyagok veendők számításba azon nemzeti célkitűzések szempontjából, amelyeket az EU 27 tagállamának a 2009. évi megújulóenergia-irányelv értelmében 2020-ra teljesítenie kell. . Ez valamennyi bioüzemanyagra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban állították-e elő, vagy az EU-n kívülről importálták. Kizárólag ezekre a bioüzemanyagokra nyújtható állami támogatás, például adókedvezmény formájában.

Hogyan működik a gyakorlatban a tanúsítás?

Példa: Egy egyesült királyságbeli üzemanyag-beszállítónak, amely Brazíliából származó etanolt használ, be kell jelentenie az egyesült királyságbeli hatóságoknak a bioüzemanyagok mennyiségét. Annak igazolására, hogy ezek az üzemanyagok az irányelv értelmében fenntarthatónak minősülnek, csatlakozhat valamely önkéntes rendszerhez.

Az üzemanyag-beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a kereskedő, akitől a bioüzemanyagot veszi, az etanolüzem, ahonnan a kereskedő az etanolt veszi, és a mezőgazdasági termelő, aki az etanolüzem számára a cukornádat szállítja, a termelési folyamat egésze során megőrizzen minden vonatkozó feljegyzést. Ennek ellenőrzését először azelőtt kell végrehajtani, hogy a vállalat csatlakozik a rendszerhez, majd azután legalább évente egyszer.

Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, mint ahogy az a pénzügyi szektorban történik. Az ellenőr megvizsgál minden dokumentumot, és ellenőrzést folytat a mezőgazdasági termelők, a sajtolóüzemek és a kereskedők köréből vett mintára vonatkozóan. Ellenőrzi azt is, hogy az a földterület, amelyen az etanol előállításához használt nyersanyagot termelték, valóban mezőgazdasági földterület volt-e korábban, nem pedig trópusi erdő.

Láthat-e a fogyasztó valamiféle címkét tankoláskor?

A tanúsítási rendszerek keretében nem kötelező címkével látni el a végterméket. Mindazonáltal a rendszerek szabadon élhetnek ezzel a lehetőséggel. Promóciós szempontból is célszerű lenne, ha a töltőállomások tudathatnák a fogyasztókkal, hogy fenntartható bioüzemanyag is kapható náluk. Ez még inkább igaz azokban az esetekben, amikor valamely rendszer az uniós jogszabályokban megkövetelteknél is szigorúbb fenntarthatósági kritériumokat alkalmaz.

Mutatkozott-e már ezidáig érdeklődés egy ilyen rendszer létrehozása iránt vállalatok vagy kormányok részéről?

A Bizottság kapcsolatban áll számos olyan vállalattal és szervezettel, amely érdeklődik önkéntes rendszerek létrehozása iránt. Most, hogy egyértelművé váltak az ellenőrzésre vonatkozó követelmények, e vállalatok és szervezetek várhatóan a Bizottsághoz fognak fordulni önkéntes rendszereik elismertetése céljából.

Ki van zárva a csalás lehetősége? Az ellenőrök nincsenek mindig jelen.

Abban a nagyon valószínűtlen esetben, ha – a független ellenőrök általi ellenőrzés ellenére is – csalás gyanúja merülne fel, bárki a Bizottság elé terjesztheti az ügyet, a Bizottság pedig visszavonhatja az érintett rendszer elismerését.

Milyen bioüzemanyagokat használnak a közlekedésben?

2007-ben az EU-ban a közlekedési célból felhasznált megújuló üzemanyagokon belül a biodízel aránya 75% (6,1 millió tonna kőolaj-egyenérték), a bioetanolé 15% (1,24 millió tonna kőolaj-egyenérték) volt, a fennmaradó 10%-ot pedig a tiszta növényi olaj adta.

Mennyi bioüzemanyagot importálnak az EU-ba?

2007-ben az EU-ban felhasznált biodízelnek mintegy 26%-a, a bioetanolnak pedig körülbelül 31%-a származott importból. A behozott bioüzemanyagok zöme Brazíliából és az USA-ból érkezett. A bioüzemanyagok túlnyomó részét az Európai Unióban állítják elő. Az uniós bioüzemanyagoknak a fenntarthatósági kritériumokon kívül meg kell felelniük az EU környezetvédelmi jogszabályainak és mezőgazdasági vonatkozású követelményeinek is, ideértve a tájkép megőrzésére, a talajnak az erózióval szembeni védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó előírásokat is.

A rendelkezésre álló földterület korlátozott. Muszáj erdőket irtani a bioüzemanyagok előállításához?

A 10%-os célkitűzés teljesítéséhez mintegy 2–5 millió hektárnyi földterületre lenne szükség a földhasználat változásának nettó mutatóira vonatkozó becslések szerint. Az EU elegendő olyan földterülettel rendelkezik, amelyet korábban növénytermesztésre használtak, de amelyen már nem folyik szántóföldi gazdálkodás; az ilyen földterületek még akkor is fedeznék a szükséges területmennyiséget, ha az elfogyasztott bioüzemanyagok teljes mennyiségét Európában állítanák elő. A világ más részein is van alternatívája az újabb erdőirtásoknak. Indonéziában a becslések szerint 3–12 millió hektár annak a területnek a nagysága, amelyet a rajta található erdők kiirtása után parlagon hagytak. Célszerű lenne ezt a földet használatba venni.

Sor kerülhet-e esőerdők kivágására és pálmaolaj termelésére az uniós célkitűzések teljesítéséhez szükséges bioüzemanyagok előállítása érdekében?

Nem. Ezt a közlemény kizárja. A közlemény egyértelműen kimondja, hogy az erdők nem alakíthatók át olajpálma-ültetvényekké.

A bioüzemanyagok többsége pálmaolajból készül?

Az EU-ban a bioüzemanyagoknak csak mintegy 4–5%-a készül pálmaolajból. Ez a világ pálmaolaj-termelésének körülbelül 1%-át fedi le. A pálmaolaj bioüzemanyag-előállításhoz történő felhasználása az EU-n kívül sem jelentős. A pálmaolajnak több mint 95%-át élelmiszerekben és ipari célokra – például kozmetikai termékek előállításához – használják.

2000 és 2008 között a pálmaolaj-termelés 20 millió tonnával nőtt. Ez negyvenszerese az EU-ban a bioüzemanyagok előállításához felhasznált mennyiségnek (500 000 tonna). Vagyis a bioüzemanyagok nem tekinthetők az erdőirtás fő okának. A fenntarthatósági kritériumok mindazonáltal egyértelműen az erdőirtás megakadályozásának irányába hatnak.

Egyes uniós tanulmányok azt mutatják, hogy a bioüzemanyagok használata nem csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Mi erre az EU válasza?

Ez nem így van. A közelmúltban kiadott jelentések szerint a bioüzemanyagok igenis csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A Bizottság – a megújuló energiáról szóló irányelvben foglalt követelménynek megfelelően, az említett tanulmányok alapján – még az év vége előtt jelentést tesz közzé a közvetett földhasználatról.

A bioüzemanyagok használata terén 2003–2008 között elért eredmények az EU-ban

A bioüzemanyagok aránya a közlekedésben használt üzemanyagokon belül

Tagállam

A bioüzemanyagok aránya 2003-ban

A bioüzemanyagok aránya 2008-ban

Ausztria

0,1

5,5

Belgium

0,0

1,1

Bulgária

-

0,22

Ciprus

0,0

1,3

Cseh Köztársaság

1,1

1,3

Dánia

0,0

0,23

Észtország

0,0

0,6

Finnország

0,1

2,1

Franciaország

0,7

5,7

Németország

1,2

6,0

Görögország

0,0

1,0

Magyarország

0,0

3,5

Írország

0,0

1,6

Olaszország

0,5

0,6

Lettország

0,2

0,2

Litvánia

0,0

4,3

Luxemburg

0,0

2,0

Málta

0,0

0,44

Hollandia

0,0

3,3

Lengyelország

0,5

3,7

Portugália

0,0

2,0

Románia

-

2,35

Szlovákia

0,1

2,7

Szlovénia

0,0

1,2

Spanyolország

0,4

2,0

Svédország

1,3

5,0

Egyesül Királyság

0,0

2,0

EU 25

0,5%

EU 27

3,4%6

1 :

A 2009. április 23-i 2009/28/EK megújulóenergia-irányelv, HL L 140., 2009.6.5.

2 :

Csak biodízel.

3 :

2007-es adatok.

4 :

Csak biodízel.

5 :

Csak biodízel.

6 :

Becslés.


Side Bar